პროექტის პრეზენტაცია

17
წწწწწწწწწწ წწწწწწწწწწწწწწწ წწწწწწწწწწწწწ წწწწწწწ წწწწწწწწ წწწწწწწწწწწ 2014 წწწწ 30 წწწწწწწწ წწწწწწწ ლლლლლლლლლ ლლლლლლლ პპპპპპპპპპპპ: პპპპპპ პპპპპპპპპპპ პპპპპპ პპპპპპ პპპპპპპპპ პპპპპპპპპ პპპპპპ პპპპპპ პპპპპპპ პპპპპ პპ პპპპპპპპპპპ პპპპპპპპპპპპ

Transcript of პროექტის პრეზენტაცია

Page 1: პროექტის პრეზენტაცია

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მასწავლებელთა პირველი რაიონული კონფერენცია

2014 30 წლის ნოემბერი

პროექტი

ლეშამუგეს ეკლესია: პრეზენტატორი მარინე კვარაცხელია

ეგნატე ფიფიას სახელობის ჩქვალერის საჯარო სკოლის ქართული ენისა და

ლიტერატურის მასწავლებელი

Page 2: პროექტის პრეზენტაცია

პროექტგაკვეთილისგანხორციელების ადგილი აკადემიკოს ეგნატე ფიფიას სახელობის წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ჩქვალერის თემის საჯარო სკოლა

: განხორციელების ვადები 2014 წლის 04-24 აპრილი

:სამიზნე ჯგუფიXII კლასი

:ფასილიტატორი მარინე კვარაცხელია

Page 3: პროექტის პრეზენტაცია

პრობლემის აღწერა

. ჩვენი მოსწავლეები კარგად არ იცნობენ მშობლიურ გარემოს მათ შორის არ იციან მშობლიურ თემში არსებული ისტორიული

- მნიშვნელობის კულტურული ძეგლის ლეშამუგეს ეკლესიისისტორია;

- მოსწავლეები ინფორმაციულ საკომუნიკაციო საშუალებებს , ძირითადად იყენებენ არა სასწავლო მიზნებისათვის არამედ

თამაშებისთვის;

, ლეშამუგეს ეკლესიის ისტორიის შესწავლის მისი, პოპულარიზაციის კომპიუტერული ტექნოლოგიების სასწავლო

მიზნებით გამოყენებისთვის დავგეგმეთ პროექტგაკვეთილი„ “ლეშამუგეს ეკლესია .

Page 4: პროექტის პრეზენტაცია

პროექტისმიზნები

მოსწავლეებმა შეისწავლონ მშობლიური თემის ეკლესიის

ისტორია; პოპულარიზაცია გაეწიოს

, ლეშამუგეს ეკლესიას როგორც ისტორიული მნიშვნელობის

კულტურულ ძეგლს ; მოსწავლეებს განუვითარდეთ

( - სხვადასხვა უნარი ისტ ზემუშაობის, -ინფორმაციის მოძიება

, დახარისხების, )პრეზენტაციის თანამშრომლობის .

Page 5: პროექტის პრეზენტაცია

ამოცანები

მოვიძიოთდა დავახარისხოთ

ინფორმაცია;

შევქმნათ გზამკვლევი და ბუკლეტი;

წარვადგინოთპრეზენტაცია.

Page 6: პროექტის პრეზენტაცია

ძირითადი სასწავლო რესურსები

;კომპიუტერი ;ინტერნეტი ;ფოტოაპარატი ;პრინტერი ;ბუკლეტის შაბლონი ; ვიკიპედია ;კალმები ;ფურცლები . კალანდია გ გაძარცული

, „ “, საგანძური არტანუჯი, 2006.თბილისი

Page 7: პროექტის პრეზენტაცია

-შესაბამისობა ესგ სთან• . - ქართული მიმართულება მეტყველება

• . XII. 1. ქართ მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო პროექტის წარმოდგენა

.აუდიტორიის წინაშე • , ჯგუფთან ერთად განსაზღვრავს თემას და პრობლემას რომლის გადაჭრასაც

;ითვალისწინებს სასწავლო პროექტი• ;მკაფიოდდა ნათლად აყალიბებს პროექტის მიზანს• ;არჩევს მასალას პროექტის საპრეზენტაციოდ • ;არჩევს და იყენებს პროექტის საპრეზენტაციოდ სხვადასხვა ვიზუალურ საშუალებას• .დამაჯერებლად პასუხობს პროექტის შესახებ დასმულ შეკითხვებს

• . XII. 2. ქართ მოსწავლეს შეუძლია თანაკლასელთა მიერ წარმოდგენილი .სასწავლო პროექტების კრიტიკულად გაანალიზება და შეფასება

