˝ ˆ ˘ ˇ · !˚&’ ˛ ˜ˆ#&˛’#(˙!’ ˙’#*%##)ˇ#(#(˘ˇ ˝˙˚’˛! ˆ ˜ ˚ ˚...

8
&’! ! ##!# ’! ( $!& ’#( " &$ &( !&’ #& ’#( !’’#*% ## )#( #( ’! &’% #$% ! ! !!# ! ! " ! &! !" ’ !’ "! ! " ! ! " !"$ ! " !" ’ ’ ! ’! ’! "% ! & $& & $! &! ! #!! %!& "" &! %’ !’ !! & ! " "$ & ! & &! !$ ! ! $( !" " ’ & ! " !" ’ !’ "!! ! $( !$ !" "!%"+%% !* %#! & #%" % !" # &# #’ " "# !" !" % $(" " $ " ! "" "" !" ,&,%+,’ (*-)(*- ! &$01 0 ! #2..0 ! " ! "%$ %!&# $!,# ("%# *# %# %"!& &!$%# !,)# %! " !& $% &# ’*%!"’# %!& $ ("!! !# &!,$%!& % "$% %!& &’% "$% #, , ’% (’ & #$#’+& ’" ’"% ’+ )’. "+ #"’ ,+% $* #"$& """ #, ’" )-" -" ’% #’$&% ’+ ’&’$"). &(’. #"( # " &’% ’ ""$+’ #& ’% """% #’’ , #"- "( &’" ’" ’+ #-&+ "" ,’ " $ " * #"( # &’ *.$ % " ’"($ &,% # &’ ($"! &$ #, #-&% & "(% $&"(% ’"% #$""-& ’, &" &’ #’(! #)$"’% ’(’,*$" +& ’% $% ’ #"’&’ #, ’ """ #’(!

Transcript of ˝ ˆ ˘ ˇ · !˚&’ ˛ ˜ˆ#&˛’#(˙!’ ˙’#*%##)ˇ#(#(˘ˇ ˝˙˚’˛! ˆ ˜ ˚ ˚...

Page 1: ˝ ˆ ˘ ˇ · !˚&’ ˛ ˜ˆ#&˛’#(˙!’ ˙’#*%##)ˇ#(#(˘ˇ ˝˙˚’˛! ˆ ˜ ˚ ˚ &’˚% ˇ#$ % ˚ !˛ˇ˚ ˙!˛ˇ ! !˚˛#˛ˆ˛ ˜ !˛ ˛˛ ˛ ˘ ˛˙! ˘˛˘˙ ˛˙˘

����� ���������&'�!�� � �!����#��#!#��������'�!��(���$!�&��'#(�� �"���&��$���&(�

!�&'�������#&��'#(���!'��'#*%�#�#� )�#(��#(��������'�!�� ���������� �&'�%���#$�%�����!����� �!����!� !��#�������� !���������������!��������������� ���"����������!���&���!��!�"������'�����!���'� " !����!����������� ����������"���!�������������� ��!����������������"�� !"$������ ���� ���������!����" ����!�"���������'����'�!��������������'��!�������'�!�������"�%������!��������������������������&���������$������&��&����������� $!���&!����������������������� ����������������!��#���!����!���% !& �����"����"�� ���&!��� ��������������%��'�����������������!�'���������������� �����!��!�������&�� ������!��� ����"��"����$��� ����&������!���& ���������&!������ ����� ������� ��� � ���������� !��$�����!��������� ��!������������������$(�� ����!���"��� �������"���������' �����������������������&�!���"����� ����!�"������'�����!���'� " !���!������ �����!��$(��� ��!��$�������!"����

�����������������

�� � ������� ������������

� �������� ��

�"!%�"��+%�%����!� * ��

�� �%�#!����������� �����&��#����%"����%�� �!"��������#�����&�#���#��' �����"����� ���"�#��� !��"�!"��%���������$��(�"� �"��$�����"� ������ �������� ��!���� ��"��� ��"������� ����"�����"������!"��������������

, & , % + , ' � � � ( * - ) ( * - � � � � � ! � & $ 0 1 � � 0 � ! � # 2 . . 0 � � � � � � ! � � � � � " ! � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�����������������

������

������

������

������"�%�$�����%!&#���$��!,#(�"%�#���*#�%�#�����%���"�!&

�&���! �$%���#��!���,)��#����%! ���"����!&�$%�� ���&� �#'*%!�"�'��#�%!&

$����("! !�

���!#��&�!,$%!&%��������"�$%���

%!&�����

������� ��������� � ����������������������������������������

����� ���������������� ������ ��������

������������� �����

��� ��������������

� ������ ��� � �������������������������� ��������������� ��� ��� ����������� ����� ���� ������������������������� ���� ��������� ���

��� � ��&'�%���"$�%��#,��, ��'�%��� ���(�'���&��������#�$�#'+&��'"�'��"%�'+ �)���'��. �� ��" �+ ���#"'�����,�+%����������$*������ ���#"$�&�����"��" "���� �������#,�'"�)�-�"��-��"�'�%��#�'�$�&�%����'+ ���'�&'$")��. �&( '��. �#"(��#������ �"���� ��&'�%����'� �"�"���$+'�����#� ���� �&��'�%"��" "���%���#��'��'�����,���#"�-��"(����&'" �'"����'+ ��#� �-&�+ �������"�� "�,'�����" ��������$�����"���*� ���#"(��#���� ��&'��*.$����%�"�'"($��&�,%�����#�����&'� ��($�"��!��������&��$��#,��#� �-&��%�����&�����"(%��$�&��"(%'"���%����#$"���"-&� ���'��,�&"��&'� � �#'(!����#�)�$" '�%�'�(',*$" ����������+&��'�%�� �$���%��������'���#"'���&��'���#,�'� �"��" "������� �#'(!�

�� ��� ����������� �������� �� ����� ��������������������������������

��������������������������������������������

Page 2: ˝ ˆ ˘ ˇ · !˚&’ ˛ ˜ˆ#&˛’#(˙!’ ˙’#*%##)ˇ#(#(˘ˇ ˝˙˚’˛! ˆ ˜ ˚ ˚ &’˚% ˇ#$ % ˚ !˛ˇ˚ ˙!˛ˇ ! !˚˛#˛ˆ˛ ˜ !˛ ˛˛ ˛ ˘ ˛˙! ˘˛˘˙ ˛˙˘

���

� ������� �� ���������������������

��(0#2+% �.3+�.)�/.+%,# �5)�(0$'%

�'+/,3)2$%�������� ����,'73)1��+(4*4.3#1���+80&/1� 2+0/&+!..)1

�(.30+,!�&0%5($%���#�)30/1������������*#.%������������������ ���

)-(56.+,7�,".30/������������ �������������

��������������&&������''����������������

, 19�@<.=B15 Z7mb[gdYZ�skb�`�jkVj`�kpe�cg77Vkpek`i�Zekb8gdYk^lj`i� YeZb�[ZatkZkZ�l8gchbkbcX��cZaui8hgj8gbgtekZb�skb�]^�al7gtekZb�X�eg7Y_gle�skb�Z8^l�

ategekZb�j^�dpkgmV\gli��skZe� 7mZeY_gekZb�Ze`jlngtek^i\bZ�k`e�cZkVjkZj`�jk`�9bcZbgjte`��pjVe�eZ�ZeZcZdt8kglek`e�8lhYkb]Z�9^�aZ�ZeZkhWfgl7^�j^�8Zdbsk^h^i�bjkghbcWi�8^hbs]gli�skZe� �9bcZbgjte`�nh`jb7g8gbXa`c^�pi�7gndsi��jk`e� 8b[gdX�^8Y�8ZhZ]^Y\7Zkb��kgl�ZlkZhnbcgt�7^k^7mldbZcgt�chVkgli�Otk^�Wn^b�es`7Z��Ze�cZb�`�8hgna^jbeX�^8^k^bZcX�`7WhZ�kgcZabjkV�^8YcZbhg��eZ�al7`agt7^�skb�jkZ�7ZthZ�nhsebZ�k`i]bckZkghYZi��g�nuhgi�k`i�9bcZbgjte`i�XkZe�WeZi�Z8#�Zlkgti�8gl�8dX\`cZe�b]bZYk^hZ��7^�:khZt7ZkZ;�8gl�Zcs7`�^YeZbep8V��BddV�cZb�7^kV�k`e�Z8gcZkVjkZj`�k`i�9`7gchZkYZi�8ZhV�kZ�Zfbgj`7 YpkZ�[X7ZkZ� c]`7gchZkbj7gt�cZb�a^7^dYpj`i^esi�jt\nhgegl�JhVkgli�9bcZYgl��`�9bcZbgjte`�[hWa`c^glc�gdY\^i�mghWi�:jkg�7Vkb�kgl�clcdueZ;��jkg�^8Yc^ekhgk`i�chbkbcXi�X�k`i�khWngljZi�cg77ZkbcXi�Zekb]bcYZi��ZddVcZb�k`i�8hgj8Va^bZi� dW\ngl��Z8s�k`e� cVjkgk^�cl[Whe`j`�Engl7^�ZeZ8ktf^b�]b^fg]bcV�j^�8hg`\gt7^eg�c^Y7^eg�7Zi�kZ�sjZ�jleW[`jZe�kZ�k^d^lkZYZ� �cZb�cVkb�nhsebZ��k`i�L^�kZ8gdYk^lj`i��7^�kbi�clhbsk^h^i�:mVj^bi;�ZlkXi�k`i�]b^d�cljkYe]Zi�DbZ�eZ� Y7Zjk^��s7pi�� bdbchbe^Yi��]^�al7s7Zjk^�Vdd`�mghV�kWkgbZ�jmg]hsk`kZ�^8baWj^pe�cZb�ZekZddZ\X�[ZhtkZkpeZdd`dgcZk`\ghbue��9^�al7s7Zjk^�� 8Y�8ZhZ]^Y\7Zkb��kWkgbZZeZcgYepj`��s8pi�`�8hgna^jbeX��k`i�Eepj`i�9bcZjkue�cZbEbjZ\\^dWpe��Wjkp�cZb�7^�k`e�^8bmtdZf`�7bZi�bjnlhXi�7^b�go`mYZi��Phg8Vekpe��s7pi��]^�al7s7Zjk^�eZ�l8Vhn^b�8hg�`\gt7^eg��s8gl�8hs^]hgi�^esi�^c�kpe�khbue�BeukZkpe 9b�cZjk`hYpe��eZ�Z8^late^b�:]bV\\^d7Z;��ZeX7^hZ�k`i� 8^k^YglZ8gcZkVjkZj`i�k`i�]`7gchZkYZi��f^cZaZhY_gekZi��7VdbjkZ�skb�7seg�klnZYZ�]^e�XkZe�`�^8bdg\X�k`i�`7WhZi��PWhZ�Z8skgli�jl7[gdbj7gti��s7pi�� ekt8pj`�8hgcVd^j^�g�ZjleXabjkZ]hZ7Zkbcsi��sjg�cZb Zljk`hsi�ksegi��7^�kZ�:jcV\bZ�eZ�8ZYh�egle;�kgli�8Vek^i��Z8s�kbi�8gdbkbcWi�]leV7^bi�cl[Whe`j`cZb�Zekb8gdYk^lj`�7Wnhb�cZb�ghbj7We^i�jle]bcZdbjkbcWi� euj^bikpe�]bcZjkue��]bZkl8uegekZi�l8Zbeb\7s��\bZ�Ze^8Ykh^8k`8gdbkbcgdg\YZ��Sg�Zfbgj`7^Ypkg�]^�� e�8hgc^b7Wep�� YeZb�8pig�MbcsdZgi�RZc^ddZhYgl�]^e� YeZb�WeZ�8hsjp8g��8gl�78gh^YcZe^Yi�eZ�kgl�8hgjVo^b�gkb]X8gk^��j^�cVa^�]^�8^hY8kpj`]^�aZ�78ghgtj^�eZ�cZk`\gh`a^Y��skb�l8geg7^t^b�k`e�cl[Whe`j`�T8^eal7Y_gl7^��8hgi� 8Yhhpj`��k`�jkVj`�kgl��jk`e� c]YcZj`�Z8s�kg�Rl7[gtdbg�k`i�E8bchZk^YZi��k`i�l8sa^j`i�7^�kbi�k`�d^g8kbcWi�V]^b^i��9^e� YeZb�� 8Yj`i��WeZ�8hsjp8g��jkg�g8gYgaZ�78ghgtj^�cZe^Yi�eZ�kgl�cZkZdg\Yj^b�:kZfbcX�7^hgd`oYZ;�7bZ�kWkgbZ�ZYja`j`�� 8Y�8ZhZ]^Y\7Zkb��ZeZ]Y]gle�8hsjmZk^iZ8gmVj^bi��Z8s�kge�Bh^bg�PV\g��\bZ�kgli�Z8dXhpkgli�^h�\Z_s7^egli�cZb�k`e� 8Yjn^j`� h\ZjYZi���O�cgi��RZc^ddZhYglWn^b�jl\c^chb7We`�V8go`��\bZ�k`e� 8Y]hZj`�kpe�Le`7geYpe�k`e�g8gYZ�cZb�]^�]bjkV_^b�eZ ^cmhVj^b��7^�Z8gdtkpi�f^cVaZhgkhs8g�cZb�jk`e�^8Y7Zn`�]Xdpj`�kgl��skZe�ZeZmWh^kZb�jkg\^\gesi�skb�`�^8b[gdX�kpe�Le`7gebZcue�8gdbkbcue�^Yn^�cZ�kZjkh^8kbcX� 8Y]hZj`��ksjg�jk`�d^bkglh\YZ�kgl�cgbepebcgtchVkgli��sjg�cZb�jkg�JhVkgi�9bcZYgl�cZb�kbi�jleaXc^iZ8geg7Xi�k`i�9bcZbgjte`i��BfY_^b�]^�kge�cs8g�eZ�jl\chZ�kXjgl7^�k`e�Wccd`j`�kgl��\bZ� lhtk^h`�jljkhVk^lj`��sdpekpe�]leV7^pe�cZb�a^j7bcue�8ZhZ\sekpe��\bZ�k`e�Z8schglj`Zlkue�kpe�jle^8^bue��SZ�ZepkWhp�]^Ynegle��^8g7Wepi��skb�8hsc^bkZb�\bZ�7bZ�8g�dljX7Zek`�8ZhW7[Zj`��8gl�]^Yne^b�skb�`�cZkVjkZj`�jkgnuhg�k`i�9bcZbgjte`i��7^�kbi�8gdbkbcWi�Zekb8ZhZaWj^bi�ZddVcZb�kbi��8gddWi�mghWi��Vchbk^i� 8baWj^bi� cZkWhpa^e�� eWn^bkge�cYe]leg�eZ�g]`\`agt7^�j^ Ze^fWd^\ck^i�cZkZjkVj^bi�8gl�aZ�l8^h[ZYegle�kZ�shbZ�7bZi�a^j7bcXi�chYj`i�cZb�aZZ\\Y_gle�kge�Y]bg�kge�8lhXeZ�kgl�9`7gchZkbcgt�7Zi�8gdb�k^t7Zkgi�

? ;�19,1B�819; eZ� mZh7gjkgte�ephYk^hZ�ghb�j7WeZ�o`mbj7WeZ�7WkhZ�kgl�8hg\hV77Zkgi��s8pi`�7^Ypj`�kgl�Zmghgds\`kgl�ghYgl�Z8s�kg����

Vm`j^�g� 8Ykhg8gi�Obcgeg7bcue�T8gaWj^pe�P��Lgjcg[bjY��A8pi� Y8^��Zlks� YeZb�cVkb�8gl�aZ� fZhk`a^Y�Z8s�kbi�8hg�[dWo^bi�k`e�Vegbf`�kgl�����Rk`�jleWek^lf`�St8gl��g�c�Lgjcg[bjY�ZeWm^h^���Ed8Y_p� �EddV]Z�eZ�\Ye^b�WeZ�cZegebcs�chVkgi�7Wdgi�k`iElhp_ue`i�cZb�eZ�j^[Zjk^Y�kgli�cZese^i�8gl�bjntgle\bZ�sdgli���EYeZb�WeZ�j`7Zekbcs�8hukg�[X7Z�eZ�[\^b�jkbi�Z\ghWi��kg

[dW8gl7^�a^kbcV��A7pi�8hW8^b�eZ�]^Yfgl7^�jte^j`�cZbl8^lalesk`kZ���Be�`�EddV]Z�cVe^b�8Ztj`�cZb�]^e�^mZh7sj^b�sjZ�jl7�mpeXa`cZe��aZ� YeZb�dVagi��PhW8^b�eZ�8ZhZ7^Ye^b�jkg�:8g�]XdZkg;�cZb�eZ�jle^nYj^b�eZ�8hgnphV^b��Be�jkZ7ZkXj^b�aZ�8Wj^b�Z8s�kg�:8g]XdZkg;��BddV�7^�cZa`jlnV_gle�gb^\\lXj^bi�8gl�7gl�]Ye^b�`�^dd`ebcX�8d^lhV���MZ�8hgnphXj^b�`�^mZh7g\X�kpe�7Wkhpe��8gl�^YeZb�8bgj`7ZekbcX�Z8s�k`e�oXmbj`���Sg�9MS�^YeZb�WeZi�Z8ZhZYk`kgi�^kZYhgi��]^e�8hW8^b�eZcVegl7^�Zlkgjn^]bZj7gti�\bZ�kg�8ui�aZ�mt\^b��HWdp�eZ

8ZhZ7^Ye^b��\bZ�ds\gli�^78bjkgjte`i��7Wnhb�kWdgli���Sg�9MS�_`kV^b�7WkhZ�\bZ�ephYk^hZ��s8pi�k`�7^Ypj`�kglZmghgds\`kgl�Z8s�kg����ZekY�Z8s�kg�����ZddV�Zlks]^e�Wn^b�Z8gmZjbja^Y��aZ�chba^Y�Z8s�kbi�8hg[dWo^bi�k`eVegbf`�kgl�����ksebj^�g�DVddgi� 8Ykhg8gi��Bi� d8Yjgl7^skb�gb�]Ze^bjkWi�aZ�ZmXjgle�k`�nuhZ�cZb�kgli�8gdYk^i�k`ieZ�ZeZ8e^tjgle�^d^ta^hZ�^8bkWdgli��Eb]bcV�kuhZ�8gl[\XcZ7^�jkbi�Z\ghWi��gb�8gdYk^i�8hW8^b�eZ�8bjkWogle�skbcVkb�8hgi�kg�cZdtk^hg�ZddV_^b�jk`e�gbcgeg7YZ��Bi�7`ekgh8bdYjgle�k`e�8hgj8Va^bZ�7^�eWZ�7WkhZ�gb�]Ze^bjkWi�E8bkWdgli�eZ�78^b�WeZ�kWdgi�j^�ZlkX�k`e�8gdbkbcX<

������ DhVm^b�g�0HDIIGJ�<E*EFHDIIGJ

���������������������� ������ ������������##%%��������������������""������������������ ��$$��������%%�� ������������

� 9?;93.93>@B�. cZb�jgc�\bZ�k`e�cgbepebcggb�cgeg7bcX�_pX�k`i�H^jjZdgeYc`i�ZddV�cZb�k`iJ��LZc^]geYZi��8hgcVd^jZe�kZ�jkgbn^YZ�\bZ�kbi

7bchg7^jZY^i� 8bn^bhXj^bi�cZb�kbi�[bgk^neY^i�8gl�Wm^h^jkg�mpi�kg�Cbgk^nebcs�E8b7^d`kXhbg�H^jjZdgeYc`iZhnWi�IgldYgl��T8gdg\Y_^b�j^�nbdbV]^i�kZ�dglcWkZ�jkbiZkg7bcWi�cZb�7bchg7^jZY^i�^8bn^bhXj^bi��cZaui�cZbjkbi�[bgk^neY^i�cZkV�k`�]bVhc^bZ�k`i�gckZ^kYZi�kpe7e`7geYpe��Z8s�k`e�ZhnX�k`i�chYj`i�kgl����7WnhbcZb�kg�8hukg�^fV7`eg�kgl�����Rt7mpeZ�7^�kZ�8hs�jmZkZ�jkgbn^YZ��Z8s�kg�7`khug�kgl�CEH�]bZ\hVm`cZejlegdbcV� ���^8bn^bhXj^bi�cZb�8hgjkWa`cZe�7sdbi������eW^i��PZhsdg�8gl�g�hla7si�]bZ\hZmue�7^bua`c^cZkV�����kg�8hukg� fV7`eg�kgl����j^�jnWj`�7^�kgZekYjkgbng�]bVjk`7Z�kgl����� �cZkVjkZj`�8ZhZ7We^bZ8^d8bjkbcX��SZ�hgdV�jle^nY_gle�eZ�cZk^[ZYegle�cZb`�Ze^h\YZ�cZd8V_^b�nphYi� d8Y]Z�ZeVcZ7o`i�jkg�V7^jg7Wddge��JZkV�kg�8hukg� fV7`eg�kgl����]bZ\hVm`cZeZ8s�kg�CEH�����^8bn^bhXj^bi��JZkV�k`�]bVhc^bZ�kpe8hukpe�7`eue�kgl�khWngekgi�Wkgli���� 8bn^bhXj^biZ8gmVjbjZe�eZ�cVegle�WeZhf`�^h\Zjbue��7^bp7We^is7pi�cZkV������WeZekb�kgl�8^hjbegt�Zhba7gt�kpe��eWpe� 8bn^bhXj^pe��EYeZb�ZdXa^bZ�skb� �Vddgk^�nZhgt7^e`cZb�\^7Vk`�_pX�8sd`�k`i�H^jjZdgeYc`i��kuhZ�Zh\g�j[Xe^b��Ob�]hs7gb�k`i�8sd`i�\YegekZb�gdgWeZ�cZb�8bgjcgk^begY��Ob�mpk^beWi�^8b\hZmWi�7^�k`e�^d8Y]Z�cZbk`�_pekVebZ�8gl�^eW8e^Ze�cV8gk^�]^e�l8Vhngle�8bZ�Rk`�aWj`�kgli�8ZhZ7Wegle�^h^Y8bZ��f`dp7We^i�cZkZ�jc^lWi��^7mZe^Yi�cZb�j8Zj7We^i�dV78^i�mpkbj7gt�

l8g[ZjkZ_s7^e^i�\logjZeY]^i��7glk_glhp7We^i7Zth^i�[bkhYe^i��Lb_WhbZ��adYo`�cZb� \cZkVd^bo`�8Zekgt�Ecksi�Z8s�k`e�Z8gcZh]bpkbcX�aWZ�kpe�]hs7pe��Wekge`^YeZb�cZb�`�Ze`jlnYZ�\bZ�k`e�ktn`�kpe�Zeahu8pe�kpecd^bjkue�7Z\Z_bue��Sb�8hgcVd^j^�s7pi�sd`�ZlkX�k`e���jcgk^bebV��Rt7mpeZ�7^�kg�CEH��gb�8ZhV\gek^i�8gl8hgcVd^jZe�k`e�cZkVhh^lj`�cZb�]bWdljZe�kg�Vddgk^bjnlhs�nZhkY�k`i�gbcgeg7YZi�7Zi��8gl�^YeZb�`�7^jZYZ^8bn^bh`7Zkbcsk`kZ�� ekg8Y_gekZb�jk`�[ZhbV�mghgdg\YZ�k`e�Wdd^bo`�h^ljksk`kZi��k`e�Vhe`j`�kpe�khZ8^_ue\bZ�8ZhgnX�]Ze^Ype�cZb�[^[ZYpi��k`�]bZhcui�7^bgt7^e`]leZksk`kZ�kpe�8gdbkue�\bZ�cZkZeVdpj`�

JZkZb\bjkbcV�XkZe�kZ�dglcWkZ�kg�Wkgi����skZe����� ^8bn^bh`7ZkY^i� \cZkWd^boZe�fZmebcV�k`�]hZjk`hbsk`kVkgli��Z7Wjpi�7^kV�k`e�l8Z\p\X�7Zi�jkg�9MS�cZb�kZ7e`7sebZ�k`i�jle^ngti�cZb�Z]bVd^b8k`i�mkpng8gY`jXi7Zi��ZekbdZ7[Zes7^egb�kg�khZ\bcs�Z]bWfg]g�cZb�kge^8^hns7^eg�aVeZkg�k`i�7bchg7^jZYZi�^8bn^Yh`j`i�SZ�^8s7^eZ�nhsebZ��7Wnhb�cZb�kg�����kZ�7Z\Z_bVWcd^beZe�7^�8bg�Zh\gti�hla7gti��Sg���cZkW[ZjZehgdV��� �^8bn^bhXj^bi�cZb�kg�Wkgi����Wcd^bjZeVdd^i�����JZa>�sd`�k`�]bVhc^bZ�kgl����g�Zhba7sikpe�]bZ\hZmue�Z8s�kZ�7`khuZ�ZeXda^�7sdbi�j^���^8bn^bhXj^bi��JZkV�k`e�^ckY7`j`�kgl�E8b7^d`k`hYgl�Zlks�gm^Yd^kZb�jkg�\^\gesi�8pi�8gddWi� 8bn^bhXj^bi8Zd^tgle�eZ�chZk`agte�jk`�_pX�7^�:etnbZ�cZb�7^]sekbZ;��Z]leZkuekZi�eZ�cVegle�cVkb�Vddg�jk`e�8hg�j8Va^bV�kgli�eZ� YeZb�jle^8^Yi�jkbi�l8gnh^uj^bi�kgli8hgi� mghY^i�cZb�khV8^_^i��ZddV�cZb�jkg�\^\gesi�8pi`�Z\ghV�Wn^b�8bVj^b�:8Vkg;��Sg�Wkgi����XkZe�^c^Yeg7^�kbi�db\sk^h^i�^\\hZmWi�jkg�CEH��skZe�����eW^i^8bn^bhXj^bi�Z8gmVjbjZe�eZ�^e^h\g8gb`agte��8ZhVkg�cZcs� 8bn^bh`7Zkbcs�cdY7Z�� eu�8ZhZ7We^b�jkZa^hVZhe`kbcs�kg�bjg_t\bg� \\hZmue�=�]bZ\hZmue��Ajg�\bZkbi�Zkg7bcWi�^8bn^bhXj^bi��kg�8bg�^lVdpkg�k7X7Z�k`ib]bpkbcXi�^8bn^bh`7Zkbcsk`kZi��7Wnhb�kbi���IgleYgl���W[ZdZe�dglcWkg�� ���D^ebcV��cVa^�7WhZ����^8b�n^bhXj^bi�cZk^[V_gle�hgdV��G�Z\ghV�k`i�H^jjZdgeYc`icZb�clhYpi�gb�^h\Z_s7^egb�j^�ZlkXe�^c8W78gle�jX7Zcbe]tegl�8hgi�kgli�cl[^heuek^i�nhsebZ�kuhZ��7VkZbZs7pi��G�cZkVhh^lj`�jle^nY_^kZb�

���"����"�������������!��������!����"�!�������������������������� ������������# ���!������$�!���!��������$��������$�

�� ������������������ �� ������������������������ ������!!�������� �������������� �� ������������������������������

8938�95;RleZekYd`o`i�7^kZftJt8hgl�cZb�Bh7^eYZi�\bZ�aW7ZkZ9bZj8ghVi��l8W\hZoZe�jk`e�8hp�

k^tgljZ�k`i�bjkghbcXi�cZb�8gdt8Za`i�nuhZiEh^[Ve�� 8Yj`7gb� c8hsjp8gb�kpe�]tg�np�hue��\hVm^b�`�7^\Vd`�^m`7^hY]Z�k`i�L^�\ZdgeXjgl�3�>381=593��l8g\hZ77Y_gekZi8pi�gb�Zh7s]bgb� fWmhZjZe�k`e�cgbeX�[gt�d`jX�kgli�\bZ� 7[Valej`�k`i�]b7^hgti�jl�e^h\ZjYZi�cZb��j^�jleWek^lf`�St8gl��ZeZ�mWha`cZe�jkgli�bjkghbcgti�Z]^dmbcgti]^j7gti�ZeV7^jZ�jkbi�]tg�nuh^i�cZb�ksebjZek`�7^\Vd`�j`7ZjYZ�k`i�jle^h\ZjYZi�kpe]tg�nphue�cZb�jkZ�aW7ZkZ�9bZj8ghVi�cZbkpe�gh\Zeuj^pe�kpe�Z8g]X7pe�Jt8hglcZb�Bh7^eYZi��ZddV�cZb�jk`�aWj8bj`�7`nZ�

ebj7ue�]bZ[gtd^lj`i�cZb�ZekZddZ\Xi�8d`�hgmghbue�^8Y�kpe�a^7Vkpe�Zlkue�cZauicZb�jk`�]bgh\Vepj`�cgbeue�8hg\hZ77Vkpe7 �k �jl77 kgnX�k i�e^gdZYZi�k i�]bZj8ghVi�E8bj`7ZYegekZi�k`�j`7ZjYZ�k`i�X]`�^fZb�h^kbcXi�jle^h\ZjYZi�j^�aW7ZkZ�]bZj8ghVi7^kZft�EddXepe�cZb�Bh7^eYpe�jkbi�Gep7We^iPgdbk^Y^i�B7^hbcXi��gb�l8^talegb�Bh7^eYZicZb�Jt8hgl�7Yd`jZe�\bZ�k`e�ZeV\c`�lbgaW�k`j`i�kgl�^8bkln`7Wegl�7gekWdgl�cZb�j^Vdd^i�nuh^i��s8pi�kg�Gep7Weg�CZjYd^bgcZb� �DZddYZ�cZb��jt7mpeZ�7 �k e�>381=593�cZkV�kbi� 8Yj`7^i�jleZekXj^bi�l8Xhf^� e`�

7Whpj`�\bZ�kbi�k^d^lkZY i� f^dYf bi�jkg�Jl�8hbZcs��7^�kge�Bh7Webg�Phpal8glh\s�eZ^8ZeZdZ7[Ve^b�kbi�jkZa^hWi�aWj^bi�Zhnuek`i�Bh7^eYZi�jkg�Jl8hbZcs�cZb�k`e�jkXhbf`k`i�nuhZi�kgl�jkbi�8hgj8Va^b^i� 8Ydlj`ikgl�Jl8hbZcgt�jk`�[Vj`�kpe�o`mbj7Vkpekgl�Rl7[gldYgl�BjmZd YZi�kgl�Oh\Zebj7gtGep7Wepe�Eaeue��^eu�g�Phs^]hgi�k`iEaegjleWd^lj`i�k`i�7ZhklhbcXi�nuhZikgl�JZlcVjgl�l8^eat7bj^�7^�es`7Z�skb�`CgldX�kpe�Bekb8hgju8pe�k`i�Jl8hbZcXi9`7gchZkYZi�l8Xhf^�WeZ�Z8s�kZ�8hukZJgbeg[gtdbZ�8gl�lbgaWk`j^�oXmbj7Z�\bZ

k`e�ZeZ\euhbj`�k`i�D^egckgeYZi�kpe�Bh�7^eYpe�kg�����cZb�kge�B8hYdbg�kgl���Z8gmVjbj �g7smpeZ�k`e�8gbebcg8gY j �k`iVhe`j`i�k`i�Bh7^ebcXi�D^egckgeYZi<

����� ���������������

������"����������������������� �#�������������� �����������������#�������������

? ;�0=.A1�; kgl�Ie]gt�Phpal8glh\gt� fW]pj^�jl7[gldWijkZ�8^hbm^h^bZcV�Ie]bcV�chVk`�eZ�^lZbja`kg8gbXjglekgli�8gdYk^i�8hgjmWhgekZi�[b[dYZ�cZb�snb�dgldgt]bZ�jkge

MZhWekhZ�Ls]b�cZkV�k`�]bVhc^bZ�kpe�^8bjcWo^ue�kgl��\hVmglegb�������'"�������\bZ�WeZe�Phpal8glh\s�8gl�]^e� YeZb� �8huk`mghV�8gl�]`due^b�k`e�8hgkY7`jX�kgl�jkZ�[b[dYZ��cZaui�kgeIgtebg�j^�hZ]bgmpebcs�jkZa7s�^Yn^�8^b<�:G�]bVhc^bZ�_pXi�7bZiZeag]Wj7`i� YeZb�8gdt�jtekg7`��S`e�8ZYhe^bi�jkZ�nWhbZ�jgl�\bZ7bZ�jkb\7X�cZb�7^kV�k`e�ZmXe^bi��BekYa^kZ�WeZ�[b[dYg�\Ye^kZb�7Whgikgl�j8bkbgt�jgl��7Whgi�k`i�gbcg\We^bVi�jgl;�� eu�cZkV�k`�]bVhc^bZ^esi�kZfb]bgt�jk`e�J^hVdZ��^Yn^�8hgkhWo^b�kgli�Zeahu8gli�eZkgl�]ujgle�[b[dYg�ZekY�\bZ�78glcWkg�dgldgl]bue�cZb�cZkV�k`e]bVhc^bZ� aebcue�8Ze`\lhbj7ue� Yn^�kgeYj^b�8pi�]^e�l8Xhn^�7^�\Zdtk^h`�nZhV�Z8s�k`e�ZeV\epj`�cZb�cZ7YZ�7^\Zdtk^h`�]teZ7`Z8s�k`�\euj`��7^�kg�T8glh\^Yg�Ejpk^hbcue�eZ�\Ye^kZb�Zcs7`8bg�jZmWi<�:AdZ�kZ�chVk`�cZb�kZ� ]Vm`�k`i�@epj`i�kgl�JhVkgli7Zi�cZdgtekZb�eZ� lZbja`kg8gbXjgle�cZkVdd`dZ�sdgli�kgli� e�]bZm^hg7Wegli�\bZ�eZ� fZjmZdYjgle�k`e�Zljk`hX�jl77shmpj`jkbi�8ZhZ8Vep�g]`\Y^i;�

� ��!�������"����������������$���������������$������������������������� � ���

��''�� ������ ����������$$��!!����!!����%%�� ����������������������������������%%##��������!!����&&������

����������=+>5.��Sg�����kpe�Qujpe�8Ze�kh^tgekZb�Z8s�Z\V8`�<=./,.�=+>5.��:HZ�^YeZb�7bZ�jmZ\X�Z8s�kbicZdtk^h^i;��G�QpjYZ�aZ�]bgh\Zeuj^b�kg�PZ\�csj7bg�Jt8^ddg�Pl\7ZnYZi�kg������������������<=./,.�=+>5.��Pgt�78g�h^Yk^�eZ�8b^Yk^�e^hs�Z8s�k`�[htj`��nphYi�eZ�Ze�kb7^kp8Yj^k^�8hg[dX7ZkZ���6;881������=+>5.��O�Cgdb[bZesi�8hs^]hgicZk`\gh Y�kbi�GPB�\bZ�k`e�Z8s8 bhZ�]gdgmgeYZikgl�kg�����=0;@819?/3���A���/3�=+>5.�PZhYjb�cZbC^hgdYeg�a^phgte�Z8ZhZYk`k`�k`e�cZkV8Zlj`kgl�8lhsi�jk`e�Mkse78Zi<������������ ������=+>5.��Qujgb� b]bcgY^8ba^phgte�kZ�Z^hg]hs7bZ�jk`e�BY\l8kg�cZb8Vdb���?#!�������������=+>5.��K YoZeZ�Rg[b kbcuejkhZkbpkue�kgl�C��PZ\cgj7Ygl�PgdW7gl�ZeZ�cZdtma`cZe�jkZ�e`jbV�JglhYd^i�/1,;8;���=+>5.�QpjYZ�cZb�OPEJ�78gh^YeZ�8ZhZk^Yegle�kgli�8^hbghbj7gti�jk`e�8ZhZ�\p\X�8^kh^dZYgl<,17;/;@�<1?1=/@=0�=+>5.�Ob�8hZ\7ZkbcWikb7Wi�jkbi�g8gY^i�8pdgtekZb�kZ�]bZ7^hYj7ZkZjk`e�B\YZ�P^khgt8gd`����#!����������������=+>5.� L^Ye^k^�jkg:�),3/.;�Ze�oVne^k^�\bZ�]bZ7VekbZ�X�7Z7gta���������������8;00;75.��:�50/���;�7^���^cZkg77thbZ�Zeahu8gli���������6.2.6>?.9�PbjYeZ�cZb�8g]`dZks�]hg7gb�jk`e�dY7e`�RZrhVe�A.=.B�?.?2565>?.9��R^7beVhbg�\bZ�k`e�Zfbg�ds\`j`�kpe�Obcgeg7bcue�9`7gjbg\hVmpe�������<.65>?.9��PZebcsi�� d8Y]Z�cZb�ms[giWfp�Z8s�kZ�]`7sjbZ�egjgcg7^YZ�k`i�KZnsh`i�����$������.A0.95>?.9��G�EaebcX�E8bkhg8XPhg7`a^bue� eWchbe^�8Wek^�Wh\Z�togli���]b�j^cZkg77lhYpe��jl78^hbdZ7[Zeg7Wegl�kgl�eWgl]hs7gl�MkZqcgtekb��RnZhbjkVe<�������������5=.9��O�^8bc^mZdXi�kgl�]b�cZjkbcgt�ju7Zkgi�_Xk`j^�Z8s�k`e�OlVjbe\ckgeeZ�Z8^d^la^huj b�Z7Wjpi�kgli�IhZegti�8gdYk^i8gl�chZkgtekZb�jkbi�B7^hbcZebcWi�mldZcWi<���������5=.9��G�ZeV]lj �7bZi�eWZi�IekbmVekZ�g�IjhZ`dbesi�^mbVdk`i������������?;@=65.� O�[^k^hVegi�k`i�7gkg�jbcd^kbjkbcXi�cgbesk`kZi�?ekZ7�L8Vhc^h�8WaZe^j^�Zktn`7Z�jk`e�JpejkZekbegt8gd`����������������01+=05.��:G�jlekhb8kbcX�8d b�go`mYZ�kpe�\geWpe�]^e�\ephY_gle�skb�kZ�8Zb]bVkgli�^78dWcgekZb�jk`e�8ghe^YZ;<�������.=8195.� :LbckgY;�Wd^\ngb�k`i�8Z�hVeg7`i�ldgkg7YZi�jkg�eskbg�Vchg�k`i�8sd`iMkbdb\bVe��Z8s�jle^h\^YZ�k`i�Zjkleg7YZi��k`ikhgnZYZi�cZb�kpe�E8ba^ph`kue�P^hb[Vddgekgi���������.21=8<.C?2.9�� �eWZ�ZekbcZhcbebcVmVh7ZcZ�Z8s�kg�Iejkbkgtkg�U`7 YZi�k`i�IZkhbcXiE8bjkX7`i�k`i�EaebcXi�BcZ]`7YZi�E8bjk`7uekgl�B_^h78Zqk_Ve�:��� ;���<=1�;@6=.95.�Pui�cZb�8gt�gb�OlchZegY

