¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U...

of 47 /47
¾ƍš ŧƒŧƀř ƆœŶƃŒ ťŵœƀřƃŒ ŗƆŲƈŊ Ƅ ŗƂƄƆƆƃŒ Ƒż ŗ ťŒťºŵō ŖœŰƀƃŒ ƇƒŧƒŬ ƈŧ º ƄŮƆ œ º Š ŖŧſœƈŶƃŒ ťƆšƆ ŘœŪŒŧťƃŒ ŖŧŒťō ƑŵœƆřŞƙŒ ƇœƆŰƄƃ ŗƆœŶƃŒ ŗŪŪŌƆƃŒ ¾ƍƄƒŊ / 2011

Embed Size (px)

Transcript of ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U...

Page 1: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

/2011

Page 2: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

2 | P a g e

1.0..................................................................................3

2.0.........................................................................7

2.1.....................................................................................................9

3.0..................................10

4.0..................................................12

4.1..................................................................................................12

4.2.....................................................................................................15

4.3...................................................................17

5.0....................................................23

5.1)(...........................................24

5.2)(....................................25

5.3)(....................................27

6.0..................................30

6.1..........................................................................................31

6.2.....................................................................................................33

6.3......................................................................................35

6.4....................................................................................................38

7.0....................................................................40

7.1.................................................................................41

6.1.1)Metlife Alico(.....................................42

6.1.2.........................................................................43

8.0.............................................................................44

9.0...........................................................................47

10.0....................................................................47

Page 3: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

3 | P a g e

1.0

1(.

:

-:

.

-:

.

-: " "

.

2(.-

) (

.

-

.

.

3(.

.

-

.

- )2.32 (%

)2.59 .(%

Page 4: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

4 | P a g e

- )51.1 (%

)57.4 .(%

- ) (

)314.6( )1145.6 (

2010 .

-

)3.85 (% 2005–2010 . )8.45 (%

.

-

)146.8 (.

-

)11.33 (%2005–2010

)17.09 (% .

) (

2010)6.11 .(%

-

2010)20.7 (

)745.7 ( )97.22(%

.

.

-

) .

-

.

Page 5: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

5 | P a g e

- )

(

.

-1) (

)20,491 (2010 )1.20 (%

)1.34 (%.

- )1,539 .(

)4 (2010 .

-)12,290 (

2010.

)360 ( )1.04 (

.

-)85 (

2010)4.97 (% )5.54 (%

. )5,820(

)6.85 (% .

-)546 (

)12.7 ( 2010

)15.1 ( .

- )9,453(

2010 . )882(

)3.4 (2010 .

)( .

- )

Annuities (

.

1 .

Page 6: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

6 | P a g e

-

) ( .

) .(

-

.

.

4(.

- ) (

.

.

-

.

-

.

-

.

Page 7: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

7 | P a g e

2.0

. )2010(

)8.6%(

.

) (

.

.

.

.

.

.

.

)MENA(

Page 8: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

8 | P a g e

.

.

) Annuities(

.

)MENA(

.

) (

)

""(.

)7 ( " "

. "

"

" "

.

)(

.

Page 9: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

9 | P a g e

)

(

.

" " .

.

2.1

)(

.

.

.

Page 10: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

10 | P a g e

3.0

)

(

1941

1944 .

.

1978

1980

.

.

1995 2003.

.

Page 11: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

11 | P a g e

.

.

.

)5 (

.

.

Page 12: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

12 | P a g e

4.0

) (

.

:

4.1

1(:)33 (1959 .

2( :

) (

1/1/2003

.

3( :)8.75 (%.

4(:)PAYG(

.

5( :

)Defined Benefits(

.

6()(:

-)20 ( .

-

)16 (

60)10 (:60:55

:52:50:48:45.

Page 13: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

13 | P a g e

-)20(

.

-)60()40(

.

7(:

-.

-:X)X125%(/360.

-:X)X125%(/280.

=X125%

.

-.

)10 (

:

-:)X125%(/360.

- :)X125%(/280.

=X125%

.

)10 (:

)12/1 (X)X125 (%X.

:

60/10)125 (%.

60/20)125 (%.

60/30)125 (%.

60/40)125 (%.

Page 14: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

14 | P a g e

)80 (

)500 ( .

- .

)75 (%

:

-)10 ( :

)X125%(/3

-)10 ( :

)X125%(/4 .

-.

-)10 ( :

)X125%(/3

-)10 ( :

)X125%(/2 .

) +12( .

:

75 %X)x125(%.

:

)X18()450 (.

30

Page 15: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

15 | P a g e

- :

)75 (% .

:/ .

4.2

1(:)34 (1959 .

2( :

.

1995

.

3( :)8.75 (%.

4(:)PAYG(

.

5( :

)Defined Benefits(

.

