Биљана Крстић • Марко Шуица Историја1 · PDF file...

Click here to load reader

 • date post

  27-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Биљана Крстић • Марко Шуица Историја1 · PDF file...

 • Биљана Крстић • Марко Шуица

  Приручник за наставнике историје за први разред гимназије

  општег и друштвено-језичког смера

  1Историја

 • 2

  ИСТОРИЈА 1 Приручник за наставнике историје за први разред гимназије општег и друштвено-језичког смера Прво издање

  Аутори: Биљана Крстић, др Марко Шуица Фотографије и илустрације: архива Издавачке куће „Klett” Компјутерско обликовање: „АБРАКА ДАБРА”, Нови Сад Обликовање корица: Издавачка кућа „Klett”

  Издавач: Издавачка кућа „Klett”, д.о.о. Маршала Бирјузова 3–5, 11000 Београд Тел.: 011/3348-384, факс: 011/3348-385 [email protected], www.klett.rs

  За издавача: Гордана Кнежевић Орлић Главни уредник: Александар Рајковић Уредник: др Марко Шуица Руководилац пројекта: Александра Стаменковић Штампа: Бранмил, Београд Тираж: 300 примерака

  Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући и фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу с места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторским и сродним правима.

  © Klett, 2015. ISBN 978-86-7762-780-5

  CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 371.3::94(035) КРСТИЋ, Биљана, 1973- Историја 1 : приручник за наставнике историје за први разред гимназије општег и друштвено- језичког смера / Биљана Крстић , Марко Шуица. - Београд : Klett, 2015 (Београд : Бранмил). - 116 стр. ; 29 cm Тираж 300. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 114- 116. ISBN 978-86-7762-780-5 1. Шуица, Марко, 1967- [аутор] a) Историја - Настава - Методика - Приручници COBISS.SR-ID 219079436

 • 3

  ПРЕДГОВОР

  Савремени наставни процеси и тежња ка модерној настави стављају наставника и ученике у потпуно другачије улоге. Тежиште наставе премешта се сада са усвајања готових знања на процес самосталног стицања знања, при чему наставник организује наставу са унапред осмишљеним планом и обезбеђеним изворима за учење.

  Због тога је Приручник за наставнике историје у првом разреду гимназије замишљен као модел додатног материјала који олакшава извођење наставе. Осим увида у Наставни план и програм, нуди наставницима низ тумачења, препорука и идеја корисних за непосредан рад са ученицима, као што је кратак осврт на смернице у планирању часова, циљеве и исходе, материјале, предуслове за учење и организацију процеса учења, истраживачке методе и облике рада. Уједно подстиче и процес интерактивне наставе јер градиво историје дозвољава повезивање садржаја са сазнањима различитих дисциплина.

  Верујемо да ће изложене идеје помоћи наставницима у организовању савремене и квалитетне наставе и учинити је занимљивом и сврсисходном. Критике, сугестије и предлози како да га учинимо бољим, биће нам веома драгоцени.

  Аутори

 • 4

  САДРЖАЈ

  1. Планови и програми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.1. Циљеви образовања и васпитања у гимназији . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.2. План и програм за први разред гимназије . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.3. Начин остваривања програма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  2. Уџбеник, исходи, образовни стандарди и компетенције . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.1. Опште и специфичне предметне компетенције за историју (средња школа) . . . . . . 11 2.2. Специфичне предметне компетенције. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.3. Међупредметне компетенције . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.4. Стандарди постигнућа за крај средњег образовања из предмета историја . . . . . . . . 18 2.5. Однос исход–стандард–компетенција–уџбеник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.6. Садржаји уџбеника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2.7. Примери коришћења уџбеника Историје за први разред у достизању стандарда и развоју компетенција. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  3. Глобални и оперативни планови рада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.1. Глобални (годишњи) план рада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.2. Оперативни (месечни) план рада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.3. Допунска и додатна настава, историјска секција. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 3.4. Кључни појмови и вештине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

  4. Наставне методе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 4.1. Вербално-текстуалне методе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 4.2. Илустративно-демонстративне методе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 4.3. Наставни принципи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

  5. Примери из праксе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 5.1. Облици рада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 5.2. Мапе ума . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 5.3. Корелација. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

 • 5

  6. Наставна средства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 6.1. Филм као наставно средство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 6.2. Коришћење интернета