78ghgte�eZ�nZdZhujgle�jk`e�PgdpeYZ<�������� �������������<;7+95.�PZ\�csj7bg�Jt8^ddg����UVek78gd��Pghkg\ZdYZ�Jt8hgi�cZb�Jgjjlmg8W]bg�ZekY8Zdgb�k`i�Pg�dpeYZi<������������������������71@6;=+>5.�B8s�k`e�`�Bl\gtjkgl�jk`e�K^lcghpjYZ�aZ�Zl�f`agte�kZ�^8b]s7ZkZ�\bZ�8Zb]bV�Wpi���^kue�����������754;@.95.� DbZ�8huk`�mghVjk`e�bjkghYZ�k`i�KbaglZebcXi�IZkhbcX�a^hZ8^ta`c^Zchpk`hbZj7si�7Wjp�[dZjkbcue�clkkVhpe�����������������71?;95.�����IgldYgl������GZ8gcZkVjkZj �kgl�db7Zebgt�jkge�8gkZ7s�RZdVcZ����������1>4;95.��Ob�EjagebcWi�^kZbh^Y^iWngle�Z]teZ7`�V7leZ�Z8WeZekb�jkg�W\cd`7Zjkge�cl[^hegnuhg������� �����������A597.9,5.��:Sg�EdjYecb^YeZb�8gdt�8bg�olnhX�8sd`�Z8s�k`e�Rkgcnsd7`;��������� �� �9;=/305.�Bchg[ZkbcWi� 8b�]^Yf^bi�cgdt7[`j`i�� ������������>;@3,5.��RcVe]Zdg�jkgRl7[gtdbg�BjmVd^bZi�kpe�L^kZmghue������� ����������,.95.� :Ob�9ZegY�Z\Z�8gte�kZ�j8YkbZ�8gl�[hYjcgekZb�cgekV�jkg�W]Zmgi;���#!� �������39+819;�/.>5715;� DbZkYcVa^�cZ8bkZdbjkXi�8hW8^b�eZ�jle]^a^Y�7^�k`�mt�j`<�85�����39+819;�/.>5715;��G�\^eeZYZ�7Z�aXkhbZ�8gl�Wjpj^�kge��nhgeg�fV]^hms�k`i�Z8s�k`e�V\hbZ�^8Ya^j`�jctdgl���?#!�������39+819;�/.>5715;��@fl8e^igbcbZcWi�jljc^lWi�\bZ�eZ�7^buj^k^�kgli�dg\Z�hbZj7gti�^eWh\^bZi��#!�����39+819;�/.>5715;��@eZ�ekgcb7ZekWh\bZ�k`�adb77We`�8hb\cY8bjjZ�k`i�Ch^kZeYZi<�!)�����������������/1705;��DleZYcZ���^kue�Z8s�kg�CVh^\c^7�]gdgmgeXa`c^�jkg�7XeZkgl�7Wdbkgi�Z8s�kge�jt_l\s�k`i���!����� �����;77.9,5.��G�7^\Zdtk^h`�Zt�f`j`�kpe�7bjaue�j^�Wfb�nhsebZ��jk`e�OddZe]YZ�����01=8.95.�JghYkjb�7Zi� ���nhge �S_WjbcZ����������������� ������������� �01=�8.95.��LYZ�Z8s�kbi�7^\Zdtk^h^i�Z8g_`7buj^bijk`e�bjkghYZ���������?>1B5.� SZ�:BSL;�j^�cYe]leg�����������>7;/.65.��G��nhge`�Wm`[gi�ekhbVeZ�WnZj �k �_pX�kgli�7 kV�Z8s�8hsjchglj`j^�]Wekhg��g]`\gtj^�WeZ��nhgeg�Z\shb��������.@>?=5.��L`kWhZ�]b c]bc Y�kg� 8Y]g7ZmhgekY]Zi�\bZ�k`e�csh`�k`i��������������;@00.=5.��G� tahZljk � bhXe`jkZ�Ol\\hbcV�jteghZ�����������=;@8.95.� O�aVeZkgi�k`i�khZ�\gl]YjkhbZi�Mk^eYi�QVekglkjgl�Z8gcZdt8k^bk`e�Qgl7ZebcX�cgbepeYZ��:G�Zeahu8be`�]ljklnYZ]^e�Whn^kZb�7^�[Zdi�X�cdZjbcX�7gljbcX;���@1=�>6;<5.��O�es7gi�\bZ�kbi�\dujj^i�k`e^8s7^e`�^[]g7V]Z�jk`e�CgldX���8=@,�/;@70.=5.��9bZjua`cZe�kZ�8Zb]bV�cZbgb�jleg]gY�kgli�8gl�nVa`cZe�jkZ�[gleV�<;75?56.�/1750=.,5;@�>1=/5.��@fp�Z8s�kg

C^db\hV]b��7bZ�cZbegth\bZ�8sd`�\bZ����eWglicZkgYcgli�jk`e�SjglcZhYkjZ����������.7/.95.��O�IdYh�LWkZ�ghcYjk`c^�Phs�^]hgi��������������/;>95.�1=210;/593��SgVolng�ju7Z�7bZi�\leZYcZi�[hWa`c^�jk`e�dY7e`MkhYeZ���������������6=;.?5.�B8Yjk^lk`�7^kZ7sh�mpj`�\bZ�e^Zhs�cghYkjb�Z8s�kg�FV\ch^78��EYn^�cbdV�cZb�kuhZ�7gbV_^b�7^�WeZ�7gekWdg�����>7;/195.� R^�kh^bi�mVj^bi�7Wnhb�k`egdgcdXhpj �kgl�Wpi�kg�kWdgi�kgl�����kg�Wh\g\bZ�cZaZhs�:!/*.)%$;��������������5?.75.�Pui�eZ�]bZn^bhbjk^Yk^k`�e^lhbcsk`kZ�jZi<�%� ��������5?.75.� G�chYjb7`�^[]g7V]Z�\bZkg�7Wddge�kgl�S_^ekbdseb<�������������������� �17/1?5.��MW^iclhuj^bi�kpe�GPB�cZkV�k`i�QpjYZi�cZb�`�E�E�mg[VkZb�8ZhV8d^lh^i�Z8ud^b^i<�!������0.775.�G�Qu7`�Z8^bd^YkZb�Z8s�k`en^bhsk^h`�chYj`�kgl�e^hgt�jk`e�jt\nhge`bjkghYZ�k`i��-���������0.775.��IjhZXd��Phgi�7bZ�chYj`��!(������0.775.��Pui� �: ���;� 8b]buc^beZ�juj^b�kg�:!�";����%������5><.95.������LbZ� bcseZ�8gl�jl7[gdY_ bk`e�nZ7We`�jle^egnX������������5><.95.��Ob�Veahp8gb�8gl�aW�dgle�8Vhkb�cZb�nghs��%��������� !����������5><.95.��L^�\Vd^i�glhWi�jkg�:�,��1$3;�������� !���������<;=?;0.75.� G�[bg�7`nZeYZ�nZhkbgt�cZb�:`�7^\Zdtk^h`�^8Ya^j`;8gl�W\be^�8gkW�jkg�]Vjgi����������<;=?;0.75.��G�Zjkleg7YZ�cZd^YkZbeZ�8ZhW7[^b�jkZ�8hg[dX7ZkZ�7^�kbi�^\\hZmWijkZ�jngd^YZ�k`i�KbjZ[seZi��� �����/=.2575.� B8^bdgtekZb�gb�^c]sj^bicZhkue�^h\ZjYZi�����������/=.2575.��JZcX�cdXhpj`�\bZDchW7bg�cZb�RVg�PVgdg������� !���'�������/=.2575.��EbjZ\s7^eZmlkV�78gh Y�eZ�8hgcZdWjgle�8^hZbkWhp�Ztf`j`j^�ZbaZesd`��%�������/;75/5.��L^kV�Z8s�Wfb�nhsebZ�Z8g�fWepj`i��Cgdb[YZ�cZb�UbdX�jle^]hbV_gle�jk`e8sd`�k`i�: $.3$��146�&'�,$� )'11$;��8hgc^b7WegleZ�Zekb7^kp8bjkgte�kZ�_`kX7ZkZ�8gl�jn^kY_gekZb7^�kbi�jleghbZcWi�]bZmghWi����������������<.=.0;@.3��?e]hZi�8WaZe^7WjZ�j^�c^dY�k`i�mldZcXi�:�$��/1/.),,$;��%�����������;@=;@0;@.3� EaebcbjkXi\^hgljbZjkXi�l8gjk hY_ b�k �jlddg\X�l8g\hZmue\bZ�k`e�cZkVh\`j`�kpe�mghgdg\bcue� 8b[Zhte�j^pe�jkbi�jlekVf^bi���� �������.=019?593��G�]`7sjbZ�khV8^_ZZeZ\cVjk`c^�eZ�8ZhW7[^b�\bZ�eZ�jkZ7ZkXj^b�kghVdb�kgl�]gdZhYgl����'(������.=019?593� HZ�cZk^]Zmbjk^Y7Whgi�kgl�ckbhYgl�8gl�l8Wjk �Wch`f �jkg�DcglZr�

7Z\We���%��������<1=;@�Phg^b]g8gY`j`�\bZ�Zt�f`j`�jkZ�]bs]bZ��%���������B573�SglhbjkbcV�[Yek^g�jl\chY�egle�k`e�jlekXh`j`�kgl�g]bcgt�]bcktgl�jkZ�jt�eghZ�UbdXi�cZb�Bh\^ekbeXi����%����������6;7;8/5.��Jl[Whe`j`�cZb:���;�jl7mpegte�jk`e�]b7^hX�cZkV8Zlj`�kgl8lhsi��%�����������/1912;@17.�O�O�B�J��aZ� f^�kVj^b�k`e�cZkVjkZj`�jk`�C^e^_glWdZ�jX7^hZ� ������6;@/.��G�gbcgeg7YZ�kgl�Cb^keV7ZeZ7We^kZb�eZ�Zlf`a^Y�cZkV����kg��������������������?2.8.C6.��G�Z8gkZ�7Y^lj`�8d`hue^b�����������81:56;��HZ�l8Vhf^b�7bZ�:a^kbcXWc8d`f`;�jkZ�]`7sjbZ�gbcgeg7bcV�mWkgi�����������956.=.0;@.� �8hV\7ZkZ�8gl]^e�fWhZk^�\bZ�kge�JZh]beVdbg��b\cWd�O78VekglL8hV[g<�?#!��'(��� �����������3<.��Sg�eWg�8hsjp8gkgl�K^lcgt�OYcgl��DlZdbj7Weg��g7Zds�cZb�7`aghl[u]^i<�#!����������������3<.� G�JZdbmshebZ]^Yne^b�8ui�eZ�Zekb7^kp8bjk^Y� �ZddZ\X�kgl�cdY�7Zkgi<�#!���������������������3<.�G�Mgh[`\YZ8hgkhW8 b�jk`e�cZkZjc^lX�Zlkseg7pe�mghk`\ue8dgYpe����#!������� ���������3<.�G�Z8^d8bj7We`Z8ZYk`j �\bZ�e^hs�cZb�l8goY i� esi� h\Z_g7Weglg]X\`jZe�jk`e�ZeZcVdlo`�k`i�:khg7ZckbcXikhZ\p]YZi;�j^�mghk`\s�jkg�SWfZi<��������������.7.>6.��Sg�7ljkXhbg�8gl8^hb[Vdd^b�kg�8^khWdZbg�8gl�Wn^b�nla^Y�Z8s�kg7geZ]bcs�8`\V]b�8gl�Wn^b�]bZkh`a^Y�8gkW�jkgeBhckbcs�Eaebcs�JZkZmt\bg�?\hbZi�FpXi����#!� ������& ������6.9.,.>��Sg�OekVhbg^ebjnt b�kgli�8shgli�jkg�Z8g7Zchlj7Weg�:�)123�$3)/.��(),0/33;��s8gl�gb�eWgb� h\Z_s7^egb�Zekb�7^kp8Y_gle�8hg[dX7ZkZ�olnbcXi�l\^YZi�7.C63�381=3>5.�659.� G�JYeZ�_Xk`j^�Z8sk e�Ie]YZ�eZ�Z8gjth b�Z7Wjpi�sdZ�kZ�jkhZk t7ZkZ8gl� bjXdaZe�8ZhVeg7Z�jk`e�JYeZ��]`duegekZiskb�kg�Waegi�7Zi�aZ�l8^hZj8Y_^kZb�k`e� ]ZmbcXkgl�clhbZhnYZ�:7^�cVa^�csjkgi;<����������659.�Sg�MZlkbcs�7Zi�j �ZjcXj bi7^�k`e�QpjYZ<����������������� ������659.��O�Phs�^]hgi�Nb�8ZYhe^b�kZ�8gd^7bcV�8ZbneY]bZ�8Vepkgl�Z8s�k`e�8ZhWdZj`�\bZ�kZ��Z�\^eWadbZ�kglJbe^_bcgt�jkhZkgt<����������������5.<+95.�E8bklnXi� 7mt�k^lj`�8hgja^kbcXi�[Zd[Y]Zi����\bZ�k`e�Zekb7^�ku8bj`�]bZkZkbcXi�7lgcZh]bg8Va^bZi�3���������.@>?=.75.��@fl8e`�Wc]gj`� b�jbk`hYpe��ZddV�Zh\X�\bZ�kgli�7^kZcbegt7^eglik`i�L^d[gthe`i����������59,;93>5.�H^Z7ZkbcX�8gdbkbjkbcXjle^h\ZjYZ�7^kZft�QZ7Z\bVeZ�cZb�:�$-$+)'.;k`i�SZqdVe]`i�

������������ �� ������������������� ������������������������������� ������ ������������� �

� � �

� � � � � � � �� � � � � � �

� � � ��

� � � � � �� � � �

� � � �� � � � �

� � � � � �� � � � � �

� � � � � � � �� � � � � �

� � � � � � � �� � � � �

� � � � � �� � � � � �

� � � �� � � � �

� � � � � �� � � � � �

� � � � � �� � � �

� � � � � � �� � � � � �

� � � � � �� � � � � �

� � � � � �� � � � � � � � �

� � � � �� � � � � �

� � � � �� � � � � � �� � � � � � � � �� � � � � �

� � � � � �� � � � � �

� � � � � � �� � � � � � �

� � � � � �� � � � � � � �

� � � � � �� � � �

� � � � �� � � � � �

� � � � � � � �� � � � � �

� � � � � � � ��

� � � � � � �� � � � � � �

� � � � � �� � � � � � � �

� � � � � � �� � � � � � � � �

� � � � � � �� �

� � � � � �� � � � � � �

� � � � � �� � � � � � �

� � � � � �� �

� � � �� � � � �

� � � � � � �� � � � �� � � � � �

� � � � � � �� � � � � � �

� � � � � � �� � � � � �

� � � �� � � � � � � �

� � � � �� � � � � �

� � � � � � � �� � � � � � �

� � � �

� � � � �� � � � � � �� � � � �

� � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � �

� � � � � �� � � � � � �� � � � �� � � � � �

� � � � �� � � � � �� � � �

� � � � � �� � �

� � � � � � �

� � � � � �� � � � �

� � � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � �

� � � � � � �� � � �

� � � � � �� � � � � � � �� � � � � � � �

� � � � � � � � �� � � � � � � �

� � � � � � �� � � � � �� � � � � � �� � � � � � � �� � � � � �

� � � � � �� � � � �

� � � � � � � �

� �� � �

� � � � � � � �� � � � � �

� � � � � �� �

� � � � � � �� � � � � �

� � � � � �� � � � � �� � � � � �

� � � � � �� � � � � �

� � � � � � �� � � � � � �

� � � � � � � �� � � � � � �� � � � � � � �

� � � � � � �� � � � � �

� � � �� � � � � � � �

� � � � � � � �� � � � � �

� � � � � � �� � � � � �� � � � � �

� � � � � �� � � � � �

� � � � � �� � � � � � �� � � � � � �

� � � � � � � �� � � � �

� � � � � � � �� � � � � � � � �

� � � �

� � � � � � �� � � � � � �

� � � � �� � � � �

� � � �� � � � �� � � � � �

� � � � � �� � � � � �

� � � � �� � � �

� � � � � �� � � � � �

� � � �� � � � � �

� � � � � � �� � � � � � �

� � � � �� � � � � �

� � � � ��

� � � �� � �

� � � � � �� � � � � � �

� � � �� � � � � �

� � � � � �� � � �� � � � � �

� � � � � � � �� � � � � � �� � � � � � � �� � � � � � �

� � � � �� � � � �

� � � �

� � � � �� � � � � � � � �

� � � �� � � � � � �

� � � � � � �� � � � � � �� � � �� � � � � � �

� � � � � � � �� � � � � � �

� � � � � � � �� � � � �

� � � � � �� � � � � �� � � � �

� � � �

� � � � � � � � �� � � � � � � �

� � � � �� � � � � � �

� � � � �� � � � � �� � � � � � � �

� � � � � � ��

� � � � � �� � �

� � � � �� � � � �

� � � � � � �� � � � � � �

� � � � � �� � � � � � � �

� � � � � �� � � � � �

� �� � � � � � � � �

� � � � � �� � � � �

� � � � �� � � � � �

� � � � � � � � �� � � � �

� � � �� � � � � �� � �� � � � �� � � � � � �

� � � �� � � � �

� �� � � � �

� � � � � � �� � � � � � �� � � � � �� � � � � �

�� � � � � �� � � � � �

� � � � � �� � � � �

� � � � � �� � � � � � �

� � � � �

� � �

�� � �

� �� �

� � � �� � � � �

� �� � � � � �

� � � � �� � � � �

� � � � �� � � � � � �

� � � � � � �� � � � � �

� � � � � � �� � � � � �

� � � � � � �� � � � �

� � � � �� � � � �

� � � � �� � � � �

� � � � � �� � � � � �

� � � � � � �� � � � � �� � � � �

� � � � �� � � � �

� � � � �� � � � �

� � � � �� � � � � �

� � � � � �� � � � �

� � � � �� � � �� � � �

� � �� � � � � �

� � � � �� � � � � �

� � � � � �� � � � �� � � � � �

� � � �� � � � � � �

� � � � � �� � � � �� � �

� � � � � � �� � � � � � �

� � � � �� � � �

� � � � � �� � � � �� � � � � �� � � �

� � � � �� � � � �

� � � �� � � �

� � � �� � � � � � � �

� � � � �� � � � �

� � �� � � � �� � � � � �

� � ��� � � � �� � � � �� � � �

� � �� � � �

� � � � � � � �� � � � � � �� � � � � �� � � � � � �

� � � �� �

� ��

� �� �

� � � � �� � �

� � � � �� � � �

� � � � �� � � � � �� � � � �

� � � �� � � � � �

� � � � � �� � � � �

� � � � � � �� � � � � ��<lg

o � � � �� � � � � �

� � � �� � � � ��wpg�lmg�

o � � � � �� � � � �

� � � � ��oq8�9 � � � � �

� � � � �� � � � � �

� � � � �� � � � �

� � � � � � � �� � � �

� � � � �� � � � � �

� � �� �� � � �

� �� � � �� � �� � � � � � �

� � � � �� � � � �

� � � �� � � �� � � � � � �� � �

� �

� � �� � � � �

� � � �� � � �� � � � �

� � � � �� � � �

� � � �� � � � �

� � � � �� �� � � � �

� � � � �

�� � � �

� � � �� � � � �� � � � � �

� � � �� � � � � �

� � � �� � � �

� � � �� � � �

� � � �

� � � �� � � � � �� � � �

� � � � � �� � � � �

� � � �� � � �

� � �� � � � � �

� � � �� � � � �� � � �

� � � � �� � �

� � � �� � � �� � � �

� � � � �� � � � �� � � �

� � � � �� � � � �

� � � � � � �� � � � �

� � � � � � �

� � �� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � �� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � �

Page 3: ˝ ˆ ˘ ˇ · !˚&’ ˛ ˜ˆ#&˛’#(˙!’ ˙’#*%##)ˇ#(#(˘ˇ ˝˙˚’˛! ˆ ˜ ˚ ˚ &’˚% ˇ#$ % ˚ !˛ˇ˚ ˙!˛ˇ ! !˚˛#˛ˆ˛ ˜ !˛ ˛˛ ˛ ˘ ˛˙! ˘˛˘˙ ˛˙˘

VXQIYIMF�FTS�VIO��

Pc�pgn�ohiem\n�fqo^cn�plq�ciiejghlx�i_lx�h_g�pejc9g8lj]�plq��9_m[�p_�i[fe�9lq�bg\9m_kc�pej9mype�9cm^lbl�bg_hq`\mjeoen��p_�_9lpci\o8_p_plj�bgh_gyjlqj�K�hq`\mjeoe�9mlsymeoc�8g_�ocgm[�_9w�bxohlicn8cp_mmqf8^ocgn�h_g�gbgupghl9lg]ocgn��sum^n�j_q9[mkcg�pl�9_m_8ghmw�oh[jb_il�bg_rflm[n�Vc�bg_rlmcpgh\n�9cmg9pyocgn�ag_�p\plgcn�8ca[icnoq8`[ocgn��w9un�e�9_m_symeoe�plq�SOT��f_\9crp_j�lg�8^dcn�`mls]��Wl�efghw�9iclj\hpe8_pen�hq`\mjeoen�plq�Fi\ke�Wo^9m_��_ii[�h_g�e�c9g�8lj]�plq�_j_ajum^dcp_g�oc�Iqmy9e��F8cmgh]�h_goc�wil�plj�hwo8l��HgB�_qpw�p_�9_9_a_i[hg_�penbg_9ilh]n��lqmig[dlqj�opej�hqmglick^_�h_g�_j_�deplxj�pmw9lqn�j_�_9lbl8]olqj�pej�hq`\mjeoe��Wl�oxope8_�pen�bg_9ilh]n�c^sc�c9cjbxocg�opm_�peagh[�opej�9pyoe�pen�hq`\mjeoen�I^s_j�9mlcklri]ocg�pl�j_q[agl�pen�_kgliwaeoenh_g�[iicn�oq8rlm\n�h_g�cplg8[dljp_j�ag_�chila\n�9lq�f_�9mlh_ilxoc�ligh]�c9gopmlr]�puj�9ligpghyjbqj[8cuj��9lq�smclhw9eo_j�pe�sym_�h_g�8_nlb]aeo_j�opl�8je8wjgl�opej�cklqo^_�Wym_�_jpgi_8`[jljp_g�wpg�\s_o_j�p_�_qa[�h_g�p_9_os[ig_��K�sym_�8cp[�_9w�9cmg9\pcgcn�c9p[smwjuj�\scg�9ligpgh]�h_g�lghljl8gh]�op_fcmwpep_��Eilg�_j_ajum^dlqj�p_�eacpgh[�9mlowjp_�plq�Fi\keWo^9m_��9lq�h_p[rcmc�pl�_h_pwmfupl��Q_� a[icgopgn�_alm\n�8g_�sym_��ag_�pej�l9l^_�9mgj�_9w�pm^_smwjg_�wilg�9mlcklrilxo_j�pe�smclhl9^_�pen�G\`_g_��lg�bxohlicn�c9gila\n�plq�Fi\ke�Wo^9m_�9mlh[ico_j�9ligpghw�hwopln�opl�hq`cmjyj�hw88_�Wl�d]pe8_�w8un�c^j_g�e�9mlop_o^_�puj�oq8rcmwjpujplq�i_lx�h_g�plq�\fjlqn�h_g�wsg�pl�9mwoh_gml�9l�igpghw�hwopln��Eolg�c^s_j�9ljp[mcg�opej�h_p[mmcqoepen�hq`\mjeoen��bcj�\slqj�9_m[�j_�9cmg8\jlqj_hw8_�i^alqn�8]jcn�h_g�j_�bg_`[olqj�9mlochpgh[pgn�be8lohl9]ocgn�9lq�f_�a^jlqj�plj�F9m^igl�]plj�P[gl��Wwpc�f_�bg_9gopyolqj�wpg�l�8ca[ilns_8\jln�_9w�pe�oxahmlqoe�opl�coupcmghw�bcjc^j_g�l�Fi\ken�Wo^9m_n�h_g�l�VXUMJF��_ii[�lNqmg[hln�Pepolp[hen�h_g�e�Q;��9lq�`m^ohljp_g89mlop[�_9w�c9gh^jbqj_�opm_peagh[�_bg\klb_�S�9ligpghwn�pqslbguhpgo8wn�puj�8je8ljg_hyj�hl8�8[puj�\scg�chf\ocg�_jc9_jwmfup_�pgn�eaco^cn�penQ;�h_g�plq�TFVSN��9lq�p_qp^opeh_j�8c�p_�mcp[ig_pen�tqslmm_alxo_n�bg_9ilh]n��Fqpw�f_�pl�9ie�myolqj�9lix�_hmg`[��ag_p^�l�i_wn�\scg�hm^oe�h_ghqm^un�8j]8e�

�8@8G3=<4?��>=1:-E48?

N_ixpcm_�_hw8_�h_g�_9w�pgn�9gl�_gogwblkcn�9ml�`i\tcgn��9]ac�e�\hbloe�plq�j\lq��plqn�l8liwalq�K�Iii[b_�[jpieoc�oqjligh[�hcr[i_g_�xtlqn��bgn�cqmy��cjy�]p_j�oe�e�h_p_jl8]�8cp_kx�<rm\ohlq=sm]8_pln�h_g�pen�_jp_ii_a]n�8c�pl�l8wilal�plq� ��;ei_b]�pl����bgn�cqmy�]p_j�ag_�pej�_jp_ii_a]plq�9mlealx8cjlq�l8liwalq�h_g�pl�[iil����bgncqmy�<rm\ohl=�sm]8_�F9w�pej�9icqm[�puj�_j_bwsuj��q9]mkc�gh_jl9l^eoeag_�pej�9lmc^_�pen�\hbloen��h_fyn�pl�hlq9wjgbg_8lmryfehc�opl� �������Wg8]�h_p[�9lix�`ci�pgu8\je�_9w�pl�cjbcghpghw�c9gpwhgl�9lq�c^sc�pcfc^opl� �������K�oqjligh]�_9wbloe�plq��cplxnp^pilq�]p_j� ������

*A=������A=�9=B�G;8��<4�->0@0;A0����38?�=8��>=@C=>-?��

E9un�\agjc�ajuopw��8cp[�pl�hic^og8l�plq� g`i^lq9mlorlmyj��opgn�p\oocmcgn�pl�_9wacq8_��c^sc9mlorlm\n�9lq�oqjligh[�kc9cmjlxo_j�p_�����bgncqmy��K�oxahmgoe�8c�pl�� ��c^j_g�_j_9wrcqhpeh_g�r_^jcp_g�8^_�o_r]n� cip^uoe�puj�wmuj�b_jcg�o8lx��Wl�cp]ogl�hlq9wjg�pen�\hbloen�plq��cplxnl8liwalq�plq�� �c^sc�bg_8lmrufc^�opl� ����h_g�e�_9wbloe�opl� �����K�oq88cpls]�]p_j�8ca[ie��8c�op]mgke�h_g�_9w�pgnciiejgh\n�pm[9cdcn�9lq�ox8ruj_�8c�9iemlrlm^cnwicn�lg�fco8gh\n�9iej�pen�Tcgm_gyn�_jp[ii_k_jp_�9_ig[�l8wila_�8c�pej�j\_�\hbloe��K�Tcgm_gyn_9c^sc�ag_p^�9lix�_9i[�bcj�\scg�opl�s_mplrqi[hgwp_�9mlealx8cj_�l8wila_�i]ken����

$H9:=8�&0</�=B

Pcp[�p_�fcpgh[�_9lpci\o8_p_��hq`cmjepghl �hxhilgpwjgd_j�wpg�<e�\klbln�pen�Iii[b_n�opgn�_alm\nop\rfehc�_9w�_9wiqpe�c9gpqs^_�h_g�c9g`c`_gyjcgpej�fcpgh]�9lmc^_�pen�ciiejgh]n�lghljl8^_n��el9l^_� _b^dcg�8c�op_fcm[� ]8_p_�9mln�pej�lmgopgh]\klbl�_9w�pej�hm^oe�h_g�p_�8je8wjg_=��I9^oen��gbg_^pcml� [mln�b^jcp_g�opej�9lgwpep_�puj9mlorlmyj�h_g�9un�_qp\n�\msljp_g�_9w�c9cjbqp\nh_g�wsg�_9w�hcmblohl9gh[�(5/&3��<F9w�pgn�9[ju_9w���c9^oe8cn�9mlorlm\n�oqjlighlx�xtlqn����bgn�cqmy��e�9icglter^_�_rlmlxoc�9m_a8_pghlxnc9cjbqp\n�9_ahwo8glq�`ciejchlxn�h_g�wsg�hcm�blohl9gh[�(5/&3��acaljwn�9lq�_9lpcic^�t]rl�c8�9goploxjen�pen�bgcfjlxn�c9cjbqpgh]n�hlgjwpep_nag_�pej�9lmc^_�pen�ciiejgh]n�lghljl8^_n=��pwjgo_jlg�^bgcn�9ea\n��

80�09>81G�4�8AG98=��9,;48�:G2=�6�'��

Ij�8\ou�plq�acjghwpcmlq�fcpghlx�hi^8_pln��plhw88_�pen�_kgu8_pgh]n�_jpg9li^pcqoen��oc�_j_�

hl^juo]�plq��plj^dcg�wpg�pl�c9gpwhgl�c^j_g�qteiw�<Wl�c9gpwhgl�pen�\hbloen�c^j_g�qteiwpcml�_9w_qpw�9lq�bgh_glilac �pl�oe8cmgjw�hwopln�b_jcgo8lx[iiuj�cqmu9_vhyj�sumyj�9lq�]p_j�oc�Pje8wjg_�pl�l9l^l�h_g�c^j_g�9lix�s_8eiwpcml=��_j_r\mcg�eQ;�opej�_j_hl^juo]�pen��I9^oen��_9w�pej�Tcgm_gyn�c9goe8_^jlqj�wpg�bcjc^j_g�wie�e�\hbloe�rm\ohl�sm]8_��K�sym_��8cp[_9w���smwjg_�� a]hc�h_g�9[ig�opgn�_alm\n��Cjpieocoqjligh[���bgn�cqmy��wo_�h_g�plj�F9m^igl�plq�� �Pwjl�9lq�pwpc�wil�pl�9low�_rlmlxoc�j\_�\hbloe�cjy�o]8cm_�<j\l�sm]8_�c^j_g�9cm^9lq�pl�8gow=�_j_r\mcg�pl�Hm_rc^l�Wx9lq�pen�Q\_n�;e8lhm_p^_n�oscpgh[�8c�pej�\klbl�pen�sym_n�opgn�_alm\n�W\iln��_9w�pej�Q;�plj^dlqj�wpg�<pl�c9gpwhgl�pen\hbloen�c^j_g�qteiwpcml�_9w�_qpw�9lq�bgh_glilac^pl�bgcfj\n�lghljl8ghw�9cmg`[iilj�h_g�pl�oe8cmgjwhwopln�b_jcgo8lx�[iiuj�cqmu9_vhyj�sumyj�9lq]p_j�oc�Pje8wjg_��pl�l9l^l�h_g�c^j_g�9lix�s_8e�iwpcml=�

+@090:IA=? �!>D4A08��6908��6�-93=@6�=�G:=2F;

Vpe�oe8_o^_�9lq�\scg�e�\hbloe�ag_�pej�ciiejgh]Sghljl8^_�_ii[�h_g�p_�fcpgh[�_9lpci\o8_p_�_j_�r\mfehc�oc�b]iuo]�plq�l�q9lqmawn�Sghljl8ghyjIqhic^ben�Wo_h_iypln��E9un�b]iuoc�l�q9lqmawn��<oscpgh[�8c�pej�\klblopgn�_alm\n�9lq�c^s_8c�o]8cm_��oc�_aaighlxn

wmlqn�?]p_j�8^_�gh_jl9lgepgh]�\klbln@��cjy�occiiejghlxn�]p_j�?h[pg�9_m_9[ju�_9w�_qpw�9lq9cmg8\j_8c@��Ga]h_8c�8c�\j_�c9gpwhgl��\j_�hlq9wjg�9lq�c^j_g�9cm^9lq� �����bei_b]�9cm^9lq���igawpcml�_9w�pej�pcicqp_^_�rlm[�9lq�`a]h_8copgn�_alm\n��Gc`_^un��e�_9wbloe�c^j_g�i^al�8c�a_ixpcme�h_g�opgn�bxl�9cmg9pyocgn��o�o��h_g�pym_�w9lq�e�_9wbloe�c^j_g�opl� �����h_g�pwpc��w9lq]p_j� ������:opwol�jl8^du�wpg�i^al�9gl�oe8_jpghwc^j_g�e�9lgwpep_�h_g�l�_mgf8wn�puj�c9cjbqpyj�9lq\bcgk_j�cjbg_r\mlj�ag_�_qp]�pej�\hbloe��9lq�8_nbc^sjcg�wpg�q9[mslqj�p_�9myp_�op_fcm[�`]8_p_c89goploxjen�9mln�pej�ciiejgh]�lghljl8^_=�S�^bgln�pwjgoc�wpg�<_qpw�9lq�\agjc�o]8cm_�bcjc^j_g�pl�p\iln��c^j_g�8^_�_ms]�9lq�pe�oqdep]o_8c9lix��8_hmg[�_9w�plqn�r_hlxn�pen�be8logwpep_n�8c�q9cqfqjwpep_��yopc�j_�`mlx8c�9wpc�c^j_g�eh_p[iieie�opga8]�j_�`alx8c�opgn�_alm\n��F9l�r_o^o_8c�wpg�o]8cm_�lg�oqjf]hcn�]p_j�ouop\nh_g�`a]h_8c�8c�_qpwj�plj�gh_jl9lgepghw�pmw9l=�E8un�lg�ciiejgh\n�chbwocgn�f_�oqjcs^dlqj��h[pgpl�l9l^l�kch_f[mgoc�l�h��Wo_h_iypln�oe8cgyjljp_nwpg�<_9w�bu�h_g�9\m_�c8c^n�c^8_opc�copg_o8\jlgoplj�Fxalqopl�plq����=��Vpl�8\iilj��<f_�q9[mkcgh_g�bcxpcme�h_g�pm^pe�ag_�j_�89lm\olq8c�8c�_q�pl9c9l^feoe�j_�9ieog[olq8c�plj�Fxalqopl�plqA��h_g�j_� alx8c�_9w�p_�8je8wjg_�8c�bg_rlmcpghlxnwmlqn�h_g�j_�89lmc^�e�hq`\mjeo]�8_n�j_�h[jcg�p_9m[a8_p_�9lq�\scg�q9loscfc^=��

K�Iii[b_�9m\9cg�pym_�j_�_j_hp]ocg�pej�c89gopl�oxje��j_�cjgosxocg�pgn�8cp_mmqf8^ocgn�h_g�j_�lil�hiemyocg�\ah_gm_�pl�pm^pl�9mwam_88_�_kgliwaeoen�_j\rcmc�csf\n�e�ch9mwou9ln�plq�acm8_jghlxq9lqmac^lq�Sghljl8ghyj��h_iuolm^dljp_n�pej�\h�bloe�l8liwalq�_9w�pej�Iii[b_��E9un�8cp\buoc�pl��'54'23��e�ch9mwou9ln�plqGwirah_jah�Vwg89ic�_j\rcmc�wpg�e�Iii[b_�9m\9cgpym_�j_�_j_hp]ocg�pej�c89goploxje��j_�cjgosxocgpgn�8cp_mmqf8^ocgn�h_g�j_�lilhiemyocg�\ah_gm_pl�pm^pl�9mwam_88_�_kgliwaeoen��Vqahchmg8\j_��c^9c�wpg�<e�c9gopmlr]�pen�Iii[b_nopgn�_alm\n�hcr_i_^uj�]p_j�h_g�9_m_8\jcg�lopwsln�plq�oqjcsgdw8cjlq�9mlam[88_pln�9ml�o_m8la]n��Y_gmcp^dlq8c�\pog�pl�acaljwn�wpg�eIii[b_�\scg�pej�cqh_gm^_�j_�c9gopm\tcg�opej�_alm[`]8_�`]8_=��ag_�j_�9mlof\ocg�wpg�<pym_�f_�9m\9cgj_�cbm_gyocg�pe�8wign�_j_hpefc^o_�c89goploxje�j_�cjgosxocg�9cm_gp\mu�pgn�8cp_mmqf8^ocgn�h_g�j_lilhiemyocg�pej�c9ghc^8cje�pm^pe�_kgliwaeoe�plq9mlam[88_pln�\ah_gm_=�

*4�D0�6:G��4A/0?�=8�0�=3G@48?AF;�4::6;89I;�=�=:G2F;��

P9lmc^�opl�Yme8_pgop]mgl�j_�8ej�c^s_8c�[jlbl�h_fyn�e�c9gpqs^_�pen�ckwblq�opgn�_alm\n�c^sc9mlcklriefc^�_9w�pej�9mlealx8cje�c`bl8[b_�_ii[�8ca[ie�]p_j�e�`cip^uoe�op_�q9wilg9_ciiejgh[�l8wila_��9lq�`m\feh_j�hljp[�opl�s_�8eiwpcml�c9^9cbl�_9w�pl���Vx8ruj_�8c�be8lo^cq8_�plq��'54'23��pym_��8cp[_9w�9\jpc�smwjg_�_9w�pwpc�9lq�l�9mwcbmln�penINW�P[mgl�Qpm[ahg�bco8cxpehc�j_�h[jcg�<w�pg�smcg�_opc^=�ag_�j_�bg_pem]ocg�pl�cqmy��<e�9yieoe�l8l�iwalq�_9w�pej�9gl�_bxj_8e�lghljl8^_�pen�cqmudyjen_9lpcic^�pej�9gl�kch[f_me�\jbcgke�_j[h_8tenpen�cqmudyjen�_9w�pej�hm^oe�sm\lqn=�

��� �)4>85.A6A=�A=�;-=�=�G:=2=

K�\hbloe�plq�9cjp_cplxn�ciiejghlx�l8liwalq�c^j_g�_9w�p_�9myp_�f\8_p_�op_�k\j_�PPI�h_g�eacm8_jgh]��2#/,(524'2��--)'.'+/'�"'+45/)����"��opej�eichpmljgh]�pen�\hbloe��am[rcg�wpg�<e�Iii[b_c9\opmctc�opgn�_alm\n�e�sym_�b_jc^opehc���bgncqmy��lg�c9cjbqp\n�f_�c^s_j�byocg�h_g�9cmgoowpcm_�Ixoe8_�_9w�plj�Glirah_jah�Vwg89ic=�Vx8ruj_�8c�pl�be8lo^cq8_��e�c9gopmlr]�pen�Ii�i[b_n�opgn�_alm\n�]p_j�c9gpqs]n�h_g�wpg�e�d]peoekc9cmjlxoc�p_�����bgn�cqmy��cjy�c^s_j�chblfc^9cjp_cpc^n�p^pilg�_k^_n���bgn��c9goe8_^jcg�bc�wpg�plc9gpwhgl� ��� ��c^j_g�cqjlvhwpcml�puj�l8liwaujplq�� �� �������I9^oen��e�cre8cm^b_�_j_r\mcp_gopl�acaljwn�wpg�l�Gwirah_jah�Vwg89ic�s_gm\pgocpej�c9gopmlr]�pen�Iii[b_n�opgn�_alm\n�

�� �!�8ABD/0�280�A=;�+@/�>0

Pc�plj�p^pil�<I9gpqs^_�ag_�plj�Fi��Wo^9m_�e�\klblnopgn�_alm\n=�b^jcg�e��'543%*'�!'--'�oc�8g_�9mype_j_ohw9eoe�plq�acm8_jghlx�Wx9lq�8cp[�peoe8cmgj]�\klbl�pen�Ff]j_n�opgn�_alm\n��F9w�pej9icqm[�plq��pl�acm8_jghw�9m_hplmc^l�cgb]ocuj�&1#��h[jcg�iwal�ag_�c9gopmlr]�pen�_goglblk^_nopej�Iii[b_��e�l9l^_�cqci9gopc^�wpg�_9w�pl���f_�89lm\ocg�j_�op_fc^�h_g�9[ig�lghljl8gh[�op_9wbg_�pen�

�������� �(8��:G2=8��=B�6�-93=@6A=B�=�=:G2=B�4/;08�4�8ABD/0

Rch[f_me�c9gpqs^_�s_m_hpem^dcg�e��#2%-#73�pejciiejgh]�c9gopmlr]�opgn�_alm\n�hcr_i_^lq��Vx8�ruj_�8c�j\l�oe8c^u8[�pen�e�pm[9cd_�c9goe8_^jcgwpg�e�Iii[b_�_9lr[ogoc�j_�c9gopm\tcg�opgn�_alm\nhm_pghyj�l8liwauj��_9w�pgn�l9l^cn�\scg�9[mcg_9lqo^_�_9w�p_�8\o_�plq�� ��h_g�<h_p[�pej[9lt]�8_n��pl�smljlbg[am_88_�c^j_g�cqjlvhw�pwol_9w�8_hmllghljl8gh]�[9lte�wol�h_g�_9w�pej[9lte�pen�_alm[n=�Sg�iwalg�9lq�e�h^jeoe�_qp]�a^jcp_g�oc�\j_�cqjlvhwohejghw��c^j_g�p\oocmcgn�h_g�lg�oqjp[hpcn�plqbcip^lq�plqn�_j_r\mlqj�un�ck]n����Sg�h^jbqjlg�sme8_plbwpeoen���mcqopwpep_n�ag_pl�;e8wogl�\slqj�_jpg8cpu9gopc^��8cp[�h_g�pejchp_8^cqoe�pen�bwoen�puj�����bgn�cqmy�h_g�pl�oe�8_jpghw�9muplacj\n�9icwj_o8_�9lq�e�hq`\mjeoe\scg�pm\kcg�_9w�pl������Pcp[�_9w�pm^_�smwjg_�op_og8wpep_n�pen�lghl�jl8gh]n�bm_opemgwpep_n��lg�8_hmllghljl8gh\noqjf]hcn�\slqj� cipgufc^�oe8_jpgh[��K�_j[9pqkec9_j]ifc�opl�9mypl�pm^8ejl�plq�����iwau�pengosqmwpcmen�h_p_j[iuoen�h_g�pen�oqooymcqoen_9lfc8_pghyj��K�c89goploxje�opej�_alm[�`ci�pgyfehc�c9^oen�oe8_jpgh[���X9[mscg�o]8cm_�gosqmwpcme�d]peoe�opgn�_alm\nag_�plqn�ciiejghlxn�p^pilqn��Vc�_qpw�pl�9i_^ogl�8c�pej�\klbl�opgn�_alm\n��pl�q9lqmac^l�Sghljl8ghyjf_�89lmlxoc�j_�bc^kcg�wpg�q9[mscg�c89goploxjeopej�ciiejgh]�lghljl8^_�h_g�opgn�8ciiljpgh\n�pen9mll9pgh\n����Sg�9ligpghl^�h^jbqjlg�c^j_g�c9^oen�9cmglmgo8\jlg�K�hq`\mjeoe�VXUMJF�FQIO�pemc^�_qp[�9lq�oq8�ryjeoc��plqi[sgoplj�oc�wpg�_rlm[�plqn�be8logl�jl8ghlxn�opwslqn�plq�9mlam[88_pln��Tmln�pl9_mwj�lg�h^jbqjlg�9mwumuj�chilayj�c^j_g�9cmgl�mgo8\jlg�8c�pgn�c9w8cjcn�acjgh\n�chila\n�j_�\slqj9mlam_88_pgopc^�ag_�plj�Shpy`mgl�plq����

���������� ����������� ���� �

������������������������ ������##��$$����������������������������

Hm[rcg�l�������)0�0280;;/36?

