საქართველო: ბავშვთა სიღარიბის...

Click here to load reader

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  1

Embed Size (px)

description

წინამდებარე სადისკუსიო დოკუმენტი შემუშავდა თინათინ ბაუმის, ანასტასია მშვიდობაძის, აარონ გრინბერგის, ნინო ძოწენიძის, მაია ქურციკიძისა და რულანდ მონაშის მიერ. დოკუმენტი ეფუძნება უფრო ვრცელ ანგარიშს -„ბავშვთა და მათი ოჯახების კეთილდღეობა საქართველოში - საქართველოს კეთილდღეობის კვლევა, მეორე ეტაპი, 2011 წ.“, რომელიც მომზადდა გაერთიანებული სამეფოს იორკის უნივერსიტეტთან და საქართველო

Transcript of საქართველო: ბავშვთა სიღარიბის...

 • :

  , 2012 .

 • :

  , 2012 .

 • , , , , . - - , , 2011 ., . 2011 .

  :

  gaeros bavSvTa fondi 2012

  gaeros bavSvTa fondierisTavis q. 9, gaeros saxli0179, Tbilisi, saqarTvelotel: 995 32 2 23 23 88, 2 25 11 30el.fosta: tbilisi@unicef.org www.unicef.org/georgia

 • :

  3

  2009-2011 .

  2 - 24- 22 .

  3 28- 25 .

  , .

  , , , .

  .

  .

  3-5 , , , .

  ,

  2012 . 67 125 , 67 140 .

  :

  9,4- 7,7 - 25- 23 .

  50 ( ), 9,4- 6,6 , 25- 21 .

  100 ( ), 9,4- 6 , 25- 18 .

  (, ) ( ), 9,4- 7,1 , 25- 21 .

  0-16 30 ( ):

  yy 9,4- 3,9 .

  yy 25- 15 .

  yy , 60 .

  yy 8,1- 2 .

  yy 15 20- .

 • :

  4

  ................................................................................................................................5

  .....................................................................................................5

  ...............................................................................7

  .....................................................................................................7

  - ........................................................8

  - ..........................................8

  ..................................................9

  ........................................................................................................9

  .........................................................................11

  ..........................................................................................12

  ........................................................................................................................15

  ...................................................................16

  - .............................................................18

  ....................................................................................................22

  ................................................................................................................26

 • :

  5

  .

  , , 2009 2011 . . , , (USAID) . , , , .

  2011 , 2009 . . , .

  - - , , 2011 . - . , , .

  , 2009 , 2011 , . . . 2009 4 808 , 2011 - 4 147 . , .1

  .2

  1 , , 14%- , , , , .

  2 . - , , 2011 ..

 • :

  6

  . , .3

  : , 60 4 109,2 5 6 , 71,7 .7

  2009 . 2011 .

  61,1 71,7

  89,7 109,2

  . , , ( ). , , . 2011 , . 2011 , , , .8 , 2011 . , . , , , , .

  3 , . . , , (. M. Friedman, A Theory of the Consumption Function, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1957). , . , , . . .: http://geostat.ge/index.php?action=page&p_id=188&lang=eng

  4 2011 , .: http://www.geostat.ge

  5 : 2011 1 , 1 = 1,66 ( ).6 ,

  . , . , . : 8 - 0,64; 8-16 - 1; 16-65 - 1; 16-60 - 0,88. , , =1 =0.8, .: http://www.geostat.ge

  7 2009 : 61,1 , - 1,25 . 2011 ( ) 71,7 . , 2009 89,7 , .

  8 . http://nbg.gov.ge/uploads/priceindeqsisqartulad/annual_inflationgeo.xls

 • :

  7

  2011 9 , 2011 374 , 2009 - 322 . 2009 15 , , 2 . 2011 0,48- 2009 .10 , . 2009 441 , 2011 - 542 . , 5- (441 462 ). 2011 232 , 182 . 4 - 2009 190,7 2011 197,7 (2009 ). 2011 0,38- 2009 .

  (. #1). 2009 . , - 2009 40 2011 49 . , 11 8,6 1,9 .

  #1: 2009 2011

  40.0%48.6%

  34.5%

  34.4%

  4.0%

  3.9%10.3%

  9.3%2.6%

  2.0%8.6%

  1.9%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  20112009

  mimdinare arasasursaTo xarjebi

  gareT kvebis xarjebi

  danaxarjebi jandacvaze

  danaxarjebi ganaTlebaze

  grZelvadiani arasasursaTo xarjebi

  Sin kveba

  9 - , , 2011 .10 (. )

  . 0 1 , 0 ( ) 1 ( ).

