Υπόθεση...

Click here to load reader

 • date post

  16-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Υπόθεση Ακριβογιάννη - Μια άγνωστη ιστορία κατασκοπίας. 7 Απριλίου 1952

Transcript of Υπόθεση...

 • #tf]]J!J]j(J]l]Jfli.;\t]lel Lu

  Lll llly ;\e]:ullllltl, !;jjl ltl llJ]] ]J]UUJUL]ll lll

  ltlt' ll ;ll l]]l |' J:'l ll't lu ,-

  ffi::lll:lil ulult;j :L LLl llllljl JlUU Ujil]-fyuu y :l l Julll: tiu t]lr.l.

  1r'n1 r.,'l 6?r i{! ' l yt l| 1 j(o;ill 1

 • ilI g :lip $nlf ArriTo xpovld iq n6 ,llo npiog loopig n( rl( np6ou, ,in i vv ioo E-onpo ou po!y'i voao n6vo e nl i ou p X6.

  -ffiffiffi ) Eivn Mfn, 77 xivv fi, 6 n oryEovin 6n l v n6: inoi 6 n lin u i ng h|{ oiwt" , i. A6 i v g{i- o6 n it oi ol l{ng v dovi oo6o.

 • ilF"ii;

  ft urulur:ril: i&f;&, ffi rc {{$X$lin tfrg:}t : r$llfl

  l$tll i u lt1l$Ullflt, lt$ft r llngg lrcflg-

  l 1 i$... }{tftgxffiffiEffi: I'ilU$ fl tri tl $prlll.

  o( dnolo( 6(. rov nfvq n( xo6(ldv .

  ' 6o d, o 6 nno6( Nl6q-

  o( 16( v niorn l ni oo-

  vrloj lvjvo l v nox.0no o t-6( o6l( , 6nq loiovol oo[. Kd f oxi, v ov ov-

  v ndt rdol( l 6ol n6on, -

  nl6 6 v dvr ndn o oivn o o-

  noio k i ni nv v6 ol[-on. ol olloio lE 6, nvrd(, noondnov v n-

  lofioovovo dl nto VU-

  ol6 ol >. fi n don o-

  v6n o (vl6 xlo no oino

  ov on6o Aloldwn nV lo ndo-

  n l ndon cnorofi no 6v vq6v

  vq qvq[ o rIl6: v dl -

  odvo n( ol6( Aonoiq Kl V To

  noolol r dn n( Avi o E-

  6 X6(. on( xI nt nlo6q KoYa-

  i, ivq ( d nv fon o Nio

  Mnodwn (30 M[o 1952), n 7 Anli-

  o 1952, 6v( v6('loo(, o N[o( Ato-

  dwnq, d vo noolor fv ovo-dolo ondo ino Xdvr o vt6

  do( ovrd ro oioo nv d, -

  byro( yro( avdv o, ol onoiol

  ov kv nfl 6 . o Ao-

  dwn( v ojvrov on6 o( ooj( l-6o( o i'x ro VnlK6 o no( -

  ( fiol(.'Hv 6( d l6oo( l

  toi1vvo(. d nv l!n tiq(, -

  td d ol oolo o oondvo 3

 • qlos fiqy o N[o( Moldwn(Tv Apifuo ou L95, o ioq Moiwnq, doq niKvl6q Eoiq o K, loi ivornv Ei oo6 v u6l rnv voivrln u 6oq. Aq li o i n,Enlrwo , o fiq, o nxvl6 o iou [Iounin. on6g 6o o lolin io l oMoiwn ivl pli n ofil v6( nlo6 ro} lvr{o( v6ln ollrud ion. {2 Aio, 6, ouvin 6 nv i. ( 19 oio 1951, lfg i Kn-ooivoq, irn villov u Eiou oliou nvilv l in o lo6 v6ou -f volig ou oivo( ollo Kl oiv}v!o6 ouliooq. q 16 },loio in n ion:

  12 linKqv ivgo. lq 15 ouio 1952, virlov o Aroo$q olio Anvbv, v n !n inMoiwn l 28 6 noovv. nv 1n M[o, o Moliwnq 11 6 nooivol lioro ivo. i n i pli rv( {vn oioroon Tov qlov {ivn n lo nl6 oioo o olivn o i o itvo io), nil nq Kulrfu 30 Mopio 1952 oMoiwnq frn o o{ f oU( lovrt Minn Apl6n l Ko6vo.

