სამოქმედო გეგმების ანალიზი ქალთა...

Click here to load reader

 • date post

  08-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  241
 • download

  6

Embed Size (px)

description

კვლევა მომზადდა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ერთობლივი პროექტის - „ქალთა გაძლიერება შრომითი დისკრიმინაციის წინააღმდეგ და გენდერული ძალადობის დასამარცხებლად“ - ფარგლებში, ევროკავშირის ფინანასური მხარდაჭერით.

Transcript of სამოქმედო გეგმების ანალიზი ქალთა...

 • 1

  Tbilisi2014

 • 2kvleva momzadda saqarTvelos axalgazrda iuristTa asociaciisa da partnioroba adamianis uflebebisTvis erToblivi proeqtis - qalTa gaZliereba SromiTi diskriminaciis winaaRmdeg da genderuli Zaladobis dasamarcxeblad - farglebSi, evrokavSiris finanasuri mxardaWeriT.

  am kvlevis Sinaarsze pasuxismgebelia misi avtori da masSi gamoTqmuli mosazrebebi SeiZleba ar emTxveodes evrokavSiris pozicias.

  avtori:

  redaqtori:

  teq. redaqtori:

  gamocemaze pasuxismgebeli:

  kvlevis momzadebaSi monawileoba miiRes:

  nana goCiaSvili

  xaTuna yviralaSvili

  irakli svaniZe

  nino CixlaZe

  ana abaSiZeana arganaSvili

  proeqti dafinansebulia evrokavSiris mier

  aiwyo da dakabadonda

  saqarTvelos axalgazrda iuristTa asociaciaSi.

  j. kaxiZis q.15 Tbilisi 0102 saqarTvelo

  (+995 32) 295 23 53, 293 61 01

  akrZalulia aq moyvanili masalebis gadabeWdva, gamravleba an gavrceleba komerciuli mizniT, asociaciis werilobiTi nebarTvis gareSe

  ------------------------------------------------------------------------- 2014, saqarTvelos axalgazrda iuristTa asociacia

 • 3

  .............................................................................................. 5

  ................................................................................................. 6

  .................................................................................... 12

  ................................................................... 12

  (occupational segregation) .......................................................................... 15

  ............................................. 15

  / ............................ 17

  ....................................................................................... 18

  ............................ 19

  .............................................................. 19

  ..................................................... 20

  .................................................. 23

  ......................................................... 25

  ....... 27

  .......................................................................... 28

  ............................................................................ 34

 • 4 ............................................................................................ 35

  , , , ................. 36

  .............. 38

  ................................................................................. 44

  ................................................................................. 47

 • 5

  . , , . , - , , . , . , , . , , - .

  . , , , - .

  . .

  , .

  : ; ; ; .

 • 6

  . . , : , , . , , , , - . 2014 . , , , 229- ( ) :

  , , , . , .

  (ILO) , , (ILO) , 1998

 • 7 86- , , , , (ILO) , :() -

  ;()

  ;() ; ()

  .

  , , (ILO) , .

  , , (ILO) . .

  , , . .

  - 1 ,

  1 ( 06.10.2014). -: http://www.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=30&info_id=17011

 • 8 . , , . , .

  , , , . , , , .

  , , , , . , , . , 1994 24 (CEDAW) , , -11 , :

  1. , , :

  ) , ;

  ) , , ;

 • 9) , , , , , , ;

  ) , , , , , ;

  ) , , , , , , , , ;

  ) , , .

  2. , , :

  ) , ;

  ) , - ;

  ) ,

 • 10

  , , - ;

  ) , .

  3. , , - , , , , .

  (ILO) 13 , 8 . 87- 98- , , - .

  , 2010 , -6 :

  1. :

  ) / , , , , ;

  ) , , , .

  2. - .

  3. / , ,

 • 11

  , .

  4. , , , , .

  , , , . , , .

  , : 1. 2014-2016 , 2014 24 (#1945-); 2. 2013-2014 , 2013 2 (#199).

  , 2013-2015 , 2013 17 (#17/07/01), , .

 • 12

  , , .

  ( ) .

  , . , , .

  , , , , ; , .

  2010 2 , -

  2 Brussels, 3.3.2010. Com (2010) 2020 final, Communication from the Commission, Europe 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF (last visited 06.10.2014)

 • 13

  2020 , , :

  i. : - .

  ii. : , .

  iii. : , (, ) .

  2020 :

  - 20- 64- 75%- .

  - 3%- .

  - 20/20/20 .

  - 10%-, , 40%-.

  - 20 .

  , , 2020 .

  , . : (

 • 14

  ), .

  2013 - - , .3 27 , 4 , 2 () .

  , , 35 , . , . :

  1. ;

  2. ;

  3. .

  . , , () , .

  3 The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions Eurofound (2013) Women, men and working conditions in Europe, Publications Office of the European Union, Luxemburg.

 • 15

  (occupational segregation)

  , , () () () , , .

  60% 64% . 20%- . : ( 91% - ), ( 80% - ), ( 69% - ), ( 65% - ).

  , : ( 77% - ), ( 67% - ) .

  . : 36.2 , 18.0% . , , , , 81.4% 79.8%.

  , ().

 • 16

  , . , , , . , , , - .

  , , , , ( ..) . ( ), , . , . , , . :

  1. (sales workers) - 14.5%

  2. - 13.8%

  3. - 11.6%

  4. - 10.6%

  5. - 10.0%

  - . ,

 • 17

  - . (4.7%). .

  /

  , 20%- 12%- , . , ( 9 ), ( 31 ). , (44.2%) , - (18.1%). , .

  , . , , :

  (55.6 %)

  (42.9 %)

  (34.3 %)

  , : , ? 7 ():

  1. - .

  2. .

  3. .

 • 18

  4. .

  5. .

  6. .

  , , , . , .

  () . , , , , .

  40.6 , - 33.9 . : 5-6 , (45.6 39.5 ). , : , ..

  - . , , , - . , , , . ,

 • 19

  , . .

  , .

  - (Gash, 2008) 4 , , , . , , ( , ) , . 2010 , , , 64, - 53.4 . , / (26.4 - , 8.8 - ), , , . , , .

  - ,

  4 Gash (2008), Constraints or preferences, identifying answers from part-time workers tranistions in Denmark, France and United Kingdom, Work, Employment and Society, Sage publishing, vol. 22. No.4, pp 655 -674

 • 20

  , , , , . . , .

  27 , (4.36), - (4.24). , . .

  . , . , , , , . , , , .

  , .

 • 21

  , , .

  2012 5 , . , . , , .

  . , , , . (, ..). - .. (. ) (50- 69 ) .

  , , . . , (paternal allowance),

  5 MISSOC Secretariat (2012), Missoc analysis 2012/2, Gender Differences in Social protection, for the European Commission FG EMployment, Social Affairs and Inclusion

 • 22

  , , (). , 1974 . 6 , , . , , . , .

  , : , . , . , , . (, , , , .).

  7 . ,

  6 A.Z. Duvander, T. Ferrarini, S. Thalberg (2005). Swedish parental leave and gender equality, Achievements and reform challanges in European perspective. Instutute for future studies. p.27 New Directive on Parental Leave. Directive 2010/18/EU

 • 23

  . 4 .

  1998 .

  8

  :

  , , , . , . , , . , , 1989 ( ).

  , (-8 ) , -14 . 1977 26(1) , .

  , ,

  8 ECHR (20458/92)

 • 24

  , , -8 . , , .

  , -8 , , , . , . , , . , , .

  , , -8 , , , -8 . , , , . , 7 2- , ,