#'!+�#� _f8g_^_�r_jcmw�wpg�chc^jl9lq�pc^jcg�j_�9mlhxtcg�opej�Ncjpmgh]Pcowacgl�un�9mlorqaghw�8cp_j_�

opcqpghw�pl�����_ms^dcg�j_�fq8^dcg�oc\jp_oe�h_g�pm_aghwpep_�h_g>�_bg\klbl�scg�mgo8lx�pej�rm^he�pen�Fj_pligh]n�Pcolac^lqplq�������Ihc^jl�bei_b]�9lq�b\scp_go]8cm_�e�Mp_i^_��oc�_xkeoe��ag_�pej�ym_h_p[����oc�os\oe�8c�9\mog��_ms^dcg�j_8lg[dcg�8c�chc^j_�9lq�o[muo_j�pej�Iii[b_�p_�jeog[�plq�Fga_^lq�pwpc��N_g�opej�Mp_i^_lg�PNS�c^j_g�lg�8wjcn�9lq�_jp_9lhm^jljp_glqog_opgh[�opej�hm^oe��wol�hg�_j�_qpw�bcj_hlxacp_g�cqs[mgop_��h_g�opej�Mp_i^_�be�8glqmalxjp_g�_9w�pl�8eb\j�h_g�sum^n_iefgj]�q9lbl8]�%#.13�ag_�j_�opca[olqjw9un�w9un�sgig[bcn�hwo8l��h_g�_9w�pejMp_i^_��_9w�pej�Pcowacgl��8cp_kx�Og`xenh_g�O_89cjplxd_�]�Vghci^_n�rf[jlqj�lg�cg�hwjcn�puj�9jga8\juj��h_fyn�bc�pl�9\m_o8_bcj�c^j_g�8cmgh[�8^ig_�w9un�opl�Fga_^l�p_oh[re�c^j_g�8ca_ixpcm_���h_g��wp_j�`lq�ig[dlqj��p_�fx8_p_�c^j_g�ch_pljp[bcn���Sg�rmghp\n�l8lgwpepcn�bcj�op_8_plxj�cby�\j_n�_9l�plqn�q9lqmalxn�pen�Nq`\mjeoenWdcjpgiwjg��pen�pm^pen�]�p\p_mpen��cgm]ofucj�9_mwbu��9lq�ose8_p^dcp_g�opej�ac^plj_sum^n�j_�\slqj�9mleaefc^�chila\n>��9mw�pcgjc�j_�chb^bljp_g�oc�wolqn�bcj�9j^aeh_jh_g�rf[jlqj�opgn�_hp\n�pen�Mp_i^_n�p_kg�bgupgh[�\aam_r_�yopc�j_�rcxalqj�_8\ounag_�pej� lmcgwpcme�Iqmy9e�l�Mp_iwn�Tmu�fq9lqmawn�o9cxbcg�oc�oqj[jpeoe�penN_ahci_m^lq�P\mhci�plq�H[iilq�Tml\bmlq�j_�dep]ocg�\89m_hpe� l]fcg_� _jc`_^jlqjlg�ruj\n��pl�8_jp\t_pc��9myp_�opej�Fq�opm^_��xopcm_�opgn�symcn�G^dcahm_jp��wpge�Mp_i^_�bcj�rqi[oocg�c9_mhyn�p_�f_i[oog_oxjlm[�pen��]�wpg�lg�?_iiei\aaqlg@�pujPNS�oplj�q9cm`[iiljp_�d]il�plqn�rf[jlqj8\smg�h_g�j_�89_^jlqj�op_�sumgh[�xb_p_>pen�Og`xen��ag_�ouopgh\n�9mlo9[fcgcn�N_g��`\`_g_��8\o_�opej�^bg_�pej�Mp_i^_�lgruj\n�ag_�9gl�bqj_8gh]�_9yfeoe�plq�hx�8_pln�_jc`_^jlqj��e�oqd]peoe�ag_�153*�$#%,3�bcj�o`]jcg�cxhli_�;ql�c^j_g�lg�bg_rlm\n���h_g�c^j_g�c9gh^jbqjcnh_g�lg�bql��Tmyplj��opej�Mp_i^_�chc^jlg�9lqh_p_rf[jlqj�bcj�c^j_g�pwol�9gf_jl^�9mw�orqacn�wol�lghljl8ghl^�8cp_j[opcn��eVqm^_�� i\9cpc��c^j_g�9lix�8_hmg[���8c�Frmg�h_jlxn�pen�X9lo_s[mg_n�Frmgh]n�j_�h_�ix9plqj�8ca[il�9lolopw���_ii[�h_g�Fr�a_jlxn��ag_�9_m[bcga8_�j_�9mlop^fcjp_gc9cgb]�oc�9mlealx8cjcn�r[ocgn�e�9m_hpgh]slm]aeoen�_oxilq�pen�Uy8en�plqn�\bgjcci9^bcn��S9wpc�h_g�?Iqmu9_vh]@�op[oe_9\j_jpg�opej�Mp_igh]�Nq`\mjeoe�kchgj[cgo_ryn�9gl�_qopem]��;cxpcmlj��?_9\j_jpg@opej�Og`xe�bcj���;IQ���q9[mscg�wsg�_9iyn8g_�Nq`\mjeoe�Imjpla[j��_iiA�lxpc�h_jlpgb]9lpc�j_�fq8^dcg�?hq`\mjeoe@��Sg�w9lgcnbg_9m_a8_pcxocgn�a^jljp_g�8c�bqj[8cgnopej�Og xe��bgck[aljp_g�8c�plqn�be8[mslqnpuj�9_m[hpguj�9wicuj�]�h_g�8c�pl9ghlxn9li\8_mslqn��Esg�cqs[mgope�h_p[op_�oe>�Hg_p^�p_�h_p_am[rlq8c�_qp[��;gwpg�pym_9lq�e�Mp_igh]�Nq`\mjeoe�f_�opm\rcp_g9mln�h[fc�h_pcxfqjoe�depyjp_n�op]mgke_9\j_jpg�oplj��ci_rmyn�oqah_iq88\jl�m_pogo8w�puj�NcjpmlIqmu9_^uj��e�Ff]j_��h_g�e�Iiiejgh]�hlgj]�ajy8e���bcj�9m\9cgj_�opm\tlqj�_iilx�pl�hcr[ig�8c�\j_�?Sqr�;cj�c^j_g�pym_�bghw�8_n�pl�9mw`ie8_�@N_g�lg�h_gml^�\slqj�aqm^o8_p_��h_g�e�Iq�mu9_vh]�_j_iaeo^_�smcg[dcp_g�j_�9lic8g\p_goc�h[fc�opmlr]�

�������������������

����������������������##���� ����##����������������##������

�*�!'� _hw8_�`]8_�ckwblq�_9w�p_8je8wjg_�9cmgam[rlqj�lg��+/#/%+#- +.'3��pej�c9gopmlr]�pen�sym_n�opgn

bgcfjc^n�_alm\n��E9un�_j_r\mcg�be8lo^cq8_plq� mcp_jghlx�8\olq��<e�Iii[b_�c9\opmctcopgn�_alm\n�l8liwauj�ag_�9mype�rlm[�\9cgp__9w�pm^_�smwjg_��_kgl9lgyjp_n�pej�_qk_jw8cjec89goploxje�puj�c9cjbqpyj�opej�lghljl8gh]pen�_j[h_8te�8c�8^_�oqj_ii_a]�9lq�oe8_�plblpc^�\j_�_hw8e� ]8_�opej�h_pcxfqjoe�ckw�blq�pen�_9w�pl�9mwam_88_�`l]fcg_n=�I9^oen��chpwn�_9w�p_�pcsjgh[�oe8c^_�pen�\h�bloen��l�oqjp[hpen�c9goe8_^jcg�h_g�wpg��<lgoq88cp\sljpcn�ope�j\_�oqj_ii_a]�ck]m_jpej�_9wbloe�un�\jbcgke�pen�_qk_jw8cjen�c8�9goploxjen�puj�c9cjbqpyj�ope�sym_=�Mbg_^pcml�cjbg_r\mlj�\scg�e�_j_rlm[��wpg�lmg�o8\jlg�c9cjbqp\n�9mloblhlxj�wpg�lg�_9lbwocgn89lmc^�j_�8cguflxj�_hw8_�9cmgoowpcml��c[je�Iqmu9_gh]�Ncjpmgh]�Wm[9cd_��INW����oq8�9cmgi[`cg�pej�Iii[b_�opl�9mwam_88_�9lolpgh]ns_i[muoen�������W\iln�w9un�b]iuoc�lQ^hli_n�Hlqwi��pen��-&��545#-��-0$#-��/6'34023�8^_�c9gpqs]n�c9gopmlr]�pen�Iii[b_n�opgn_alm\n�c^j_g�<opl�oq8r\mlj�wiuj=��c9cgb]f_� lef]ocg�pej�\klbl�pen�sym_n�_9w�pl�9mw�am_88_� l]fcg_n��9cmglm^dljp_n�plj�h^jbqjl8^_n�9cm_gp\mu�hm^oen�pen�Iqmudyjen�wp_ji]kcg�pl�9_h\pl�op_�8\o_�plq����

���� �� �� ����## ��������##������������������ �������������������� ������ ������ ������ ���������� ����������������������

+ "��#��#$�*#� \hbloen�plqj\lq��cplxn�l8liwalq��e�l9l^_oe8_plblpc^�pej�c9gopmlr]

pen�sym_n�opgn�_alm\n��oslig[dlqjp_�hw88_p_�pen�_jpg9li^pcqoen�<L_�]p_j�fcpghw�ag_�pe�sym_�j_� alx�8c�opgn�_alm\n=��_j\rcmc�l�ch9mw�ou9ln�pen�Q;�G_o^ien�Ngh^ig_n��9ml�of\pljp_n�9un�<s[o_8c��w8un��pm^_smwjg_�_9w�pej�9ligpgh]�VXUMJF�FQIO=��S�h��Ngh^ig_n�pwjgoc�wpg�e�hq�`\mjeoe�c9\`_ic�pcm[opgcn�fqo^cnh_g�bxl�8je8wjg_�

K�;e8lhm_pgh]�Vq89_m[p_ke�osl�i^_oc�pej�\klbl�opgn�_alm\n�behpgh[i\aljp_n�9un�<wp_j�bcj�c9gp^fcjp_goplqn�fco8lxn��c9gp^fcjp_g�ope�jle�8loxje�8_n=��Vc�_j_hl^juo]�pen�e;K�VX�oe8cgyjcg�wpg�l�Fi\ken�Wo^9m_n<q9cmer_jcxcp_g�_9w�sfcn�ag_�peblhg8_opgh]�\klbl�opgn�_alm\n=�q9cj�fq8^dljp_n�wpg�<l�^bgln�c^sc�s_m_�hpem^ocg�pe�bg_bgh_o^_�_qp]�pl�� un�<>ohejlfcpe8\je�9_m[op_oew9lq�f_�8lgm[dcp_g�h_g�9l9�hlmj��pl9icwj_o8_��ag_�j_�opemgsfc^�pl�35%�

%'33�34027==�Hg_�c9\hp_oe�puj�_jpgi_vhyj�8\pmuj9mlhcg8\jlq�j_�c9\ifcg�e�_j[h_8tepuj�hcmbyj�h[jcg�iwal�oc�oswigwplq�ag_�pej�\klbl�opgn�_alm\n�plNNI�<K�sym_�_j_8cpmg\p_g�oqj\scg_�8cpl�h_hw�pen�9_mcifwj�h_g�pl�_jpg�am[rcg��N[9lglg�i\jc�?P9m[`l�9lq_9lr[ogoc�e�hq`\mjeoe�h_g�`a]hcopgn�_alm\n@��P9m[`l��ag_p^��Yymcn8c�_jp^oplgs_�9ml`i]8_p_��w9un�eTlmpla_i^_�h_g�e�Nx9mln��b_jc^ope�

h_j�8c�9lix�s_8eiwpcm_�c9gpwhg_�wp_j�`a]h_j�opgn�_alm\n�8c�pl�9cj�p_cp\n�plqn�l8wilal��K�Tlmpla_i^_b_jc^opehc�8c�����h_g�e�Nx9mln�b_�jc^opehc�8c������I8c^n�ilg9wj�f_9_jeaqm^olq8c�opl�p\iln�pen�e8\m_n9lq�f_�b_jcgoplx8c�opej�h_ixpcme9cm^9puoe�8c� �����Fjpgi_8`[jcopcpg�s_8\j_�icrp[�c^j_g�_qp[�ag_�p_9_gbg[�8_n�=��q9lop]mgkc�oc�oqj\j�pcqk]�plq�opl�m_bgwrujl�plq��-1*#�����l�c9ghcr_i]n�plq�Tlp_8glxVp_xmln�Lclbum[hen�

Wej�[9lte�wpg�<opgn�_alm\n� a_^jlq8cag_p^�bg_rlmcpgh[�f_�9puscx_8c=ck\rm_oc��oc�oqj\jpcqk]�plq�opljVNFZ�l�G_o^ien�Oc`\jpen�c9goe8_^�jljp_n�wpg�<smuop[8c�plq�V_8_m[pl�l8wilal��Wl�l8wilal�_qpw�\scgi]kcg�cby�h_g�p\oocmgn�e8\mcn��I[jilg9wj��bcj�`a_^j_8c�opgn�_alm\n�9yn�f_�9iemyj_8c��Wl�l8wilal�f_c^j_g�8c�_aaighw�b^h_gl��_qpw�oe8_^jcg�wpg�pl�hcr[i_gl�h_g�l�pwhln�c^j_g�hicg�bu8\j_��bcj�89lmc^�j_�s_mgopc^�lxpc\j_�cqmy=�

����� ��� �������� ���� ����� ��� � � �������Pc ohiem] blqicg[ 89lmlx8c�j_�`alx8c�_9w�plj�crg[ipe�puj�8je8lj^uj

������������������������ ""���������� �� ��������������!!��������������������������

�" !%%����c9gopm\rcg�opgn�_alm\n�8c�\j_j�c9gpqse8\jl�pmw9l�h_g�_qpw�c^j_g�pl�9gloe8_jpghw�8]jq8_�h_g�pl�9gl�lqog_opghw� ]8_��9mlhcg8\jlq�j_�lilhiemyolq8c�pebqo[mcope�9cmg9\pcg_�plq�8je8lj^lq=�]p_j�pl�8]jq8_�9lq�\opcgic�l�9mufq9lqmawn

q9lbcsw8cjln�opl�P\a_ml�P_k^8lq�plj�c9^pml9l�Sghljl8ghyj�X9lf\ocuj�pen�I�I��TgcmPlohl`go^�S�9mufq9lqmawn�pwjgoc�wpg�<pym_�c^j_g�e�ym_�j_�oqdep]olq8c�ag_�pl�8\iilj�pen�Iii[b_n�ag_�pl�9yn�f_�oqjcma_oplx8c��yopc�j_�cma_oplx8c��9mlhcg8\jlq�plj�c9w8cjl�smwjl�j_lilhiemufc^�c9gpqse8\j_�pl�9mwam_88_�h_g�j_�9mlo9_f]olq8c�j_�oscbg[olq8c�ag_�pejc9w8cje�8\m_��ag_�pej�Iii[b_�pen�8cp[�pl�9mwam_88_�9cmgwblq=��N_p_i]aljp_n��c8r_j^opehc`\`_gln�wpg�<w9un�9[jp_�e�Iqmu9_vh]�I9gpml9]�f_�c^j_g�l�h_ixpcmln�ox88_sln�h_g�cp_^mlnag_�j_�lma_jyolq8c�c9gpqse8\j_�pej�c9w8cje�e8\m_�ag_�pej�Iii[b_=�

&=@9=18@/ ��80;H@0�4��=:H�3>G�=��1:-�=B�4�AI>0�A=�CF?

S�h��Plohl`go^�b]iuoc�s_mlx8cjln�9lq�`m^ohcp_g�opej�Ff]j_�o]8cm_��oq89iemyjljp_nwpg�bg[ickc�pe�oe8cmgj]�e8\m_�ag_p^�c^sc�pl�9ml_^ofe8_�wpg�h[pg�f_�oq8`c^�<Fqpw�\agjc�crghpw�_9w�p_�9lix�fcpgh[�8ejx8_p_�9lq�q9]ms_j��pe�oq8ruj^_�plq��520)2051plq�Mlqj^lq��pej�\klbl�pen�Iii[b_n�_9w�pe�bg_bgh_o^_�q9cm`lighlx�ciic^88_pln��pe�oq8ruj^_plq�;QW��p_�_9lpci\o8_p_�pen�ciiejgh]n�lghljl8^_n=��oe8c^uoc��<Vqjc9yn=��q9lam[88goc�<c^j_g�e�ym_�j_�blhg8[olq8c�opgn�_alm\n�h_g�ci9^du�h_g�9gopcxu�wpg�f_�c^j_g�c9gpqse8\je�eblhg8]=��<N_g�c^j_g�pym_�e�ym_�j_�oscbg[olq8c�pej�q9wilg9e�blqicg[�ag_�j_�lilhiemyolq8cc9gpqse8\j_�pl�9mwam_88_�plj�Fxalqopl�plq�����yopc�e�Iii[b_�j_�c^j_g�h_jljghwn�cp_^mlnopej�Iqmudyje=��oqj\sgoc��S�c9^pml9ln�bg_`c`_^uoc�plj�9mufq9lqmaw�wpg�<e�Iqmu9_vh]I9gpml9]�f_�c^j_g�chc^�un�9i]men�cp_^mln�h_g�un�r^iln�ox88_sln�pen�Iii[b_n=�<N[j_8c�9lii[��bg_jxo_8c�9lix�bmw8l�� i\9lq8c�pym_�pl�run=��_j\rcmc�h_g�c9go]8_jc�wpg<e�_j[9pqke�c^j_g�9lix�h_ixpcm_�_9w�w�pg�]p_j�9mgj��Ql8^du�89lmc^�j_�c^j_g�����_j�wsg9_m_9[ju�r\pln�������pej�c9w8cje�smljg[�h_g�_qp]�c^j_g�e�oqjf]he�ag_�j_�be8glqma]olq8cf\ocgn�cma_o^_n�ag_�plqn�Diiejcn=�Pcp[�pe�oqj[jpeoe�l�Plohl`go^�c^9c�wpg�<e�c89goploxjec9_j\mscp_g�h_g�smcg[dcp_g�j_�cma_oplx8c�8_d^��s\mg�s\mg��8c�pej�ciiejgh]�hq`\mjeoe�ag_�j_lghlbl8]olq8c�8g_�bg_bgh_o^_�9lq�f_�lbea]ocg�oc�8g_�\ah_gme�c9gpqse8\je�lilhi]muoeplq�9mlam[88_pln=�<;xl�smwjg_�8cp[��c^8_opc�\j_�`]8_�9mgj�_9w�pl�j_�lghlbl8]olq8c�8g_goplm^_�c9gpqs^_n��h_g�8g_�goplm^_�c9gpqs^_n�ag_�pej�Iii[b_�f_�c^j_g�8g_�goplm^_�c9gpqs^_n�ag_pej�Iqmy9e=��oqj\sgoc�Eolj�_rlm[�opej�9lmc^_�_9w�cby�h_g�9\m_��l�Iqmu9_^ln�c9^pml9lnq9lam[88goc�wpg�l�bmw8ln�]be�q9]mkc�9lix�bxohliln�h_g�pwjgoc�wpg�<c^j_g�kch[f_ml�wpg�bcjf_�dep]olq8c�ag_�pl�q9wilg9l�9mwam_88_�j\_�8\pm_�pwol�bqohli_�wol�chc^j_�9lq�]p_j_j_ah_g_�ag_�pej�lilhi]muoe�pen�`A�_kgliwaeoen=�

+=�7-�0�A=B�D>-=B?�-74@4�=�)0B:G�=B:=?

Fqpw�9lq�l�I9^pml9ln�Plohl`go^�h_g�e�Iqmu9_vh]�I9gpml9]�opl�oxjliw�pen�\h_j_j�ag_�pejIii[b_�c^j_g�h[pg�9lq�_rlm[�pej�Iqmu9_vh]�Djuoe��oe8c^uoc�cgo_auagh[�l�Tmwcbmln�pen;e8lhm_p^_n��h_p[�pl�bg[ilal�9lq�c^sc��9_mlqo^_�puj�8\ouj�cje8\muoen��8c�plj�I9^pml9lSghljl8ghyj�h_g�Ql8go8_pghyj�X9lf\ocuj��I^j_g�h[pg�9lq�_rlm[�pl�8\iilj�h_g�pe�oqjls]pen�I�I��h_g�pen�Iqmudyjen��c9_j\i_`c�l�Tmlhw9en�T_qiw9lqiln�<E�pg�oq8ruj]o_8c��f_�pl�pem]olq8c�opl�_h\m_gl=��bg_`c`_^uoc�ck[iilq�ag_�j_�9mlof\ocgw8un��<Tcmg8\jlq8c��wp_j�\ifcg�e�ym_�_qp]��j_�a^jcg�_qpw�9lq�9m\9cg��h_g�_9w�plqn�cp_^mlqnopl�f\8_�plq�ciiejghlx�sm\lqn=��d]peoc�l�Tmwcbmln�

Page 4: ˝ ˆ ˘ ˇ · !˚&’ ˛ ˜ˆ#&˛’#(˙!’ ˙’#*%##)ˇ#(#(˘ˇ ˝˙˚’˛! ˆ ˜ ˚ ˚ &’˚% ˇ#$ % ˚ !˛ˇ˚ ˙!˛ˇ ! !˚˛#˛ˆ˛ ˜ !˛ ˛˛ ˛ ˘ ˛˙! ˘˛˘˙ ˛˙˘

=ZQUPLVcRTRYFW�YL�INOD�QFW�QFW��FW�QFWJUNYVFUJE��XZRJNX[TVB��XYLR�L�JUCYJNT�FUT�OFYBXYFXLW�YLW�/LQTOVFYEFW��MF�MESTZQJ�CRF"OJ[BPFNT#��JSFNVJYNOB�UVTX[NPCW�XYTZW�UF�PFNaYJVTZW�OFN�a]NQTZW�ZQRLYCW�YLW�\TbRYFW��,RF[JVaQFXYJ�XYT�F[DHLQF�UJVE�YLW�IDMJR"PF_ODW�FUTIT\DW#�YTZ�OFMJXYcYTW�OFN��UVT�X^UNOB��YTZ�.JcVHNTZ�;FUFIaUTZPTZ��AWYT�UNT�NX\ZVa�XYTN\JET�UTZ�JUNOFPTbRYFN�JERFN�YF�"ONRLQFYTHVF[NOB�JUEOFNVF#�YLW�JUT�\DW��UTZ�IJE\RTZR��aRY^W��THO^ICXYFYJW�XZH�OJRYVcXJNW��/J�SCVTZQJ��GCGFNF��UaXT�"FZ�MaVQLYL#�DYFR�FZYD�L�UVTXCPJZXL��XYNW�XZR�MDOJW�YLW�JUT\DW��,PPB�OFN�FR�IJ\MTbQJ�aYNZUDV\J�OFN�OBUTNT�XYTN\JET�JMJPTRYNODW�XZQ�QJYT\DW��U^W�QUTVTbQJ�RF�FUTYNQDXTZQJYT�GFMQa�UVFHQFYNODW�FRYFUaOVNXLW��XJXZRMDOJW�QTRTUcPLXLW�YLW�JSTZXEFW��FPPBOFN�aP^R�Y^R�QL\FRNXQcR�INFQaV[^XLW�YLWOTNRDW�HRcQLW��7aRT�XJ�XZRMDOJW�FRYFH^�RNXQTb�OFN�UVTX[TVBW�JRFPPFOYNOcR�IZRF�

YTYDY^R��QUTVJE�RF�HERJN�FZMJRYNOD�OFYFHVF[D�aU^W�MF�INFGJGFE^RJ�TUTNTXIDUTYJ�JNINOaW�UJVE�YLR�JUNOTNR^REF��7aRT�ZUTMCXJNW��^WJO�YTbYTZ��QUTVTbQJ�RF�OBRTZQJ��HNF�YT�FROFN�UTNF�MF�DYFR�L�JOPTHNOD�OFYFHVF[D�JRaW�\TZRYNOTb�UVTUPBXQFYTW��ZUa�YTR�"FV�\LHa#�YTZ�OFN�FR��GCGFNF��MF�ZUDV\FR�TN�aVTNQNFW�FINBGPLYLW�INFINOFXEFW��XJ�QNF�UTVJEFQJYBGFXLW�XYTR�OTNRTGTZPJZYNXQa��ZUa�YLR"QUFHOCYF#�YLW�\TbRYFW��UVBHQF�PEFR�FQ[E�GTPT��/J�QFW�JSLHTbR��BPP^XYJ��TN�OFN�a]NQTN�UVTX^UNOTE�MFZQFXYCW�YTZ�INOYBYTVF��HNFYET�YJPJZYFETW��F[Tb�FNXMFRaYFR�QNF�YCYTNFPF_OD�FUTIT\D��IJ�[VaRYNKJ�RF�YLR�JUNOZVcXJNOFN�JOPTHNOB��FPPB�UVTYNQTbXJ�YL�XNHTZVNBYLW�JSTZXEFW�JPC^�YFROW��D�HNFYE�FOaQL�OFNYT��� ��UFVB�YTR�FX[ZOYNOB�JPJH\aQJRT\FVFOYDVF�YLW�"[NPJPJZMJVTUTELXLW#�UTZJSDHHJNPJ��UVTYEQLXJ��FRYE�YLW�UVTX[ZHDWXYT�JOPTHNOa�XcQF��YLR�FX[BPJNF�YTZ�"FZ�YTINTVNXQTb#�XYLR�";VTJIVEF�YLW�/LQTOVFYEFW#�

QJ�ZUJVJSTZXEJW�"YbUTZ�0VRYTHBR#�OFN�HNFTOYc�UPDVL�\VaRNF��/J�QUTVTbQJ�RF�SCVTZQJ��YcVF��FR�T�.��;F�UFIaUTZPTW�XOaUJZJ�RF�XZQQJYBX\JN�XYNWUVcYJW�JOPTHCW��QJYB�YLR�FUTOFYBXYFXL�YLWILQTOVFYEFW��YT�8TCQGVNT�YTZ��� �OFN�HN(FZYa�XZRJPD[ML��XbQ[^RF�QJ�YT�UVaX[FYTF[DHLQF�Y^R�ZUTXYLVNOYcR�YTZ��9CVTZQJ�aQ^W��aYN�YT�UVTX^UNOa�YTZ�ILQNTbVHLQF��L0;08��YLR�TUTEF�ZUTXYDVNSJ�OFN�INF�"INFH�HCPQFYTW#�FUa�YL�[ZPFOD��UDHJ�"BUFYL#��5FNOBYN�FOaQL��:�ITYaW�"UV^MZUTZVHaW#�=UbVTW7FVOJKERLW��UTZ�aPTN�UVTJST[PTbXFR�U^W�FR�HERTRYFR�TN�UVTHVFQQFYNXQCRJW�"JOPTHCW#�YT�@JGVTZBVNT��� ��MF�YNW�OCVINKJ�UFRLHZVNOB�^W�FV\LHaW�YTZ�5aQQFYTW�Y^R�;VTTIJZYNOcR�OFYCHVF[J�NX\RB�JOPTHNOB�UTXTXYB��,RF[J�VaQFXYJ�IJ��XYLR�UVTINOYFYTVNOD�UJVETIT�HNFYE�QJYB�FU(�FZYDR��L�FUaVVN]L�YLW�FUaUJNVFWJUFRJQ[BRNXLW��DYFR�FRFQJRaQJRL�

����������

/JR�C\JN�RaLQF�RF�QUPCSTZQJ�QJYTZW�ZUTPTHNXQTbW�YTZ�0��-JRNKCPTZUTZ�UVTXUBMLXJ�RF�FUTIJESJN�aYNYT�� ��JERFN�QJHFPbYJVT�FUa�YT� ����BVF�L�0PPBIF�IF�RJEXYLOJ�FOVNGaYJVF�FU(aYN�YT�����UTZ�DYFRFZYaW�XYLR�OZGCV�RLXL��*\JN�RaLQFaQ^W�YT�HJRNOaYJVTXZQUCVFXQB�YTZ�"2�COITXL�FZYDMF�DYFR

MJYNOa�GDQF�FR�JRYBXXTRYFR�XJ�QNFTPTOPLV^QCRL�XYVFYLHNOD�HNF�YT\VCTW��YF�UV^YTHJRD�UPJTRBXQFYFOFN�YLR�CSTIT�FUa�YF�QRLQaRNF�,ZYa�aQ^W�UVT`UTMCYJN�CSTIT�YLW

XLQJVNRDW�OZGCVRLXLW�FUa�YLRJSTZXEF#��,ZYa�JERFN�YT�MCQF�FZYaW�JERFN�T�UaMTW��;cW�MF[bHJN�T�>XEUVFW�FUa�YLR�JSTZ�XEF��,R�UCXJN�L�OZGCVRLXL�QJYB�TN�FVNMQTE�MF�FUTOYD�

XTZR�BPPT�RaLQF�GVJ�FIJP[C�,PPNcW�MF�HERTRYFN�TN

UVTXMCXJNW�OFN�TNUTPPFUPFXNFXQTE�3F�FUTOYDXTZRBPPT�RaLQF�OFNTN�FVNMQTE�

7C\VN� YcVFQFW� CPJHFRU^W� DYFR� TNJQQTRCW��T�Ib�XYVTUTW�\FVF�OYDVFW�D�OFNYF�"JMRNONXYN�OB#�XbRIVTQFYTZ�8EOTZ�5T�YKNB��UTZ�JQ�UTIEKTZR�YLR�UVaTIT�XYNW�JRITOZ�UVNFOCW�XZRTQNPEJW��FPPB�OFN�IL�QNTZVHTbR�XOLRNOa�XbHOVTZXLW��QJYTR�JNINOa�FUJXYFPQCRT�YTZ�HJRNOTbHVFQQFYCF�YTZ�:20�7JYB�YL�IVNQJEF�UVTX^UNOD�JUEMJXLYTZ�EINTZ�YTZ�UVTCIVTZ�YLW�5ZUVNF�ODW�/LQTOVFYEFW��QDU^W�UVCUJN�FR�a\N�RF�"OFYFUNTbR�YL�HPcXXF#YTZW��RF�FRFMJ^VDXTZR�YLR�UVTXCH�HNXD�YTZW��:��XZRDM^W�QJYVLQCRTWXYT�ILQaXNT�PaHT�YTZ��8EOTW�,RF�XYFXNBILW��IJ�QBXLXJ�FZYD�YL�[TVBYF�PaHNF�YTZ�OFN�IJ�IEXYFXJ�RF�FUT�OFPCXJN�"]JbYL#�YTR�O��*NRYJ��7N�PcRYFW�XJ�JUJYJNFOD�JOIDP^XL��XYLR5JVbRJNF��T�UVaJIVTW�YLW�5ZUVNFODW/LQTOVFYEFW�OFYLHaVLXJ�JZMC^WaYN�"]JbIJYFN�ILQaXNF#��UVTOJNQCRTZRF�OFPb]JN�YLR�FINFPPFSEF�YLW�)H�OZVFW��,PDMJNF��QUTVJE�FZYaW�T�Ob�VNTW�RF�UFVFQJERJN�XYL�MCXL�YTZ�

���������� ��/JR�JE\J��QaRT��JSTQTPTHLYNODINBMJXL��L�UFVCQGFXL�YTZ�O�=aNQUPJ��QJ�YLR�UVTX^UNOD�YTZJOIT\D�HNF�YF�IVFQFYNOB�HJHTRaYFYTZ�4TZPETZ�������aU^W�YLR�UF�VTZXNBXFQJ�OFN�XYT�\MJXNRa�QFW[bPPT�:�.JVQFRaW�ZUTZVHaW�:NOTRT�QNOcR��YFZYa\VTRF��FUTOBPZ]JOFN�YT�"IN�UPa�UVa�X^UT#� D"UVTX^�UJET#�OF�P b Y J VF �T V N XQ C �R^R�IDMJR"UVTTIJZ�YNOcR#�OFN"[NPJPPD�R^R#�UTZ�XYT�ILQa�XNT�PaHT�YTZW��JQ[FREKTRYFN�ZUT�XYLVNOYCW�YLW�\cVFW�OFN�QFW�\YZ�UBRJ�[NPNOB�XYLR�UPBYL��FUa�UE�X^��aQ^W��XZRYBXXTRYFR�QJ�YTZWUNT�XOPLVTbW�JO�Y^R�JYFEV^RQFW��XYLR�JOIT\D�YTZ����!� ��.NFZYa�OFN�T�=aNQUPJ�YTZW�OBV[^XJPCHTRYFW�aYN�aPTN�DMJPFR�RF�GHJNL�0PPBIF�FUa�YT�JZVc��5FN�YTaPTN�XLQFERJN�OFN�.FPPEF�OFN�4YF�PEF��:ZFE�ZQER�.VFQQFYJEW�OFN@FVNXFETN�

>T�\VZXa�QJYBPPNT�HNF�YTZW�UNYXN�VNOBIJW�YTZ�JPPLRNOTb�QUBXOJY�FUTIJNORbJN�aYN�XYT�XZHOJOVNQCRTBMPLQF�C\JN�HERJN�UTPb�INF[TVJYNODITZPJNB�FU(�aYN�XYT�UTIaX[FNVT�5FN�L�ITZPJNB�IJR�SJONRB�UVcYF�FUaYTZW�FMPLYCW��FPPB�FUa�YTZW�UF�VBHTRYJW��FUa�YTZW�JUN\JNVLQFYEJWUTZ�FX\TPTbRYFN�QJ�YT�\cVT��FUaYTZW�UVTUTRLYCW��>T�JPPLRNOa�QUB�XOJY�FUTHJNcMLOJ�XYLR�X[FEVF�YTZJUFHHJPQFYNXQTb�XYLR�JUT\D�.OB�PL�.NFRRBOL��ILQNTZVHcRYFW�XYLXZRC\JNF�QNF�QJHBPL�UFVBITXL�7NPBQJ�UPCTR�HNF�JPPLRNOa�QUBXOJY�HNF�JPPLRNOD�X\TPD��5FN�YT�EINT�XZQ�GFERJN�XYT�UaPT��aU^W�[FERJYFN�OFN[CYTW�XYT�UFHOaXQNT�UV^YBMPLQF�>T�FRYEMJYT�ILPFID�FUa�aYN�XYT�UT�IaX[FNVT��+UTZ�aPTN��UFVBHTRYJWOFN�JUN\JNVLQFYEJW�ITZPJbTZR�HNFUVaXOFNVF�OCVIL�QJ�aUTNT�YVaUT�+UTZ�IJR�QUTVJEW�RF�QNPDXJNW�HNFJPPLRNOa�UTIaX[FNVT�BXJ�UTZ�GPC�UJNW�OBYN�XFR�UTIaX[FNVT��

:�4PEV�7CYF�JERFN�OFN�JUNXDQ^W�T�RCTW�UVa�JIVTW�YLW�,PGFREFW��INFIJ\aQJRTW�YTR7UTZHNBV�8NXBRN��:��\VTRTW�UTPNYNOaWC\JN�INFYJPCXJN�;V^MZUTZVHaW�ZUTZVHaW0S^YJVNOcR�OFN;VaJIVTW�YTZ�FP�GFRNOTb�OTNRT�GTZPETZ��,UT\c�VLXJ�FUa�YT�=T�XNFPNXYNOa�5aQQFYTZ�TUTETZ�LHJEYFNT�XLQJVNRaW�UV^�MZUTZVHaW�0��<B�QF�OFN�EIVZXJ�YT=TXNFPNXYNOa�5E�RLQF� *RYFSLW�5FYBHJYFN� FUaTVJNRa�\^VNa�YTZRTQTb�=OVFUBVN�XYT�RaYT�YLW�,PGFREFW�7CRJN�RF�ITbQJ�FR�aRY W�OVFYBJN�FUTXYBXJNWFUa�YT�JMRNONXYNOa�UFVFPDVLQF�YTZ�<BQFUTZ�TRJNVJbJYFN�YLR����7JHBPL�,PGFREF�

