პროექტი - cciir.ge როექტის აღწერა.pdf · PDF...

Click here to load reader

 • date post

  29-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  231
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of პროექტი - cciir.ge როექტის აღწერა.pdf · PDF...

 • „ორენოვანი წიგნიერების განვითარება არაქართულენოვან სკოლებში“

  პროექტი

  „ორენოვანი წიგნიერების განვითარება

  არაქართულენოვან სკოლებში“

  2013

  „სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების

  ცენტრი“ CCIIR; მისამართი: ე. ტატიშვილის (ყოფილი ყაზბეგის) ქუჩა 19/54

  0179 თბილისი, საქართველო; ტელ/ფაქსი: (995-32) 23 32 74; ვებ- გვერდი:

  http://www.cciir.ge/ E-mail: info@cciir.ge

 • „ორენოვანი წიგნიერების განვითარება არაქართულენოვან სკოლებში“

  2

  შინაარსი

  პროექტის აღწერა .........................................................................................................................3

  კვლევა ............................................................................................................................................6

   მოსწავლეთა წიგნიერება საქართველოში ......................................................................7

   ეთნიკური უმცირესობების განათლებისა და წიგნიერების პრობლემები ...............8

  პროექტის სამოქმედო გეგმა .....................................................................................................10

  პროექტის წარმატების ინდიკატორები ..................................................................................13

  დროში გაწერა .............................................................................................................................14

  პროექტის მხარდამჭერები .......................................................................................................16

  მონიტორინგი და შეფასება ......................................................................................................18

  პროექტის მდგრადობა ..............................................................................................................19

  რისკების მართვა ........................................................................................................................20

  დანართი ......................................................................................................................................21

 • „ორენოვანი წიგნიერების განვითარება არაქართულენოვან სკოლებში“

  3

  პროექტის აღწერა

  „სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი“

  (CCIIR) ახორციელებს პროექტს „ორენოვანი წიგნიერების განვითარება

  არაქართულენოვან სკოლებში“. პროექტი ხორციელედება USAID - ის ფინანსური

  მხარდაჭერით პროგრამა - „ყველა ბავშვი უნდა კითხულობდეს - უდიდესი გამოწვევა

  განვითარებისთვის“ ფარგლებში.

  ორენოვანი წიგნიერების და ზოგადად, წიგნიერების განვითარება ეთნიკური

  უმცირესობებისათვის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს იმ ფონზე, როდესაც

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 2010 წლიდან

  ახორციელებს ბილინგვური განათლების პროგრამებს ეთნიკური უმცირესობებით

  კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში, სადაც სკოლებში სწავლების ძირითად ენას

  წარმოადგენს მათი მშობლიური ენა, სახელმწიფო ენასთან ერთად.

  აღნიშნული პროექტი მხარს უჭერს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების

  სამინისტროს ბილინგვური განათლების რეფორმას.

  პროექტის მიზანი და სამიზნე ჯგუფები:

  სამიზნე ჯგუფები:

  I ჯგუფი: 216 ეთნიკური უმცირესობების (არაქართულენოვანი) სკოლები

  საქართველოში.

  II ჯგუფი: დაწყებითი საფეხურის უმცირესობების სკოლის 432 მასწავლებელი.

  III ჯგუფი: დაწყებითი საფეხურის 30000 მოსწავლე და მათი მშობლები.

 • „ორენოვანი წიგნიერების განვითარება არაქართულენოვან სკოლებში“

  4

  პროექტის მიზანია ორენოვანი წიგნიერების განვითარება ბილინგვური

  სკოლებისთვის დაწყებით საფეხურზე, რაც შემდგომში მოსწავლეებს დაეხმარებათ

  როგორც მშობლიურ, ისე სახელმწიფო ენაზე წარმატების მიღწევაში.

  პროექტის მიზანი და ამოცანები პირდაპირ პასუხობს სამიზნე ჯგუფებისა და

  ბენეფიციარების რეალურ საჭიროებებს:

   ეთნიკური უმცირესობების მოსწავლეებმა უნდა ისწავლონ სკოლის საგნები

  ორ ენაზე (მშობლიურ და სახელმწიფო) და მიაღწიონ ბილინგვურ განათლებას

  დაწყებით და მომდევნო საფეხურებზე.

   მიიღონ ხარისხიანი განათლება არაქართულენოვან სკოლებში.

  ამისათვის, პროექტის ფარგლებში იგეგმება შემდეგი აქტივობების განხოციელება:

   დონეებად დაყოფილი ორენოვანი საკითხავი ტექსტების, „კითხვის კიბის“

  თარგმანი სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე, რომელიც შეიქმნა და

  პილოტირება გაიარა საჯარო სკოლებში პროექტის „მულტილინგვური

  განათლების რეფორმის მხარდაჭერა სქართველოში“ ფარგლებში, ეუთოს

  ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ოფისის ფინანსური

  მხარდაჭერით 2011 -2012 წლებში. თარგმანი ადაპტირებული იქნება

  ადგილობრივ თემთან და კულტურასთან.

   კომპიუტერული პროგრამების განვითარება ორენოვანი საფეხუ