6()(:

-)20()15(

)10 ( 10/10/2002 )25(

)20(2011.

-)30 ()25 (

.

-)60 ()15 (.

Page 16: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

16 | P a g e

7(:

-.

X)X125%(/360.

=X125%

.

-.

)10 (

:

)X125%(/360.

=X125%

.

)10 (:

)12/1 (x)X125 (%X

)(

:

60/5)125 (%.

60/10)125 (%.

60/15)125 (%.

60/20)125 (%.

Page 17: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

17 | P a g e

- :

)75 (%

:

-)10 ( :

)X125%(/3

-)10 ( :

)X125%(/4

-)( :

-)10 ( :

)X125%(/3

-)10 ( :

)X125%(/2

) +12( .

- :

)75 (% .

://

.

4.3

1(:

-)19 (2001 .

-)7 (2010.

2( :

)16 (

1/1/1995

Page 18: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

18 | P a g e

1/1/2003

.)16 (

.

.

3()( : )18.75 (%

:

-:

o)9 (% .

o)2 (% .

o)0.5 (%.

o)0.75 (%.

-:

o)5.5 (% .

o)1 (%.

4()( :)14.5 (%

.

5(:

Partially Funded)(.

6(:

)Defined Benefits(

.

7()(:

-:)180 ()84 (

)60()55 ( .

Page 19: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

19 | P a g e

-:)300 ()264 (

)50 ( .)7 (

2010 :

o )19 (

2001 : 216180

451/1/2011 .

o

.

o

.

-)( :

)60 ()36 ( .

-):(

.

-:)24 ()6 (

.

-: .

-:

)30 .(%

8()(:

-)36 (.

9()(:

-

.

Page 20: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

20 | P a g e

10( :

)(

-)60 ()55 (-)2.5 .(%

11(:)5 (

)5 ( .

12(:

-:

)36 (X)/12 (X )2.5 %

1,5002 % (=

.

)10 %5 %5 %

()100 ( = .

)40 ( .

- :

:)19 (2001:

o)24 (X)/12 (X2.5% =

.

o ) (

.

o)10 (% )30 ( )50 (

.

o )10 %5 %

5 % .(

o)40 (

350)30 (350 .

Page 21: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

21 | P a g e

:)7 (2010:

o)60 (X)/12 (X

)1,500

1,500 = ( .

o )10 % 5 %

5 %()100 ( =

.

o)40 ( )60 (

)55 ( .

- :

)36 ( X)50 %1,50030 %

1,500 = ( .

)40 ( .

X)0.5 % 60

–1191 %120(X

/12.

.

)

()25(%

=.

-:

)36 ( X)50 %1,50030 %

1,500(X75 = %.

)40 ( .

: X X

/12 .

.

Page 22: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

22 | P a g e

-)75 %( .

X75 = %.

)40 ( .

)

()25 (%

= .

-)30 %-75(% .

X75 %X =

.

)40 ( =

.

-)30(% :

X75 %X X36

= .

-:

)12 ( X)50 %1,500

30 %1,500.(

)40 ( .

X )0.5 %

60–1191 %120(X

/12.

.

- :

X75 = %

)40 ( .

Page 23: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

23 | P a g e

-:

) (

.:

o)10 (%

)120 ( .

o)12 (%

)120 ()216 ( .

o)15 (%

)216 ( .

5.0

.

.

) (

19952003 .

.

:

Page 24: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

24 | P a g e

5.1)(

2010

)39,755()2.32 (% ) (

)2.59 (%) .(

:

2010)880,995()51.5 (%) (

)57.4 (%) .(

:

Page 25: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

25 | P a g e

5.2)(

2005-2010 .

) ( :

) (

)3.85 (%2005–2010

)8.45 (%

)128(

2010 .

) (

-

-)314.6(2010 .

)

( )59.5( )46.4 (%

.

Page 26: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

26 | P a g e

2011

)190 (

)96 () ( )133 ( )

.(

)

(

2009–2010:

Page 27: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

27 | P a g e

5.3)(

.

– –

.

2005–2010 :

)11.33 (%2005–2010

)17.09 (%. )

(2010)6.11 .(%

Page 28: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

28 | P a g e

2010)20.7 ( )745.7 (

)97.22%(

.

:

)

(

.

)Implicit Debt (

.

Page 29: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

29 | P a g e

2005–2010

.

Page 30: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

30 | P a g e

6.0

.

.

.

)

(

.

.

.

.

:

Page 31: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

31 | P a g e

6.1

1(:)59 (1978.

2( :

)50 (

.

3( :

-:

:

o:)150(

)14(.

o:)250 (

)12(.

o:)600(

)90(.

o:)800(

)120(.

-):(

:

o:)4 (.

o:)8 (.

o:.

o:.