���"�!&$���%) ������)

7J�QNF�BPPL�QFYNB�GPCUJNYT�����������YLR�CSTITYLW�0PPBIFW�XYNW�FHTVCW�,[Tb�L�OZGCVRLXL�>XE�UVF�IJR�QUaVJXJ�RF�UJEXJNYTZW�UNXY^YCW�RF�UBVTZRQCYVF�HNF�YLR�JPB[VZRXLYTZ�\VCTZW�OFN�RF�JRYF\�MJE�XYT�UVaHVFQQF�UTXT�YNODW�\FPBV^XLW�YLW�0Z�V^UF_ODW�5JRYVNODW�>VB�UJKFW��ITONQBKJN�YcVF�YNWFHTVCW�;BJN�ILPFID�XYTZW�YTOT�HPb[TZW�OFY(�JZMJEFR��0IcUTZ�YF�PCQJ$

����",%��("* ����� ����+$�!��

� � �� �������������������������������������� �� ��

��(!��"����"����%� ����� �

2�JUNILQEF�\TPCVFW�XYLR�?JQCRL��UTZC\JN�UVTOFPCXJN�DIL�UJVNXXaYJVTZWFUa�������MFRBYTZW�XYLR�BYZ\L�\cVF�QUTVJE�RF�SJUJVBXJN�YT�OFYc[PN�Y^R��������OVTZXQBY^R�YT���� ��UVTJN�ITUTELXJ�L�/NJMRDW�0UNYVTUD�YTZ�0VZ�MVTb�=YFZVTb�OFN�UVaXMJXJ�aYN�FZYDMF�JERFN�L�BQJXL�XZRCUJNF�QNFW�XbH�OVTZXLW�UTZ�OFYCXYVJ]J�YNW�UTPNYNOCWZUTITQCW�OFN�HTRBYNXJ�YT�XbXYLQFZHJEFW��FPPB�IJR�JEUJ�OFN��EX^W�IJR�QB�MTZQJ�UTYC��UTNTN�UVTOBPJXFR�OFN�HNFUTNTZW�PaHTZW�FOaQL�CRF�QFOJPJNaXYLR�UTPbUFML�OFN�QFVYZVNOD�7CXL,RFYTPD��XYL�HJNYTRNB�QFW�ILPFID���

�� ���� ��������������!�� �

2�YVEYL�FSNTPaHLXL�CV\JYFN�OFN�aYN�YT���UTIDPFYT�UVCUJN�RF�XZRJ\NXYJE��,ZYaJERFN�YT�QDRZQF�YTZ�&[EPTZ'�QFW�;NJV7TXOTGNXE�OFN�QBPNXYF�FUa�YLR�,MDRF�/JR�QFW�INJZOVERNXJ��QDU^W�MCPJN�RF�OB�RTZQJ�OFN�TVMTUJYFPNB��0SJV\aQJRTWYTZ�7JHBVTZ�7FSEQTZ�XJ�ILPcXJNW�YTZXYTZW�ILQTXNTHVB[TZW�JUCXYLXJ�OFN�UBPNYLR�UVTXT\D�HNF�YT�IVaQT�UTZ�C\JN�QUVT�XYB�YLW�L�0PPBIF�HNF�RF�GHJN�FUa�YF�7RLQaRNF��=ZHOJ�OVNQCRF��JV^YcQJRTW�FUa�ILQTXNTHVB[TZW�FR�"T�IVaQTW

MF�JERFN�JZOTPaYJVTW�FUa�JIc�OFN�QUVTWC^W�YLR�CSTIT�YTZ�UVTHVBQQFYTW#�T�O�7TXOTGNXE�FUBRYLXJ��":�IVaQTW�DILZUDVSJ�UTPb�IbXOTPTW��0ERFN�SJOBMFVTaYN�IJR�MF�KLYDXTZQJ�HNF�YT�ZUaPTNUTUVaHVFQQF�RCF�QCYVF�YaXT�IbXOTPF�aXTJOJERF�UTZ�DYFR�FRFHOFEF�HNF�YLR�TPT�OPDV^XL�YLW�G(�FSNTPaHLXLW��,PPB�IJRUVCUJN�RF�XYFQFYDXTZQJ�YT�UTIDPFYT�

UVCUJN�RF�XZRJ\EXTZQJ�QJ�UVTXUBMJNJW��QJ�QJYFVVZMQEXJNW�5FYFPFGFERJYJ�YN�QFW�UJVNQCRJN�UBPN$

��$& �"��$���� ������+$�

:N�CSZURJW�QL\FRCW�IJR�JERFN�FUJNPD�HNFYLR�FRMV^UaYLYF��ZUTXYLVEKTZR�TN�TUFITEYLW�UV^YTUTVNFODW�YJ\RTPTHEFW�YLW�YJ�\RLYDW�RTLQTXbRLW��F[DRTRYFW�OFYB�QCVTWYTR�[aGT�OFN�PCHTRYFW�U^W�TN�QL\FRCWOFN�L�YJ\RLYD�RTLQTXbRL�IJR�QUTVTbRRF�ZUTOFYFXYDXTZR�YTZW�FRMVcUTZW��FPPBQUTVTbR�RF�UFVC\TZR�HRcXJNW��IZRFYaYLYJWOFN�ZUTXYDVNSL�HNF�YLR�TNOTRTQNOD�UVaTIT�FPPB�FOaQL�OFN�HNF�YNW�JNVLRJZYNOCW�INF�INOFXEJW$�",R�FRFPBGTZQJ�FUa�YcVF�YLXOPLVD�ITZPJNB�YLW�JREX\ZXLW�YLW�JUN�YZ\TbW�XZRJVHFYNOaYLYFW�QJYFSb�FRMVcU^ROFN�QL\FRcR��T�FRYEOYZUTW�XYLR�OTNR^REFMF�JERFN�JU^[JPDW�HNF�aPTZW�QFW#�

:XT�UJVRBRJ�TN�QCVJW�HERJYFNaPT�OFN�UNT�[FRJVa�HNFYE�L�8/�YT�;,=:5��YT�;TYBQN�OFN�UTPPTEFOaQF��INF[LQEKTZR�YTR�.NBRL-FVTZ[BOL��YT�GNGPET�YTZ�OFNYF�aXF�PCJN�YcVF�HNF�YTR�>XE�UVF�.NF�RF�YTR����GTLMDXTZR�RF�OBRJNYT�INOa�YTZ�OaQQF�OFN�RF�OFYCGJNXYNW�JUaQJRJW�JOPTHCW��.NF�RFJERFN�IJ�CYTNQTW�XJ�UJVEUY^XLUTZ�HERTZR�YTZ�\VaRTZ�TN�JOPTHCW�OFN�a\N�YT������YTZ�[ZXBRJ�FCVF�XYF����UFRNB�YTZ��;NXYJbTZR�aYN

T�-FVTZ[BOLW�QUTVJE�RF�Oa]JNCRF�OBUTNT�UTXTXYa�FUa�YTR�=?�<41,�YTZ�,PCSL�>XEUVF��OBYN�UTZIJR�QUTVJE�RF�OBRTZR��T�6F[F�KBRLW�OFN�L�5^RXYFRYTUTbPTZ�?UTPTHEKTZR�QBPNXYF�aYN�QUTVJEOFN�RF�QUJN�XYL�-TZPD�YT�5aQQF-FVTZ[BOL�ILPFID�RF�UNBXJNYT����,ZYD�JERFN�L�FRBPZXL�YLWFRYNUTPEYJZXLW�)VF�L�-FVTZ[FONBIF�MF�XZRJ�

\NXYJE�a\N�QaRT�YNW�JUaQJRJW�GITQBIJW�FPPB�OFNYTZW�JUaQJRTZW�UTPPTbW�QDRJW�

���!& � ���� ����*�����!��� �#0ERFN�CSFPPTN�XYLR�:ZBXNRHOYTR�QJ�YLR�FUa[FXL�YLW�)HOZVFW�RFFHTVBXJN�YTZW������FUa�YLR�<^XEF��,UFNYTbR�OFN�FUJNPTbR��aYNIJR�JERFN�IZRFYaR�\cVF�YTZ�8,>:�UTZ�C\JN�Z]LPDW�YJ\RTPTHEFWFQJVNOFRNOB�TUPNOB�XZXYDQFYF��RF�INFMCYJN�OFN�V^XNOB��2�)HOZVFGJGFE^W�FRYNIVB��:�YTZVONOaW�>bUTW�ZUJRMZQEKJN�aYN��aYFR�L>TZVOEF�INJSDHFHJ�FRBPTHJW�XZRTQNPEJW�QJ�YLR�5ERF��TN�2;,�JRDV�HLXFR�OFYB�YTR�EINT�YVaUT��OFMNXYcRYFW�XF[CW�aYN�XYLR�ONRJKNODOFYFXOJZBXYVNF�JYFNVJEF�UFVaQTN^R�XZXYLQBY^R�C\TZR�JUNGPLMJEOZVcXJNW�OFN�XZRJUcW�L�ZUTHVF[D�XZQ[^REFW�QJ�YLR�5ERF�QUTVJERF�C\JN�^W�XZRCUJNF�RF�JUNGPLMTbR�OZVcXJNW�XYLR�>TZVOEF��;F�VBPPLPF�JUNXLQFERJN�aYN�TN�2;,�MCPTZR�RF�FRFHOBXTZR�YLR�>TZVOEFRF�FHTVBXJN�YF�INOB�YTZW�FRYNUZVFZPNOB�XZXYDQFYF��� ��� ��JUN�GBPPTRYBW�YLW�XOPLVTbW�aVTZW��\FVFOYLVEKTRYFW�YL�XYBXL�YLW:ZBXNRHOYTR�OFOTUVTFEVJYL�OFN�JOGNFXYNOD��:N�X\CXJNW�2;,�%>TZVOEFW�UBRJ�XZRJ\cW�UVTW�YT�\JNVaYJVT�

:�;VaJIVTW�YLW�/LQTOVFYEFW�;VTOaULW;FZPaUTZPTW�JIc�UTZ�YF�PCQJ�IJR�QFXBJNYF�PaHNF�YTZ��"2�INBOVNXL�Y^R�JSTZXNcR�IJRFUTYJPJE�UVTRaQNT�Y^R�INOFXYcR�FPPB�MJ�XQNOD�JHHbLXL#�JEUJ�XYT�QDRZQB�YTZ�QJF[TVQD�YLR�L�JUCYJNT�FUa�YLR�FUTOFYB�XYFXL�YLW�/LQTOVFYEFW��:�;VaJIVTW�YLW/LQTOVFYEFW�OVBYLXJ�FUTXYBXJNW�FUa�YLRINFQB\L�YLW�OZGCVRLXLW�QJ�YTZW�INOFXYCWFPPB�OFN�QJ�YLR�FRYNUTPEYJZXL��CGFPJ�aQ^WOFN�YF�UVBHQFYF�XYL�X^XYD�YTZW�GBXL��/NaYNYT�RaQNXQF�C\JN�IbT�a]JNW�OFN�JUJNID�YL�MCXL�YTZW�XYT�MJXQNOaXbXYLQF�IJR�UVCUJN�RF�YLR�OVFYB�QaRT�L�QEF��FPPB�aPJW�TN�UPJZVCW��

�#/$,�1/1-!�7$.13�&,$�5*/����,'#:3�&,$51/��62, -1�*5415 -*�*619*7,=5*�5$��$51>.*&,$�51/��"15*3��+"/$3��..$�!8(,�4516$.=�516�12=('213��,1

/!163�619"7,163��$.. �5?2$�1��$51>.*3516�8$. (,�5163�61.1&,41>3���4(�16$28#)16/�-$,�46/:45#)1/5$,�1..1#�5*3'(0, 3�45*/��+"/$���*/�0(8/ (�-$,�51/����16.&$2 -*���$�&#/(,�4-.*2=�$,8/#',(�1..!3�-$2$=.(3�213�5*/��(2,7!2(,$-$,�5*/��16."���$2�=.$�$65 �*�1.6', �4$4*�5:/�'6/ (:/�5*3����451/��"15*3��+"/$3�521 )(,�"'*�

2�FSNTUTELXL�YLW�FOERLYLW�UJVNTZXEFW�Y^R�,X[FPNXYNOcR>FQJE^R��DYFR�QEF�FUa�YNW�JOOVJQaYLYJW�UTZ�ZUDV\FRXYT�JPPLRNOa�OVBYTW��7NF�JOOVJQaYLYF�aQ^W�UTZ�XYTE\NKJJOFYTRYBIJW�JOFYTQQbVNF�JZVc��;PCTR�QJYB�FUa�ITZPJNBJRaW�CYTZW�ZUBV\JN�L�UPDVLW�OFYFHVF[D�YLW�FOERLYLWUJVNTZXEFW�FPPB�OFN�YT�X\CINT�YLW�FSNTUTELXDW�YLW��YTTUTET�UFVTZXEFXJ�T�ZUTZVHaW�*[L�,\YXNaHPTZ��2�FOERLYL�UJVNTZXEF�Y R�FX[FPNXYNOcR�[TVC^R�UJVNPFQGBRJNXZRTPNOB�������OYEVNF��L�FRYNOJNQJRNOD�FSEF�Y^R�TUTE^RJOYNQBYFN�UJVEUTZ�XJ�����INW�JZVc��0OYaW�FUa�YF�OYEVNFUTZ�JERFN�NINTOYLXEF�Y^R�FX[FPNXYNOcR�YFQJE^R�ZUBV\TZROFN�BPPF�����FOERLYF�XJ�TPaOPLVL�YLR�0PPBIF��YF�TUTEFFRDOTZR�XJ�TVHFRNXQTbW�YLW�OTNR^RNODW�UVaRTNFW��=Ya\TWJERFN�L�FSNTUTELXL�QJ�aVTZW�OTNR^RNODW�FRYFUaITXLWOFN�a\N�L�JOUTELXL�YLW�UJVNTZXEFW��2�UTPNYNOD�LHJXEF�YTZ�?UTZVHJET�,UFX\aPLXLW�UFVTZXEFXJYLR�YVEYL�[BXL�YTZ�X\JIETZ�FSNTUTELXLW�Y^R�FONRDY^R�XJXZRJVHFXEF�QJ�YLR�,V\NYJ�OYTRNOD�=\TPD�YTZ�07;��>T�X\CINT�JOYaW�Y^R�BPP^RUJVNPFQGBRJN�YLR�FSNTUTELXLY^R�OYNVE R�UVcYF�FUa�[TVJEWYTZ�ILQTXETZ�OFN�QJYB�YLINFQaV[^XL�JRaW�UNPTYNOTbX\JIETZ�HNF�YLR�JUNPJOYNODFSNTUTELXL���FONRDY^R�XYT4XYTVNOa�5CRYVT�YLW�,MDRFW��:N�QJYFVVZMQNXYCW�UTZ�DYFRBVFHJ�HNF�RF�FSNTUTNDXTZRQNF�YCYTNF�UJVNTZXEF�

�%!&#�%!�!��+'!&#

�(.!&*4$/�1,�����',$2$&$5(65!3�&,$51/�+(4=�516��0:',-$45,-1>��6%,%$41>���(,.1&"�"5$/�4-.*2"�',$',-$4#$��&,$5#82(, )1/5$,�-$,�1,-1/1,-!3�-$,�/1,-!3&/?4(,3���41,�.*21>4$/�5$�-2,5"2,$�"5$/(2#16�����-$,�!2((�451�5!.13�/$�(,�.!016/�5163�����2?5163�- 5,�16�!&,/((�-."2:4*���,�6=.1,1,�(2,!/16/�$/$�.=&:3�5:/�$/$&-?/�16�+$�21->916/��

�8(,�$28#4(,�51$53�451������-$,�5*/��*1-2$�5,-"��6$2 5$�0*�&,$�5*/�',(-�'#-*4*�5*3�*&(�4#$3�=5$/�45*�+1>/�1,�- .(351�7+,/=:21��-5=3�$=�5*/�?7*��(//*$�5 ��-$,�51/�����(�18$2=16.116�+$�(#/$,�61�9"7,1,��$#)16/�-$,�1�����/'216. -*3�$.. -$,�*��>$��$;."��������/'216. -*3�$+$#�/16(�=5,�+$�(#/$,�619"7,13�6=�5*/�21�<=+(4*�=5,�45*/�',$',-$4#$�+$�(5 48(,-$,�51��15 ,��?45(�/$�42?016/�1,�4*,5,-1#9"7163�213�$65=/�����>$��$;."�=:312(#�/$�(#/$,�619"7,$��%.!1/5$3�-$,213�5,3����'*15,-!3�(-.1&!3��

� 15(�51�4>/+*$�"5$/��$/�51�'*�.?4(,3�+$�51�4?4(,3 ���3�(.#416(�=5,�5?2$�51�4>/+*$'(/�+$�&#/(,� �$/�51�'*.?4(,3�+$�518 4(,3 ���$.!3�1,�$2$5 4(,3�16�'#�/1/5$,�&,$�5$�$6+$#2(5$��$-=$�-$,$/�'#/1/5$,�&,$�/$�$)!9(,�-$,�51�-2 �513�- /$�72 &-1���2-(#�/$�*/�$3(2,!/16/�(-."0(,3�

��,( !& �%�#� �2�=ZVEF��UVTWYT�UFVaR�JERFN\FQCRL�ZUa�MJXL� HNF� YNW2;,��;PCTRTN�\cVJW�UTZ&JPCH\TZR'�YLROFYBXYFXL�JE�RFN�<^XEF��5E�

RF�OFN�4VBR��;VaOJNYFN�HNF�OBYN�UTZ�IJR�QUT�VTbXJ�OFRJEW�RF�[FRYFXYJE��:N�YVJNW�FZYCW\cVJW�RF�LHJQTRJbXTZR�XYL�7��,RFYTPD��5FNYT�OZVNaYJVT��RF�JOYTUEXTZR�YNW�2;,��5N�JRcPTNUaR�L�UTPJQNOD�QL\FRD�Y^R�,QJVNOFRcR&ITZPJbJN'�UZVJY^IcW�XYLR�=ZVEF��NXTUJIc�RTRYFW�YF�UBRYF��TN�5NRCKTN�CV\TRYFN�OFNOPJERTZR�XZQ[^REJW�INFOVFYNOCW�QJ�YLR�=ZVEFHNF�YLR�FRTNOTIaQLXL�YLW�\cVFW�=ZQ[cRLXJ�RF�JUJRIbXJN�IbT�INXJOFYTQQbVNFITPBVNF�HNF�YLR�OFYFXOJZD�GNTQL\FRNOcRUBVO^R�XJ�TPaOPLVL�YL�\cVF�XYF�UPFEXNF�YLWFUTOFYBXYFXLW�YLW�ZUTITQDW�YLW�\cVFW�UTZC\JN�ZUTXYJE�GFVbYFYJW�KLQNCW�JSFNYEFW�YTZUTPCQTZ�)PPJW�XZQ[^REJW�GVEXOTRYFN�XJ�YJPNOa�XYBINTON�JUNYVCUTZR�XJ�V^XNOCW�JRJVHJNFOCW�JYFNVJEJWRF�JOQJYFPPJbTRYFN�YNW�ULHCW�UJYVJPFETZ�OFN[ZXNOTb�FJVETZ�YLW�=ZVEFW��UTPPCW�JO�Y^RTUTE^R�FUJPJZMJVcMLOFR�YTZW�YJPJZYFETZWQDRJW�FUa�YLR�������5FN�YF�HJVBONF�YTZ�;JR�YFHcRTZ���HFGHEKTZR�

�, /*3��$2167 -*3

��!#� "*��"!#$%� ����� ��

�#-13��/$45$4, '*3

�����"���� ��$%����$��%!&�

���������"�����

��+ ����%�#$)$%�#��!&����#

�!����!� *����%) �����"���,

�.#2��!5$

��������������������������������� ����������� ���

�&%���� ������������

�=.7&-$/&-��=,.(

�� ��� ����"! *��!

�#-13��/'216. -*3

������ ��������� �����

�������������

�,(2��14-1%,4#

�7*��854,=&.16

�21-=*3��$6.=16.13

�,?2&13��$51>.*3

������� ���

� � � � �

��

� � ��

� �� � �

� �� �

� � ��

� � �� � � �� � �� � �

� � �� � � �

� � � � �� � � �

� � �� � � �

� � �� �

� � � � �� � � �

� � �� � �

� � � � �� � � �

� � �� � �

� � �� �

� � �� � � � �� � � �� � �

� � �� �

� � � ��

� � �� �

� � � �� � �

� � � �� �

� � � �� � � � �

� � � �� � �

� � � � �� � � �

� �� � �� � � �

� � �� � � �

� � �� �

� � � �� � �

� ��

� � � �� � � � �

� � � �� � � � �� � � �� � � �� � � �

� � � � �� � �� � �

� � �� � � � �

� � � �� � � �� � � � �

� � �� � � �

� � � � �� � � �� � � �

� � � �� ��

� � � � �� � �

� � � �� � � �� � �� � �

� � �� � �

� � �� � � �� � � �� � �

� �� � � � �

� � �� � �

� � �� � �

� � � �� � � � �� � � �

� � �� �

� � � � � �� �

� �� � � �

� � � �� � �

� � � �� � �

� � �� � � � �

� � � �� � � � �

� � � �� � � �� � � � �

� � �� � � � � �� � � � �� � � �� � � �

� � �� � � � �� � � �

� �� �

� � �� � � �� � � �� � � � �� � � �� � � �� � � �

� � �� � � �

� � � � �� � � �

� � � �� � �

� � � �� � � �� � � � �

� � �� � � �� � �

� � �� � �

� � ��

� ��

� �� �

� �� � � �� � �

� � � � �� � �

� � � �� � �

� � � �� � � � � � � �

� � � � �� � � � �

� � � �� � �� � � �

� � � �� � �

� � � �� � �

� � �� � � �

� � �� � � �

� �� � � �� � �� � � � �� � � �

� � � � �� � �� � � �

� �� � � �

� �� � � �

� � � �� � �

� � � �� � � � �� � � �

� � � � �� � � � �

� � �� � �

� �� �

� � � �� � �

� � � � �� � � �� � �� � �

� � �� � �

� �� �

� � �� � � �

� � �� � � �

� � � �� �

� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �

� � � � �� � �

� � �� � �

� � �� � � �

� � � �� � �

� � � �� � � �

� � � �� � � � �

� � � � ��

� � � �� � � � �� � � � �

� � � �� � � �� � �

� � �� � �

� � �� � � � �� � � �� �

� � �

� � � �� � � �

� � � �� � � � � �

� � � �� � � � �

� � � � � �� � �

� � ��

� � � � �� � � � �

� � � �� � � � �� � � �

� � � � �� � �

� � � � �� � � �� � � �� � � � �� � � �

� � �� � � �

� � � �

� � � �� � � � �

� � � � �� � �

� � �� � � �

� �� �

� � �� � � � �

� � � �� � � � �� � � �

� � � ��

� �� � � � �

� � � �� � � �

� � �� � � �� � � �� � � � �� � � � �

� � �� � �

� � �� � �

� � � �� � � �

� � � � �

� � � �� � � �� � � � � �

� � � � �� � �

� � � � �� � � �

� � � �� �

� � �� � �� � � �� � � �

� � � �� � �

�� � �

� � � �� � �� � � �� � � � �� �

� � � � �� � � �

� � � �� � � � �

� � � � �� � � � �

� � � �� � � � � �� � � �

� � � �� � � �

�� � �� � � � �

� � � � �� � �

� � �� � � � �

� � � � �

� � � �� � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � �

� � � � �� � � � �

� � � � � �� � � � �� � � � � � �

� � � � �� � � � � �� � � � � � � �

� � � � � � �� � � � �� � � � � � �� � � � � � �

� � � � � � � �� � � �

� � � � � � � �� � � � � � �� � � � � � � �� � � � � �

� � � � � �� � � � � � � �

� � � � � �� � � � � � �

� � � � � �� � � � �

� � � � � � � �� � � � � � �

� � � � � �� � � � � � �

� � � � �� � � � � � �� � � � � � �

� � � � � � �� � � � � �

� � � � � �� � � � � �� � � � � � �

� � � � �� � � � � � �� � � � � �� � � � � � � �� � � � � � � �

� � � � � �� � � � � �� � � � �

� � � � � � � � �� � � � �

� � � �� � � � � �� � � � � � �� � � � � � � �

� � � � � �� � � � � �

� � � � � � � �� � � � � �

� � � � � � � � � �

� � �� � � �

� � � �� � �

� � � �� �

� � � � �� � �

� � � � � �� � � �� � � �

� � �� � � � �

� � � �� � � � � �� � � �

�� � � � �� � � � �

� � � �

� � � �� � � �� � � �

� � � � �� � � � �

� � � �� � � � � �� � � �

� � � � �� � � � �

� � � � �� � �� � � � �� � � � �

� � � � �� � �

� � � �� � � � �� � � � �� � � � �

� � � � �� � � � �

� � � � � � � �� � � � �� � � � � �

� � � � � � �� � � � �� � � � �� � � �� � � � �

� � � � � �� � � � �� � � � �

� �� � � � �

� � �� � � �

� � � �� � � � �

� � � � �

� � � �� � � �

� � � �� � � � �� � � � �

� � � � �� � � � �� � � � � �

� � � �� � � �� � � � �

� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �� � � � � �

� � � � � �� � � � � �� � � � �

� � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �� � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � �� � � � � � � � � � �� � �

� � � � � �� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � �� � � � � � � � � �

� � � � � � � � �� �

� � � � � � � � � �� � � � � � � � �

� � � � � � � � � �� � � � � � � �� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �� � � � � � � �� � � � � � �

� � � � �

Page 5: ˝ ˆ ˘ ˇ · !˚&’ ˛ ˜ˆ#&˛’#(˙!’ ˙’#*%##)ˇ#(#(˘ˇ ˝˙˚’˛! ˆ ˜ ˚ ˚ &’˚% ˇ#$ % ˚ !˛ˇ˚ ˙!˛ˇ ! !˚˛#˛ˆ˛ ˜ !˛ ˛˛ ˛ ˘ ˛˙! ˘˛˘˙ ˛˙˘

������������� ��������� ������������������ �

��

��##007755++��''--%%��66--44��..%%66%%5566332288""44��5566++00��33 22==��..%%66"",,))55%%00����������%% $$00++44��..%%--���� ��2233--..<<44��==////22''2244����,,++00>>00��"�#)(�&�� T_TgabP�]TeP�/T_�elc�f/Xf[m_af V\T�e\c�/bldgTeXc]TeTdebagQc�]TeTdeZ.Pej_ deZ_aWl�?b.am ]TeQ[XdT_�deZ_�?\�dTVVX^ST�eZc�<[R_Tc�a�WR.Tbhac<[Z_TSj_�>\nbVac�CT.S_Zc ]T\�a/blXWbac�eaf�?./ab\]am�Kf^^l�Vaf�<[Z_n_�KeTmbac�CTgam_Zc�KX�WZ^ndX\c�eaf�deafc�WZ.ad\a�VbPgafc�a�]��CT.S_Zc�PgZdX�T_a\�hel�ea�X_WXhl.X_a 0R.ac�]T\�?.�/ab\]lc�Km^^aVac�_T�]TeT[Qdaf_X`�a_l.Teac�ej_����]TeTdeZ.T�eTbhn_ TVjVR�dX�UPbac�eaff/afbVXSaf�H\]a_a.\]n_��W\X]W\�]n_eTc�T/l�ea�]bPeac�e\c�T/a�YZ.\ndX\c�V\T�eZ�^XZ^TdST�ej_X/\hX\bRdXj_��5M/PbhX\�Z�Wf_T�eleZeT�T/aYZ.SjdZc�]T\�.QdTT/l�eZ_�Tde\]R�Xf[m_Z�eaf�0Z�.adSaf6��WR^jdX�a�]��CT.S_Zc�5FT�]TeT[Qdaf.X�TVjVR�T/aYZ�.\ndXjc�]T\ X`7a_l.Teac�ej_�]T�eTdeZ.TeTbhn_�dX�UPbac�eaff/afbVXSaf�H\]a_a.\]n_� La�]bP�eac�QhX\ f/ahbQjdZ�_T�/badeT�eXmX\�eafc�/a^SeXc�eaf�]T\�leT_TfeR�eZ_�f/ahbQjdZ�eZ_�T[XeXSeleX�f/ahbXameT\�_T�]TeTUP^X\T/aYZ.SjdZ6�

��227744��**##66++55%%00��22--��%%5566770022 --..22$$��00%%��99%% ++//>>5522770066++�� 227755--..##��..%%--��&&33"",,++..%%00��556622��00225522..22 ))$$22����&�$ `f^aWTb.l�T/l�WQ]T�Ja.PWQheZ]T_�Wma�Tdef_a.\]aS eZc8.XdZc�0bPdZc�deZ_�DPb\dT��leT_X/\hXSbZdT_�_T�]P_af_�dfdePdX\cdX�d/Se\�deZ_�aWl�AX.\dea]^Qafc/af�/bTV.Tea/a\am_eT_�V^Q_e\.X�eafc�df..XeQha_eXc�_T�ebT�VafWam_�]T\�_T�habXmaf_�Qjc�e\c��ea�/bjS��?_ah^Z.Q_a\�/XbSa\]a\X_Z.QbjdT_�eZ_�Tdef_a.ST�/jca\�\W\a]eReXc�X_lc�d/\e\am�/af�W\Q�.X_T_�Ja.P XShT_�eZ_�.afd\]R�deZW\T/Tdn_� Kea�dZ.XSa�QgeTdT_Wma�Tdef_a.\]aS ]T\�^SVT�^X/ePTgam�YReZdT_�_T�hT.Z^ndaf_�eZ.afd\]R��WQheZ]T_�X/S[XdZ�T/lWQ]T�PV_jdeT�Pea.T�/af�eafchem/ZdT_�.X ]^aed\Qc�]T\�Vba[\Qc�EP^\deT�a\�Tdef_a.\]aS .XeTgQb�[Z]T_�dea�_ada]a.XSa�l/af�f/X�U^R[ZdT_�dX�dX\bP�X`XePdXj_�

��������������""%% ))��2299##��5566--44%%5566--..""44��5577''..22--00;;00$$))44��#�� X/ahR�de\c�Tde\]Qc�dfV]a\�_j_SXc�XS_T\�XWn��T_TgQbX\�a�H<K<�dX�T_T]aS_jdR�eaf��dm.gj_T�.XeZ_�a/aST�Qhaf_�RWZ�W\TeX[XS�/P_jT/l�.\dl�X]Tea..mb\a�]PbeXc��Km.�gj_T�.X�ea_�HbVT_\d.l��X_[Tb�bf_e\]P�XS_T\�eT�/bneT�T/aeX^Q�d.TeT�T/l�eZ_�XgTb.aVR�eaf�1<f�el.Teaf�KfdeR.Teac�Kf^^aVRc�Ca�.Sdebaf2�de\c�WZ.ld\Xc�Tde\]QcdfV]a\_j_SXc�eZc�<[R_Tc��Km.gj_T.X�eT�dea\hXST�/af�Wl[Z]T_�deZWZ.ad\leZeT�T/l�eZ_�HKM��^Xjga�bXST�4�ebl^Xk��W\TeQ[Z]T_���]T\�T/l�eZ�KL<KM��.Xebl��ebT.�Z^X]eb\]lc������1Q`f/_T2�X\�d\eRb\T�]T\�]PbeXc��X]�ej_ a/aSj_eT�����dea�TXbaWbl.\a�1?^��=X�_\YQ^ac2��EP^\deT��eT�QdaWT�Qhaf_`X/XbPdX\�eT���X]Te��Xfbn�

%%33$$6655++44����������))..%%66����''--%%��77��22((22 ""44��((--))11%%'';;''##44��))33))7700++66--..##44��((33%%5566++33--<<66++66%%44"������ �(���)&���[T�hbZ.Tea�WaeZ[XS�ea�QbVa�1</a]TePdeTdZeaf�]e\bSaf�eZc�CSeb\_Zc�</a[R]ZcV\T�eZ_�XV]TePdeTdZ�]T\�T_P/ef`ZeZc����!%&'&$")�BPdj_���%%&+�*"&%�&*��'&*�?/\hX\bZ.Te\]Rc�CT\_a�ea.STc��LXh_a^aVSTc�]T\�0\X/\deZ�.a_\]Rc�9bXf_Tc2��.X�T/lgTdZeaf�T_T/^ZbjeR�f/afbVam�H\]a�_a.STc�]T\�<_P/ef`Zc��<^Q`Z�OT�bSedZ��ea�a/aSa�X_ePddXeT\�deaX[_\]l�d]Q^ac�eaf�IbaVbP..Teac0Z.adSj_�?/X_WmdXj_��Ibl]X\eT\V\T�Q_T�QbVa�deRb\`Zc�eaf�XbXf�_Ze\]am�/X\bT.Te\d.am��eZ�.XeT�gabP�eXh_aV_jdSTc�dX�X/\deR.a_Xc]T\�X/\hX\bRdX\c��eZ�^X\eafbVST[Xb.a]a\eSWj_�V\T�_QXc�X/\hX\bR�dX\c�]T\�XeT\bXSXc�Q_eTdZc�V_ndZc�]T[nc�]T\�eZ�W\]emjdZ�.X�XbXf�_Ze\]P�]T\�/TbTVjV\]P�dhR.TeT��

��""22��66 ## %%��66++44����<<00--%%44��((22==��5566++00��..77..//22882233$$%%'(�# ) !$*$&�� T_T.Q_XeT\_T�Wa[XS�ea�_Qa�e.R.T�eZc�Bl_\TcHWam dR.XbT T/l�ea_�f/afbVlM/aWa.n_�]T\�EXeTgabn_� ObRdeaK/SbeYZ��Ibl]X\eT\�V\T�ea�e.R.Teaf�Tfea]\_ZelWba.af�T/l�ea_�T_\�dl/XWa�]l.Ua�<.g\^ahSTc Qjc�eZ_/TbP]T.iZ�8beTc��La�QbVa���h^.XS_T\�\W\TSeXbZc�dZ.TdSTc�]T[nc/TbT]P./ea_eT\�a\�debagQc�eafEX_\WSaf�]T\�Z�W\Pb]X\T�eZc�W\T�Wba.Rc�.X\n_XeT\�/XbS/af�dea�.\dl�La�dm_a^a�eaf�e.R.Teac�XS_T\�W\/^Rc]TeXm[f_dZc��.X�Wma�^jbSWXc�]f�]^agabSTc�]T\�.\T�DjbSWT�9]eT]eZc<_PV]Zc��@�X]WR^jdZ�V\T�eZ_�/T�bPWadZ�eaf�dfV]X]b\.Q_af�e.R.T�eac�eZc�Bl_\Tc�HWam��[T�VS_X\�dea���a�h^.�dea�bXm.T�/bac�<_eSbb\ade\c���� ea�.XdZ.Qb\��La�eX^XfeTSae.R.T�eZc�Bl_\Tc�HWamT/l�IQbW\]TBjT__S_j_�Qjc�<_\dl/XWa�Cl.Ua?V_TeSTc��.R]afc����h^.���[T�/T�bTWa[XS�deZ_�]f]^agabST�de\c� <fVamdeaf�

��//22��##���� %% 22==,,����%%��<<55��$$66--��5566++00����!!6633%%����%$!!$'(�gabP�ea�eX^XfeTSahba_\]l�W\PdeZ.T��a\�PV_jdea\�W\Tb�bR]eXc�/af�1hef/am_2�d/Se\T�deZ_IPebT�Q]T_T_�VXbR�./PYT�]T\�.P�^\deT�dX�1YXdeP2�.XebZeP��Tb/P�Ya_eTc�Q_T�\W\TSeXbT�.XVP^a�hbZ�.Te\]l�/adl�T/l�.\T�.a_a]Tea\]STX].XeT^^Xfl.X_a\�eZ_�T/afdST�ej_X_aS]j_��Km.gj_T�.X�eZ_�]TeTVVX STeaf�\W\a]eReZ�eaf�d/\e\am��eT�`Z�.Xbn.TeT�eZc�Cfb\T]Rc�a\�1/a_e\]aS2T_T]P^fiT_�.\T�/lbeT�/af�XShX`XhTdeXS�T_TdgP^\deZ��./R]T_�dead/Se\�]T\��Tgam�T_TdePejdT_�l^TeT�Wj.Pe\T��T_T]P^fiT_�ea�/adlej_�����Xfbn�/af�gm^TVX��H\WbPdeXc�W\QgfVT_�T_X_lh^Zea\�]T\T/l�eafc�Tdef_a.\]amc�eZc�<dgP�^X\Tc�/af�W\X_XbVam_�/baT_P]b\dZ]^R[Z]T_�X\W\]aS�eZc�?V]^Z.Tea�^aV\]Rc f/ZbXdSTc�V\T�_T�/Pbaf_T/aef/n.TeT�T/l�eafc�hnbafcl/af�]\_R[Z]T_�

��%%==55;;00%%44������11--��..//-- %%66--**<< ))00))44��%%$$,,227755))44��%%0022$$''))--��22����## 2244����,,++00%%$$;;00"�(&� /badeTdSTc�ej_�Xf/T[n_a.PWj_�� lVj�ej_�fiZ^n_�[Xb.a�]bTd\n_� T.UP_X\�a WR.ac�<[Z_TS�j_��.X�P_a\V.T�Q`\�X\W\]n_�]^\.Te\�Yl.X_j_�T\[afdn_��I\a�dfV]X]b\�.Q_T��T_a\heQc�[T�/TbT.XS_af_�X`\]^\.Te\Yl.X_Xc�DQdhXc�N\^STc�eafWR.af�<[Z_TSj_��/af�[T�^X\eafb�Vam_�T/l�e\c���ea�/bjS�Qjc�e\c��ea�UbPWf��H\�TS[afdXc�TfeQc�XS_T\a\�X`Rc��DQdhZ�N\ STc�<VSaf�ITm^af�ET.ambZ���0m.Zc��eZ ������� ���DQdhZ�N\^STc�Caf]T]Saf��0bP]af�������eZ ������ ����DQdhZ�N\ STc8_j�IXebT^n_j_��<\`a_Qj_���Efb�.\Wl_j_��eZ^���� ��� ���DQdhZN\^STc�Ca^a]f_[amc��<S.a_ac����8debafc��eZ^�������������DQdhZN\^STc�<VSaf�EX^XeSaf��GX_TVlbT���eZ^����������DQdhZ�N\^STc<./X^a]R/j_��IT_lb.af���=T[Qac�eZ^�����������H\�/a^SeXc�V\Ta/a\TWR/aeX�/^ZbagabST�./abam__T�T/Xf[m_a_eT\�l^a�ea���jbadea_�eXebTiRg\a�eZ^Xgj_\]l�Tb\[.leaf�WR.af�<[Z_TSj_�������X_n�lhZ�.T�eZc�0Z.ae\]Rc�<def_a.STc�[TUbSd]XeT\�dX�Xea\.leZeT�V\T�eZ�.X�eTgabP�dX�]^\.Te\Yl.X_a�hnba�Tel.j_�/af�ea�Qhaf_�T_PV]Z�

��""))44��5577////##::))--44��55))��<<((22��..%%--����33##66++��''--%%��6622����%%""33--22��''""//--2277������%�!�'��1TXbSaf�VQ^\af2�df_X�^Rg[ZdT_��dea�NT^ZbP]\�eZc�JlWaf�Wfa�f/Xm[f_a\� X\eafbVSTc�_f]eXb\_am]Q_ebaf�W\le\�/badQgXbT_�/bac�/n�^ZdZ�]T\�hbRdZ�f/a`XSW\a�eaf�TYneaf�V_jdel�jc�1TQb\a�eaf�VQ^\af2�Ibl�]X\eT\�V\T�Q_T_� �hba_a�KafZWl�]T\Q_T� �hba_a�<^UT_l��/af�[T�/ba�dTh[am_�dR.XbT�deZ_�X\dTVVX^QTJlWaf�:/jc�W\T/\den[Z]X��a\�WbP�deXc�^X\eafbVamdT_�]TeTdeR.TeTfVX\a_a.\]am�X_W\TgQba_eac��W\T[Q�ea_eTc�/bac�/n^ZdZ�dX�/X^PeXcf/a`XSW\a eaf�TYneaf��V_jdel�jc1TQb\a�VQ^\af2��]T\�ea�W\ahQeXfT_�V\ThbRdZ��dX�./T^l_\T��?/SdZc��deZdm^^ZiZ�Wfa�Vf_T\]n_� a\�a/aSXcW\Q[XeT_�/bac�/n^ZdZ�T./am^Xc5TXbSaf�VQ^\af6��/bahnbZdT_�Tdef�_a.\]aS�deZ�OXbdl_Zda�@bT]^XSaf�

� #������ >?<;A-=�?;�;7�8;:;�78E�4�7?494/;�>?5:�<;4?;7�0>/0�?D:�:-D:�48�

8060<7>?78F:�?;@��#*���������

H�WXmeXbac�.XVT^meXbac�P.Xdacglbac��UbSd]XeT\�dea�eX^\]l�dePW\aeZc�/baXea\.TdSTc��LT�_QT�X]]T�[Tb\de\]P�T_T.Q_XeT\�_T T_TbeZ�[am_�dea�*�,")%�*�/bac�ea�eQ^aceaf�<fVamdeaf�]T\�T_�WX_�T^^P`X\]Pe\�_T�/^Zbj[XS�dX�eQddXb\c�\dl�/adXc�.Z_\TSXc�WldX\c��T/l�ea_�KX�/eQ.Ub\a�Qjc�]T\�ea_�0X]Q.Ub\a��El^\c�a^a]^Zbn[Z]X�Z�f/aUa^R]T\�X]]T[Pb\dZ�ej_�gaba^aV\]n_WZ^ndXj_�� ea� X_W\TgQba_� eaff/afbVXSa��debPgZ]X�T.Qdjc�dea_f/a^aV\d.l�eaf�_Qaf�?FNB<�]T\eZc�Q]WadZc�ej_�_Qj_�X]]T[Tb\�de\]n_��?ea\.PYa_eT\�/XbS/af��� X]Te��1bTUTdP]\T2��V\T�eafc�\W\a�]eReXc�T]S_ZeZc�/Xb\afdSTc��<_�]T\WX_�[T�f/Pb`af_�dZ.T_e\]Qc�T^�^TVQc�dea�gXe\_l�glba��ea�f/afb�VXSa�X`XePYX\�dX_Pb\T�V\T�eZ_�X/l�.X_Z�hba_\P�H�1^aVTb\Td.lc2�eaf�?FNB<��./abXS_T�XS_T\�UTbmc�]T\�PW\]ac��]T[ncWX_�df_WQXeT\�.X�ea�X\dlWZ.T��.XT/aeQ^Xd.T�_T�]T^am_eT\�_T�/^Z�bndaf_�.XVP^T�/adP��T]l.T�]T\P_XbVa\�.X�.ZWX_\]P�X\daWR.TeT�T^^P�eaf^Ph\dea_�XS_T\�deT[Xblc�Kf_a^\]P�a\�gaba^aVam.X_a\�[T^PUaf_�X\Wa/a\RdX\c�V\T�glba ��W\c�Xfbn��.X�e\c�Tb.lW\Xc�f/ZbXdSXc_T�Qhaf_�X\d/bT]e\]l�delha�deT�����W\c�Xfbn�

%<;>;B.�>?0�9,65��

</l�e\c�Tb.lW\Xc�f/ZbXdSXc��X/\�dZ.TS_af_�le\�a\�\W\a]eReXc�/bQ/X\_T�/badQ`af_�e\c�WZ^ndX\c�eafc]T\�/b\_�eZ_�Q]WadZ�ej_�_Qj_�X]�]T[Tb\de\]n_�_T�d/Xmdaf_�_T�W\ab�[ndaf_�eT�^P[Z�/af�./abXS�_TQhaf_�]P_X\�dea�?���V\T�_T�V^fen�daf_�eZ�UXUTSjdZ�W\TgabXe\]amglbaf T/l�Tfel_�/af�/bTV.Te\]Peafc�T_T^aVXS�0X_�XS_T\�d/P_\a�gT\_l.X_a�_T�Qhaf_VS_X\�^P[Z�dea�?���.X�T/aeQ^Xd.T/a^^Qc�gabQc�_T�Qb[X\�gafd]j�.Q_ac�a� aVTb\Td.lc��LT�WQ]T�/\adfh_P�^P[Z�/af�X/\dZ.TS_af_�a\Tb.lW\Xc�f/ZbXdSXc�XS_T\�eT�X`Rc����$<;A;=� <_�WX_�QhXeX�df./^Z�bndX\�ea_�Tb\[.l�eaf�ablgaf��eleXea�dmdeZ.T�V\T�ea_�f/a^aV\d.leaf�glbaf�^T.UP_XeT\�a�df_eX^X�deRc�/af�T_e\dea\hXS�dea_��a�lbaga�8bT�[T�/^ZbndXeX�/Xb\ddleXba���� ?/>�0?0�>4�02<;?4�,B7;��0\�/^Pd\a�glba�./abXS�_T�/^Zbndaf_lda\�WX_�Qhaf_�df./^ZbndX\�eZ

]TeZVabST�eaf�T]\_Reaf�/af�Qhaf_.QdT�dea�TVbaeX.Ph\a�eafc�.X�T/a�eQ^Xd.T�_T�[XjbXSeT\�le\�X/S�eafTVbaeX.ThSaf�UbSd]XeT\�]Tea\]ST����(0��;>;>?,�>@:737;8?5>/0=��>\T.Z�T_TVbTgR�R�T_TVbTgR�^T_[T�d.Q_af�/adadeam�df_\W\a]eZdSTc�^T.UP_XeT\�/adadel�df_\W\a]eZdSTc������?;=�80?0>84@.=� DP[Z�deZ_X/\gP_X\T�]T\�eZ_�Z^\]ST�eaf�T]\�_Reaf��./abXS�_T�Tf`Rdaf_�dZ.T_�e\]P�ea�glba��]T[nc�[XjbXSeT\�jcQeac�]TeTd]XfRc�Tfel�/af�T_T�VbPgXeT\�X/S�eZc�a\]aWa.\]Rc�PWX\�Tc��

���780<�D?.=��:da�.XVT^meXbZXS_T\�Z�Z^\]ST�eaf�X/\]Tb/jeR�elda.XVT^meXba�.Qbac�eaf�glbaf�eafT]\_Reaf�hbXn_XeT\�dea_�i\^l�]mb\a�H/leX�[Q^X\ /badahR��]T[nc�T_ea�Qeac�VQ__ZdZc�eaf�X/\]Tb/jeRQhX\�df./^Zbj[XS�.X�W\iRg\a�Tb\[�.l��Tfelc�[XjbXSeT\�jc�Z�Z^\]STeaf�X/\]Tb/jeR�X_n�V\T�.Z�T_T�VbTgR�R�T_TVbTgR�^T_[Td.Q_afQeafc�VQ__ZdZc�eaf�X/\]Tb/jeR^T.UP_XeT\�ea�Wfd.X_QdeXba�V\Tea�gaba^aVam.X_a�Qeac�����;565?78;/�BF<;7��</l�eT�/\adf_Z[\d.Q_T�^P[Z�XS_T\�_T�WZ^n�_XeT\�jc�]mb\ac�hnbac�Z�f/lVX\T

X/\gP_X\T�T]\_Reaf�R�ea�/TePb\/af�X/\]a\_j_XS�.X�XdjeXb\]R�]^S�.T]T�.X�ea_�]mb\a�hnba�X_lc�]T�eTdeR.Teac��<fel�V\TeS�T_�WX_�WZ�^j[am_�djdeP�a\�UaZ[Ze\]aS hnba\�eleX�[T� Zg[am_�f/liZ�jc�]mb\a\.X�T/aeQ^Xd.T�_T�/^Zbn_X\�]P/a\ac/TbT/P_j�?FNB<��V\TeS�hP_XeT\�Z.XSjdZ���������;6.84=��0R^jdZ�hnbj_�/afdeZ_�ab\Yl_e\T�\W\a]eZdST�X.gT_S�Ya_eT\�jc�T/a[R]Z�jc�X/TVVX^.T�e\]lc�hnbac��<fel�df.UTS_X\�de\c/Xb\/endX\c�/af�ea�T]S_Zea�XS_T\.\d[j.Q_a�jc�X/TVVX^.Te\]lc�hn�bac�� �����<,2�0?0�37807F�0?0� KX�/X�bS/ejdZ�.Z�T_TVbTgRc�R�T_TVbT�gRc�^T_[Td.Q_af�XSWafc�X./bPV�.Teaf�W\]T\n.Teac��ea�T]S_Zea�[X�jbXSeT\�le\�T_R]X\�]TeP�/^RbZ�]f�b\leZeT�dea�gaba^aVam.X_a�����2<;?4�,B7;�>4�1;@:E�.�6,�90>>0��<_�WX_�df./^Zbj[XS�djdePZ�VXjVbTg\]R�[QdZ�eaf�TVbaeX.T�hSaf�]T\�eZc�T/ldeTdZc�eaf�T/leZ�[P^TddT�eleX�Tfel�T_XUPYX\�eaglba��<_�T/^P�df./^Zbj[XS�a�_a�.lc�� T.UP_XeT\�Z�.XVT^meXbZ�<b�h\]R�=Td\]R�<`ST�eaf�_a.am�V\T�ea_]mb\a�glba�]T\�]TeP�/XbS/ejdZ Z.XVT^meXbZ�T`ST�V\T�ea�df./^Z�bj.Te\]l�glba�ej_�_a.\]n_�/ba�dn/j_������%<E>;C5�02<;?4�0B/;@��EX�VP^Z�dZ.TdST�QhX\�]T\�Z�/bldaiZ�<_�WX_�Qhaf_�df./^Zbj[XS�eT�dea\�hXST�/bldaiZc�eaf�TVbaeX.ThSafR�Qhaf_�df./^Zbj[XS� T_[Td.Q_T[XjbXSeT\�le\�ea�VR/XWa�QhX\�/bl�daiZ�dX�X[_\]R�R�X/Tbh\T]R�aWl�

���������������������� �� �� �����������KeT������W\c�Xfbn�a�^aVTb\Td.lc�V\T��� �X]Te��\W\a]eReXc

�����������"����� ��������������������������#�����������������$������� �� ��������������"������������� ������������#������������$�� �����������������"���������������������������������������������� ��!������������������"�

��(�������Tf`R[Z]X�dea�/X_eP.Z_a�BT_afTbSafET;af�Z�X\dXbhl.X_Z�eafb\de\]R�]S_ZdZ�TVVSYa_eTceT�������X]Tea..mb\T�eT`\W\neXc�Q_T_e\�������X]T�ea..mb\T�eZ_�T_eSdea\hZ�/XbSaWa�/Qbfd\��?\W\]leXbT�dm.gj_T�.X�eZ_�LbP/XYTc�eZc�?^^PWac��Z�eT`\�W\je\]R�]S_ZdZ�.Qdj�TXbaWba.Sj_�Tf`R[Z]X�]TeP������X_n�TfeR�.Qdj�aW\]n_�deT[.n_�.X\n[Z]X]TeP������Kea�/bnea�/X_eP.Z_a�eaf�����Z�eT�`\W\je\]R�]S_ZdZ�T/l�e\c�hnbXc�eZc�??����W\T.ab�gn[Z]X�de\c� �X]Te��eT`\W\neXc��/Tbafd\PYa_eTcTm`ZdZ�]TeP������dX�dmV]b\dZ�.X�eZ_�T_eSdea\hZ/XbSaWa�eaf������X_n�Z�eT`\W\je\]R�]S_ZdZ�T/le\c�hnbXc�X]elc�eZc�??�.X\n[Z]X�]TeP�����]T\W\T.abgn[Z]X�de\c�������X]Tea..mb\a�eT`\W\neXc�@�eT`\W\je\]R�]S_ZdZ�T/l�e\c�hnbXc�eZc�Yn_Zc�eafXfbn�Tf`R[Z]X�]TeP��������X_n�TfeR�T/l�e\chnbXc�eZc�??����X]elc�eZc�Yn_Zc�eaf�Xfbn�.X\n[Z]X]TeP�������?\W\]leXbT��Z�eT`\W\je\]R�]S_ZdZ�T/l

eZ_�>T^^ST�Tf`R[Z]X�]TeP�� ����]T\�W\T.abgn[Z]Xde\c��� �h\^��eT`\W\neXc�]T\�TfeR�T/l�eZ_�>Xb.T_STTf`R[Z]X�]TeP������]T\�W\T.abgn[Z]X�de\c����h\^��eT`\W\neXc��@�eT`\W\je\]R�]S_ZdZ�T/l�ea�@_j.Q_a=TdS^X\a�/TbafdSTdX�.\]bR�Tm`ZdZ�]TeP�����]T\W\T.abgn[Z]X�de\c�����h\^��eT`\W\neXc��LQ^ac�T_Tgab\]P�.X�e\c�hnbXc�X]elc�eZc�??�����Z�eT`\�W\je\]R�]S_ZdZ�T/l�eZ_�JjdST�.X\n[Z]X�]TeP�����]T\�W\T.abgn[Z]X�de\c����h\^��eT`\W\neXc��H\�X`X^S`X\c�TfeQc�XShT_�jc�T/aeQ^Xd.T�a\�eT`\�W\je\]Qc�X\d/bP`X\c�_T�X.gT_Sdaf_�Tm`ZdZ�]TeP����dX�dmV]b\dZ�.X�eZ_�T_eSdea\hZ�/XbSaWa�eaf����]T\�_T�W\T.abgj[am_�deT������W\c�Xfbn�@�X`Q^\`Z�TfeR�agXS^XeT\�deZ_�Tm`ZdZ�]TeP�����ej_�X\d/bP`Xj_�T/l�]TeaS]afc�ej_�hjbn_�eZc??�����a\�a/aSXc�W\T.abgn[Z]T_�deT�������W\cXfbn��]T[nc�a\�X\d/bP`X\c�T/l�]TeaS]afc�ej_hjbn_�X]elc�eZc�??����.X\n[Z]T_�]TeP������]T\

W\T.abgn[Z]T_�deT�����X]Te��Xfbn��<_T^fe\]leXbT�a\�X\d/bP`X\c�T/l�]TeaS]afc�ej_�hjbn_�eZc�Yn_Zceaf�Xfbn�Tf`R[Z]T_�]TeP�������]T\�W\T.abgn[Z]T_deT�����X]Te��Xfbn��X_n�a\�X\d/bP`X\c�T/l�]TeaS]afcej_�hjbn_�eZc�??����X]elc�eZc�Yn_Zc�eaf�Xfbn.X\n[Z]T_�]TeP������]T\�W\T.abgn[Z]T_�deT���X]Te��Xfbn��?\W\]leXbT��a\�X\d/bP`X\c�T/l�eZ_>T^^ST�Tf`R[Z]T_�]TeP�������]T\�W\T.abgn[Z]T_deT�����X]Te��Xfbn�]T\�a\�X\d/bP`X\c�T/l�eZ_�>Xb�.T_ST�Tf`R[Z]T_�]TeP�������]T\�W\T.abgn[Z]T_deT� ���X]Te��Xfbn��H\�X\d/bP`X\c�T/l�ea�@_j.Q_a�=TdS^X\a�.X\n[Z]T_]TeP�����]T\�W\T.abgn[Z]T_�deT��� �X]Te��Xfbn�</l�e\c�hnbXc�X]elc�eZc�??�����.XSjdZ�]TeP�����/TbafdSTdT_�a\�X\d/bP`X\c�T/l�eZ_�JjdST��a\a/aSXc�W\T.abgn[Z]T_�deT����X]Te��Xfbn��l/jc]T\�TfeQc�T/l�e\c�@I<��a\�a/aSXc�.X\n[Z]T_�]TeP ����]T\�W\T.abgn[Z]T_�deT�����X]Te��Xfbn�

��))��""33%%55%%00��66%%��������))..%%6622 ==33--%%��22--��66227733$$5566))44��556622����33>>6622����))0066!! ++0022��662277��������

�#�(&�+�!� /ba]T^am_�a\�_QXc�df_�eTbT]e\]Qc�T/a]T^miX\c�V\T�ea_�\XbQT/af�df_X^Rg[Z�deZ_�IT^T\P�Nn]T\T<ee\]Rc�X/X\WR�/TbX_ah^amdX���hba_aTVlb\�deQ^_a_eTc�eaf�Vf._Qc�gjeaVbT�gSXc�.Qdj�W\TW\]emaf�H� �hba_ac�]^Zb\]lc��.X�d/afWQc�deZ_<_jePeZ�?]]^Zd\Tde\]R�<]TWZ.ST�<[Z�_n_��X_el/\dX�ea�Pefha�/T\WS�deT�.QdT]a\_j_\]Rc�W\]emjdZc��?`P^^af��a�SW\acX.gT_SYXeT\�\W\TSeXbT�X_XbVlc�dea�������&&#��W\TeZbn_eTc�ebST�W\TgabXe\]P/bagS^��Kea�Q_T�T/l�TfeP��.P^\deT�Q]T_X�/a^m�dfh_P�T_TbeRdX\c��hjbSc�jdelda��_T�WS_X\�eZ_�X_em/jdZ�/jc�/ba�d/T[amdX�_T�1iTbQiX\2�.Qdj�Tfen_T_f/aiSTdeT�T_R^\]T�=QUT\T��WX_�/Xb\ab\YleT_�.l_a�dea�������&&#��Tgam�l/jc�/ba]m/eX\�T/l�eZW\]aVbTgST�a�/T/Pc�/ba]P^XdX�ea_

��hba_a�deQ^_a_eTc�eaf�.Z_m.TeT�/ab�_aVbTg\]am�/Xb\Xha.Q_af�T^^P�]T\�gj�eaVbTgSXc�.Qdj�ej_�XgTb.aVn_��"��(]T\���))�% �(��Ke\c�X_� lVj�gjeaVbTgSXc/bjeTVj_\deRc�ReT_�a�SW\ac��a�a/aSacT/X\]a_\YleT_�dX�PdX._Xc�/lYXc��Fj�bSeXbT��/XbS�e\c�TbhQc�Baf_Saf��V\T�_T]XbWSdX\�eZ_�X./\deadm_Z�eaf�/T\W\am/af�WX_�ea�V_nb\YX�/badj/\]P�/TbP.l_a�W\TW\]efT]P��XShX�TbhSdX\�eZ_�X/\�]a\_j_ST�.TYS�eaf��deQ^_a_eTc�eaf�.Z�_m.TeT�[bZd]Xfe\]am�hTbT]eRbT��Km_�ea.T��l.jc��Z�df_a.\^ST�/RbX�P^^Zeba/R�]T\�a�T[XlgaUac�\XbQTc� X]S_ZdX_T�gT_Xbn_X\�e\c�/bTV.Te\]Qc�eaf�/ba�[QdX\c��X/\]X_ebn_a_eTc�ea_�/Xb\Xhl.X_aeZc�W\TW\]efT]Rc�]afUQ_eTc�dX�Xbje\]P]T\�dX`afT \]P�[Q.TeT��.Qhb\�/af�QgeTdXdea�dZ.XSa�_T�deXS^X\�Vf._Qc�gjeaVbT�gSXc�eaf�dea�.\]bl�TVlb\��Iba]X\.Q_af�

.P^\deT��_T�ea_�eba.a]bTeRdX\�ndeX�_TX`TdgT SdX\�eZ�d\j/R�eaf�T_R \]af�/T\�W\am��ea_�T/XS^ZdX�le\�a�AXlc�[T�ea_�e\�.jbRdX\�T_�/X\�]Pe\3�Ka]Tb\d.Q_ac�a��hba_ac�T/l�ea�glUa�]T\�eZ_�/SXdZ�WX_�P_eX`X�]T\�XS/X�eT�/P_eT�deafc�Va_XSceaf�/ba]X\.Q_af�_T�ea_�UaZ[Rdaf_�ndeX_T�V^\endX\�T/l�ea�deX_l�1.Tb]Pb\d.T2eaf�X_ah^Ze\]am�\XbQT��?.Ubl_eZea\�a\Va_XSc�eaf�/T\W\am��Tbh\]P�WX_�/SdeXfT_ldT�P]afVT_�T/l�ea�del.T�eaf�V\ameafc�X_n�leT_�T_eS]b\dT_�ea�gb\]T^Qa[QT.T�eaf�Vf._am�\Xbj.Q_af�de\c�T/a�]bafde\]Qc�gjeaVbTgSXc�]TeQgfVT_deZ_�Tdef_a.ST�eZc�/Xb\ahRc�eafc��]T�eTVVQ^^a_ePc�ea_��<.Qdjc�X_Z.Xbn[Z]Xea�L.R.T�IbadeTdSTc�<_Z^S]j_�eZc<dgP^X\Tc�<ee\]Rc�]T\�eZ_�/XbTd.Q_ZCfb\T]R�QV\_X�Z�dm^^ZiR�eaf��Tgam/bneT�XShT_�dea\hX\a[XeZ[XS�l^Xc�a\�]T�

eZVabSXc��H�df^^Zg[XSc�aWZVR[Z]X�dea_?\dTVVX^QT�]T\�X_�df_XhXST�/TbT/Q.�g[Z]X�dea�<felgjba��l/af�abSdeZ]XeT]e\]R�W\]Pd\.ac�]T\�Qed\�TgQ[Z]X�X^Xm�[Xbac�.X�/Xb\ab\de\]amc�lbafc��@�QbXf_TeZc�<def_a.STc�V\T�eZ_�/bjeagT_R�f/l�[XdZ�df_XhSYXeT\�]T\�Tfel�/af�X`XePYXeT\enbT�XS_T\�XP_�a�bTdaglbac�QhX\�/T�bX_ah^RdX\�]T\�P^^T�/T\W\P��LZ_�SW\T�nbT��dTde\d.Q_a\�/TbT]a^af�[am_�e\c�X`X S`X\c�deZ_�BXbP�EZebl/a^ZEXd&VTSTc�]T\�DTfbXje\]Rc��.X�eZ_�XS�WZdZ�eZc�dm^^ZiZc� �hba_af�_T�/QgeX\dT_�]XbTf_lc�X_�T\[bST�deafc�]l^/afceZc�ea/\]Rc�X]]^ZdSTc��</l�eT�dm__XgTQhaf_�/QdX\�gS a\�]T\�V_jdeaS�eaf�WbPdeZ�a�a/aSac��dm.gj_T�.X�eafc�SW\afc��/aeQdea�/TbX^[l_�WX_�XShX�WndX\�eZ_�/TbT�.\]bR�Tgab.R�]T\�/P_eT�ReT_�\W\TSeXbTTVT/Zelc�dea�/aS._\a�eaf�

��77''..//2200--5566--..""44��%%��22..%%//==::))--44��''--%%��662200��--))33""%%����2277��""5566))//00))��''77 00""44��88;;6622''33%%88$$))44��662277��55))������9933220022��

%�&� eZ_�TW\]ST�eaf�?FNB<��a�_l.ac�/baU^Q/X\�]T\�X]/endX\c�T/l���Qjc�]T\����V\T�Wfa�]TeZVabSXc�gaba^aVam.X_j_��@�/bneZ�]TeZVabSTeZc�Q]/ejdZc����TgabP�ldafc�Qhaf_�XeRd\a�X\dlWZ.T�Qjc����Xfbn�ea�dm_a^a�eZc�X/\gP_X\Tc�ej_�]e\d.Pej_�/af�W\T[Qeaf_�WX_ f/XbUTS_X\eT����eXebTVj_\]P�.QebT�]T\�Z�df_a^\]R�T`ST�eZc�/Xb\afdSTc�eaf�WX_XS_T\�.XVT^meXbZ�T/l��-�����Xfbn�V\T�ea_�PVT.a��-�����Xfbn�V\T�QVVT.afc�R�.a_aVX_Xk]Qc�a\]aVQ_X\Xc�.X�Q_T�/T\WS��-����Xfbn�V\T�QVVT.afc�R�.a_aVa_Xk]Qc�a\]aVQ_X\Xc�.X�Wma�/T\W\P��:/jc�]T\�deZ_�X/l.X_Z�]TeZVabST��ea�lb\a�eaf�X\daWR.Teac�Tf`P_XeT\]TeP����Xfbn�V\T�]P[X�X/\/^Qa_�.Q^ac�eZc�a\]aVX_XSTc��0Z^TWR��V\Ta\]aVQ_X\T�X_lc�\W\a]eReZ�T]\_Reaf��.ST�dmYfVa�]T\�Wma�eQ]_T��/badTf`P_XeT\]TeP� ��Xfbn�9]/ejdZ����R�/^RbZ�T/T^^TVR�./abam_�_T�/Pbaf_�a\�ebSeX]_a\��a\/a^meX]_a\�]T\�eT�Pea.T�/af�Qhaf_�/\dej/a\Z.Q_Z�T_T/ZbST�P_j�eaf����<]l.T�]T\�dX�TfeQc�e\c�/Xb\/endX\�f/Pbhaf_�X\daWZ.Te\]P�]T\�/X�b\afd\T]P�]b\eRb\T��IbQ/X\�ea�a\]aVX_X\T]l�eafc�X\dlWZ.T�_T�XS_T\.\]bleXba�T/l�����Xfbn�]T\�ea�dm_a^a�eZc�X/\gP_X\Tc�ej_�]e\d.Pej_/af�QhX\�deZ_�\W\a]eZdST�eaf���eZ_��������_T�ReT_�.\]bleXba�T/l���eXebTVj_\]P�.QebT��La�lb\a�eaf�X\daWR.Teac�/badTf`P_XeT\�]TeP���Xfbn�V\T�eZ�dmYfVa�]T\�]P[X�/T\WS�

��22--22--��((--..%%--22==0066%%--��""..��66;;55++��"";;44��..%%--����������

Page 6: ˝ ˆ ˘ ˇ · !˚&’ ˛ ˜ˆ#&˛’#(˙!’ ˙’#*%##)ˇ#(#(˘ˇ ˝˙˚’˛! ˆ ˜ ˚ ˚ &’˚% ˇ#$ % ˚ !˛ˇ˚ ˙!˛ˇ ! !˚˛#˛ˆ˛ ˜ !˛ ˛˛ ˛ ˘ ˛˙! ˘˛˘˙ ˛˙˘

�#�����%�Xf�prkmjhi^�ahvph<xqfq`�qfo�jypfoqmr�Pr=nh`imy�prk`=mqdjmyk�di`�qmkq\cdo�efq^<`q`�=mr�t`n`iqfn_�emkq`h�`=x�=mjr=jmixqfq`�i`h�`jjf�jdl\nqfpf��X`�`jjfj]kcdq`�i`h�`j�jfjmd=fnd`ex<dk`�g]<`q`�pqm�qn`=]ehqvk�ch`=n`b<`qdypdvk��pd�prkcr`p<x<d�qho�`py<<dqndo�`ada`hxqfqdo��qfndrpqxqfq`��qfk�<dq`ajfqxqfq`�i`hqmk�=`n\bmkq`�tnxkm��`rl\kmrk�qmn_pim�<d�bdv<dqnhi^�=nxmcm�Wqm�dinfiqhix�ij_<`�qmr��3$04��105$0$g`�=n]=dh�k`�`k`<]kdq`h�k`�r=\nldha`nh\�ijh<\ivpf�qvk�s`hkm<]kvk�<dpykgdqf�i`h�rufj^�qrt`hxqfq`��#m�bdbmkxo�xqh�f�k]`�ch=jv<`qhi^�im�nysvpf�pqf�Jdkdyf�d_k`h�=mjy�imkq\tnmkhi\�<d�qfk�dndrkfqhi^�bdzqnfpfqfo�b`jjhi^o�dq`hnd_`o�#�#���pqmg`j\pphm�qd<\thm����qfo�ir=nh`i^oHTL�i`ghpq\�qm�pifkhix�qvk�ch`=n`b�<`qdypdvk� ix<f�=hm�ndrpqx�i`h� a]�a`hm���X]qmh`�prpq^<`q`�d_k`h�dl`hndqhi\d=hi_kcrk`� smy�t`n`iqfn_emkq`h� =xt`mqhi]o��=dn_=jmido�i`h� in`_do�i`�q`pq\pdho��Th�prkg^ido� rq]o�dkg`n�nykmrk�qfk�d<s\khpf�R`ynvk�Pyikvk=mr�<=mnmyk�k`� jj\lmrk�cn`<`qhi\q`�cdcm<]k`�B�q`�bdbmkxq`�i`h�mh�dld�j_ldho�cdk�<=mnmyk�k`�=nmajdsgmyk<d�a\pf�qfk�=`n`q^nfpf�qmr�=`ndj�gxkqmo��T�S��X`j]<=�tnfph<m=mhd_�qmk�xnm��9�53(/,45$0��Klqnd<mtzn`��bh`�k`�t`�n`iqfn_pdh�i`q`pq\pdho� in`_vk�ch`�pq\pdvk�=mr�gdvnmykq`h� ch`kxfqdo`ix<f�i`h�pqm�d=_=dcm�=nxajdufo�dk�cdtm<]kvk��M�Klqnd<mtzn`�d<=dnh]tdhdinfiqhi\�n_pi`�� py<<dqnmro�ihkcy�kmro�i`h�cn`<`qhi]o��<f� k`pqn]uh<doprk]=dhdo��M�Dbirn`�d=hchzidh�<d�qf�jypf�qmrPr=nh`imy�k`����H=miq^pdh�qm�pqn`qfbhix�]jdbtmmjxijfnfo�qfo�Py=nmr����Kkhptypdh�qm�bdv=mjhqhix�qfo�a\nmopqfk�=dnhmt^�qfo�Hk`qmjhi^o�Rdpm�bd_mr�i`h�hch`_qdn`�pqmro�qm<d_o�qfo`ps\jdh`o�i`h�qfo�dk]nbdh`o� �H=mixudh�]k`�in_im�qfo�`jrp_c`oqvk�Kjjfkhizk�kfphzk��=mr�=dnha\j�jmrk�qfk�Xmrni_`� =x�>rp<\o�i`h�Sx�qmr���Hirnzpdh�qf�crk`qxqfq`�qfo�Kjj\c`ok`�di<dq`jjdrqd_�qmk�r=mg`j\pphmqfo�=jmyqm�=mr� nt_edh� =x�qfk�Py=nmi`h�sg\kdh�pqm�Hhb`_m����[nfph<m=mhd_�qmro�Xmrnimiy=nhmrobh`�k`�prbiradnk\�pqfk�KK��Wqxtmo�qfo�Xmrni_`o�pqho�ch`=n`b�<`qdypdho�d_k`h�k`�di<fcdk_pdh�qf�ahv�ph<xqfq`�qfo�jypfo��Th�=`n\jmbdo`lhzpdho�i`h�<`lh<`jhpqhi]o� =`hq^pdhoqfo�Xmrni_`o�pd�xj`�q`�d=_=dc`�Bdlmrphzk��gdp<zk�i`h�mhimkm<_`oB�i`�ghpqmyk�qm�pt]chm�jypfo�dl`hndqhi\dygn`rpqm�i`h�crpjdhqmrnbhix�

��!$&����+!�&���+��$)"$&��(%�(�� !�&�

�� � #$($���&

�������X`�<]p`�<`ehi^o�<dq`smn\o�q`�tnf�ph<m=mhmy<d�]k`�=mjy�<db\jm�<]nmoqmr�=jfgrp<my�qfo�Hg^k`o�i`h�dhchi\qm�i`jmi`_nh�<d�qf�e]pqf�f�i`q\pq`pfb_kdq`h�xjm�i`h�tdhnxqdnf��H=mnz�=xp`<hinxah`�<=mnd_�k`�imra`j\dh�=\kvqmr�]k`�imr<=_�pq\pfo��K_k`h�x<vo�crk`qxk�k`� s^kmrk�qxp`\qm<`�k`�irijmsmnmyk�<]p`�pqf�anx�<`��P`h�cd�g`�ptmjh\pv�qm�g]<`�qvkcnm<mjmb_vk��Hrqx�d_k`h�`=j\�dlv�sndkhix��Hrqx�=mr�<d�dlmnb_edh�=d�nhppxqdnm� =x�xj`��d_k h�m�prkcr`p<xoanm<h\o�i`h� k`<mk^o�pqf�pq\pf�qmr�j\thpqmk�����zn`�<]tnh�k`�d<s`khpqd_qm�jdvsmnd_m��P`h�xq`k�sq\kdh�d=hq]�jmro��<=`_kdho�pqfk�=fb^�qvk�<hinm�a_vk��R`�i`j\�i`kd_o�cd�pi]sqdq`hqfk�rbd_`�qvk�=mjhqzk��K_k`h� =_pqdrq``rq\�=mr�emy<d��P`h�d=_pfo�g]jmrkk`�qmro�?=jfnzkmr<d@�ihxj`o��Fq`kcd�<mr�=`n]tmkq`h�qmrj\thpqmk�q`a`phi\��cfj`c^�]k`o�i`g`nxo�tznmo`jj\�i`h�<h`�prk]=dh`�vo�=nmo�q`cnm<mjxbh`�bh`q_�k`�=jfnzpv�bh`�k`=\nv�dhphq^nhm��M�ev^�d_k`h�]k`�<db\jm=\nd�czpdA�cd�b_kdq`h�k`�c_kdh�<xkmm�]k`o��Un]=dh�k`�r=\ntmrk� <mha _do�ihk^pdho�P`h�xpm�cdk� jj\edh�qm�pifkhix�<d�q``pqhi\�jdvsmnd_`��qxpm�cdk�g`�=jf�nzkv�bh`�k`�=\nv�dhphq^nhm��K_k`h`k^imrpq`�=n\b<`q`�`rq\��k`�=dnh�<]kdho�qxpdo�zndo�bh`�k`�dlr=fndqf�gd_o��i`h�xj`� rq\�bh`q_�q`�jdvsmnd_`d_k`h�`prkq^nfq`��i`h�d_qd�cdk�]tmrk$,3�&10',5,10�d_qd�cd�l]nv�i`h�dbz�qh\jjm��U\kqvo��d_k`h�in_<`�k`�q`� imykdmh�mcfbm_��xq`k�i`h�did_kmh�d_k`h�]k`=hxkh�pqm�=`htk_ch�qvk�`pqhizk�jdv�smnd_vk���

"�#����*��"�!��

��!�����#��M�Hpqrkm<_`�=nhk� =x�<^kdo��prk]j`ad���tnxkm�`kgnv=x<mnsm�q]n`o�pqf>\skf��Hg^k`��=mr�d_td�c]pdh�pd�in`�a\qh��tnxkf�smhq^qnh`�=mr�qfk�d_td=nmpj\adh�vo�=`n`cmrjdyqn`�bh`�k`i\kdh�<dnhi]o�mhih`i]o�cmrjdh]o��

Xfk��tnmkf�jmh=xk�`rq^�im=]j`�qm`kgnv=x<mnsm�q]n`o��=mr�=`nmr�ph\edq`h�ptdcxk�qrsjxo��qf�a_`ed�ij=d=_����zndo��F=mh`�=mhk^�i`h�k`�d=hajfgd_�pd� rqxqm�iq^kmo��g`�d_k`h� <djfq]`�<=nmpq\pqho�iqfkzcdho�=n\ldho�qmr��Rd�`rq\�k`�`ptmjmykq`h�mh�=mjhqhim_<`o�i`h�k`�`rpqfnm=mh^pmrk�qm�q`�tyqdnm�qmro�kx<mro�bh`�q`� kgnv=x�<mns`�q]n`q`��q`�m=m_`�g`�=n]=dhxjf�qmro�qf�ev^�k`�qfk�=dnk\kd�pqfksrj`i^�i`h�<\jhpq`�pd�ldtvnhpq^�=q]�nrb`��tvn_o�\cdhdo��tvn_o�d=hpi]udho�tvn_o�d=hd_idh`�i`h�myqd�k`�qmro�=h\kdhkx<mo�bh`�qfk� =mpr<sxnfpf�qvk�sr�j`izk��

�����*�$)"$&� ��

�$����%����� �Xm�pt]chm�mjmij^nvpfo�qfo�K�K��pd`rqmin`qmnhi^�?kdmsdmrc`nt_`@�� rqx=mr�dk�mj_bmho�j]<d���1*��315+(3��^Hsnhi`kmihkdem=mh^pf��<d�qfk�]kkmh`qfo�dl`gj_vpfo�j`zk��<`ezk��jxbv=mjjzk�=`n`bxkqvk��Hkq`bvkhp<xo�B�dlmrp_`�B�r=dn=jf�grp<xo��ij=��a`_kdh�q`t]vo�i`h�r=m�bd_vo�pqfk�=dn\qvpf�qmr��Ida`_voqm�chdgk]o�i`h�r=xcmrjmo�i`q\�qx=mropypqf<`��cdk�d_k`h�=`kqmcyk`<m��i`h`nidq]o�smn]o�n_tkdh�e\nh`��Ho�=\<d�j_bm�<`inh\���T�>rqhixo��,*�315+(3��=ynbmh��_pvo�k`�d_k h�m�t`<]kmopqm�=`htk_ch�=mr�=nmp=`gd_�k`�qm=m�gdq^pdh��dl`gjhzkmkq`o�qmro�Krnv�=`wimyo�j`myo���xjmro��a`g<h`_`��zpqd�k`� kq`bvkhpqd_�qho�k]do�bhb\kqhdocrk\<dho�=mr�dkfjhihzkmkq`h�pqm�=`b�ixp<hm�pifkhix��P_k`�B�Okc_`�B�Vvp_`�Ida`_vo�i\=mh`�pqhb<^��g`�abmrk�q`?=hpqxjh`@��pd�\jjmk�]k`�=`bixp<hmxjdgnm��Th�=ynbmh��cdk�d_k`h�=`kqm�cyk`<mh��]tmrk�x<vo�qdn\pqh`�hpty�i`gmc^bfpfo�Hk�jmh=xk��mh�Krnv=`wim_��ch`smndqhim_j`m_��cdk�g]jmrk�k`�b_kmrk� jdynh�pqho<rjx=dqndo�qvk�=ynbvk��=n]=dh�k``kqhcn\pmrk�<d�qnm<dn^�cyk`<f�`k�q_pq`pfo��pd�>f<min`qhi]o�i`qdrgyk�pdho� rqmch\gdpfo�in`qzk��p=\emkq`oq`�cdp<\�qmr�Krnv=`wimy��$53,9��\bnh�mr�i`=hq`jhp<my�emybij`o�i`h�m=h�pgmcnx<fpfo��Th�ch`prkc]pdho�qmr�prpq^<`qmo�qvk=ynbvk�d_k`h� k`qnhth`pqhi]o��M�K�K�iradnk\q`h�`=x�R`s_`�Uynbvk�qfoixj`pfo��i`h�qm�c_tqr�qmr�pixqmrod_k`h�t`zcdo��T��,*��315+(3��=mr�rjm=mhd_q`h�pqfkK�K���i`h�=mr�tnfph<m=mhd_�qm�Jdn<`khixin\qmo�B�pqn`qx=dcm��g`�<`o�mcfb^pdhpd�=rnfkhix�xjdgnm� rqx�d_k`h�p_bmrnm�Rh`�jypf�r=\ntdh��>f<min`qhi^�`rqmch\gdpf�in`qzk�B

j`zk��pd�<]pm�xnm�ch`a_vpfo�i\gdimhkvkhi^o�m<\c`o��p=\emkq`o�q`�cd�p<\�qfo�Krnv=`wi^o�tmykq`o�=mrdqmh<\emrk��r=xbdh`�=\kq`��i`h�cf<h�mrnbhi^o�`=djdrg]nvpfo�i\gd�in\�qmro��pqho�`l_do�=mr�qm�]tmrk�`k`�gn]udh�� kgnv=_kvk�chi`hv<\qvk�ij=�T�ixp<mo��mh�=mj_qdo��=n]=dh�k`�i`�q`j\amrk�qh�]ntdq`h��P`q`pqnms^�i`hpq\tqdo��x=vo�<`o�=\kd��

