აკვარიუმი (იხსნება მეორე გვერდიდან)

Click here to load reader

 • date post

  06-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  341
 • download

  0

Embed Size (px)

description

на грузинском -см. аннотации к текстам открыть со второй страницы

Transcript of აკვარიუმი (იხსნება მეორე გვერდიდან)

 • 1

 • 2

  r f h b g b h d t k b

  bhfrkb ztlbf f r d f h b e v b

 • 3

  bhfrkb ztlbf f r d f h b e v b 2 0 0 2 otkb r f h b g b h d t k b

  bjyfsfvtkvfvtkvf sbsmvbc pecnfl ufycfpqdhf ;fvb vtjht vtjht ofh-qdybcf*fhqdybcf& vbcb b ufsdkt,bs lhjbc wwsjvbkt,f^ vvtn-yfrkt,flt,fl^ i idbl otkbb- ofl-coflc fh fqtvfnt,jlf^ sevw sevw fhw vjekjlytkbkb qdsbc hbc[dbc ofhvjx- xtybctybc efh.jaf uf[klfs cfsej lfl fvbc f fvbc ufvj lqtybflfu a[bpkj,-lf,lf tphf% tzdbs ufyzdhtnlf ,eyt,bclf ,eyt,bc vjdktyt,c - odbvfc_ odbvfc^ ^ mfhc^ sj- dkc^jdkc^ ctn.dfc^ ztmf-me[bkc^ ^ vbob-c'dhbc vce,em ,b'ut,c^ pqdbc vjv- tnt,ekfnt,ek qtkdfc^ vpbcf se vsdfhbc lf,ytkt,t,c^ thsj, flhbfy uf-

 • 4

  pfa[ekcf[ekcf se esjdkj pfvsfhc^ udfkdfc^ lblhjfc lf^ ofhvjblub- ytsby^ ajskt,bc ts^ ajskt,bc ihbfkcfw pju]th itibyt,ekb eult,lf .ehc tc vfq- fkbqfkb^ jhvjw jhvjw otkc vbnfyt,ekb^ ]fy-qjybs s cfdct vfvfrfwb& & tutw fh fh b.jc^ b.jc^ ghbdfn-ljwtynbcfsdbc fhw w[jdtk-ahbydtksf mwtdfpt pt sdf- ksdfkbksdfkb b.j @ ew[j [[email protected] *#& ufycfresht,bs 'fqkt,cf lf mdtofhvfdkt,c t- ofhvfdkt,c tylj,jlf& /jlf^ bjyfsfvtkbc dtt,f rfdrfcbehb yfufpb^ hjvtkcfw ,erjkt thmdf^ tphfcfsdbc bc [fdcb uf[klfs^ o.fk- ofqt,ekbkofqt,ekb hjv tzblt,f% 'fqkbc orveneyb^ relbc mytdf lf ,byblfy vjekjlytkb ufcdkbcbc cehdbkb gfnhjyc uekbc.ehc ev'faht,lf^ ftzdbfyt,lf^ f^ yfqdtkbskbs fdct,lf* eylf bsmdfc^^ bjyfsfvtkb b frdfhbevbc stdpt,bc mwtdfcfw itbcofdkblf lf ffhw cfpjufljt,fib vbvlbyfht ghjwtct,bc fyfkbpc euekdt,tk.jalf& fl;fvbfyt,bc ehsbthscb'ek- dbkb^ekdb^ ieqkb^ vnhj,f^ tphfc dfhfelbs^ ctbcveh [[tkcfo.jpt flht ofhvjfxtylf ltlfvbobcbobc gkfcnt,bc vjcfkjlytk uflffl- ubkt,t,cfflubkt,t,cf se hqdtdt,c& vbptpflbptpfl fvbcf bub mdt.ybcc ~ (uyt,fds^ vcj- akbjc!jakbjc) ` gjkbnbreh^ reknehek-nehek vf]bcwtvfc jhbdt [tkbc fs- bdtbdt sbsbs itbu-h'yj,lf lf pdbyt,fl^ ^ pdbyt,fl bluf vbc cfve- ifjifj jsf[ib ;ehyfk-ufptst,b^ obuyt,b* obuyt,b* fb^ CNN-bc cfntktdbpbj fh[bc lbmnjhsf [vf rb ,erjktcfsdbcfsdbc @bfdyfyf#@-w uf[klfs lf ufysbflbc vfqdb'fhf _ vfvkbc .bdbkbw! fhfdby eo.bc^ se hjlbc^ hfnjv^ fy hf vfym-fyt,bs iteo.dbklf ghbdfn-ljwtynbc .jafc vjcfkjlytkb rfnfrkbpvt,bc rk- bpvt,bc ibib^ vfuhfv vfuhfv afmnb ]benbf% vbcb w[jdht,f vhfdfkb 'f[bkbc ybiybs ybiybs uf[klfs lfqlfcvekb* vtjht ofhqdyf rb sbsmjc bv cnevfhc /ufdlf^ hjvtkbw cfwff ,bybc (~uyt,fds^ vst- kbtkb vcjakbjc !) ` rfhc vberfreyt,lf& lbf[^ ;fvb lfmwtdbcf kfvbc ufycfpqdhekb b.j^ vfuhfv @vbcb elblt,ektcj,f afsthfrb#@ ^ w[flbf^ a[bpkj,lf lf cekfw fh tvjhxbkt,jlf bjyfsfvtkbc ufsdkt,c^ cfoth vfu- ublfptblfpt lf[dfdt,ek @fktmcfylhtc mfqfklbc#@ afhsj aehwk- t,ptaehwkt,pt lf[fpek

