รายชื่อเจ้าภาพระฆัง ๔๘

17
1 ระฆัง ใบที่ ๑ รายชื่อเจ้าภาพ รวม ๑๘ ราย มีสลักข้อธรรม ธรรมใดใดก็ไร้ค่า ถ้าไม่ทา” ๑.คุณอุดมศักดิ -คุณดวงพร หงษ์ทอง และคณะ ฯ ๒. คุณศันสนีย์ นุตาล ๓. คุณสมพร หลิมตระกูล ๔. คุณอภิสรา หลิมตระกูล ๕. คุณสมพิศ หลิมตระกูล ๖. คุณวรกานต์ หลิมตระกูล ๗. คุณวีรวัต เอกภานุวัฒน์ ๘. คุณบูรตา อิ้งจะนิล ๙. คุณปฤษฎางค์ อิ้งจะนิล ๑๐.ดร.ทรงพล กุลวิวัฒน์ ๑๑.คุณนภัสวันต์ อิ้งจะนิล ๑๒.Natasha Kulviwat ๑๓.Natalya Kulviwat ๑๔. คุณอภิสิทธิ กุลวิวัฒน์ ๑๕. คุณปฐมา วัฒนทรงสิทธิ ๑๖. คุณสุชานันท์ ทองเงิน ๑๗. คุณอุษารัตน์ (ไม่มีนามสกุล) ๑๘. อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร

description

ขอเชิญร่วมพิธีถวายระฆัง ๑๑ ก.ค ๒๕๕๗ (วันอาสาฬหบูชา) กำหนดการงานบุญ "วันอาสาฬหบูชา" วันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘) วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทำบุญสลากภัตร เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เวลา ๑๒.๐๐ น. ประกอบพิธีถวายระฆัง ๔๘ ใบ (รอบอุโบสถ) - รับศีล - กล่าวคำถวายระฆัง - กรวดน้ำ รับพร - เจ้าภาพยกระฆังขึ้นแขวน - พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา - เจ้าภาพตีระฆังเป็นปฐมฤกษ์ เวลา ๑๔.๐๐ น. ประกอบพิธีถวายบุษบก (มณฑปพระอสีติธาตุ) - รับศีล - กล่าวคำถวายบุษบก จำนวน ๕ หลัง - กรวดน้ำ รับพร เวลา ๑๙.๐๐ น. ฟังธรรม พิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูช

Transcript of รายชื่อเจ้าภาพระฆัง ๔๘

Page 1: รายชื่อเจ้าภาพระฆัง ๔๘

1

ระฆง ใบท ๑

รายชอเจาภาพ รวม ๑๘ ราย มสลกขอธรรม

“ธรรมใดใดกไรคา ถาไมท า” ๑.คณอดมศกด-คณดวงพร หงษทอง และคณะ ฯ ๒. คณศนสนย นตาล ๓. คณสมพร หลมตระกล ๔. คณอภสรา หลมตระกล ๕. คณสมพศ หลมตระกล ๖. คณวรกานต หลมตระกล ๗. คณวรวต เอกภานวฒน ๘. คณบรตา องจะนล ๙. คณปฤษฎางค องจะนล ๑๐.ดร.ทรงพล กลววฒน ๑๑.คณนภสวนต องจะนล ๑๒.Natasha Kulviwat ๑๓.Natalya Kulviwat ๑๔. คณอภสทธ กลววฒน ๑๕. คณปฐมา วฒนทรงสทธ ๑๖. คณสชานนท ทองเงน ๑๗. คณอษารตน (ไมมนามสกล) ๑๘. อทศใหเจากรรมนายเวร

Page 2: รายชื่อเจ้าภาพระฆัง ๔๘

2

ระฆง ใบท ๒

รายชอเจาภาพ รวม ๕ ราย

๑. ลกหลานรานเพชรขวญมณ และญาต ๒. คณวราภาภรณ หมนสงข ๓. คณเมธา สกลอดมธรรม ๔. คณศรเพญภาส ลมวราภศ ๕. คณจนทรฉาย บญขวญ

