УДК 811.161.2'27 2 УДК 811.161.2'27 ББК 81.411.1.-923.7 С30 ... Тема 2. Стилі...

Click here to load reader

 • date post

  17-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of УДК 811.161.2'27 2 УДК 811.161.2'27 ББК 81.411.1.-923.7 С30 ... Тема 2. Стилі...

 • 2

  УДК 811.161.2'27 ББК 81.411.1.-923.7

  С30

  Рецензенти: Мацько Л.І., доктор педагогічних наук, професор;

  Симоненко Т.В., доктор педагогічних наук, професор;

  Василенко В.А., кандидат філологічних наук, професор.

  С30 Семеног О.М., Рудь О.М. Культура фахової мови: навчальний посібник.

  – Суми: РВВ СОІППО, 2014. – 260 с.

  Навчальний посібник укладено відповідно до програми підготовки

  магістрів напряму підготовки Специфічні категорії. Видання містить програму

  курсу, методичні вказівки до практичних та індивідуальних занять, завдання

  самостійної роботи студентів, тестові, контрольно-пошукові, проблемні

  завдання для модульного, підсумкового контролю знань, а також варіанти

  індивідуального навчально-дослідного завдання та комплексної контрольної

  роботи.

  Для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників,

  студентів, магістрантів, викладачів вищих педагогічних навчальних закладів.

  © О.М. Семеног, 2014

  © О.М. Рудь, 2014

 • 3

  ЗМІСТ

  ПЕРЕДМОВА ........................................................................................................... 4

  ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ........................................................... 7

  СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ......................................................... 20

  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ........................................ 22

  Тема. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності ..................... 29

  Тема. Компресія наукового тексту ..................................................................... 37

  Тема. Мовне оформлення наукового тексту (курсової, дипломної

  магістерської роботи) ......................................................................................... 47

  Тема. Наукова стаття як самостійний науковий твір ....................................... 56

  Тема. Наукова рецензія і науковий відгук ......................................................... 64

  Тема. Професійна документація ....................................................................... 70

  Тема. Професійна публічна промова (доповідь, виступ): структура, етапи

  підготовки ............................................................................................................ 77

  Тема. Культура професійної діалогічної мови .................................................. 87

  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ................................ 96

  Тема. Мовні засоби наукового тексту (лексичні та синтаксичні) ..................... 96

  Тема. Морфологічні мовні засоби наукового тексту ...................................... 106

  Тема. Бібліографічний опис і спеціальні графічні засоби ............................. 116

  Тема. Редагування наукового тексту .............................................................. 126

  Тема. Документ як засіб писемної професійної комунікації .......................... 139

  Тема. Текст як реквізит документа .................................................................. 142

  Тема. Мовні особливості офіційно-ділового тексту: лексико-фразеологічні,

  словотвірні і орфографічні норми .................................................................... 150

  Тема. Мовні особливості офіційно-ділового тексту: морфологічні і

  орфографічні норми ......................................................................................... 159

  Тема. Мовні особливості офіційно-ділового тексту: синтаксичні особливості

  офіційно-ділового стилю .................................................................................. 172

  Тема. Публічне виголошення промови (доповіді, виступу) ........................... 184

  Тема. Комп’ютерна презентація виступу ........................................................ 196

  Тема. Культура професійної діалогічної мови ................................................ 202

  САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ................................................................ 213

  ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ............................... 214

  ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ............................................ 223

  КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА .......................................................... 226

  КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК .................................................... 229

  ЛІТЕРАТУРА ........................................................................................................ 254

 • 4

  ПЕРЕДМОВА

  Динаміка змін у різних сферах інформаційно-технологічного суспільства

  зактуалізовує підготовку фахівця з інноваційним типом мислення і культури.

  Водночас професійно компетентним можна вважати менеджера, державного

  службовця, управлінця, педагога, який володіє не лише глибокими

  предметними знаннями, а й отримав мовнокомунікативну підготовку. Від того,

  якою мірою професійна мовна культура, культура думки, поведінки

  відповідають сучасним вимогам, значною мірою залежить авторитет

  підприємства, установи, навчального закладу, а отже, й реалізація шляхів

  формування інтелектуального потенціалу.

  Пропонований посібник актуалізує сучасні концепції викладання

  інтегрованого навчального курсу через призму етнокультурних і

  соціолінгвістичних змін, комунікативно-діяльнісного, особистісно-

  орієнтованого, компетентнісного підходів. У тексті, йдеться, власне, про мову

  професійного спілкування, що функціонує в межах певної професійної сфери і

  виявляється як в офіційно-діловому, так і в науковому стилях.

  Мета книги – допомогти майбутнім фахівцям опановувати українську мову

  як засіб самоформування і самовираження особистості, яка має розвинуте

  чуття мови, мовний смак, досконало володіє мовним етикетом, спрямована на

  толерантне мовленнєве спілкування.

  У модулі «Культура наукової фахової мови» знаходимо корисні

  поради стосовно лексико-фразеологічних, морфологічних, синтаксичних норм

  у професійному науковому мовленні. Практичні завдання орієнтовані на

  пізнання світу україн