 • 5

  cmtvt,c^ lbfuhfvt,c^ rtltkpt vbrhek vcj- akbjcakbjc herfpt xfcj,bk gfnfh-gfnfhf fkvt,c^ uflfikbk obu- yt,cyt,c ijhbc vbvjkfut,ek rjvgfct,c^ ^ ,fhjvtnht,c^ bfgjyeh^eh gjhnfnek ctbcvjuhfat,cf lf utbuthbc vsdktkt,c^ ltlfvbobc gkfcnt,bc ihtj,hbd vfrtnt,c^ ^ vbybc jdfkehb [eabc mdti vjmwtekb [dkbrt,bc @ ,hjeybct,eh # @ vj'hfj,t,c^ jh ufkbfib ufywfkrtdt,ekb vnhtlbcf lf .dfdbc ybhbc itwdkbc jwlfjs[cff- sbfyfsbfy wbrkcf lf^ dby eo.bc^ rbltd hfc& ghbdfn-ljwtynbc afhsj rf,bytnbc rtlkt,c fsfvlt athot- hekbthekb nbkj fvidtyt,lf fvidtyt,lf* hfcfrdbhdtkbf^ yf[fnt,c thsb stvf fthsbfyt,lf _ akjhbc^ afeybc ufydbsfht,bc bcnjhbbc fvcf[dtkb afeybc ufydbsfht,bc bcnjhbbc fvcf[dtkb cbe;tnt,b% _ @ asthbujnecb lf tdhbgsthecb#@ ^ @ rtv,hbekb tgj- mbc tgjmbc pqdf#@ ^ @flhtltdjyehb kfylifanb#@ ^ @tlfajpfdhbc yf yflbhj,f lbhj,f#^@ ^ @ ivfub vtpjpfdhb #@ ^ @ vibthb gsthjhlfmnbkb#@ ^ @vb]yehb ,hjy- njpfdhb# lf vbcsfyfyb& @ vb]yehb ,hjynjpfdhb @ ^ @ nhbwthfnjgcbc lfhlt,b @ ^ @vfvjynt,b odbvfib @ lf vbcsfyfyb & wfkrt^ vvjvwhj vfublfpt flubkb vbexbytc @ vjwbmek mek bjfytc ufvjw[flt,bc @ # tths 'dtk [tkyfothc^ hjvkbc ibyffhcb cf[kbc gfnhjyvf cbn.dfcbn.dbs eo.jlff lf lf vbcb fshsjkt,ekb [vf jsf[bc cbxevtc ufvjfa[bpkt,lf^ seylfw^ fvudfhb oobyfl-flt,bs%flt,bs% @ qhe,tkpt v]ljvvf xffulj sfdbcb yfvufkb ltlfvbofpt lf ltlfvbof vjbvrf ! #@ & dfhcrdkfdehb wbc herfpt bluf vsdfhbc ukj,ecb^ [j- kj [jkj cfothb vfublbc ptvjs xfvjtrblfs yfnt[b bv bv neyuecbc c vtnt-jhbnbcfjhbnbcf^ 1908 okbc 30 bdybcc hjv lftyfhw[f wbv,bhbc nfbufc& 'dtk e,fyib^ thsb ;fvufvjdkbkb cf[kbc vtcfvt cfhs- ekpt sekpt ufysfdct,ekb ufysfdct,ekb [esjsf[bfyb ,byf^ ]th rbltd \+\ cfer- eybceybc lfcfchekc itc.blekb bjyfsfvtkbc obyfghbc vbth^ vb[dt- ektek-vj[dtekb hrbybc rb,bs erfdibhlt,jlf [ [bc fbdyt,bs itvjhrfk- ek itvjhrfkek @bnfkbeh tpjc#^ hjvkbc ie-