  3 ovd roq Aioq odvo. vln 6-q on6 oq Avoiq l nndn o[n nv no nq oooniq. Aoino Exv orl ov Aloldwn rnv Ao-v[o i'xqv looliol ol ilol tq xfq nq xil-o(, oU ToV Uv6ov!To o ooi ooiov v noon[-ov 6l o lodwnq 6 v d- o > (

 • :ffiffi

  Mi' 6 TI( o( ook( o Aor.dwn iv, 6o il, o lovriwn( il, vi oonuv(}. iq qn6 lq oig:o, og.21 o:

  ooi o ivl n xqnllli ion:

 • ]

  AH $,trr{,pM&

  Apfi*nrm ffi xpn T Epp r-rnlr Z: xovV o alolownq! riv lxoq o oovlrtoUn roq nq viq. Tov nl6-g olV o roono Erivv n-fr o.

  K6ntv ojv' ivar ol6 n6vo oovTlqlKVlK6 donoo o vloioot[o:

 • onri nvri ToU 1950190. nq xl lilol, i ol o( vpol( ivovl. T 6 gik6 6 o K" in iv ov6vo ou gv!oovloi rr( o{ [vn( n xovl6q, nou 6( i(ov opli 6.t951. To tl6 iq ivt ni nv nooi ou. lgloi, iol o . iou, oooiv v cc-ll6 lEA. Nq il( ovloilv. T vrir 6 oupoo3v, og 27 oio, vnon 6q.t 92. nv 6voln o 1952 icl o io1 Mnollwn{, n non n( vnnq rli. o Alol6wn( ovoio oivo n( onopi( noilv ornv vi. nv i, vxooloGvql xn n( onoi avool6oi ToU ovloo. xil n oin . o i, v6 ofi vnon l-$nl6, o i in( i oopiq, up ol . 6o. H d rnv oio.1953. Ki o Oivo i o rolio n( Afilrg( Tou onin, vil o i o ov x i .17 Airo t 954. n . oin - n si on ou 0rc.4 pio L955. Avin{ ivo( [1io..19$6. o vot ol6{ Kv. Kvfiq ldr nv EPE l onn xil o o o nvot6
 • *,18$ #

  r5v: vxtrt *r*crr}! !(n&&l&TiE{}, effi (}&El

  noio o lon[o [vldn:

  >K6nlv oj, d on6 ovon, -ldl t( dvov r in o o-ndvo.

  >o oonooiv6q o nioq d-nq od oxvon oldl o 20x6vl dlon>.H n6on o rnio 6n nq 24lov[o 1954 rnv n6n Mndl. O Alo-ldwnq rfrn ro ov6 Ndl r Ti-v. M6xl nv rof o oU o -ovoorld 6.

  d ov E6 Tn i

 • :l

  l::-:1: !"'''

  .{i.

  itr,,!',' '!t gr;;

  !ll,lll#'',;|t#ii,,:#:6!:: *:!i;:{m

  ''' ' ''

  ",

  ,'j.''1";i',;?:':{?/:'''::'.4.

  if#:'' o,*.*''''i''' o

  'n'i:rxar b;_!-'y., !"?srr^^-

  '"u*'ni lJ u'i':: 'y:'e:'*.r;;:

  {{;,f,'"r#;#""r'a#ff"'uo" "::,'-"$ffi

  ,f"f;"}'::;;:j3!1/","' .uu',? l- o ! oa,'-'7 --'"'';i "{''

  $r gtr$fril$rffi1i} ffiril} *$frr}rxil gl,pill}l, I'*t $ *illilil|{l*-

  *E$i t $t$r l ae, [$! ffi E {! {} aJ, rti fl:**ril ffi ff $il*il1iB 01t}}.

  :i1

  filiriu

  *, '*i;i,-'1

  ',u'.:.il,iii;$

  ,.s}$

  ,it'#

  or6o. E[ n, nv o(, o'