  11 , , ..

 • :

  8

  -

  2009 2011 . (109,2 ) 2 - 24 22 - . 12 - - , . , 8,3 9 2011 ( 71,7 ). , 2009-2011 13 , . , 9,4 2011 (. #2).

  #2: 2009-2011

  8.9%9.9%

  11.5%

  7.3%8.3% 9.1%

  9.4%8.1%

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  25%

  30%

  2009 (61.1 lari)

  2011 (71.7 lari)

  24%26%

  28%

  22%22%24%

  25%

  21%

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  25%

  30%

  Sinameurneobebi mosaxleoba bavSvebi pensionrebi Sinameurneobebi mosaxleoba bavSvebi pensionrebi

  2009 (89.7 lari) 2011 (109.2 lari)

  ukiduresi siRaribis maCveneblebi fardobiTi siRaribis maCveneblebi

  , , .

  -

  . , , .14 ,

  12 0-16 . . , 0-16 (. #6).

  13 , , .. , .

  14 , : , , , , , . , : / , /, , , , , , . , , , , . : , , , .

 • :

  9

  , , -, (. #3).

  #3: ,

  22%27%

  37%

  8%

  20%24%

  35%

  6%

  33%29%

  45%

  8%

  21%

  28%

  42%

  5%

  12%

  28%

  36%

  9%9%

  22%

  31%

  7%

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  materialuri deprivacia subieqturi siRaribe socialuri gariyuloba

  mosaxleoba2009&2011

  pensionrebi2009&2011

  bavSvebi2009&2011

  sacxovreblis deprivacia

  , , , .

  . 65 60 . 2011 56 . , , . , - 15 (. #4).

  , . , , , .

  (52%) 41 . 16 .

  15 , , , . 10 .

 • :

  10

  #4: , , , 2011 .

  57%53%

  59% 60% 58% 59% 57%

  52%49% 48%53% 51%

  56% 56% 55% 55% 54%

  47%43% 44%

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Sinameurneoba erTi pensionriT mainc Sinameurneoba pensiis mimRebi erTi piriT mainc

  samomxmareblo deciliuRaribesi umdidresi

  Sinameurneobis %

  (21%) . , 2011 50 . , , . 8 (. #5).

  #5: : , , 2011 .

  8.3% 9.4% 8.2%

  22% 25% 21%24%17%

  37% 38% 34%

  50%

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  Sinameurneobebi bavSvebi pensioneri Sinameurneobebi bavSvebi pensioneri

  pensiebiT pensiebis gareSe

  ukiduresi siRaribis maCvenebeli fardobiTi siRaribis maCvenebeli

 • :

  11

  , / . . . , - . , . , 57,001- , .16 30 24 .

  10 2009 2011 , / . , , , (. 6).

  #6:

  39%

  16%7% 7% 6% 4% 5% 2% 1% 1%

  54%

  20% 17%10% 9% 7% 8% 5% 3% 2%

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Sinamerneobebis

  %

  samomxmareblo decili msd-is gamoklebiT umdidresiuRaribesi

  2009 2011

  , . , , , , . , . , , , . , 65 (. #7).

  16 , 57,000- 70,001- , .

 • :

  12

  #7: : , , 2011 .

  8% 9% 8%

  22% 25% 21%

  12%15%

  11%

  24%27%

  24%

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  msd-iT msd-is gamoklebiT

  ukiduresi siRaribis maCvenebeli fardobiTi siRaribis maCvenebeli

  Sinameurneobebi bavSvebi pensioneri Sinameurneobebi bavSvebi pensioneri

  2006 . (70,001 ) (. . 9).

  2011 42 . 2009-2011 , , 23 30 , 24- 28 (. #8).

  #8: , , 2009-2011

  23% 24%34%30% 28%

  42%

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  mosaxleoba bavSvebi Sinameurneobis erTi wevrimainc dazRveulia

  2009 2011

  .

 • :

  13

  , 2009 , 21- 40 . , 2011 6 , 19 (. #9). .

  #9: , 2011 .

  40%25%

  16% 11% 5%

  4%

  3%4%

  3% 2%

  2%

  4%

  6%9% 17%

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  1 2 3 4 5

  mosaxl

  eobis %

  samomxmareblo kvintili

  samedicino daxmarebis programa sxva saxelmwifo subsidia mxolod kerZo

  uRaribesi umdidresi

  ,