ระฆง ใบท ๓

รายชอเจาภาพ รวม ๔ ราย

๑. คณแมทองคลอย รตนสวรรณและครอบครว ๒. คณพอจ ารส-คณแมพรรณ จนทรคลาย ๓. คณไชยากร-คณธนษฐา จนทรคลาย ๔. คณกญญาวย รตนสวรรณและครอบครว

ระฆง ใบท ๔

รายชอเจาภาพ รวม ๑๘ ราย

๑.คณจน แซอง, ๒. อทศแดคณงวนทง แซลม, ๓. อทศแดคณสรสน-คณประสงค สมทรธนานนท ๔. คณประสาน สมทรธนานนท และครอบครว ๕. คณหะโรจ สมทรธนานนท ๖.คณอารยา ไชยชนะ ๗. คณวโรจน สมทรธนานนท ๘. คณอ าพล จายะภม ๙. คณไพโรจน-คณศรกาญจนา สมทรธนานนท ๑๐. คณประยทธ สมทรธนานนท ๑๑.คณสวด สมทรธนานนท ๑๒.คณพรทพย สมทรธนานนท ๑๓.คณกอบกาญจน สมทรธนานนท ๑๔.คณวระเกยรต สนตวฒนพล ๑๕.คณประเสรฐ สมทรธนานนท, ๑๖.คณอมพร สดมากศร

Page 3: รายชื่อเจ้าภาพระฆัง ๔๘

3

๑๗.คณธต สมทรธนานนท ๑๘.คณสชน สมทรธนานนท

ระฆง ใบท ๕

รายชอเจาภาพ รวม ๑๘ ราย

๑. ๑.คณศรกล โอภาสวงศ ๒. ๒.คณมนสนจ อศรภกด ๓. ๓.คณสกญญา วบลยคงสจจะ ๔. ๔.คณอารย เหลองไพฑรย ๕. ๕.คณเพมศกด เหลองไพฑรย ๖. ๖.คณธรรมศกด เหลองไพฑรย ๗. ๗.คณจราภรณ เหลองไพฑรย ๘. ๘.คณเฉลมศกด เหลองไพฑรย ๙. ๙. คณนาฏอนงค เหลองไพฑรย ๑๐. ๑๐. คณสวนนท ชวพนธศรพร ๑๑. ๑๑.คณพระพงษ กลนลออ ๑๒. ๑๒.คณมณวภา อรรถยต ๑๓. ๑๓.คณพทธพงษ เพยรเจรญ ๑๔. ๑๔.คณอศรา กนตรตนาวงศ ๑๕. ๑๕.คณพรหมพร ภทรวมลพร ๑๖. ๑๖.ผบรหารโรงแรมเวยงใตและคณะ ๑๗. ๑๗.คณคด ศรดาพมพ ๑๘. ๑๘.ไมประสงคออกนาม

ระฆง ใบท ๖

รายชอเจาภาพ รวม ๑๐ ราย

๑.คณชอเพยว เตโชฬาร ๒.คณคะนงนจ เตโชฬาร ๓.คณกนตธร เตโชฬาร, ๔.คณฐตา เตโชฬาร ๕.คณมงคล ศรตระกล

Page 4: รายชื่อเจ้าภาพระฆัง ๔๘

4

๖.คณภกด ศรตระกล ๗.คณยทธนา ศรตระกล, ๘.คณกลศ-คณกนกวรรณ สมบตศร ๙.คณกาณฑ สมบตศร ๑๐.คณกญญ สมบตศร

ระฆง ใบท ๗

รายชอเจาภาพ รวม ๘ ราย

๑.สพรรณ บดดหงษ ๒.พนทรพย ทพพะกล ณ อยธยา ๓.นธวด แกวทองสอน ๔.ปรนย จนทชม ๕.ธนกจ นมวญญา ๖.รกธดา วฒนวสาระ ๗.นาวน มหาพฤกษ ๘.พระศกด ทองเพม