 • 6

  fuekc^ lfpbfyt,ekb jyrfyblfy ufyeo.dtnkfl l vjtlbyt,jjlf o.kbc zfdkb lf qfvbc cbxevtib tc [vf hfnjvqfw cnbmbjybc ghjkjufl ofhvjtcf[t,jlf tphfc^ sevw [hf[ybc itrtst,fc fh tieht,jlf^ dbyfblfy zfdkb rbltd ths @ 'f[bkbc ybiyffl #@ lfvrdblhlf vbc .jafib& vtpj,kt,b `( dby dby fh w[jdhj,lf ghbdfn-ljwtynbc ufhitvj% tmbvb lf dtmbkb^ mbkb^ [tkjcfyb^ kjsb^ iajsb^ lf ecfmvehb^ vb]yehb lf vhe- ibib^ vtofqt lf sth'b^ ^ tekb lf cytekb^ vhfdfkidbkbfyb j]f[bw rb& vfhsfkbf^ bjyfsfvtkcf lf fv [fk[c lblb vbcdkf-vjcdkf fh /mjylfs thsvfytsib^ vfuhfv @ cfkfv-mfkfvb#@ ^ @ ij,f-f[fkotk-fqlujvbc #@ vbkjwdf 'dfk-[jhwib b.j ufv]lfhb& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& cf.ehflqt,jf^ hjv tphf thsb sdfkcfxbyj vtqdbytf ! ,fhtv bcbw bcbw ufdfv[bkjs^ hjv vfc rfhub bf[ncvtybc cf[tkb fmdc lfvrfmdc lfvrdblht,ekb ifdb pqdbc fepbcf lf vtlbnthbfyekb vtlbnthbfyekb cfv.fhjc mdt.yt,ib^ hjujhw rhtbc rhtbcthekb^ fahbfyb yfdt,bc vtcfztc& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& fb^ vtqdbytj,f rb bjyfsfvtkt,bc fv injc vtvrdblhekb cfmvt uf[klfs* tphfc vfvf vfvf lf^ eahj flht^ ,f,ef itbcofdkbl - ytyyty^ fvrdblht,lyty xdtyib .eh'ybc c e'dtktc ]bit,c^ fqflutylytyty qdbybc ohsj,bc (~ @ lf.tyt,fc #@ ^ lbfqfw ^ cbn.df @ @ohsj,f @ # dfv]j,byjs ! )` vbdbo.t,ek otct,c^ gfnbjcfyb vtvfhytj,bc rekn- ehfcnehfc^ qdbybc lfwdbc rtsbkcbylbcbtht,bc rjltmcc& tphf egbhfntcfl .eh'ybc obstkcf lf ifd ]bit,c tnhajlf _ vtnflht kfvbc uflfityt,ekt,cf lf vbdbo.t,ekt,c% vt- kbcrelfc^ vtkbcrelfc^ nhtlbcat[fc^ sbsfc^ cfathtc^ ifdfc^ ifd ,eltiehc^ flfyfcehc^ mdtkjehc^ vfzfyfehc^ fhf,jekc &&&&&^ [jkj vbcb vjyjuhfabf @ vtdtyf[tj,f-vtqdbytj,f^ ceahbc otcb lf cflqtuh- 'tkjt,b'tkjt ievtht,ib,b ievtht,ib# @ cojhtl hjv cfvfublj obuyb uf[klfs lf _ fhf v[jkjl vtqdbytsfsdbc& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 • 7

  fvltyb cfmvbs lfvfidhfk ghbdfn-ljwtync^ hjvtkbw fv [esbjlt okbc oby vjcfkjlytkb ofhqdybc ibic ibic bmfhdt,- lf,lf ecf[tkfehbc ]bibc bibc .eh'ybc fuhjmbvbehb ufvjrdktdt,bs lf hhjvtkcfw^ ^ dbs bn.dbfy^ thsbfyfl vjifd,ytkt,ekc [ibhfl lfyf gbhc fh e[cyblf^ ^ vtuj,ht,vf ctdlbc ufymfhdt,bc vbpybs vbcbdt fcfrbc^ sbsmvbc 35 otkc vbnfyt,ekb^ ,tlyfwdfkb^ ahbfl cfcbfvjdyj ufht