4() .(

:.

-)65 (.

Page 32: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

32 | P a g e

: .

-.

-)30()60( .

- .

5(:

- :.

-2:

)

.(

-)3:(

25 %

.

-

.

2010 ) (

)20,491 ()1.20(%)1.34 (%

)1,539( . )4 (

.

2.

3.

Page 33: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

33 | P a g e

6.2

1(:)46 (1974.

2( :

)45 (

.

3(:

-)25(

)(.

-:

:

o)200()15(.

o)300 ()30(.

o)400()45( .

-):(4

)1 (.

-:)40 (

.

4():(

-.

-)30 ( )60 (

.

- .

5(:

-.

o)30 (:

X3.33X.

o)30 ()(:

Page 34: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

34 | P a g e

)X3.33X (X

)1.04(^

= .

-4:

.

-)5:(

50 %

.

-

.

2010

)12,290 ()0.72 (%)0.80 (%.

)360 ( )1.04 (

.

4.

5.

Page 35: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

35 | P a g e

6.3

6(:)4 (1986.

7( :

)45 (

.

8( :

:

:)200(

:

/4566-10811 -15

1016 -20

1220

:280

:

/85

126-101611 -152016 -202420

:400

:

/125186-102411 -153016 -203620

Page 36: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

36 | P a g e

:600

:

/285426-105611 -157016 -208420

9() .(

-.

-)( ) (

.

- .

10(:

-:

) (X/360.

-6:

.

-)7:(

.

-:

.

6.

7.

Page 37: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

37 | P a g e

2010 )85 (

)4.97 (%)5.54 (% .

)5,820( )6.85 (%

.

)546 ( 2010 .

2005–2010 :

)12.5 (%

2005–2010 . )12.7 (

2010 )83.82 (% .

2005-2010)8.29 (%)22.95 (% .

)0.068 (% 2010.

)172.4 (2010 .

Page 38: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

38 | P a g e

6.4

1(: )501 (

1970.

2( :

.

.

3(:

-)40(

)(.

-)50(

)(.

-:

o7030.

o8040.

o10050.

o12060.

o14060.

- :

o1830.

o2440 .

o4850 .

o6060 .

Page 39: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

39 | P a g e

4() .(

: .

-.

-)30 (.

-.

-

.

: .

-.

-.

- .

5(:

-:30X .

-:)30X (X2.

-:

) (

)30 (.

-):() (

.

-):(

)15 (.

- :

)15 (.

) :X½ (X

.

Page 40: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

40 | P a g e

2010)9,453(

)882 .(

)3.4 ( .

7.0 .

)

Annuities (

.

) (

)( .

.

.

)5000 ( .

.

Page 41: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

41 | P a g e

.

7.1.

) ( .

.

) (

.

.

Page 42: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

42 | P a g e

6.1.1)Metlife Alico(

1( :) .(

2(:)

" "(

).(

3(: :

-:

)455055606570 .(

.

-):(

)(99 .

4(:

.

5()( :

) ( .

6(:

-:

.

-):()

( .

7(:

:

24,0003,669652512,0004,457603512,0009,3796045

Page 43: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

43 | P a g e

6.1.2

1( :)Liberty Plus .(

.

2( :)

" "(

).(

3(:

.

4( :6.5%.

5( :

-)Cash Lump Sum .(

-)Annuities.(

6(:

.

7( :)Liberty

Plus (:

- .

-

.

-

.

Page 44: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

44 | P a g e

8.0 .

.

.

.

)

(

.

.

)

(

.

.

1995

Page 45: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

45 | P a g e

2003

.

) (

) .( 2010

)20.7 ( )745.7 (

)97.22%-(

.

.

.

.

) (

)Annuities ( .

.

.

Page 46: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

46 | P a g e

:

- ) (

.

.

-

.

-

.

-

.

Page 47: ¾ a g g Y W R | W S v R e u S Y R W r J¯راسة-مقارنة... · . U W U l [ c T Z U J Y g w U [ T v ~ U T U c [ l T s i n ( »» g i L i»» { »» g i L) 1 Wºº U S R ºº

47 | P a g e

9.0

- MENA Insurance Review (2011), "Pensions in MENA: Potential for Reform."

Insurance Market Update Report. Available at

http://www.iopsweb.org/dataoecd/62/62/47746618.pdf (accessed at Aug. 15, 2011).

- Demarco G. & Sourrouille D. et al (2010), "Retirement Savings in MENA." World

Bank, December.

- International Organization of Pension Supervision (2009), “Country Pension

Design: Jordan.” December.

10.0

-331959.

-341959.

- 501

1970.

-461974.

- 59

1978 .

-41986.

- 7

2010192001 .

- )2010("

".– .

-)2010("2010 ".– .

-)2011("".– .