• , მსჯელობს რამდენად აქტუალურია სასწავლო პროექტში წარმოდგენილი;პრობლემა

• , , შეაფასებს რამდენად გასაგებად ნათლადდა მკაფიოდ იყო წარმოდგენილი, , ;მიზანი პრობლემა საკვლევი თემა

• ;შეაფასებს პროექტის წარმომდგენის პრეზენტაბელურობას• შეაფასებს პროექტის პრეზენტაციისას გამოყენებული ვიზუალური მასალის

.ეფექტურობას

Page 8: პროექტის პრეზენტაცია

-შესაბამისობა ესგ სთან• . XII. 3. ქართ მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო პროექტის პრეზენტაციის

.შესაბამისი ხერხების ამოცნობა და გამოყენება • : წარმოადგენს პროექტს მკაფიოდ ჩამოყალიბებული სტრუქტურით შესავალი

, , , , ნაწილი წინასწარი კვლევის შედეგები პრობლემის არსი მიზნები და ამოცანები , , ;განხორციელების გზები მოსალოდნელი შედეგები შეფასების კრიტერიუმები

• , .მარტივად გასაგებად აყალიბებს სათქმელს

• . XII. 4. ქართ მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სტრატეგიის გამოყენება სასწავლო პროექტის პრეზენტაციისათვის.

• ;წინასწარ ამზადებს პრეზენტაციას• ;გადის რეპეტიციას• ზეპირი გამოსვლისთვის წინასწარ ამოიწერს ბარათებზე მნიშვნელოვან

, , ფრაზებს მონაცემებს ან ძირითადთეზისებს რომლებიც ეხმარება პრეზენტაციის ;თანამიმდევრულად წარმართვაში

• .პრეზენტაციისას ინარჩუნებს მხედველობით კონტაქტს

Page 9: პროექტის პრეზენტაცია

აქტივობები მოსწავლეებმა მოიძიეს

ინფორმაცია სხვადასხვა წყაროდან( , , იტერნეტი მოსახლეობა

) სამეცნიეროლიტერატურა და . დაახარისხეს იგი გააკორექტირეს

, ტექსტები ჩამოაყალიბეს , საბოლოო ვარიანტები დაბეჭდეს

word- გზამკვლევის ტექსტი ის, ფურცლებში ბუკლეტის ტექსტი

, გაამზადეს შაბლონის გამოყენებით Power Point- ააგეს პრეზენტაცია ის

, საპრეზენტაციო ფორმატში წარმოადგინეს პროექტი

. გაკვეთილზე

Page 10: პროექტის პრეზენტაცია

აქტივობები მოსწავლეებმა

მოინახულეს ლეშამუგეს

ეკლესია და უძველესი ჯგეგეს

( ) წმინდა გიორგის ტაძრის ნანგრევები

- ჯვარი ჩქვალერის, საზღვართან

გადაიღეს უამრავიფოტო.

Page 11: პროექტის პრეზენტაცია

შედეგი

პროექტის ფარგლებში შეიქმნა ბუკლეტი.

Page 12: პროექტის პრეზენტაცია

შედეგი პროექტის ფარგლებში შეიქმნა გზამკვლევი.

Page 13: პროექტის პრეზენტაცია

შედეგი გაკეთდა პროექტის პრეზენტაციები

, გაკვეთილზე კათედრათა გაერთიანების.სხდომაზე

Page 14: პროექტის პრეზენტაცია

შედეგი საპრეზენტაციო მასალის საფუძველზე შეიქმნა ჟურნალი.

Page 15: პროექტის პრეზენტაცია

შედეგი პროექტმა გაიმარჯვა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის, , , კულტურის განათლების ძეგლთა დაცვის სპორტისა და ახალგაზრდობის

„ საქმეთა სამსახურის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში წინაპართა“.ნაკვალევზე

Page 16: პროექტის პრეზენტაცია

დასკვნა პროექტზე მუშაობის პერიოდში

მოსწავლეებმა უკეთ შეისწავლეს მშობლიური თემის ეკლესიის

, , ისტორია ისწავლეს კეთებით კომპიუტერული ტექნოლოგიები

, გამოიყენეს სასწავლო მიზნით მიაღწიეს ეროვნული სასწავლო გეგმით

. განსაზღვრულ შედეგებს განსაკუთრებით გამოიკვეთა

, მოსწავლეთა მოტივაციის ჩართულობისა . და თანამშრომლობის მაღალი ხარისხი

, ვფიქრობთ მსგავსი პროექტგაკვეთილები , ხშირად უნდა განხორციელდეს რადგან

ხელს უწყობს მოსწავლეთა მოტივაციის, გაზრდას სხვადასხვა უნარის

, განვითარებას სწავლის ხარისხის, - გაუმჯობესებას ესგ ით დასახული

.მიზნების მიღწევას

Page 17: პროექტის პრეზენტაცია

გმადლ

ობთ!

ყურადღ

ებისათ

ვის