����!(���'�������������

������"�!�% ��Wd�<_`�cypimjf�d=mt^��x=mr�irnh`ntd_m�dbvhp<xo�i`h�qm� qm<hix�pr<s]nmk�i\=mhmh�in`qmyk�`ix<`�`k`<<]kf�qfsjxb`�qfo�`b\=fo��Rd�qm�=kdy<`�prkdtmyo�i`h� khchmqd�jmyo�=nmpsmn\o�pqmk�prk\kgnv=m�pqfk�=`qn_c`�pqf�sypf�i`h�pqm�=dnh�a\jjmk�m�dgdjmkq^o�cn`�d_qd� qm<hi\d_qd�<]pv�mnb`kzpdvk�i`h�`=mqdjd_svqdhkx�=`n\cdhb<`�=nmo�<_<fpf�bh`xjmro�<`o��T�dgdjmkqhp<xo��d_k`h�<h`�d<=kdrp<]kf=n\lf�i`q\�qfk�m=m_`�m�dgdjmkqhp<xodkprkd_cfq`��<d�djdygdnf�amyjfpfi`h�=j^nf�`khchmq]jdh`�g]qdh�qho�r=f�ndp_do�qmr�=nmo�xsdjmo�qmr�=mj_qfi`h�qfo�imhkvk_`o�bdkhixqdn`��R]pvqfo�dgdjmkqhi^o�cn\pfo��dkhptydq`hf�imhkvkhi^�prkmt^��chdrgykmkq`h�<dqmk�i`jyqdnm�qnx=m�ch\smn`�imhkvkhi\efq^<`q`��`rl\kdq`h�f�dkdnbfqhi^pr<<dqmt^�qvk� kgnz=vk�<�dkhptydq`hf� k\=qrlf�d=himhkvkh`izk��imhkvkhizki`h�d=`bbdj<`qhizk�cdlhmq^qvk�� jj\

i`h�f�`k\=qrlf�k]vk�hi`kmq^qvk��T�nxjmo�qvk�dgdjmkqzk�d_k`h�=\kq`d=himrnhixo�i`h�cdk�<=mnd_�pd�i`<_`=dn_=qvpf�k`�r=mi`q`pq^pdh�qho�dj�jd_udho�=mr�=`nmrph\edh�f�in`qhi^=mjhqhi^��Hk�i`h�mh�n_edo�qmr�dgdjmkqhp<my�d_k`ha`gh\�nhev<]kdo�<]p`�pqfk�imhkvk_``=x� nt`hmq\qvk�tnxkvk��crpqrtzo�pqfk�=`qn_c`�<`o��qm�=mpmpqx�`k]n�tdq`h�<xjho�pqm������qvk�=mjhqzk�Fpm�=hm�rufjx�d_k`h�qm�=mpmpqx��qxpmrufjxqdnmo�d_k`h�i`h�m�cd_iqfo�qmr=mjhqhp<my�<h`o�imhkvk_`o��Th�pf<`kqhixqdnmh�jxbmh�=mr�vgmykqmro�`kgnz=mro�pd�=n\ldho�dgdjmk�qhi^o�am^gdh`o�]tmrk�pt]pf�<d�qm� _�pgf<`�imhkvkhi^o�`jjfjdbbyfo��qfk`k`e^qfpf�dkxo� kzqdnmr�km^<`qmopqf�ev^��qfk�`k`e^qfpf�imhkvkhi^o`k`bkznhpfo�i`h�=nmamj^o��qf�ch\gdpfbh`�urthi^�i`h�imhkvkhi^�d=`s^��qft`n\�qfo�=nmpsmn\o��Th�prk^gdho�qm<d_o�cn`pqfnhm=m_fpfoqvk�dgdjmkqzk�`smnmyk�pqho�shj`k�gnv=hi]o��pqho�=mjhqhpqhi]o�cn`pqf�nhxqfqdo��pqfk�=nmpq`p_`�qmr�=dnh�a\jjmkqmo�i`h�pqho�mhimjmbhi]o�mn�b`kzpdho��

�#�%��&���' "��$)���$" ( !*&�� '(��$#�&�

����#��% �����������&� �"�#�$)�')#�%��(�����#(��$!% (����&���#�� ,(����%��!��Hcdjsm_�Ejjfkdo��pqfk�=`qn_c`�<`or=\ntmrk�=mjjm_�=mr�g]jmrk�emrn�jm<`kcy`�� jj\�m�j`xo�chpq\edh��sm�

a\q`h�� �cdk� ngd�f�i`q\jjfjf�zn`�T�emrnjxo�d=_�qm�=nmidh<]kv��d_k`hmh�ch\smnmh�=mjhqhim_��=mr�\jj`�j]kd�i`h�\jj`�i\kmrk�bkvpqx�a]a`h`� =xtnxkh`�� jj\� rqx�prkdt_edq`h�tvn_ok`� jj\ldh�q_=mq`�i`h�bh� rqx�i\kmr<d<kd_`��=dn_�qmr�qy=mr� rqmy�=mr�ld�tvn_edh�`=x�qmro�jmbhimyo��pd�<_`imhkvk_`�emrnjzk��=mr�mh�=mjhqhim_i`q\kqfp`k�qfk�=`qn_c`�<`o��i`h\kqd�ando�qmk�jmbhix��Z_jmh�=`qnhzqdo��=nhk�j_b`�tnxkh`�mh�Ejjfkdo�d_t`k� lhm=n]=dh`��<d�mh�imb]kdh`��<d�e^jm�bh`�cmrjdh\��pqho=xjdho�i`h�q`�tvnh\��dkz�cdk�d_t`k`k\bif� =x�l]k`�t]nh`��i`h�f�=`qn_c`<`o�� q`k�]k`o�=`n\cdhpmo�� jj\�mhkdvqdnhpq]o��i`h�m�ch\amjmo�<_pfpdqfk�drjmb_`�bh`�qfk�=`qn_c`�<`o��i`hqfk�<dq]qndu`k�pd�ixj`pf��Th�=`<=xkfnmh�=mjhqhim_��<d�qfk�r=x�ptdpf�<h`o�i`jyqdnfo�ev^o�i`q\�sdn`k�qm� cyk`qm��k`�qm�i\kmrk�cr�k`qx��]sdn`k�qf�<hp^�=`qn_c`�pqmijdhkxk�\pqr��=mr�`=x�q`�tvn\sh`�syqnvp`k�k]`�d=`bb]j<`q`�=mr�pqmtvnhx�s]n`kd�q`�=\kv��i\qv��imr�jmrnqe^o��j`tdhm=zjfo��=dnh=qdn\o�grnvnxo�vo� nmrn`_mo�pqfk�r=xb`�=`=`qe^o��qphjh`cxnmo�� tgmsxnmo�b`j`q\o��=`bvq`qe^o�� ix<`�i`h�jmy�pqnmo��Th�=mjhqhim_�nhemp=\pqdo�qfo�K�V�Kqfo�K�P�i`h�q`�\jj`�shj`n\ih`��]chv�l`k�x=vo�i`h�qzn`�qmro�k]mro��`kq_k`�qmro�in`q^pmrk�<d�kyth`�i`h�<dcxkqh`��i`h�k`�`=`hq^pmrk�`=x�qmropr<<\tmro��k`�qp`ihpqmyk�i`h�k`

<`o�czpmrk�xqh�<`o� k^id��qmro�=nm�pirkmyp`k��i`h�qmro�]bjdhs`k��`=x=\kv�<]tnh�i\qv��i`h�]pqdhj`k�qm�dn�b`qhix�crk`<hix�qfo�tzn`o�<`o�pqmro�k`ehpq]o�bh`�k`�qmro� kmngz�pmr<d��i`h�k`�f�i`q\kqh`�<`o��<dq\qm�bjd_uh<m��i`h�qm�jha\khp<`��Hcdjsm_�Ejjfkdo��`smy�m�j`xo�cdkqmro�sxndpd�emrnjm<`kcy`��mh�=`<�=xkfnmh�qmk�sxndp`k� rqm_�pqmk�j`x�i`h�qzn`�ij\sq`�[`n\j`<=d��

������ � ����� �������������������������������������������������������������

M�<\tf�qfo�[`hnzkdh`o��=mr�qm=mgdqd_q`h�tnmkhi\pqho���Hrbmypqmr� ��=�[��dkq\ppdq`h�pqf�<hin^j_pq`�qvk�<`tzk�=mr�]=`hl`k�i`gmnhpqhix�nxjmpqfk�=mnd_`�qfo�djjfkhi^o�hpqmn_`o��M� =ms`phpqhi^`k`<]qnfpf� k\<dp`�pqmk�<`idcmkhix�pqn`qx�qmrZhj_==mr�qmr�I��B�<d�d=hids`j^o�qmr�dj_q�<`idcmkhimyh==himy�qmk���tnmkm�ch\cmtx�qmr��=mr�`nbxqdn`f�hpqmn_`�g`�mkx<`ed�?R]b`@��i`h�qho�dkv<]kdo�cr�k\<dho�qfo�Hg^k`o��qfo�N^a`o��Pmhkx�qvk�Imhvqzk��qfo�Pmn_kgmr��qfo�Ht`G`o��qvk�Rdb\nvk�i`h�\jjvkcrk\<dvk�qfo�kxqh`o�Kjj\c`o��d_td�`=mq]jdp<`qmk�gn_`<am�qvk�<`idcmkhizk�x=jvk�i`h�qfk�rjm�=m_fpf�qmr�hpmin`qhimy�hcdzcmro�bh`�qfk�dkm=m_fpfqvk�Kjj^kvk��Wqf�[`hnzkdh`�m�Z_jh==mo�?]p=`pd@qf�pqn`qhvqhi^�hpty�qvk�=xjdvk��in`qzk�qfo�kxqh`oKjj\c`o��=jfk�qfo�W=\nqfo��f�m=m_`�x<vo�myqvo

^�\jjvo� q`k�pqm�jrixsvo�qfo�hptymo�qfo��rhmgd�qzkq`o�bn`<<^� =m<mkvqhp<my�<dq\�qfk�q`=dhkvqhi^prkqnha^�qfo�?`snxind<`o@�qmr�pqn`qmy�qvk�Q`�idc`h<mk_vk�pqf�<\tf�qvk�Qdyiqnvk�qm� ���=�[�pq`�t]nh`�qmr�K=`<dhkzkc`�i`h�qmr�Udjm=_c`�qvkNfazk����dbi`hkh\emkq`o�<h`�=dn_mcm�<`idcmkhi^ofbd<mk_`o�pq`�djjfkhi\�=n\b<`q`��f�m=m_`�g`�pr�kdthexq`k�bh`�=mjj\�tnxkh`�<dq\��i`gzo�mh�=nm�p=\gdhdo�`<shpa^qfp^o�qfo�i`q\�qf�a`phjd_`�i`hqfk�dipqn`qd_`�qmr�Hjdl\kcnmr�i`h�qf�<dq]=dhq`djjfkhpqhi^�=dn_mcm�`=mcd_tgfi`k�`kd=hqrtd_o�K=_pfo��pd�d=_=dcm�=mjd<hi^o�q]tkfo�pqn`qhvqhi^oq`iqhi^o��f�[`hnzkdh`� =]cdhld�=]n`� =x�i\gd� <�

shamj_`�xqh�f�d=mt^�qfo�ij`phi^o�m=jhqhi^o�s\j`b�b`o��=mr�d_td�i`gmn_pdh�qfk�hpqmn_`�qfo�ij`phi^o=dnhxcmr��c_kmkq`o�qf�k_if�pq`�djjfkhi\�x=j`�i`q\qmro�Rfchimyo�Umj]<mro�i`h�ch`<mnszkmkq`o�qfk=mnd_`�i`h�]ia`pf�qvk�d<srj_vk�prbinmypdvk�<d�q]=dhq`��d_td�=`n]jgdh��i`h�qf�g]pf�qfo�]=`hnk`kmh�q`iqhi]o�prkcr`p<]kvk�x=jvk��&1/%,0('�$3/4�pqf�pybtnmkf�pqn`qhvqhi^�mnmjmb_`���<d�qf�prk�cr`pqhi^�tn^pf�i`h�`lhm=m_fpf�qfo�<`idcmkhi^os\j`bb`o��qmr�smadnmy�a`n]mo�<`idcmkhimyh==himy�i`h�qmr�=hm�?pr<a`qhimy@�=dehimy��dj`snmyi`h�a`n]mo��

�#�%��&����

���������������������#������������#���

� ��!����!��$�! pqm��+13�!13,��?U`bix�p<h`o�Pjfnmkm<h\o@���pqm�W`<`n\<�qmr�+1)$3��`=mi\jru`k�xqh�f�`kgnz=hkf�=`�

nmrp_`�pqfk�=dnhmt^�tnmkmjmbd_q`h�=nhk�`=x=dn_=mr����tnxkh`��P`h�xqh�qm�W`<`n\<�anh�pixq`k�pqmk�=rn^k`�qmr�g`j\pphmr�d<=mnhimychiqymr��vo�?b]srn`@�Hk`qmj^o�>ypfo��=nhk� =xqmk��m�`hzk`�<�[�X`�drn^<`q`�`k`imhkzgfi`k�pd�<h`�dkf<]nvpfqvk�RRK�pqm�bn`sd_m�qmr�Wr<amyjmr�qmr�Wmrj�q\kmr�bh`�Umjhqhpqhi]o�Y=mg]pdho��`=x�qfk�i`gf�b^qnh`��.(44$0'3$��7$0;,0,��d=_�ids`j^o�qfohq`jhi^o� =mpqmj^o�pqm�T<\k����#����f�m=m_`�chd�l\bdh�]ndrkdo�pqm�"$.65��$+.$�i`h�qm�W`<`n\<�bh`=\kv�`=x���tnxkh`�Fjf�f�=dnhmt^�bynv� =x�qm�W`<`n\<�s]ndh�<`n�qrn_do�`nt`_`o�hpqmn_`o��?M�<`in\�hpqmn_`�qmrjh<`khmy��f�`pqhi^�ch\q`lho��f�ev^�qvk�i`qm_ivkqmr�d_k`h�=mjy�=hm�ldi\g`n`�p^<dn`��Xm�jh<\khjdhqmrnbmypd� =x�qmk� m� h�=�[��]vo�qmk��m� h�<�[�M�tnmkmjmb_`�hcnypdzo�qmr� =mqdjd_�gd<djhzcdohpqmnhix�pqmhtd_m��bh`�qfk�hpqmn_`�qmr�g`j`pp_mrd<=mn_mr�Rdpmbd_mr�Okc_`o��M�`nt`hmjmbhi^�<`odnb`p_`�dqdjd_vpd�pqm� k`qmjhix� invq^nhm��qmrW`<`n\<���02,5$5���X`� =mqdj]p<`q\�qfo� q`k�gd�`<`qhi\��M�`kgnz=hkf�=`nmrp_`�pqm��02,5$5�d_k`h����tnxkvk��K=_pfo�r=\ntmrk�i`h�pqmhtd_`

���tnxkvk��bdbmkxo�=mr�`=mqdjd_�k]`�]kcdhlfbh`�qfk�=`n\iqh`� nt`hmjmb_`�qmr��+1)$3��M�_cnrphoqmr�W`<`n\<�tnmkmjmbd_q`h�pqmk� m� h�=�[�@��dc^�jvpd�f�i`gfb^qnh`��i`h�prk]thed��?Jh`�`nidq\tnxkh`�^q`k�cdiqx�xqh�<xkmk�i`q\�q`Anv<`wi\tnxkh`���mo�`h�<�[���q`�=jm_`�qmj<myp`k�k`�`kqh�<dqv=_pmrk�qfk� kmhiq^�g\j`pp`� =x�qfk�Hn`a_`pqfk�Okc_`��vgmy<dk`� =x�qmro�<mrpzkdo��W^<dn`�vpqxpm��d_k`h�p`s]o�xqh�<dnhimyo� hzkdo�dkvn_qdn`r=^ntd� cf�]k`�c_iqrm�d=himhkvk_`o��Idndk_if��Hh�by=qmr��W`<`n\<� $55$0$/��3,-$/('6��Okc_`o��M�<db\jf�=mpxqfq`�`<smn]vk��=mr�=`n\bmkq`kpqfk�Oq`j_`�i`h�an]gfi`k�pqm�W`<`n\<��cd_tkdh<`inmtnxkhdo�d=`s]o�<d�<dpmbdh`imyo�=mjhqhp<myo�Th�hptrnxqdndo�pt]pdho�qmr�W`<`n\<� q`k�<d�qfkOkc_`��H=mcdhikydq`h� =x�drn^<`q`� bbdhm=j`pqhi^o�

hkchizk� k�qhidh<]kvki`h� d=h�b n `sz kqfo�=dnhm�t^o��3$+�/,�#$/,.@�Th� i\qmh�imh� qmrW`<`n\<cdk� ^q`k`=jzo�]<�=mnmh�� j�

j\�i`h�u`n\cdo��x=vo�<`nqrnmyk�mh�<db\jdo�=m�pxqfqdo�idjrszk�i`h�<hinzk�mpqzk�u`nhzk�=mran]gfi`k�pq`�p=_qh`�qmro��>h`qn]smkq`k�irn_vo<d�g`j`pphk\��M�=xjho�^q`k�<hin^��jhbxqdnm�`=x���q�<���<d��� �i`qm_imro���Hjj\�=mjyi`j\�mnb`kv<]kf�i`h�evkq`k^��?Krn]gfp`k�cf�<xphdo�qmr`j]qqdo��pqfk�=dnhmt^�qmr�k`my���]k`oij_a`kmo�idn`<hi^o��m�=nzqmo�\ghiqmo�ij_a`kmo=mr�an]gfid�pqfk�Hn`a_`���i`<_kh`�bh`�=`n`bvb^byumr��smynkmh�uv<hmy��ij=��Pmkq\�pqfk�=dnhmt^qfo�`bmn\o��x=mr�r=^ntd�i`h�f�km<hp<`qmim=_`qfo�=xjdvo��an]gfid�<db\jf�]iq`pf�=`n`bvb^o<dq\jjvk��cym�<dq`jjmrnbhim_�smynkmh@��d_=d�Ufb^���64&$5��$,.:����������

..**������--������''##**44��$$''""++����**))..,,����++������**$$''������22��������������

00**22''$$����,,--))����������''��������������������

i������,0&0-5� 888�.(-$-,4�&1/

��������������������

����## ,,""��,,--))��������''!#��%���"�� f]ndrk`�bh`�qmrosmkhimyo�=rnm�amjhp<myo�]lv`=x� qfk� =nd�pad_`� qmr� Op�n`^j�pqfk�=nv�qdymrp`� qfoOmnc`k_`o�

���� $$%%22''����--""++��%%��--��,,--**))//��++#��� #%�� nm<=xq�i`q]bn`ud��bh`�=nzqf�smn\�q`�jhv<]k`�=rnfkhi\�i`yph<`�pqfk�<`nqrnhi^�Zmr�imrp_<`�qfo�O`=vk_`o�

��..''���� **��22++��,,--""''����44��""��ch im=]orcnmcxqf�pfo� =dhjd_�q`h�f�Oq`jhi^=nvqdymr�p ��<]p �pqmi`q`i`jx�i`hnm�

$$44(( $$++��,,--""''����))..**%%���������� prkdj^sgfp`k�pqfk�Xmrni_`�d=dhc^�sm�nmyp`k�<=jmre\ih`�=mr�`k]bn`s`k�qm�pykgf<`?^nv`o@�

����%%**22''����$$������$$��33""�������! Unxdcnmo�K<`kmr]j�R`inxk�g`�pr�k`kqfgd_�<d�qmro�cym�a`phimyo�=nvq`bvkhpq]oqfo�in_pfo�pqfk�Qhayf����

����%%&&""������,,--""''�� &&�� --�������"� \kgnv=mh�qn`r<`q_pqfi`k�xq`k���tnmkmodhp]a`jd�<d� jrpm=n_mkm�pd� ps`jhpqhix�bn`sd_m������

��))����//��''))..''��''������ ##��'' $$�������! qmr<hinmy�Xp\njh=mr� =\ptdh`=x�p=\kh �bd�kdqhi^�ch`q`�n`t^��pq`<`�q\kd�qf�km<hi^<\tf�bh �qf�gd�n`=d_`�qmrA

����## ,,""��,,--))������%%$$,,--��''�����!"�! `rqmiqmk_`o�]=dpd�<d�<mqmphij]q`pd�pf<d_m�`pqrkm<himy�dj]btmr�pqf�Q`tznf�qmrU`ihpq\k������

��&& %%--**))''$$%%����!!..����**$$��"��=nvqxkhm�`=mcdhikydq`h�=hm�dj`sny�`=xA<dnhi\�di`qm<<rnhmpq\�qmr�chpdi`qm<<rnhmpqmyqmr�chpdi`qm<<rnhmpqmy�qmr�dkxo�bn`<<`n_mr�

��))����))��%%**��,,))����$$���� ((11����$$''))..++!"�!������amrjdrq^o�nzqfpd�qf�?��"�@�d\k�r=^nld=mjhqhp<xo�pqmk�=j`k^qf�DnfA

%% ��''))��**��//$$%%22����..,,--��**$$))!$����cmnrsxnmr�]inrad�qfk�\kmcm�qfo�pq\g<foqvk�vid`kzk������

���� ++����''��,,%%��//��++��� � %����Hamn_bhkdo�qfoHrpqn`j_`o`=mcdhikymk�q h�dkqr=vph �i\�=hm� nt`_mh`=x� xqh� =h�pqdrxq`k�

��))��//����""--22������))** ����''��������..''��--��!! $$������! <dj]qf�`=mi`jy=qdh�qh�zn`�=n]=dh�k`qnz<d�bh`�k`�`crk`q_pmr<d�

����&&))++��,,--$$++����''"",,..00�� ++�� `k`pqmjd_o�`kqj_`o�=nvqmk_vk�cdk�=nmi`jmyk\kmh`��ldi`g`n_edh�k]`�H<dnhi`khi^�<dj]qf�

��""00��''$$,,��22++��**33##��$$,,""++�#""� ���! r=mcmt]`o�r=xptdq`h�i`jyqdnf� k�qh<dqz=hpf�qmr�i`ni_kmrA

� �'")*&$�)����"�!% *�*�(* ���"&+$"&+�����

�������

��������"��Pynhd�chdrgrkq\�qfo��1053$�0(84��?U`nxn`<`@�d_k`h�qm�?j\gmo@�i`hab`_kdh�`=x�qfk�=nxgdpf�?=`n\@i`h�qfk�j]lf�?xn`<`@�=mr�pf<`_kdhaj]<<`�� �<`qh\��\n`�qm�n^<`�d_k`h?=`n`aj]=v@��Wqfk�i`gf<dnhkxqfq`�]tmrk�=mjj\=`nmn\<`q`��^�j\gf��`jj\�d=h�pf<`_kv�=`n`i\qv�qn_`�dl� rqzk�q`�m=m_`�d_k`h��_pvo��q`�=hm�qn`k�q`tq\��vo� imjmygvo�����Rh`�d_k`hf�`nthd=hpim=^�i`h�]k`o�m�Hnthd�=_pim=mo��d=m<]kvo�d_k`h�j\gmoxq`k�<kf<mkdydq`h�pqmro�OdnmyoS`myo�m�Rfqnm=mj_qfo��^�m�>d�p=xqfo�<d�qmk�q_qjmo�qmr�`nthd�=hpix=mr�i`h�xth�qmr�d=hpix=mr=�t�k`�j]kd��?dk�=nzqmho�<kfpg^qh�iynhd��qmr�d=hpix=mr�f<zkA@�i`hxth�qmr�Hnthd=hpix=mr��=mr�`kcdk�tmnmpq`qd_�m�_chmo�m�=nmi`�g^<dkmo�����S`�j]<d�qm�?d=zkr<m@i`h�xth�qm�?d=_gdqm@��Djjmo�d_k`hm�d=hgdqhixo�=nmpchmnhp<xo�mm=m_mo�cdk�ptf<`q_edq`h�<d�qmxkm<`�chxqh�j]<d�?mkm<`qd=zkr<m@i`h�xth�A�?mkm<`qmd=_gdqm@�K=zkr<m�pf<`_kdh�d=\kv�pqm�xkm�<`�qm�a`sqhpqhix�<=`_kdh�qm�mhim�bdkdh`ix�i`h�]qph�]tmr<d�qm�mkm�<`qd=zkr<m��x=vo�Shixj`mo�Hg`�k`px=mrjmo��P`h� ��k`�prkfg_pmr<d�k`�<hj\<d=mpmpqh`_`�i`h�xth�bdkhidr<]k`sdnC�dh=d_k���Xm� ��qmr�dijmbhimy�pz<`qmou^shpd�WYVOLH�HSKQ��chxqh�cdku^shp`k�xjmh�mh�]jjfkdo�qm�_chmpt^<`��Kj=_ev�k`�]bhk`�i`q`kmf�qxo��

��!$&����#�'*�$)"$&

(=/7�127�0:.<52=2�=37�2?3�2:.1/�=362?@7-<=2�<=9������������5/4������������-�<=2.6=2���� <=9������������-�<=9 ������������ �������������

('$)�(%�&"*"##$'%$)��9>�/;�<=,672=2�2.=2�<=9�5/7+642.=2�<=37�2?3�2:.1/��/;13�9<42B97=/4�5/4�/849�94�9B7=/4 /�A�=37�2?3�2:.1/ &���������!�

&7�80?02249/4=��;@��0=�>?-9:4?4�4/?4�>?;�80:,97��#������ ��������4/?4�>?5:�4A5�4</30��#����������4<4@:F:?07�D94=�807�D94=�35�;�>74E;:?07�>?5:�4A5�4</30��0=�

)0=�4@B0<7>?;E�4�270�?5�1;.6470�;@��0=�3/:4?4�807�>0= 809;E�4:0��0=�4:5�4<F:4?4�270�D�?7�19-��4?4�807�D�?7�08;E?4�>?;�?59-AC:;���������� . >?;����������� 807 ������� ?5=�4A5��4</30=��0=� ���� ���������������

�/�)4.43*4&93/��3/�4,��=47,4�0)/�3/�682,4*&7,5��)27)�304/7'5��)5�,(2)/,1,>.,43/�2)�+/)78�?2382,28�=*4)9)�7/5�)�=;,/57385����� ������+,2�4=0,/7)/�2)�13*304(2,/0)2'2)2��,(7,�68�9<2,(�,(7,�=:/��,�7/5�)�=;,/5�738�

������

� � � � � � �

� � �� � �

� � � �� �� � � �

� � � � � �� � � � � �

� � � ��

� � � � �� � � � � � �� � � � � �� � � �� � � � � �

� � � �� � � � �� � � � �� � � � � � �

� � � � � � �� � � � � � �

� � � � �� � � � �

� � �� � � � �

� � � �� � � � � �

� � � �� � � � � �

� � � � � �� � � �

� � �

� � � � � � �� � � �

� � � � �� � � � � �

� � � � �� � � � � �� � � � � � �

� � � � �� � � �

� � � � �� � � � �

� � � � � �� � � � �

� � � �� �

� � �� � � � �� � � �

� � �

� �� � �

� � � �� � � �

� �� � � � � �� � �� � � �

� � � � � �� � � � �� � � � �

� � �

� � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �� � � � � �

� � � � � �� � � � � � � �

� � � � �� � � � � � �

� � � � �� � � � � � � �� � � � � � �� � � � � �

� � � � �

� � � � � � �� � � � � �

� � � � � �� � � � �� � � � � �

� � � � � � �� � � � �

� � � � �� � � �

� � � � � � �� � � � � �

� � � � � �� � � � � � � � �

� � � � �� � � � � �

� � � �� � �

� � � � � �� � � �

� � � � � � � �� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �� � � � � �� � �� � � � � � �� � � � � � � �

� � � � � �� � � � � � �

� � � � � �� � � � � � �

� � � � � ��

� � � �

� � � � �� � � � � �

� � � � �� � � � �

� � � � �� � � � �� � � � �

� � � � � �� � � � �� � � � � �

� � � � � � � � �� � � � � � � �� � � � � � � �

� � � �� � � � �� � �� � � �

� � � �� � � � �

� � � � �� � � �� � � � �

� � � �� � � � �� � � �

� � �� � � � �� � �

� � � �� � �� � � � �

� � � � �� � � � �

� � � �� � �

� � � �� � �

� � � �� � � � �

� �� � � �

� � �� �

� � � � �� � �

� � � �� � � � �

� � � �� � � �

� � � �� � �

� � � � �� � � � �

� � � � ��

� � �

� � � � ��

� � � �� � � �

� � � � � �� � �

� � � � ��

� � � � �� � � �

� � � � �� � � � � ��

� � � �� � � � �

� �� � � �

� � � �� � � � �

� � � � � �� �

� � � � �� � � �

� � � � � �� �

� � � � �

� � � � � �� � � � �

� � � �� � � � �

� � � �� � � � �

� � � �� � � � �

� � �� � � �

� � � � � � �� � � �

�� � � �

� � �� � �

� � � �� � � �

� � � �� � � � �

� � �� � � � �

� � � � �� � � � �

� �

� �

� � � �� � � � � �

� � � � �� � � � � �

� � �� � � � �� � � � �� � � � �

� � � � � � �� � � �

� � � �� � � �

� � � � � �

� � � �� � � � �� � � � � �� � � �

� � � � � �� � �

� � � � � �� � � � �� � � �

� � � � � �� � � � � �

� � � � � �� � � � � �

� � � �

� � �� �

� � � � � � �� � � � � �

� � � � � �� � � �

� � � �� � � � � � �

� � � � �� � � � � �

� � � �

� � � �

� � � �� � �� �

� �

� � � � �� � � �� � � �� � � � �

� � �� � � �� � �

� �� � � � � �

� � � � �� � � �

� � � �� � � � �� � � �

� � � �� � �

� � � �� � � �

� � �� � � � �

� � � �� � � � �

� � � � �� � � � �

� � � � � � �� � � � �

� � � �� � � �

� � �� � �� � � �

� � � � �� � � �� � � �� � � � �

� � � �� � � � �� � � � � �

� � � �� � �

� � � � �� � � �

� � � � �� � � �

� � � �� � � � � �� � � �

� � � �� �

� � � � � � �� � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � �

� � � � �� � � �

� � � � � � �� � � � � � � �� � � � � � � �

� � � � � � � �� � � � � �� � � � � � � �

� � � � � � � � � �� � � � � � � � �

� � � � � � �� � � � � � �

� � � � � � � � � � �� � � � � � � � �

� � � � � � � �� � � � � � � �

� � � � � � � � �� � � � � � �� � � � � � � �

� � � � � � � � �� � � � � �

� � � �

� � � � � � � � �� � � � � � �� � � � � � � � � �

� � � � � � � � �� � � � � � � �

� � � � � � �� � � � � � � �� � � � � � � � �� � � � � � � � �

� � � � � � � � �� � � � � � �

� � � � � � � � � �� � � � �

� � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � �

� � � � � � � � �� � � � � � � � � �

� � � � � � � � �� � � � � � � � �

� � � � � � � �� � � � � � � �

��

�� �� �

� �� �

� � � � �� � �

� � � � �� � � �� � �

� � � �� � � � �

� �� � � � �

� � �� � � � �

� �� � �� � �� � � � �

� � � �� � � �

� � � �� �� � � � �

� � � �� �

� � � � �� � � �

� � � � �� � � �

� � � �� � � � �

� � �� � � �

� � � � �� � �� � � �

� � � � �� � � �

� � � �

� ��

� � �� � �

� �

�� �

� � �� �

� � �� � � �� � � �� � � �

� �� � � �

� � � � �� � �

� � �� � � �

� � � �� � � �

� � � � �� � �

� � � � �� �

� � � � � � � �� � � � � � �

� � � � � �� � � � � � � � �

� � � � � �� � � � � �

� � � � � � � � �� � � � � � � � � �

� � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � �� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � �

� � � � � �� � � � � � � � �

� � � � � �

� � �

Page 7: ˝ ˆ ˘ ˇ · !˚&’ ˛ ˜ˆ#&˛’#(˙!’ ˙’#*%##)ˇ#(#(˘ˇ ˝˙˚’˛! ˆ ˜ ˚ ˚ &’˚% ˇ#$ % ˚ !˛ˇ˚ ˙!˛ˇ ! !˚˛#˛ˆ˛ ˜ !˛ ˛˛ ˛ ˘ ˛˙! ˘˛˘˙ ˛˙˘

�� � � �� � �

� � �� � � �

� � � �� � �

� � �� � � �

� � �� � � �� � �

� � � �� � � � �

� � � �� � � �

� � � � � �� � � � �� � � �

� � � �� � � �

� � � � �� � � � �

��X � � �

� � �� � � �� � � �

� � � �� � � �

� � � � � � �� � � �

� � � � ��

� � � � � �� � � �� � �

� � �� � � � �

� � �� � �

� � � ��

� � � � � �� �� � �

� � �� � � �

� � � �� � � � �

� � �� � � �

� � � �� � � � � �

� � � �� � �� � � � � �� � � �

� �� � � � �

� � � �� � � � �� � � �� � �

� � � � � �� � � �

� � � �� �

� � �� ��

�� � � � �

� � � �� � � � �� � � � � �

� � � � �� � � �

� � � �� � � � �� � � � �

� � � � � � �� � � �

� � � � �� � � � �

� � � � �� � � � �

� � � � �� � � � �� � � � �

� � � � �� � � � �

� � � �� � � �

� � � �� � � � � �

� � � � �� � � � � �� � � � � �

� �� � � �

� � � � � � �� � � � �� � � � �

� � � �� � � � �

� � � � � �� � � � �

� � � � � �� � � � � �

� � � � � �� � � � �

�� � �

� �� � � � �� � � �

� � � � � �� � � � �

� � � �� � � �

� � � � �� � �

� � � � �� � �

� � � � � �� � � � �� � � �� � � � �� � � � �

� � � � �� � � � �

� � � � � � �� � � � �

� � � �� � � � � �� � � � ��

� �

� � �� � � � �

� �� � � � � �

� � �� � � �

� �� � � �

� � � � �� � � �

� � � � �� � � �� � � �

� � � � � � �� � � � � �

� � � � �� � �� � � �

� � � � �� � � �

� � � � � �� � � � �� � � �

� � � � �� � � �

� � � �� � � � � �

� � � �� � � �

� � �� � �

� � � � �� � � �

�� � � �

� � � �� � � �

� � � � �� �

� � � � ���i`h�=mr�tnfph<m=mhd_�qm�Jdn<`khix

i � � � � �� � � � �� � �

� � �

� � � � �� � � �

� � � �� � � �

� � �� � � � � �� � �

� � � � � �� � � �� � � �

� �� �

��W � � � � �� � � � �

� � � �� � �

� � � � �� � �� � � � � �� � � � �

� � � �� � � �

� �� � � �

� � � � �� � �

� � � � �� � � � �

� � � �� � �

� � � �� � � �

� � �� � � �

� � �� � �

� � � � �� � � � �

� � � � �� � � �

� � � ��

� � � � � �� � � �

� � �� � � � �� � � � �� � � � � �

� � � � �� � �

� � � �� � � �� � � � � �� � �

� � �� � � �

� � � �� � � � �� � �

� � �� � � �

� � �� � � �� � � ��

� �� �

� � � � �� � � �

� �� � � �� � � �� � � � �

� � � � � �� � � � �� � � � �� � � � �

� � � �� � � � � �

� � � � � �� � � � �� � � �

� � � �� � � �� � � �

� � � � �� � � � �

� � � � � �� � � � � �

� � � � �� � � �

� � � � � �� � � �� � � � �

� � � �� � � � � �� � � � �� � � � �

� � � �� � � � �

� �� � � �� �

� � � ��

� � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � �

� � � � �� � � �

� � � � � �� � � �

� � � � � �� � � �� � � � �� � � � � �

� � � � �� � � � �

� � � �� � � � �

� � � �

� � � � � � � � � � � � �

� � � � � �� � � � � � �� � � � � �� � � � � �

� � � � �� � � � � � � �� � � � � �

� � � � � � � �� � � � � � �

� � � � � � �� � � � �

� � � � � � �� � � � � �

� � � � � �� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � � �� � � � �� � � � � �

� � � � � � �� � � � � � �

� � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � �

� � � � � �� � �

� � � � �� � � � � � �

� � � � � � �� � � � � � �

� � � � � � �� � � � �� � � � � �� � � � � � �

� � � � �� � � � � �

� � � � �� � � �

� � � � � ��

� �

� � � � � �

� � � �� � � �� � � � �

� � � � �� � � � � � �� � � � �� � � � �

� � �� � � � �� � � � � � �� � � � � �� � � � �� � � � � � �

� � � � � � � �� � �� � � � � � � �� � � � � �� � � � � � �

� � � � � � �� � � � � � � �

� � � � �� � � � � �� � � �� � � � �� � � � � �� � � � � �

� � � � �

� � � � � �� � � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � � �

� � � � � �� � � � � �

� � � � � �� � � � � �

�� � � � �

� � � � � �� � � �

� � � � � � �� � � �

��

��

���

� � � � � � �� � � � � �� � � � �

� � � � � � �� � � � � �

� � � � �� � � � � �� � � � �

� � � � � �� � � � � �

� � � � � �� � � � �

� � � �� � �

���� �� ���� ��� � �

� �

�� ��

� ���

� �� �� �

�� �� ��� � � �

� � � � � �� �

�� ��

�� �

� �

�� ��� � � �

� � � � �

�� ��� � � � �

� � � � �� � � �

�� ��� � �

� � � � � ���

� �� �� ��

��� ���

� �� � ��

�� ��� � �

� � � � � ����

��� � � � �

� � �� � � �

�� �� ��� � � � � � �

� � �

��� � � � �

� ���

���

�� �� �

�� �� �� ��� � � � �

� � �

�� ��� � � �

� � � �

��� � �

� �

� � � �

�� � � � �

� � � �� � � �

� � � � �� � � � � �

�� � �

� � � �� � � �

� � � � � �� � � � �

� � � � �� � �

� � �� � � � �� � � � �� � � �

� � � � �� � � �

� � � �� � � � �

� � � � �� � � � �

� � �� � � �

� � �� � �

� � � �� � � � �

� � � � �� � ��

� � � � �� � �

� � �� � � �

� � � �� � � � �

� � � ��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � �� � � �� � �

� �� �

� � � �� � � �� � �

� � � �� � �

� � � �� � � �� � � � �� � � � �� � �

� �� �

� � �� � �

� � �� �

� �� � �

� �� �

� � � � �

������

��������� ��� ��������� � ����������������� ����� �

������%� 5,4�;5?909�<87;8@�09���07���,.45?�<8�8�.586���8�8=;4,;<45?:�5,4

/4,-,;�)78:�!6=��4,5?:��)9,;0394,�-0=<*:�,�?�<8��064.9(/4�5,4�0�<8�����0�+�<2:�",9<41(7�-9+;50<,4�0��07(�4;2��?/4��;<,����� ���<8=%;(��487:��4.5�5,4�>8=6(904�.4,8�+68=:��

�X�ETX^PXjaT_�L[]X\P[�a]� Y]^�,hZX_`a]�����haP[�]�B-T[�MYZTeT�aV�,-LZPYPX�aV[�MSf`T�ST\XL� a][�BL X[��Pbah_a][�\P[PQ^NYT�,M`P�`aV[�-T^X]dNYPX�]�T-XWTaXYh_�P-h�aX_�@],h^T_�,TT\PX TaXYh�-ZP`M� aV[�YO[V`V�/MR^PeT0a]����>�EP^aXUL[�-L[af_�TbaidV`T[P�X`]cP^O`TX�[f^O_�,TaL�a]�/`]Y0a]b����YPX�[P�\P[P-L^TX�Ma`X�aV[�eb�d]Z]ROP�,T�a]�,M^]_�aV_�RXP�aP�T-h,T[PZT-aL�H]�����N^WT� aV�cL`V�a]b����`aV[�-^jaV�]b XP`aXYN�cL`V�af[�RV�-TS]idf[�-]b�Q^NYP[�dj^]� aP�P^X�`aT^L�aV_�/T^bW^hZTbYV_0�L,b[P_D�;XL[Y]QXa_�MYP[T�a]�Ri^X`,P� aV[

,XY^N�-T^X]dN��]�HPQL,-P�-^hZPQTaV[�YO[V`V�af[� ah-T^�YPX�MYP[T�aV[-^]Q]ZN��]�@P-O[]�P-MY^]b`T�P^dXYL,T�a]�-hSX�h,f_�`aV[�T-P[Pc]^L�V,-LZP�Q^NYT�YPX�-LZX�-L[f� a][�T-X�WTaXYh�af[�-^faPWZVaj[�GT^QOP_�YPXYPaMZV\T� aP�/T^bW^hZTbYP0�SOdabP

Ga]�����]�B-T[�Q^MWVYT� T�WM`V�P^X�`aT^]i�T\a^M,��Y^LaV`T�aV�,-LZP�,-NYT� aV[�-T X]dN��dh^TeT�a][�-^]�`f-XYh�a]b�P[aO-PZ]�YPX�,T�M[P�a^]�,T^h�-ZP`M�,T�a]�P^X`aT^h�M`aTXZTaV�,-LZP�`a]�ST\O�/;0�a]b�@ZXLRXa_-]b�ST[�WP�,-]^]i`T�[P�YL[TX�a]�-P�

^P,XY^h�RXP�[P�`j`TX�a]�����DX�/T^bW^]ZTbY]X0�-MabdP[�YPX�a]YT^P`LYX�,T�a][�<,T[OYT�`aX_�YPWb�`aT^N`TX_��haP[�]�JXRYMX P_�a][�Q^NYT,T�,XP�P-OWP[V�YLWTaV�,-PZXL�YPX�]CXRV XP[h_�MR^PeT�a]�aTZXYh��� �Pc]i-M^P`T�YPX�a][�P[aO-PZ]�RY]ZYO-T^"�#%��� �BO ]`ZPQ�HU]iYXa_���@ZX�LXa_��:]bZOa`TQXa_��8`a]ga_��H O Y]QXa_�����CM,P[XP�BOZTaXa_�?���CM,P[XP�BO�ZTaXa_�??��<QM^a][��@h`]QXa_��;XL[Y]QXa_�����EL[aXa_���AT][L^[a]��HP]bP,-L�HU]i^aUTQXa_!�&�"���!$ �B-M`[XY�KL X���@P-O[]�JXRYMX^P_��F],Ph��FMa`]_��@]ia^V_�GXj-V_��DaUOaUP�DchT��@P^`TZL����EL^[a]���BP O[������=[aXMZP^���GT,-L�B-T[������<,T[OYT�E^X[�YP[�\TYX[N`TX�a]�-PXd[OSX�]�J]^�a]i[V_�PX`WL[WVYT�PSXPWT`OP��`a]�,PdXYM_�SXPaP^PdM_�� a]�UM`aP,P�YPXST[�NaP[�`T�WM`V�[P�PRf[X`aTO��,Ta][�GT,-L�[P�,-PO[TX� aV[�T[STYLSPYPX�a][�9[`P^XcL^[a�[P�YLWTaPX� a][-LRY]�P[aO�a]b�:^PUXZXL[]b

����������������������������������������� ��

��������������������������������������������� �������������������������

��00>>��&&//++ ��332255((**%%;;55++ ((--&& ������

�������

�� ;T,LaV�NaP[�V�,M^P�RXP�aV[�<W[XYN�CMf[��YPWj_aP�,MZV�aV_�P-]`a]ZN_�af[�-^faPWZVaj[�<b^j-V_`b[P[aNWVYP[�,T�aV[�-]ZXaXYN�VRT`OP�aV_�dj^P_>�P^dN�MRX[T�`a]�BMRP^]�BP\O,]b��h-]b�]�E^f�Wb-]b^Rh_��9ZM\V_�H`O-^P_��b-]SMdaVYT�a]b_�SXT�W[TO_�<[�`b[TdTOP��V�<W[XYN�CMf[�`b[P[aNWVYT�,Ta][�E^hTS^]�aV_�.V,]Y^PaOP_��E^]Yh-V�EPbZh�-]bZ]��]�]-]O]_��,T�aV�`TX^L�a]b��,]O^P`T�`bRdP�^VaN^XP�RXP�aV[�T-XabdOP�EP^LZZVZP��aP�,MZV�aV_P-]`a]ZN_�aV_�<W[XYN_� b[P[aNWVYP[�,T�a][�-^hTS^]aV_�CMP_�.V,]Y^PaOP_��@b^XLY]�BVa`]aLYV��PZZL

YPX�,T�aV[�-^hTS^]�a]b�E9GD@��JjcV�;T[[V,PaL�� �&)-�05+��$���'�� -�&&$)�"���' $�"��#'$%�3&)��'�*5'��%�#5+�,-��*)"$- &$%��-).�����%),�).��*1-�#&��-)+���*)4��-��).�-)���.�*)�)4'$)�� '��-�'�$%�'3�'��-"'�,-��-�, $��$��$ #' �+��+�'�%",�'������%�$��-,$�&�)' *$�').'�-)'��'-��&3�-).+�,-��"$- &$%��0)'-�+�*),-��-).+�-"� ��&4- *"�*3�%&","��-"'�*3%*$,"�,-)'�- &$%3��� �`a]^XYN�V,T^],V[OP�TO[PX�RXP�aV[�9<@�V���V?]bZO]b������YPWj_�]X�L[W^f-]X�aV_�/<[f`V_0

-N^P[�aV[�]XY]S],XYN�LSTXP��-^]YTX,M[]b�[P�\TYX�[N`]b[�aP�M^RP�RXP�a]�[M]�RN-TS]�aV_�],LSP_�`aVCMP�JXZPSMZcTXP�BLZX`aP��V�/YXa^X[h,Pb^V0�E9<

T[V,M^f`T�a][�Yh`,]�aV_�haX�Pi^X]�EM,-aV��� ��WP�-^PR,Pa]-]XVWTO�PRXP`,h_�-^X[aV[�M[P^\V�af[�T^RP`Xj[�� ��&)+� )0�+��$��-)'� '-5'"��5-,"�,-)'��'�#"'�2%3���/)4�-)��-*$/4&&$���'�%)�'1,

1+�)����-�'��� '�#��,.' 0�, $�,-"'�)������� Kf^O_�a][�=PY�DRYP`a�WP�-]^TbaTO� aX_�b-]d^T�j`TX_�aV_�V�<W[XYN�9[S^j[��-L`YTa�Hb-XY]O�ZhR]X

ST[�T-Xa^M-]b[� a][�],]RT[N�-POYaV�[P�TO[PX�-P^j[`T�,M^]_�aV_�-^]Ta]X,P`OP_�YPX�P-]cP`O`aVYT�[P,V�`b,,TaL`dTX�`aV[�-^]`-LWTXP�� ������ �0 � $�$%�, $�,-)'���%� &��,$�'��'�),3�-"+�-�("+�-1'��������� .*5��3�-)'���'��#"'�2%3��&&��)��%�'�!)+��,)+� �0 �%�-�#�, $�/ ,"��$�� $&�)'���������� .-��"��/ ,"��)�,4*#"% ��-)��-*$/4&&$��� '� �'�$�.)0* 1�')�'��5, $�)4- � .*5��*��'1�,-)'��,$�'�%�$�-)#����'� ,��,-$+��4)�& .*�+��%& $, �)*$,-$%�%�$�� -�%&"-��

������ ��������������������

�"!%!�� \i-[V`T�P-h�a]�h[TX^]�a]b��# %�($'&)��! "*!�V�9<@�@PajaT^V�af[�-T X aL`Tf[�V�/6[f`V0�b-MYbeT�`aV[�P[faT^haVaP�aV_HGG@9�Bh`dP_�YPX�VaaNWVYT�`dTaXYL�TiY]ZP`a]�D9@9������@PaPcM^[][aP_�[P�STdW]i[Sb]�-P[],]Xhab-P�RY]Z�P-h�TYaTZM`TX_�Yh^[T^���4�HUPRYhTc����4�:M^[,-Z]b,��]X�/YXa X[h,Pb^]X0\T[M^f`P[�a]b_� ��cOZ]b_�a]b_�-]b�-NRP[`a]�RN-TS]�T[W]b`XP`,M[]X�P-h�aV[�MYS]`VaV_�LSTXP_�RXP�aV[�/9RXP�G]cXL0�B-M^STeT�aV[],LSP�a]b�]�KX,M[TW��-]b�TOST�hZP�aP�h-ZP�a]b`T�YPYN�,M^P�YPX�ST[�SXYPXjWVYT�P-h�aV[�T-X,][N`a][�AXQLRXP��]�]-]O]_�NaP[�YPX�-LZX�LcP[a]_����� �BP[hZ]�KX,M[TW���9[M`aV_��;YLZ]��H`XR�Y^O[`YX��:^L[XT_��B-PYLYV_��GX,hT_������@Zf�[P^OSV_���;XhdP[`][��9g[aL^TQXa_��K^X`a]S]b�Zh-]bZ]_�����F][a^ORYT_���BL[aPZ]_��AXQLRXP����9Z,MXSP�

!!""..**//2244��������225566&&�� ������

��� P-h�aX_�-X]� Y]aTX[M_�-T^XhS]b_aV_� iRd^][V_�? a] OP_�,P_��aV[�9-]�`aP`OP�a]b�������SXT^Tb[L�]�SV,]`X]�R^Lc]_�YPX� bRR^PcMP_�K^N`a]_�KP�ZPUXL_�� a]�aTZTbaPO]�a]b�-h[V,P��,Ta][�TiRZfaa]�aOaZ]��/JLYTZ]_�9-]�`aP����0�YPX�b-haXaZ]�/H]�-]ZXaXYh�MR�YZV,P0�Ji`V�-]Zb`dXSN_��,T�T^Tb�[VaXYL�T[SXPcM^][aP��XSXPOaT^V�PRL-V`aV[�?`a]^OP��PZZL�YPX�,T�TbShYX,VWVaTOP�`aV[�M[ab-V�SV,]`X]R^PcOP�f_�P^W^]R^Lc]_�YPX�aP�VZTYa^][XYL,M`P�T[V,M^f`V_��f_�`d]ZXP`aN_�,Md^X�YPX�aj^P��]�K^N`a]_�KPZPUXL_P[PUVaL��h-f_�-^]SOSTX�YPX�]�aOaZ]_�aX_��PYh,V��PWMPaT_�-abdM_�af[�S^P�,PaXYj[�TYTO[f[�RTR][haf[�-]b��YPaL-]ZZ]i_��P-]aMZT`P[�aV[�/TX`PRfRN0`aV�/,Pi^V�[idaP0�aV_�TcaLd^][V_SXYaPa]^OP_�D� bRR^PcMP_� aMYTaPX�XSXPOaT^P��`a]�^hZ]�af[�>[f,M[f[E]ZXaTXj[��PZZL�YPX�af[�,b`aXYj[�b-V�^T`Xj[��SXT^Tb[j[aP_�`bRYTY^X,M[PRTR][haP��h-f_�aP�-P^P`YN[XP�aV_T-O V,V_�T-O YTeV_�a]b�ZP]-^hQZVa]b-^fWb-]b^R]i�;Tf^RO]b�EP-P[S^M]b`aX_�>[f,M[T_�E]ZXaTOT_��ZOR]�-^X[�aPS^P,PaXYL�RTR][haP��aX_�P-PXaN`TX_af[�9,T^XYP[j[�`a]�@b-^XPYh��PZZLYPX�aV�dbSPOP�T-OWT`V�a]b�9,T^XYP[]i-^]MS^]b�HUh[`][��T[P[aO][�a]b�/;M^]baV_�.V,]Y^PaOP_0��T[j-X][�a]b�6ZZV[P-^M`QV�EP^PWMaTX��T-O V_��f_�X a] XYL[a]Y]b,M[aP��aX_�P[aPZZPRTO`T_�T-X�`a]ZM_��,TaP\i�QP`XZXL�YPX�;�EP-P[�S^M]b��YPWj_�YPX�aP�-ZN^V�-^PYaXYLa]b�Gb,Q]bZO]b�a]b�GaM,,Pa]_��a]�GT�-aM,Q^X]�����

�������������������

$%-�01:*%)4!)�-!��7/5-��,%3'�%0 $1!3'34'-�*/)-9- !��������/)�,%#�+%2�%0)7%)1�3%)2�*!)/�4/51)34)*:2�4/,�!2�-!�*!4!#1�6/5-#)!�01<4'�6/1��,%#�+!�*�1$'��!++��'35-41)04)*��0+%)/8'6 !�4/5�*:3,/5(!�%.!*/+/5(% �-!�"1 3*%4!)�3%�*!4��34!3'�%.!(+ 93'2����01:"+',!�%0)$%)-<-%)�*!)�'�50%1�6/1/+:#'3'�!*:,!�*!)�#)!�%)3/$�,!4!0/5�*)-/;-4!)�34!�:1)!�4'2�64<7%)!2*!)�$%-�!1*/;-�/;4%�#)!�4)2�!-�#*%24'2�%0)" 93'2���������34'-�*!4%;(5-3'�!54��(!01�0%)�-!�*)-'(% ��,%3!�'�*5"�1-'3'�+!,"�-/-4!2�4/+,'1�2�0194/"/5+ %2#)!�4'-�%- 3753'�,%#�+9-�*/)-9-)*<-/,�$9-��:092�/)�,!*1/71:-)!��-%1#/)�/)�/0/ /)�!$5-!4/;-�-!�*!+;8/5-�"!�3)*�2�!-�#*%2��:092�4/�1%;,!�*!)�4/%-/ *)/�4/5�30)4)*/;�����������(!�01�0%)�-!�41�./5-�791 2*!, !�*!(534�1'3'��:+!�4!�%0%-$54)*�01:4&%*4�*!)�%)$)*��!54��0/5�(!�!0!�37/+�3/5-�7)+)�$%2�%1#!&:,%-/52������ �����1#/�4/5��++'-)*/;���01%�

0%�-!��7%)�!0:�*!)1:�.%,0+/*�1%)��� -!)0/+54�+%)!�#)!�4'-��++�$!�-!�%#*+9�" &%)�,)!�%0�-$53'�3%�#1!6%)/*1!4)*�01/"+�,!4!�*!)�-!�34%1% �4'-�%1#!3 !!0:�0%-�-4!�7)+)�$%2�!-(1<0/52��#)!4 4:3/)�(!�!0!37/+'(/;-�34!��1#!�4/5�++'-)*/;����������4'2�#1!6%)/*1!4 !2�*1!4/;3%#)!����71:-)!�*!('+9,�-'�,)!�,%#�+'4/51)34)*��%0�-$53'�34/��!3 ()��������/)�.�-/)�%0%-$54�2�*!4�6%1!--!�0�1/5-�4/�01�3)-/�692�*!)�-!�!1�7 3/5-�4'-�!-�#%13'�0/+54%+/;2�.%�-/$/7%)!*/;�35#*1/4�,!4/2��������4!-�50/,/-%4)*/ �*!)�0%1 ,%-!-$%*!%4 %2�4/52�++'-%2�#1!6%)/*1�4%2-!�+;3/5-�4/�01:"+',!��������++/)�:,92�%0%-$54�2��01/4 �,'3!-�4'�65#���#)!4 �%#*+9" 34'*!-34/�$)%6(!1,�-/�3;34',!�49-�,!-$!�1 -9-�*!)�$%-�,0/1/;3!-�-!�01/791��3/5-�4!�$)�6/1!�01:4&%*4������4/�*1�4/2�$5-�34'2�01�0%)�*��0/4%�-!�!++�.%)��#)!4 �$)!6/1%4)*��'7<1!�$%-�01:*%)4!)�-!�# -%)�%+*534)*�3%�*!, !�%0�-$53'�

��

��332266**33&&--<<66++66&&��++��..22--00;;00%%&&

"�#����$� `a]�UNaV,P�aV_�SXYPX]`i[V_�MYP[TP-h�a][�@]^bSPZZh�h-]b�Q^MWVYT�]�b-]b^Rh_.XYPX]`i[V_�Ga�@][a][N_�]�]-]O]_�UNaV`T Pb�a]`bRY^LaV`V�T[j�YPaPSOYP`T�a]�ic]_�aV_�P[P�Y]O[f`V_�aV_�6[f`V_ .XYP`aj[�<X`PRRTZMf[-]b�MYP[T�ZhR] RXP�cPX[h,T[P�`aV�.XYPX]`i[V-]b�Wb,OU]b[�H]b^YOP�YPX�E]Zf[OP��/8Z]X�h`]X�-]Zi�TiY]ZP�TYSOS]b[�P[PY]X[j`TX_YPX�-P^],]XLU]b[�aV�dj^P�,P_�,T�LZZT_�dj^T_h-]b�YPaP-Paj[aPX�aP�P[W^j-X[P�SXYPXj,PaP-^]`cM^]b[�YLYX`aV�b-V^T`OP� aV[�.XYPX]`i[VYPX�`aV[�b-hWT`V aV_�T,-X`a]`i[V_ `aV[�T,-X�`a]`i[V�af[�-]ZXaj[�`aV�.XYPX]`i[V�YPX�`aV

SXTW[N�WM`V�aV_�dj^P_�H]b_�-P^PYPZj�`T�Pba]`bRY^LaV`V�<-TXSN�]Xj^T_�-]b�,T`]ZLQV`P[�,-]^TO�YL-]X]b_�[P�a]b_MYP[P[� ]chaT^]b_�[P�P[PYPZM`]b[�YPaVR]^OT_-]b�TO[PX�P[b-h`aPaT_��TO[PX�Ph^X`aT_�YPX�`aV�^OU][aPX�`T�`b[f,]`X]Z]RXYL�`T[L^XP>�@bQM^[V`V�MdTX�P-]STO\TX�aV[�P-hZbaV�T,-X�`a]`i[V� a]b_�6ZZV[T_�SXYP`aM_�T,-^LYaf_�a]a][OUf��b-]`aV^OU][aP_�YPX�WT`,XYL�PXaN,PaPYPX�YZPSXYL�PXaN,PaP�af[�<ZZN[f[�SXYP`aj[�YPXPbah�WP�`b[TdO`TX�[P�YL[TX�RXPaO�P[aX,Taf-OUTX,T�PO`WV,P�T,-X`a]`i[V_�a]�`i[]Z]�af[�ZTX�a]b^Rj[�aV_�.XYPX]`i[V_��]X�]-]O]X� T� b[WNYT_

Si`Y]ZT_�T-XaTZ]i[�a]�M^R]�a]b_0

!4��48452<458+��45,;<):�5,<,/45(18=7�<4:�0�43);04:

BXP�V,M^P�,TaL�aV[�VdV^N�-P^M,QP`V�a]b�-^]MS^]ba]b�Gb,Q]bZO]b�aV_�<-XY^PaTOP_�,T�Pc]^,N�aX_T-XWM`TX_�`T�QL^]_�aV_�SXYPX]`i[V_�V�6[f`V .X�]XYVaXYj[�.XYP`aj[�`b[X`aL�2Pba]-T^X]^X`,h�YPXPba]`bRY^LaV`V�-^]YTX,M[]b�[P�-^]`aPaTbaTO�a]Y^La]_�SXYPO]b� aV�dj^P3�GT�,XP�ZXaN�P[PY]O[f`VV�6[f`V�2YPaPSXYLUTX�P-T^Oc^P`aP�aX_�P[aXWT`,XYM_YPX�T-XYO[Sb[T_�T-XWM`TX_�`T�QL^]_�aV_�<ZZV[XYN_.XYPX]`i[V_�YPX�af[�ZTXa]b^Rj[�aV_3

��66&&==332244����2200662200$$44��������&&33&&..&&//>>��55**��&&7766225577((..33""66++55++��

��������--//2244������������..&&--��++����������5577((99&&%%33227700��

66&&����99337755""�� ��&&--))--""��66++44��,,00--..$$44����##;;00����00))33>>00

!�!���!$<AE<�YPX�V�<@D��T-O`V�,]_�b-]`aV^XYaN_�af[�TW[XYj[�],L�Sf[�,-L`YTa�� bRdPO ]b[�aP�/d^b`L0-PXSXL�aV_�<W[XYN_�CMf[�9[S^j[�YPXaV[�<ZZV[XYN�D,]`-][SOP�@PZPW]�`cPO^X`V_��RXP�aV[�YPaLYaV`V�a]bTb^f-PgY]i�aOaZ]b� a]�E^faLWZV,P,-L`YTa����DX�[M]X�PWZVaM_��,T�a]�aPZM[a]��a]-LW]_�a]b_�YPX�aV�`bZZ]RXYN�-^]�`-LWTXP��,T�aV�`f`aN�YPW]SNRV`Vaf[�-^]-][Vaj[��dL^X`P[�`aV[�<Z�ZLSP�PYh,P�M[P�d^b`h�,TaLZZX]�-]b,P_�RM,X`T�dP^L��b-T^VcL[TXP�YPXPX X]S]\OP�>�SXLY X V�-]b�P-M -P`P[P-]aTZTO�cfaTX[h�-P^LSTXR,P�-^]_,O,V`V�RXP�hZ]b_��YPWj_�,P^ab^TO,XP� b[a][X ,M[V��T-O,][V�YPX�T-O-][V-^]`-LWTXP�T-OaTb\V_�T[h_�beVZ]i`ahd]b�,T�NW]_�YPX�XSP[XYL�H]b_�Tbdh,P`aT�[P�`b[TdO`]b[�[PP[aZ]i[�T[M^RTXP�P-h�aX_�P^TaM_�a]bPWZVaX`,]i�YPX�aV�dP^L�aV_�[OYV_YPX�[P�-^]]STi]b[�`T�hZ]b_�a]b_a],TO_�aV_�UfN_�a]b_�>�SXYN�,P_� b�[TX c]^L��f_�8,XZ]_�<AE<�YPX�<@D�TO[PX�[P� b[TdO`]b,T�[P� aV^OU]b,TM,-^PYaP�a]�`i[]Z]�af[�TW[XYj[],LSf[�,-L`YTa��h-f_�YL[]b,T,Md^X�`N,T^P��`b,QLZZ][aP_�]XY]�[],XYL� aV� V,P[aXYN�a]b_�-^]`-L�WTXP�D�;T[XYh_�.XTbWb[aN_�aV_�<R�dj^XP_�YPX�.XTW[]i_�<,-]^OP_�a]bD,OZ]b�<AE<��Yi X]_�F],-M^a]�@P�^PdL[[P_�SNZf`T� dTaXYL�,T�aV[�T-X�abdOP�aV_�<W[XYN_�CMf[��/EX aMeP,T-]Zi� aV[�],LSP�PbaN�7,P`aP[� O�R]b^]X�haX�WP�SXPY^XWTO�YPX�RXP�Pbaha]�ZhR]�b-]`aV O\P,T�aV�SX]^RL[f`VT[X di][aP_�-P^LZZVZP�aV[�-^]Q]ZN,P_�>�SXYN�,P_�`b[TX`c]^L��TO[PX[P�`b[TdO`]b,T�[P�`aV^OU]b,T�M,�-^PYaP�a]� i[]Z]�af[�<W[XYj[�D,L�Sf[�B-L`YTa��h-f_�YL[]b,T�,Md^X`N,T^P�Hj^P��Tbdh,P`aT�YPZN�T-X�abdOP�YPX� aV[�<W[XYN�,P_�D,LSP�9[�S^j[�B-L`YTa� aV[�-^]`-LWTXL�aV_RXP�SXLY^X`V�`a]�<b^f-PgYh�E^f�aLWZV,P�a]�GT-aM,Q^X]0

!!33%%..++����**��66--44��00##**44��&&��22..&&//==::**--44��((--&&��66++00��..&&..22��22%%++55++''33##88227744��5566++00����""6633&&��&&��<<��66227744��((2200**%%44��662277

'#��� PZZL�YPX�]^RN�-^]YPZ]i[�aP�[MP�`a]XdTOP�-]b�M^d][aPX�`a]�cf_�aV_�SV,]`XhaVaP_�Ri^f�P-haV[�b-hWT`V�aV_�QL[Pb`V_�YPY]-]OV`V_�T[h_�Q^Mc]b_�,hZX_���,V[j[�`aV[�ELa^P�P-h�a]b_�OSX]b_a]b_�R][TO_�a]b��-]b�a]b�-^]YLZT`P[�YPaLR,PaP�P-h�\bZ]SP^,h�YPX�TRYPi,PaP�P-h� QN`X,]�a`XRL^f[-L[f� a]�Y]^,LYX�a]b�8-f_�-^]Yi-aTX�a][�-T^P`,M[]�BLX]��SVZPSN�a^TX_�,N[T_�-^X[�a]�-PXSO�]SVRVWTO`T�LWZXP�YPaL`aP`V�`a]�@P^P,P[SL[TX]�C]`]Y],TO]��`bRRT[XYh�-^h`f-]�aV_�]XY]RM[TXP_�TOdTYPaPRRTOZTX� aV[�9`ab[],OP�haX�a]�[T]R[h�TOdT�dab-VWTO� a]�,LaX�DX�9^dM_�ahaT�TOdP[�SXT\LRTX�M^Tb[P�aP�`b,-T^L`,PaP�aV_�]-]OP_�P-MSTX\P[�haX�V�YPaPRRTZOP�TOdT�QL`V�YPX�`dV,PaO`aVYT�SXY]R^PcOP��V]-]OP�T`aLZV�YPX�`a][�<X`PRRTZMP�BTaL�a]�-^h`cPa]�-T^X`aPaXYh�,T�aP�[MP�QP`P[X`aN^XP�`T�QL^]_a]b�,f^]i��V�SXY]R^PcOP�P[P`i^TaPX�YPX� b`dTaOUTaPX�>���d^][V�,VaM^P�YPX�]���d^][]_�-PaM^P_�a]b-PXSX]i�Md]b[� bZZVcWTO�YPX�]SVRNWVYP[� a][�<X`PRRTZMP��P-h�a][�]-]O]�UNaV`P[�YPX�-N^P[�-^]WT`,OP-^]YTX,M[]b�[P�P-]Z]RVW]i[�RXP�aX_�YPaVR]^OT_�aV_�-^hYZV`V_�T-XYO[Sb[V_�`f,PaXYN_�QZLQV_�YPXT[S]]XY]RT[TXPYN_�QOP_�9[j[b,T_�YPaPRRTZOT_�`aV[�/<W[XYN�HVZTcf[XYN�;^P,,N�RXP�aP�EPXSXL�������0�TOdT�ZLQTX� a]�-P^TZWh[�YPX�a]�KP,hRTZ]�a]b�EPXSX]i�RXP�aV[�,VaM^P�Gi,cf[P�,T�P[PY]O[f`VaV_�]^RL[f`V_��P-h�a]����f_�a]�����-]ZOaT_�TOdP[�T[V,T^j`TX�RXP�aV[�YPY]-]OV`V�YPX�-P^P,MZV`VP-h�aV�`bRYTY^X,M[V�Rb[POYP�af[�LZZf[�a^Xj[�P[NZXYf[�-PXSXj[�aV_�5,T`P�TOdP[�T[V,T^fWTO�]XP^,hSXT_�P^dM_�aV_�-T^X]dN_�YPX�aP�-PXSXL�P-],PY^i[WVYP[�P-h�aV[�]XY]RM[TXP�YPX�U]b[�`T�-ZPO`X]-PXSXYN_�-^]`aP`OP_�BTaL�aV�SV,]`X]-]OV`V�aV_�a^PRXYN_�X`a]^OP_�RXP�aV[�[MP�YPY]-]OV`V�a]bQ^Mc]b_��a]�KP,hRTZ]�a]b�EPXSX]i�T-X`V,PO[TX�haX�Y]X[f[XYN�ZTXa]b^Rh_�a]b�T-XY]X[j[V`T�,T�a]@P^P,P[SL[TX]�C]`]Y],TO]��h-]b�SVZjWVYT�V�SXPWT`X,haVaP�a]b�]^RP[X`,]i��ah`]�,T�aX_�b-V^T`OT_a]b�h`]�YPX�,T�a]�T\TXSXYTb,M[]�-^]`f-XYh�a]b�DX�R][TO_��-L[af_��X`db^O`aVYP[� a]b_�P`ab[],XY]i_haX�aP�dab-N,PaP� a]���,V[j[�Y]^Xa`LYX�SNWT[�aP�-^]YLZT`T�a]�YPaL�Si]�d^h[XP�,TRPZiaT^]�PSTZcLYXa]b��YPWj_�YPX�haX�aP�TRYPi,PaP�ST[�TO[PX�P-h�a`XRL^]��PZZL�P-h�YPbah�RLZP�-]b�diWVYT�YPaL�ZLW]_-L[f�`a]�Q^Mc]_�DX�RXPa^]O��h,f_��P-h�aV[�-^jaV�`aXR,N�a]b_�SXPeTiS]b[��T-X`V,PO[][aP_�haX�aPTRYPi,PaP�-^]NZWP[�P-h�a`XRL^P�-]b�M`QV[P[� a]� j,P�a]b�<-X-ZM][�P-h�aX_�[MT_�T\TaL`TX_�cL[VYT�haX�a]�-PXSO�ST[�TOdT�cb`X]Z]RXYN�P[L-ab\V�/H]�,f^h�ST[�SXPa^TchaP[�h-f_�M-^T-T0�TO-P[�,TaP\iLZZf[�]X�RXPa^]O�a]b�[]`]Y],TO]b��h-]b�T\PY]Z]bWTO�[P�[]`VZTiTaPX�a]�Labd]�PRRTZ]iSX<[�af�,TaP\i��`i,cf[P�,T�a][�SXYVRh^]�a]b�UTbRP^X]i�;XL[[V�9-]`a]Zh-]bZ]��P[�aTZXYL�]X�T[a]ZTO_a]b_�Y^XW]i[�M[]d]X��YX[Sb[Ti]b[�,T���Mf_��d^h[XP�cbZLYX`V_�D�OSX]_�PcN[TX�P[]Xdah�a]�T[STdh,T[][P�P-]`b^WTO�P-h�aV[�b-T^L`-X`N�a]b_��TL[�P-]STXdWTO�-f_�]X�X`db^X`,]O�a]b_�TO[PX�PQL`X,]X

��33006622((""00����������////""))&&������##//2244��662277������ ����**��%%��9933<<00--&&��9933++55--��22��22--**%%��66227744������������

!�%!&#�!$-^hTS^]_�FTaUM-�HPRO-�<^[a]RL[�P-TXZTO�WT]i_�YPXSPO,][T_��PcN[][aP_�PXd,M_�RXP�aP�]-ZXYL�`b`aN,PaP�YPX�a]b_-b^PiZ]b_��� �-]b�MdTX�-^],VWTbaTO�V�<ZZLSP�D�H]i^Y]_-^hTS^]_�P[PY]O[f`T�aV[�b-]R^PcN�aV_� b,cf[OP_�,T�aV�Ff`OPRXP�aP�`b`aN,PaP�P[aX-b^PbZXYN_�-^]`aP`OP_������,XZj[aP_`a]�a]b^YXYh�Y]X[]Q]iZX]�/6RX[P[�QN,PaP�,T�aV[�Ff`OP�`a]UNaV,P�Pbah�6d]b[�,-TX�]X�b-]R^PcM_�YPX�TZ-OUf�haX�WP�S]i,Ta]b_�-b^PiZ]b_����� aV[�dj^P�,P_��a]b_�]-]O]b_�WP�UVaN`]b,T[P�YPaP`YTbLU]b,T�P-h�Y]X[]i0��SNZf`T�]�H]i^Y]_�-^hTS^]_P-TbWb[h,T[]_�`a]�`j,P�aV_�a]b^YXYN_�Q]bZN_�D�<^[a]RL[TO-T�PYh,V�haX�/T-O�d^h[XP�V�H]b^YOP�ST[�,-]^]i`T�[P�-L^TX�P-haX_�>E9�Pbah�-]b�NWTZT0�YPX�/P[PRYL`aVYT�[P�a]�P[PUVaN`TXPZZ]i0�/@PX�PbaM_�]X�`b,cf[OT_�TO[PX�P-]aMZT`,P�Pbaj[�af[P[PUVaN`Tf[�>�<ZZLSP��,MZ]_�a]b�C9HD��T-O�d^h[XP�d^V X,]-]XTOa]b_��� �;XP�-]Xh�ZhR]�Z]X-h[��]X�>E9��``��P[V`bd]i[�0�SNZf`T�]�H]i^Y]_�-^hTS^]_�D�TY-^h`f-]_�a]b�@^T,ZO[]bCa,Oa X�ET`Yhc�-L[af_�P^[NWVYT�[P� d]ZXL`TX�aX_�SVZj`TX_�PbaM_a]b�FTaUM-�HPRO-�<^[a]RL[�/.T[� d]ZXLU]b,T�0�NaP[�V�P-L[aV`Va]b�`T�`dTaXYh�T^jaV,P�-]b�a]b�aMWVYT

"9?562;2�,�?�<8=:��59+18=:��@58=:

9-TXZM_�-^]_�aV[�<ZZLSP�TYah\Tb`T�]�VRMaV_�a]b�@h,,Pa]_�<W[X�YX`aXYN_�.^L`V_��SVZPSN�af[�;Y^OUf[�AiYf[���b-]`aV^OU][aP_PcT[h_�haX�V�dj^P�,P_�-P^PQXLUTX�a]�SOYPX]�aV_�YPZN_�RTXa][OP_YPX�PcTaM^]b�haX�V�Yb^XP^dOP�aV_�<ZZLSP_�T-O�STYP-M[aT�[V`Xj[a]b�9XRPO]b�TO[PX�-P^L[],V�GT� b[M[aTb\V�Hi-]b�-]b�-P^Pdj^V`T]�CaTQZMa�B-Pda`TZO�P-TbWi[WVYT�`aV[�<ZZLSP��Md][aP_�f_`V,TO]�P[Pc]^L_�aV[�YPaP`a^]cN�aV_�G,i^[V_��PZZL�YPX�aVGb[WNYV�aV_�AfUL[[V_�D�OSX]_�P[PcM^TaPX�`aP�[V`XL�YPX�`aX_[V OST_�-]b�SXTYSXYTO�V�H]b^YOP�D�Y�B-Pda`TZO�P[PZbaXYL�P[McT^T��KWT_�T]^aL`P,T�aV[���V�T-MaTX]�aV[�Gb[WNYV_�aV_�AfUL[V_�>AfUL[V�TO[PX�M[P_�-]ZXaXYh_�YPX�SX-Zf,PaXYh_�W^OP,Q]_�GYO`aVYTV�Gb[WNYV�af[�GTQ^j[�YPX�-TaLdaVYT�P-h�a]�a^P-MUX��af[�SXP�-^PR,PaTi`Tf[��>�H]b^YXYN�.V,]Y^PaOP�SV,X]b^RNWVYT�`T`b[WNYT_�P[MdTXP_�>�T-O`YTeV�a]b�E^]MS^]b�aV_�<ZZLSP_� aP[V`XL�a]b�9XRPO]b�V�]-]OP�`b,-O-aTX�,T�aV[�T-MaTX]�aV_�AfUL[V_TO[PX�-^]YZVaXYN�.TYP-M[aT�[V XL�a]b�9XRPO]b�aMWVYP[�b-h�YPa]dN,T�-P^L[],]�YPX�LSXY]�a^h-]�@PaPY^O[f�aV[� aL`V�aV_�<ZZLSP_�V�]-]OP�ST[�`b,QPSOUTX�,T�a]�SOYPX]�aV_�YPZN_�RTXa][XL_��GaV[`b[MdTXP��]�Y�B-Pda`TZO�TO-T���9_�,V[�S]YX,L`]b[�aV[�b-],][N,P_�GT�-T^O-af`V�-]b�b-L^d]b[�YL-]X]X�]X�]-]O]X�T-XWb,]i[�[P-TaPda]i[�`aV[�WLZP``P�YPX�[P�Yb[VRVW]i[��ahaT�WP�a]b_T[a]-O`]b,T�h-]b�YPX�P[�Y^iQ][aPX�YPX�WP�a]b_�-TaL\]b,T0

!�9ZM\P[S^]_B P Z Z X L _ �-^jV[� -^M�`QV_� `aV[DbL`X[RYa][�T\TaLUTX� aX_`dM`TX_�aV_�<Z�ZLS]_�,T�aV[CMP�H]b^YOPYPaPR^Lc][�aP_�aV[�,TaP�Q]ZN�af[�h^f[X`]^^]-OP_�

YPWj_�YPX�aV[�-^h`WTaV�P-TXZN�-]b`b[X aL�]�P-^hQZT-a]_�dP^PYaN^P_a]b�VRT,h[P�aV_�E^]aTO[TX�aV[�P[P�WTj^V`V�YPX�a][�TY`bRd^][X ,h�a]b.hR,Pa]_�<W[XYN_�9`cLZTXP_�.O[TXM,cP`V� aV[�-TX aXYhaVaP�aV_�P-TXZN_aV_�P-]a^]-N_�YPX�a]b�/X db^]i�P[�aP-]S]aXY]i�-ZNR,Pa]_0�I-]R^P,�,OUTX�aV[�`V,P`OP�aV_�T[haVaP_�YPX`b[T[[hV`V_�a]b�-]ZXaXY]i�Yh`,]bRXP�aV[�T[O`db`V�a]b�VWXY]i�,XP_/Pba]P-P\Xf,M[V_�YPX�Pba]aP-TX�[f,M[V_�dj^P_0�9[Pa^Md][aP_� aV[T\faT XYN�-]ZXaXYN�a]b�@f[`aP[aO[]b@P^P,P[ZN�M[P[aX�af[�>E9�YPX�aV_H]b^YOP_�YPaL�aV[�Y^O`X,V�d^][XLa]b�������-^]aTO[TX�aV[�,TRPZiaT^VSb[PaN�P\X]-]OV`V�P-h�aV[�<ZZLSPaf[�SXP-^PR,PaTbaXYj[�Sb[Pa]aNaf[-]b�aV_�-P^MdTX�V�G]iSP�9[PZiTXa]�.hR,P�<W[XYN_�9`cLZTXP_�a]b9,T^XYP[]i�E^]MS^]b�Cah[PZ[aH^P,-�YPX�aX_�`b[M-TXM_�a]b�`aV[-T^X]dN�,P_�GV,TXj[TX�a][�-T^X]�X ,h�aV_� V,P OP_�af[�SXTW[j[�]^�

RP[X`,j[�YPX�TXSXYhaT^P�a]b�D><`aV[�Zi`V�af[�SXTW[j[� bRY^]i`Tf[�aV[�P,cX`V,OP�a]b�C9HD�YPX�aV[P-]b OP�Y]X[N_�T\faT XYN_�-]ZXaXYN_aV_�<b^f-PgYN_�6[f`V_�f_�-P^P�Rh[af[�-]b�T-XQLZZ]b[�YPX�aV[�^T�PZX`aXYN�P[PWTj^V`V�af[�QP`XYj[P\h[f[�aV_�<W[XYN_�E]ZXaXYN_�9`cL�ZTXP_�H]�QXQZO]�Pbah�P-]aTZTO�,XP`b[]ZXYN�YPX� b[TYaXYN�-^haP`V�RXPaV[�P[aX,Taj-X`V�aV_�T\�9[Pa]Zj[P-TXZN_

����662200��&&5566**33--55��<<��662277��3322##))332277����66<<00&&//0066 33&&��������������##&&�� 227733..%%&&..&&--������**%%44������&&��<<��662200��//##11&&00))3322����������&&////--""

��&&00**--22//$$��66++44��..##33))--55**..22==33**��&&��9933##227744��

������..&&--��**11<<88//++55++��55**������++00--&&%%**44��))<<55**--44��

����#�' d^M]b_� T�-]`]`ah�� �YPX�-P^LZZVZP��aV�SXPaN^V`V�hZf[af[�-T^X]b`XPYj[� a]XdTOf[�a]b��YM^�SX T�SP[TX]ZN-aV_��,MZ]_�aV_�<W[XYN_D,]`-][SOP_�.P[TX]ZV-aj[�Gi,cf[P,T�P[PY]O[f`V�aV_�D,]`-][SOP_��,TP-hcP`V�-]b�TYShWVYT�P-h�a]�<X�^V[]SXYTO]�9ZT\P[S^]i-]ZV_��T-O� b�[]ZXY]i�-]`]i�]cTXZN_����������Tb^j��SXPR^LcTaPX� a]�-]`h�af[��������Tb^j�D�a^h-]_�P-]-ZV�^f,N_�-]b�]^OUTaPX�TO[PX��+ <-O����,N[T_�WP�YPaPQLZZTX�-]`h,V[XPOP_�Sh`V_���� ,V[XPOf_�+ <-O����,N[T_�WP�YPaPQLZZTX�-]`h,V[XPOP_�Sh`V_����� ,V[XPOf_

$���$��aV[�Y]i-P�,M`P�`a]�BMRP^]�BP\O,]b�]�-^fWb�-]b^Rh_��D�9ZM\V_�H`O-^P_�b-]SMdaVYT�dWT_�aV[�<W[XYN],LSP�CMf[�-]b�YPaMYaV`T�a]�Tb^f-PgYh�-^faLWZV,P,-L`YTa�YPX�cb`XYL�ST[�MdP`T�aV[�TbYPX^OP�[P�RO[TX1�M[P_P-h�Pba]i_��D�-^fWb-]b^Rh_�cfa]R^PcNWVYT�SO-ZP� aP/d^b`L0�-PXSXL�a]b�>ZOP�EP-PWT]Sj^]b��c]^j[aP_�aVcP[MZP�aV_�<W[XYN_�],LSP_�,T�a]�h[],P�a]b�9[aj[V�@h[XP^V�aV[�]-]OP�a]b�Sj^X`P[��,PUO�,T�,XP�,-LZP�,-L`YTa�,T�aX_b-]R^PcM_�a]b_���P^dVRh_�:P`OZV_�KP^PZP,-h-]bZ]_,PUO�,T�aV�cP[MZP�,T�a]�[]i,T^]����MSf`T� a][�-^fWb-]b^RhYPX�,XP�,-LZP�,-L`YTa�b-]RTR^P,,M[V�P-h�a]b_�-POYaT_�,T�a][�9ZM\V�H O-^P�[P�ZMTX�haX�WP�aV�Sj`TX� a][�T-aLd^][]RXh�a]b�-]b�2R[f^OUTX�hZ]b_�a]b_�-POYaT_�a]b�����YPX�a][T[V,T^j[TX�RXP�aP�P-]aTZM`,PaP3�.TOd[][aP_�a]�QP^iaX,]a^h-PX]�-]b�YM^SX T�V�<W[XYN��]�Y�H O-^P_�TO-T�dX]b,] X aXYL�/9bah�-^M-TX�[P�a]�`VYj[TaT�a^TX_�a^TX_0�

��33&&��((--&&��6633%%��220066&&������//##11++��

Page 8: ˝ ˆ ˘ ˇ · !˚&’ ˛ ˜ˆ#&˛’#(˙!’ ˙’#*%##)ˇ#(#(˘ˇ ˝˙˚’˛! ˆ ˜ ˚ ˚ &’˚% ˇ#$ % ˚ !˛ˇ˚ ˙!˛ˇ ! !˚˛#˛ˆ˛ ˜ !˛ ˛˛ ˛ ˘ ˛˙! ˘˛˘˙ ˛˙˘

�����

� ����������� i\g�Y^Rf_Z^Vg�VbRf�i\h\g�inb�TY\�VbVfi\aSbnb�YVh^_sblVfisb��Sng�i^g���LZeiZaWfUdj����

VbV_dUbnhZ�id�jedjfXZUd�JZf^WR``dbidg�_V^@bSfXZ^Vg��aZ�ifded`dXUV�edj�]V�ZbhnaVin]ZUhid�LlSY^d�Gqadj�idj�jedjfXZUdj�@hniZf^_sb�id�dedUd�m\kU[ZiV^�i\b�ZflqaZb\�JSaei\hi\b�I`daS`Z^V�i\g�=dj`Tg��LraknbV�aZ�i\b�VbV_dUbnh\�idj�jedjfXZUdj�\�eVfRiVh\�h_deZrZ^�bV�YshZ^�ZeVf_T�lfqbdhZ�q`djg�idjg�ZbY^VkZfqaZbdjg�shiZ�bV�ZcVbi�`Thdjb�Zbiqg�idj�<jXdrhidj�_V^�aSlf^�i^g��LZeiZaWfUdj��q`Zg�i^g�VeVfVUi\iZg�ZbSfXZ^Zgefd_Z^aSbdj�bV�VedkZjl]ZU�d�aZXR`dg�hj�bnhi^haqg�edj�jeRflZ^�hi^g�VfaqY^Zg�je\�fZhUZg��`qXn�i\g�aZXR`\g�efdhS`Zjh\g�idj_d^bdr�JVfR``\`V�qeng�Ze^h\aVUbZiV^�Veq�i^gVfaqY^Zg�je\fZhUZg��YUbZ^�Ze^e`Sdb�lfqbd

hidjg�VXfqiZg�_V^�idjg�_V``^ZfX\iSg�edjZe^YdidrbiV^�bV�aV[Smdjb�q`V�iV�VeV^idr�aZbV�SXXfVkV�X^V�i\b�jedWd`T�inb�V^iThZnb�eVrZ^�bV� hlrZ^�\��������ng�_ViV`\�_i^_T�\aZfda\bUV�jedWd`Tg�idedXfVk^_sbY^VXfVaaRinb� _V^� aZiViU]ZiV^� hi^g���������Zbs�Y^Zj_d`rbZ^�_V^�idjg�_V�idU_djg�ZcniZf^_dr�edj�]V�WfUh_dbiV^�VjiTi\b�eZfUdYd�hi\�lsfV�aVg�X^V�_V`d_V^f^bSgY^V_deSg�bV�fj]aUhdjb�ijlqb�Z__fZaqi\iSgidjg�aZ�idjg�YVh^_drg�lRfiZg�DV^��WSWV^V��\�bSV�eVfRiVh\�hi\b�VbRfi\h\inb�YVh^_sb�lVfisb�eVfSlZ^�SbV�iZ`ZjiVUdefdg�Vc^dedU\h\�eZf^]sf^d�hidjg�?Tadjg�efd_Z^aSbdj�bV�jedWR`djb�iV�qf^V�inb�d^�_^hasb�_V^�inb�d^_^hi^_sb�ej_bshZnb��Ved�kZrXdbiVg�i\�Y\a^djfXUV�efdW`\aRinbhidjg�ed`UiZg�inb�JZf^kZfZ^sb�idjg��MdbU�[ZiV^��qi^�\��\�LZeiZaWfUdj����ZUbV^�_V�

iV`\_i^_T�\aZfda\bUV��iqhd�X^V�idjg�_V�idU_djg�i\g�@``RYVg��qhd�_V^�Vjidrg�idjZcniZf^_dr��@^Y^_qiZfV��Sng�i\� Tc\�i\g�eVfRiVh\g��hi^g��LZeiZaWfUdj��YUbZiV^�id�eZf^]sf^d�lfqbdjX^V�i\b�lf\h^adedU\h\�inb�eVfV_Rin�ZfXV�`ZUnb�5�NedWd`T�Vbi^ffThZnb�ZeU�idj�lVfV_iTfVinb�Z_iRhZnb�hidb�VbVfi\aSbd�YVh^_q�lRfi\5�NedWd`T�V^iTaVidg�efqY\`dj�hkR`aVidgX^V�Y^qf]nh\�hidb�lRfi\5�NedWd`T�V^iTaVidg�ZcVXdfRg�T�SX_f^h\gZeSaWVh\g�X^V�i^g�_V``^ZfXdraZbZg�Z_iRhZ^gedj�ZUlVb�hid�eVfZ`]qb�YVh^_q�T�ldfid`^�WVY^_q�lVfV_iTfV��ZUbV^�R``\g�adfkTghTaZfV�_V^�ZUbV^�ZbiVXaSbZg�hid�IL?@�5�If^d]Si\h\�ZeU�idj�lRfi\�Veq�idjg�?Tadjginb�d^_^hasb�_V^�inb�d^_^hi^_sb�ej_bshZnb@^Y^_R�X^V�i\b�df^d]Si\h\�Veq�id�jedjfXZUd�

Ze^h\aVUbZiV^�qi^�aSlf^�_V^�hTaZfV��YrdaSfZg�ef^b�i\b�`Tc\�i\g�efd\XdraZb\g�e^V_ViV`\_i^_Tg�\aZfda\bUVg��jeRfldjb�V_qaV��?Tad^�edj�YZb�Sldjb�Y^VhkV`UhZ^�iV�hja�kSfdbiV�inb�ed`^isb�idjg���(�� +.(�"43.!�%!,"(���=IK@C<L�DNGINKC<L�����>IKMNGC<L����GIMC<L�DNGINKC<L�� �� ?IH<MIN�����J@KCLM@KCIN�����QK<CID<LMKIN����?Q?QGAL�����DCFQEIN�����FAEIN���FNDIGIN����LCOGIN�����<G<MIECDALF<GAL�����GIMCIN�JAECIN�� ��LDI�J@EIN�����ICP<EC<L�����JNEIN�G@�LMIKIL�����LJ@MLQG�����G@<L�JKI�JIGMC?<L�����LCBQGC<L�����PCINMd�jedjfXZUd�aShn�i\g�VbV_dUbnhTg�idj�Zj�lVf^hiZU�i^g�VfaqY^Zg�je\fZhUZg�X^V�i\b�SnghTaZfV�hjbZfXVhUV�hid�[Ti\aV�i\g�VbRfi\h\ginb�YVh^_sb�lVfisb�

��������� Z`SXldjg�[\iRZ^�id�@aedf^_q�_V^�=^d�a\lVb^_q�@e^aZ`\iTf^d�JZ^fV^R�X^V�i\b�_ViVed`Sa\h\idj�ZaedfUdj�inb�efdoqbinb�6aVoadr7�aZ�VkdfaT�i\befqhkVi\�S_]Zh\�idj�IIL<�_V^�idj�>fVkZUdj�?^V�bd\i^_Tg�CY^d_i\hUVg�i\g�@jfneVo_Tg�9bnh\g��� �����Md�@=@J�Vb�_V^�]ZnfZU�ZcnefVXaVi^_q�id�edhq�inb��Y^h��Zjfs�idj�i[Ufdj�Vjisb�inb�efdoqbinb��edjY^V_^bdrbiV^�aShn�i\g�@``RYVg�hi\b�@jfse\��hraknbVaZ�i\b�efqhkVi\�S_]Zh\�idj�IIL<��_fdrZ^�idb�_sYnbVidj�_^bYrbdj�X^V�i^g�hjbSeZ^Zg�i\g�Y^V_Ub\h\g�inb�efd�oqbinb�eVfZaedfUdj�_V^� V]fZaedfUdj�hi\b�efVXaVi^_Td^_dbdaUV��Ze^h\aVUbdbiVg�qi^�X^V�bV�_ViVed`Za\]ZUid�kV^bqaZbd�VeV^iZUiV^� Tm\�VediZ`ZhaVi^_sb�aSifnbeZf^df^hadr��iqhd�hZ�Z]b^_q��qhd�_V^�hZ�ZjfneVo_qZeUeZYd��aZ�i\�WdT]Z^V�hrXlfdbnb�iZlbd`dX^_sb�aShnb��NeZb]jaU[ZiV^�qi^�\�@``RYV��hraknbV�aZ�i\b�S_]Zh\idj�IIL<��ZUbV^�_qaWdg�X^V�Yrd�Veq�i^g�YS_V�WVh^_Sg_Vi\XdfUZg�efdoqbinb�VedaUa\h\g�Xb\hUnb��edj�Y^d�lZiZrdbiV^�hi\b�@jfneVo_T�VXdfR��@^Y^_R�X^V�id�kn�idXfVk^_q�Zcde`^haq�_V^�iV�^Vif^_R�a\lVbTaViV�_Vi\XdfUV��hi\b�dedUV�eZf^`VaWRbdbiV^�_V^�iV�XjV`^R\`Udj��\�@``RYV�ZUbV^�hi\b�SWYda\�]Sh\�i\g�_ViRiVc\ginb�lnfsb�efdS`Zjh\g�Veda^aThZnb��<biUhid^lV��X^ViV�V]`\i^_R�ZUY\�_V^�eV^lbUY^V��\�@``RYV�ZUbV^�hi\YnYS_Vi\�]Sh\�inb�lnfsb�efdS`Zjh\g�_V^�hi\b�qXYd\X^V�i\b�ZjfneVo_T�VXdfR��I^�R``Zg�d_is�_Vi\XdfUZgefdoqbinb��edj�VediZ`drb�hiqld�i\g�W^da\lVbUVgVeda^aThZnb��ZUbV^�ifqk^aV��kRfaV_V��_V``jbi^_R�

VfsaViV��YZfaRi^bV�ZUY\�ihRbiZg��fdrlV��eVedrih^V�_dhaTaViV�_V^�\`Z_ifdb^_R�ZUY\��DVi\XdfUZg��hi^gdedUZg�\�@``RYV�_ViViRhhZiV^�lVa\`R�hi\� UhiV�inblnfsb�efdS`Zjh\g�T�inb�ZbY^RaZhnb�hiV]asb�Y^V�_Ub\h\g��Li^g�ZbbSV�Veq�i^g�YS_V�_Vi\XdfUZg�Veda^�aThZnb��\�DUbV�ZUbV^�\�_rf^V�lsfV�eVfVXnXTg�_V^V_d`dj]drb�CbYUV��MVo`RbY\��Mdjf_UV��FV`V^hUV�JV_^hiRb�_V^�=^ZibRa��Lidb�idaSV�i\g�Y^V_Ub\h\g�Y^Z]bsg��d^�h\aVbi^_qiZfd^�_qaWd^�ZUbV^�id�PdbX_�DdbX_��iV�AbnaSbV�<fVW^_R�@a^fRiV�_V^�\�L^X_Vedrf\�Zbs�X^V�i\b�ZjfneVo_T�VXdfR�d^�er`Zg�Z^hqYdj��Z_iqgVeq�i\b�@``RYV�ZUbV^�\�<`WVbUV��aZ�ZbY^RaZhdjghiV]adrg�i\b�<UXjeid��id�FVfq_d�_V^�i\b�Ij_fVbUV�M\b�UY^V�hi^XaT��efdh]SiZ^�id�@=@J��VbZcS`ZX_id�_V^VjcVbqaZbd�eVfVaSbZ^�id�eVfZaeqf^d�`V]fZaeqf^dinb�_Veb^_sb�efdoqbinb��@bYZ^_i^_R��id�CI=@�Z_i^aRqi^�id�eVfRbdad�Zaeqf^d�ih^XRfnb�hi\b�@``RYV�id���]V�VXXUcZ^�id����i\g�VXdfRg��Zbs�\�lsfV�aVg_ViSlZ^�iV�efniZUV�i\g�jm\`qiZf\g�kdfd`dXUVg�hi\@@��edj�kiRbZ^�id����i\g�`^Vb^_Tg�i^aTg�es`\h\g�@e^e`Sdb��id�eVfRbdad�Zaeqf^d�_Veb^_sb�efdoqbinbVeZ^`ZU�RaZhV�eZfUedj����d^_dXSbZ^Zg�edj�VeV�hld`drbiV^�hi\�bqa^a\�V`jhUYV�idj�_Vebdr�hi\�lsfVaVg��Veq�idb�_VebdeVfVXnXq�aSlf^�idb�eZf^eiZfR_V^�\�Vfb\i^_T�ZeUYfVh\�hiV�ShdYV�idj�_fRidjg�ZUbV^iZfRhi^V��aZ�idjg�_fVi^_drg�eqfdjg��hid�efsid�ZcRa\bdidj�lfqbdj��bV�jhiZfdrb�_ViR���Z_��Zjfs�Veq�idVbiUhid^ld�eZfjh^bq�Y^Rhi\aV�

������ �#�"������#�$!���"���)!�&� #�!���'!�#�!��� ��#��� ��$ �����*!��������#���������� ����"��#��*��

& (�'���"%���"�!

��� ��� X^V�i\�Y^VY^_VhUV�idjg�qfdjg��i^g�efdped]ShZ^g

_V^�idb�ifqed�ZcVXdfRg�e`VhaV�i^_sb�lfqbnb�VhkR`^h\g�a\�a^�h]nisb��eVfSlZ^�aZ�hlZi^_T�ZX�_r_`^d�\�Y^dU_\h\�idj�@b^VUdjOdfSV�Dd^bnb^_Tg�<hkR ^h\g��@O�D<���@^Y^_qiZfV��hi\b�ZX_r_`^ddfU[dbiV^�iV�ZcTg��6<^iThZ^g� jedW`\]ZUhZg� Veq�������Sng�_V ��������@bZfXdU�VhkV`^haSbd^��A�Z^hkdfRjed`dXU[ZiV �hid�a\b^VUd�Z^hqY\aVaZ�WRh\�id�_V]Vfq�kdfd`dX\iSdVediS`ZhaV�idj�efd\XdraZbdjSidjg������<hkV`^haSbd^�hZ�Y^V_deT5�>^V�qhdjg�Sldjb�Y^V_qmZ^��aSlf^_V ������ �� VaWRbZiV �jeq�m\�ng�a\b VUd�Z hqY\aV�id�Z Rl^hidefdW`ZeqaZbd�Rbn�eZbiVZiUVg�_ViR�eZfUeinh\��������Zjfs�X^VZ`Zr]Zfdjg�ZeVXXZ`aViUZg�T�Vj�idVeVhld`draZbdjg�T� ����Zj�fs�X^V�VhkV ^haSbdjg�efs\b�I><��5�>^V�qhdjg�Sldjb�Y^V_qmZ^�Veq����� aSlf^� _V^��������\�Z^hkdfR�jed`d�XU[ZiV^�hid�a\b^VUd�Z^hqY\aV�aZWRh\�id�_V]Vfq�kdfd`dX\iSd�Ved�iS`ZhaV�idj�Sidjg����<^iThZ^g� jedW`\]ZUhZg� Veq�����_V^�ZkZcTg�@bZfXdU�VhkV`^haSbd^��@__fZaZUd�efdhY^df^haqg�i\g�Z^hkdfRg�_V]sg�hlZiU[ZiV �aZ�i\b�Z__V]Rf^h\inb�Z^hdY\aRinb�idj�efd\XdraZ�bdj�Sidjg�<hkV`^haSbd^�hZ�Y^V_deT5�>^V�qhdjg�Sldjb�Y^V_qmZ^��aSlf^_V ������ �� VaWRbZiV �jeq�m\�ng�a\b VUd�Z hqY\aV�id�Z Rl^hidefdW`ZeqaZbd�Rbn�eZbiVZiUVg�_ViR�eZfUeinh\��������Zjfs�X^VZ`Zr]Zfdjg�ZeVXXZ`aViUZg�T�Vj�idVeVhld`draZbdjg�T� ����Zj�fs�X^V�VhkV ^haSbdjg�efs\b�I><��5�>^V�qhdjg�Sldjb�Y^V_qmZ^�Veq�����Sng��������\�Z^hkdfR�jed`dXU[ZiV �hid�a\b^VUdZ^hqY\aV�aZ�WRh\�id�_V]Vfq�kd�fd`dX\iSd�VediS`ZhaV�idj�Sidjg���5�>^V�qhdjg�Sldjb�Y^V_qmZ^��aZiRi\b�������Z__fZaZU�d�efdh�Y^df^haqg�i\g�Z^hkdfRg��_V]sghlZiU[ZiV^�aZ�i\b�Z__V]Rf^h\�inbZ^hdY\aRinb�idj�efd\XdraZbdjSidjg7�

������))����++%%&&���� ((��������!!������!!��++����&&!!(( ''��""--""""!!$$,,$$��������$$����,,$$

(()) $$������������������� Y^VlZUf^h\g�F\�@cje\fZ�idraZbnb�?VbZUnb�VeS_i\hZ�\��%�0-*21%��00%1��!,!'%+%,1��/%%#%����Veq�i\b�MfReZ[V�i\g�@``RYdg�A��%0-*21%�VbV_dUbnhZ�i\b�VYZ^�dYqi\h\�i\g�Veq�i\b�MfReZ[V�i\g@``RYdg�bV�ZbZfXZU�ng�Y^VlZ^f^hiTgF\�@cje\fZidraZbnb�?VbZUnbhi\b�@``RYV��aUV�^Y^VUiZfV�h\�aVbi^_T�ZcS`^c\��_V]sg�_dfjks�bdbiV^�d^�Y^VY^_VhUZg�edj�ifSldjbd �Z``\b^_Sg�ifReZ[Zg�X^V�i\�aZUnh\inb�_q__^bnb�YVbZUnb�hiV�lVfid�kj`R_^R�idjg��:eng�VbVkSfZ �\�ZiV^fUV�hZ�hlZi _TVbV_dUbnhT�i\g��\�RYZ^V�ldf\�XT]\_Z�aZiR�Veq�Vjhi\fT�Y^VY^�_VhUV�Vc^d`qX\h\g�_V^�YUbZ^�i\YjbViqi\iV�hi\��%0-*21%�bV�Y^V�lZ^fU[ZiV^�YRbZ^V�hZ�_V]jhiSf\h\�,-,�.%/&-/+),'�*-!,0�8����0�Zc�dbqaVidg�ZedeiZjqaZbnb�_V^a\�ZedeiZjqaZbnb�aZfsb��FZiR�i\b�SX_f^h\��\��%0-*21%�ZUbV^hZ�]Sh\�bV�Wd\]ThZ^�eZfV^iSfniqhd�i^g�MfReZ[Zg��qhd�_V^�idjgVXdfVhiSg�inb�a\�Zcje\fZidraZbnbYVbZUnb�bV�Ze^iVlrbdjb�i\b�ZeU�`jh\�e^]Vbsb�Y^Vkdfsb�aZ�idjgYVbZ^d`TeiZg��VeZ`Zj]ZfsbdbiVged`ri^aV�_ZkR`V^V�edj�]V�jed�hi\fUcdjb�i\b�S_Ydh\�bSnb�YVbZUnb_V �]V�Y^VYfVaViUhdjb�_ViV`ji^_qfq`d�hi\b�efdheR]Z^V�d^_dbda^_TgVbR_Vam\g�i\g�lsfVg�

��������������""&& ""))!!""��''��%%!!����!!��(())��((��!!''��))%%**�� ��&&���� %%&&��%%**��(()) $$����####��������������##������������!!����)) $$�� &&��������))!!""����%%!!""%%$$%%������

����������� 2386.�3&,�%/"�,%))!,&2&�3&1�%**&,() 1��(�).,.+!"1�)"(�3.�-%)"'�0(2+"

3&1�%**&,() 1�"#.0�1�"/8�60�&��3.4/.40#%!.��().,.+!"1��$!,%(�/0.3%0"(�83&3"�23&,�+%#�*&�09'+(2&�37,�.5%(*:,/.4�5�0,%(�&�%,%0#./.!&2&�3.4��-7$(�)"23().9��&6",(2+.9��9'+(2&1��5%(*:,�/(6%(0 2%7,��

FZ�id�^Y^ni^_q�lfSdg�bV�SlZ^�cZeZfRhZ^�iV���Y^g�Zjfs�_V^�i\b�VXdfR�bV�aSbZ^�aV_f^RVeq�i\b�efVXaVi^_T�i\g�VbVeijc^V_T�Yj�bVa^_T��\�fr]a^h\�_V^�\�Y^VXfVkT�lfZsb�VbVaSbZiV^�bV�YshZ^�hZ�l^`^RYZg�Ze^lZ^fThZ^gaUV�bSV�hZ`UYV��X^V�bV�cZ_^bThdjb�Veq�i\bVflT�aUV�bSV�edfZUV��lnfUg�iV�VWRhiVliVWRf\�idj�eVfZ`]qbidg��P]Zg��eVfdjh^Rhi\_Z�hid�jedjfXZUd�I^_dbdaUVg��\�\`Z_ifdb^_Te`VikqfaV�idj�ZcnY^_Vhi^_dr��eVfdjhUVidj�jedjfXdr�I^_dbdaUVg�_V^�<bReijc\g�?\aTif\�JVeVY\a\ifUdj��_V^�idj�@^Y^_dr>fVaaViSV�?^VlZUf^h\g�CY^ni^_dr�PfSdjg�Osi\�Ddjfadrh\��

�5.0��8*%1�3(1�%/(6%(0 2%(1�/.4��6.4,�*&-(/08'%2+%1�.5%(*�1�<jiT�i\�hi^XaT��Z_i^aRiV^�qi^�jeRfldjb�eZ�fUedj� ���Ze^lZ^fThZ^g�aZ�dkZ^`Sg�edjaedfdrb�bV�jedWR``djb�VUi\h\��Zbs�Z_i^�aRiV^�qi^�hidb�a\lVb^haq�]V�ZbiVl]drb�eZfUi^g�������Veq�VjiSg��Jfq_Z^iV^�X^V�i\b�efsi\�kdfR�edj�XUbZiV^SbV�iSid^d�ZXlZUf\aV�hi\b�@``RYV�_V^�]Z�nfZUiV^�ng�6'!+%�#(!,'%/7��_V]sg�iV�lfS\inb�Ze^lZ^fThZnb�efdg�ifReZ[Zg�_V^�Y\aqh^dcZeZfbdrb�TY\�iV��Y^g�Zjfs��Md�hidUl\aVZUbV^�qi^�d^�Ze^lZ^fThZ^g�edj�]V�WXdjb�jX^ZUgVeq�VjiT�i\�Y^VY^_VhUV��]V�hjaWR`djb�_V^hi\�Y\a^djfXUV�bSnb�]ShZnb�ZfXVhUVg��<b�_V^�\�e`VikqfaV�]V�ZbZfXded^\]ZU�Veqi^g���<jXdrhidj�qiVb�_V^�]V�VflUhZ^�bVYSlZiV^�i^g�V^iThZ^g�inb�Ze^lZ^fThZnb��VbV�aSbZiV^�bV�iZ]ZU�hZ�e`Tf\�`Z^idjfXUV�hiVaShV�LZeiZaWfUdj��aZiR�_V^�i\b�efdW`Zeq�

aZb\�VbVWR]a^h\�idj�hjhiTaVidg��>^V�i\b�SX_f^h\�efqiVh\g�VbVY^Rf]fnh\gdkZ^`sb�VeV^iZUiV^�hjaknbUV�idj�dkZ^`Si\_V^�e`Z^dm\kUV�inb�����inb�hjaaZiZlqbinbe^hinisb��hidjg�dedUdjg�hjaeZf^`VaWRbdbiV^iV�����inb�hjaaZiZlqbinb�e^hinisb�aZ�Z^Y^_qefdbqa^d��Tid^�jed]T_\��efdh\aZUnh\��ZbS�ljfd�T�R``d�efdbqa^d��:iVb�ZX_f^]ZU�\�efqiVh\�X^V�i\b�VbVY^Rf�]fnh\�inb�lfZsb��iqiZ��jedXfRkZiV^�\�hra�WVh\�_V^�Veq�idb�dkZ^`Si\�_V^�idjg�hjbV^�bdrbiZg�e^hiniSg��<b�Vjiq�YZb�_ViVhiZUYjbViq��iqiZ�\�Y^VY^_VhUV�]ZnfZUiV^�R_Vfe\��Lid�hrbidad�lV^fZi^haq�idj�d�_��JVeVY\�a\ifUdj�iqb^hZ�X^V�a^V�V_qa\�kdfR�qi^�6dGqadg�X^V�idb�@cnY^_Vhi^_q�F\lVb^haqVediZ`ZU�SbV�h\aVbi^_q�ZfXV`ZUd�X^V�i\�fr]�a^h\�inb�lfZsb�inb�Ze^lZ^fThZnb7�_V^�eng6\�\`Z_ifdb^_T�e`VikqfaV�VediZ`ZU�h\�aVbi^_q�_V^�djh^Vhi^_q�_daaRi^�idj�F\�lVb^hadr��_V]sg�aShn�VjiTg�Y^ZbZfXdrbiV^

q`Zg�d^�Y^VY^_VhUZg�idj�Gqadj7�F^`sbiVg�X^V�i\b� Z^idjfXUV�i\g�\`Z_ifdb^_Tge`VikqfaVg�VbSkZfZ��6Li^g���<jXdrhidj�\e`VikqfaV�VjiT�VbdUXZ^�_V^�_R]Z�W^sh^a\Ze^lZUf\h\�edj�e`\fdU�iV�_f^iTf^V�idjGqadj� ������aedfZU�bV�jedWR``Z^VUi\h\��A�e`VikqfaV�VjiT�VjidaVided^ZUq`Zg�i^g�Y^VY^_VhUZg�idj�Gqadj��i\b�VUi\h\�idjg�Z`SXldjg�aZ�h_deq�i\b�VedkjXT�hifV�i\X^_sb�_V_de`\fnisb��id�Y^df^haq�hjb�idb^hiT��d�dedUdg�]V�Ze^i\fZU�i^g�Y^VY^_VhUZg_V^�]V�aZhd`VWZU�X^V�i\b�ZcZrfZh\�a^V�hja�W^WVhi^_Tg�`rh\g�_V^�iS`dg�i\�Y^VefVXaR�iZjh\�aZiVcr�inb�e^hinisb�_V^�i\g�Ze^lZU�f\h\g7��I�jedjfXqg�ZeZhTaVbZ�ZeUh\g��qi^�6TY\hi\b�Vfl^_T�S_Ydh\�i\g�e`VikqfaVg�SlZ^Y^VhjbYZ]ZU�id�NedjfXZUd�@fXVhUVg7��_V]sgZeUh\g�VbSkZfZ�qi^�6hjbZfXV[qaVhiZ�aZ� d^�edrg�Y\aqh^djg�kdfZUg�qeng�\�<<?@��d@OD<�_V^�d^�ifReZ[Zg��shiZ�aq`^g�hjbYZ]drb

hi\b�e`VikqfaV�iqiZ�iV�hid^lZUV�idjg�]VeVfSldbiV^�VjidaRing�Z_ZU7�MS`dg��d�jedjfXqg�ZjlVfUhi\hZ�q`djg�idjgY\aqh^djg� Z^idjfXdrg�edj�ZfXRhi\_Vb�ZeUSbV�lfqbd�X^V�i\�Y\a^djfXUV�_V^�hjbZlTVbVWR]a^h\�i\g�e`VikqfaVg�_V^�Z^Y^_qiZfVidb�@^Y^_q�>fVaaViSV�?^VlZUf^h\g�CY^ni^_drPfSdjg�Osi\�Ddjfadrh\�_V^�id�>Zb^_q�>fVa�aViSV�J`\fdkdf^V_sb�Ljhi\aRinb�idjNedjfXZUdj�I^_dbda^_sb��JSifd�Mf^Rfl\�

�.40+.92&1���/8�3(1����4#.923.4�.(�"(3 2%(1�Li\�hjbSlZ^V��idb�`qXd�eTfZ�d�@^Y^_qg>fVaaViSVg�?^VlZUf^h\g�CY^ni^_dr�PfSdjg�Osi\g�Ddjfadrh\g��_V^�eVfdjhUVhZ�iVWVh^_R�lVfV_i\f^hi^_R�i\g�e`VikqfaVg�hZ�hjbZfXVhUV�aZ�idjg�VfaqY^djg�je\fZ�h^V_drg�JfdohiVaSbdjg��=dr`V�PVa\`drVeq�i\b�@>?CP�_V^�<bYfSVg�JUe\g�Veq�i\b>>JL��d^�dedUd^�ZUlVb�_V]df^hi^_q�fq`dhid�hlZY^Vhaq�_V^�VbReijc\�VbiUhid^lV�i\g\`Z_ifdb^_Tg�e`VikqfaVg�I�UY^dg��iqb^hZ�qi^�\�Vfl^_T�S_Ydh\�i\ge`VikqfaVg�]V�ZbZfXded^\]ZU�hraknbV�aZid�lfdbdY^RXfVaaV��hi^g���<jXdrhidj��Ze^�ifSedbiVg�hZ�_R]Z�ZbY^VkZfqaZbd�bV�jed�WR``Z^�VUi\h\�X^V�idb�F\lVb^haq��Li\�hj�bSlZ^V�]V�V_d`dj]ThZ^�hZ^fR�VbVWV]aUhZnbi\g�e`VikqfaVg��

�,%0#./.!&2&�3.,��9#.423.�MS`dg�Ze^h\aRb]\_Z�VfadYUng�qi^�SlZ^�efd�XfVaaVi^hiZU�a^V�WVh^_T�VbVWR]a^h\�hi^gVflSg�LZeiZaWfUdj��edj�]V�Ze^ifSmZ^�bV_ViVlnfdrbiV^�VjiqaViV�WVh^_R�hid^lZUVidj�lfThi\��_ViV]ShZ^g��kdfd`dX^_Sg�Y\�`shZ^g��ZXXjThZ^g�efdg�ifReZ[Zg��ZaWRhaViVefdg�ifVeZ[^_drg� dXVf^Vhadrg��_ViVhiRhZ^geZ`Visb���efda\]Zjisb�_`e���Li^g�VflSgI_inWfUdj�]V�V_d`dj]ThZ^�bSV�h\aVbi^_TVbVWR]a^h\��edj�]V�Ze^ifSmZ^�i\b�VjiqaVi\_ViVlsf\h\�`ZeidaZfShiZfnb�hid^lZUnb�qeng�\�VbV`ji^_T�_ViRhiVh\�lfZsb�

����"�� ����&������!����&�� �"��!���(�#�����'����"#��(���&���"�(��������������������������� ���������� ������������� ����������

������������������� ���������������������������������

�� ��&&��������##����++,,$$��(()) $$������%%&&����������&&%%++����))����##%%**""��))������ --��))%%**''����##����""))��''��

������eSkidjb�iV� �nfV� dj_SiV�hi\b�VXdfR��Zb�aShn�idjf^hi^_TgeZf^qYdj��MV�_`^aR_^V�i\g�<bZcRfi\i\g�<flTg�?\adhUnb�@hqYnb�<<?@���hjbZlU[djb�i\b�j`dedU\h\�idj�hlZYUdj��edj�efdW`SeZ^hjbd`^_R� ���Z`SXldjg�aSlf^�_V^�idb�LZeiSaWf^d�_V^�eVfR�i\Y\adh^qi\iV�edj� VaWRbZ^�id�aeVfR[�Z`SXlnb��d^�Ze^lZ^f\aViUZghi^g�idjf^hi^_Sg�eZf^dlSg�YZb�kVUbZiV^�bV�WR[djb�ajV`q��MV� dj_SiV`qXn�kdfdY^VkjXTg�eSkidjb�id�SbV�aZiR�id�R``d�_V^�hi\b�iZ`ZjiVUVZb\aSfnh\�\�Z^_qbV�Veq�i\b�JSaei\�aSlf^�hTaZfV��SlZ^�ng�ZcTg�FZiR�iV� �nfV�`dj_SiV��edj�ZUYVaZ�id�efd\XdraZbd�Y^Rhi\aV�Tf]Z�_V^�id�efsid���nfd�hi\�BZhhV`dbU_\��A�Vjc\aSb\�Y^Rf_Z^V�Tf]Z�ZeZ^YT�ZbideUhi\_Z�jedifdeT��hZ�_ViRhi\aV�XbnhiTg�V`jhUYVg_VkS��hi\b�@XbViUVg�_V^�hid�KS]jabd�hZ�Zhi^Viqf^d�

��70"�*.4)�3"�Fr_dbdg��9_`Z^hZ�Xbnhiq�"%!#(�"!/�/%01!2/!,1�hi\�OiZ`^R�LVbidfUb\��@UY\�Ysfnb���_dhaTaViV��KqYdg��Chidf^_q�_VkS��fShidfVbi�hi\b�eV`V^R�eq`\�i\g�KqYdj���A�iVaZ^V_T�idj�a\lVbTTiVb�hZ�qbdaV����Y^_\Xqfdj��DViVhlS]\_Z�X^V�eZfV^iSfn�SfZjbV�<X_Uhif^���%!#(�"!/�YZb�ZUlZ�_qmZ^���VedYZUcZ^g��<UX^bV���%!#("!/�YZb�ZUlZ�_qmZ^����VedYZUcZ^g��Le^bV`qX_V��<bVmj_iTf^d�X^V���VedYZUcZ^g��PZfhqb\hdg�AfV_`ZUdj��FeVf�X^V����VedYZUcZ^g�BZhhV`dbU_\��DVkS�X^V�� �VedYZUcZ^g��ERf^hV��DVkS�X^V��VedYZUcZ^g�Veq�$%*)3%/4��E^aRb^�JZ^fV^R����S`ZXld^�hZ�idjf^hi^_qXfVkZUd��je\fZhUZg�aZiVkdfRg�idjf^hisb��je\fZhUZg�cZbVXdr��iVcU�_VkS���eVfVWVi^_qi\iV����;YfV��FeVf�hid� ^aRb^��DV`VaVf^R�Ij[ZfU���F\�S_Ydh\���VedYZUcZnb�V``R�_V^�lraV�dr[d�_V^�ihUedjfdlnfUg�eVfVhiVi^_R��Jfqhi^ad�ZeZW`T]\�_V^�Z^g�WR]dg�S`ZXldg�hiVW^W`UV�cZbdYdlZUdj�hi\�Fr_dbd��?Zb�ZUlZ�_qmZ^����VedYZUcZ^g�VcUVg����Zjfs