ระฆงใบท ๘

รายชอเจาภาพรวม ๑๗ ราย

๑.แมชสชนย นศามณรตน ๒. คณเสร นศามณรตน ๓.แมชดาวเรอง นศามณรตน ๔.คณ ก.ต.ฤ. นศามณรตน ๕. คณมงคล นศามณรตน ๖.คณจฬาทพย นศามณรตน ๗.คณอครเดช นศามณรตน ๘.ด.ญ.ปาลน นศามณรตน ๙.ด.ช.ทตพล นศามณรตน ๑๐.คณธรรมนญ นศามณรตน ๑๑.คณชยากร นศามณรตน ๑๒.ด.ช.จตนาถ นศามณรตน

Page 5: รายชื่อเจ้าภาพระฆัง ๔๘

5

๑๓.ด.ญ.วสวน นศามณรตน, ๑๔.คณดาวรรณ ละเอยดด ๑๕.คณจนทรรตน แกวเขยว ๑๖.คณอนชา สขเกษม ๑๗.ด.ช.วรวช สขเกษม

ระฆงใบท ๙

รายชอเจาภาพรวม ๔ ราย

๑.คณววฒนพงศ วฒธรรมคณาพร ๒.จตรา วฒธรรมคณาพร ๓.จามร พลาศจตร ๔.จตราพร ศลากล

ระฆงใบท ๑๐

รายชอเจาภาพรวม ๕ ราย

๑.คณวรตน ทพพานนทกล, ๒.คณจนทนา ทพพานนทกล, ๓.คณอบล ประเสรฐสทธกล ๔.คณปณฑชนต ทพพานนทกล, ๕.คณธนชย ทพพานนทกล

ระฆงใบท ๑๑

รายชอเจาภาพรวม ๒ ราย

๑.คณอาคม อนเมตตาอาร ๒.คณธวชชย อนเมตตาอาร

ระฆงใบท ๑๒

รายชอเจาภาพรวม ๓ ราย

๑.คณอภชาต อนเมตตาอาร ๒.คณภานรจ ปณฑก าพล ๓.คณจราวรรณ อนเมตตาอาร

ระฆงใบท ๑๓

รายชอเจาภาพรวม ๔๖ ราย

๑.คณกมลชนก หานสวรรณกล ๒.คณพอหยวน-คณแมอนงค หานสวรรณกล ๓.คณวฒชย-คณณหทย ใสสก ๔.คณกชกร-คณสทธชย ใสสก ๕.พญ.จราพร แสงแกวสนตสข ๖.คณวระพล แสงแกวสนตสข

Page 6: รายชื่อเจ้าภาพระฆัง ๔๘

6

๗.คณล าใย เกมาหะยง ๘.คณนาราวนท กมกล ๙. คณราตร กมกล, ๑๐.คณฉลวย กมกล ๑๑.คณหฤษฎ กมกล ๑๒.คณธรยทธ กมกล ๑๓.ครอบครวเยอกเยน ๑๔.รานโคงเจรญ ๑๕.คณพรเทพ-คณวนดา พลเผอก ๑๖.พ.ต.อ.สนม อาษาสข ๑๗.คณประเทอง อาษาสข ๑๘.คณปยะธดา อาษาสข ๑๙.คณสลกจตร สขสบาย ๒๐.คณมณ อาษาสข ๒๑.คณลดดา อาษาสข ๒๒.คณอดศกด อาษาสข ๒๓.พญ.ภษตา ส าราญกจด ารง ๒๔.คณอดม ส าราญกจด ารงค ๒๕.คณภษต ส าราญกจด ารง ๒๖.ครอบครวสาพพฒน ๒๗.คณเจยว ออนวงษ ๒๘.ครอบครวหวงอาษา ๒๙.คณพชรนทร ศรรกษ ๓๐.กปตนธนภทร บณยรกษ ๓๑.สจ.นมต หงสวไล

Page 7: รายชื่อเจ้าภาพระฆัง ๔๘

7

๓๒.คณขษรสร หงสวไล ๓๓.คณกญญาภค หงษวไล ๓๔.คณคณนฎฐ หงษวไล ๓๕.คณซม แซจ ๓๖.ครอบครวจฬารกล, ๓๗.คณสมสข เนนรมงคล, ๓๘. คณกษมา หมนการ ๓๙.ครอบครวมกดา ๔๐.ครอบครวหานสวรรณกล ๔๑.คณละมย-คณภทราพร ใจฉลาด ๔๒.คณพอสรวย-คณแมชม อณฑสตร ๔๓.คณอรสา อาษาสข ๔๔.คณสสยเทพ (ไมมนามสกล) ๔๕. ส.อ. สนน ผางพนธ ๔๖.ครอบครวประคอง

ระฆงใบท ๑๔

รายชอเจาภาพรวม ๕ ราย

๑.คณใสเฮยง แซลอ ๒.ครอบครวเกษตรศรกล ๓.ครอบครวแสงสทธจรตกล ๔.ครอบครวศรทรพยสมบต ๕.ครอบครววรยะศรพงศ ญาตมตร และเพอนๆ

ระฆงใบท ๑๕

รายชอเจาภาพรวม ๓ ราย

๑.คณชยานนท พเศษนครกจ ๒.คณสมาล พเศษนครกจ ๓.ด.ช.ศภโชค พเศษนครกจ

ระฆงใบท ๑๖

รายชอเจาภาพรวม ๕ ราย

๑.คณยทธกร พนปทพย ๒.คณเจษฎาภร พนปทพย

Page 8: รายชื่อเจ้าภาพระฆัง ๔๘

8

๓.ด.ช.เอกศษฎ พนปทพย ๔.ด.ญ.อลนนนท พนปทพย ๕.ด.ญ.อรอนท พนปทพย

ระฆงใบท ๑๗

รายชอเจาภาพรวม ๗ ราย

๑.คณวชต ชวนะพานช ๒.คณสวรรณ ชวนะพานช ๓.คณปณตา ชวนะพานช ๔.คณจฑามาศ ชวนะพานช ๕.คณชนวฒน ชวนะพานช ๖.คณอภรญา ชวนะพานช ๗.ด.ช.ขยพล ชวนะพานช

ระฆงใบท๑๘.

รายชอเจาภาพรวม ๕ ราย

๑.คณปรยพงษ ประถมปทมะ ๒.คณพธเนศ ประถมปทมะ ๓.คณเพลนพศ สงวนวงษ ๔.คณไพรตน สงวนวงษ ๕.คณประสทธ สงวนวงษ

ระฆงใบท๑๙.

รายชอเจาภาพรวม ๑ ราย

๑. คณประมาณ - คณอษา ภทรวณชการ

ระฆงใบท๒๐.

รายชอเจาภาพรวม ๑ ราย

๑. คณประมาณ - คณอษา ภทรวณชการ

ระฆงใบท๒๑.

รายชอเจาภาพรวม ๑ ราย

๑. คณประมาณ - คณอษา ภทรวณชการ

ระฆงใบท๒๒.

รายชอเจาภาพรวม ๑ ราย

๑. คณประมาณ - คณอษา ภทรวณชการ

Page 9: รายชื่อเจ้าภาพระฆัง ๔๘

9

ระฆงใบท๑

รายชอเจาภาพรวม ๒ ราย มสลกขอธรรม

“รอยกบกาย รอยกบใจ นนแหละจงจะเขาใกลธรรม” ๑.คณเชงคม แซเบ และครอบครวธรรมสวยด, ๒.คณแมลงง แซหล และครอบครวสรจนทรดลก

ระฆงใบท ๑.

รายชอเจาภาพรวม ๑๔ ราย

๑.คณกตตลาภ ภทรวณชการ ๒.คณจรยา ภทรวณชการ ๓.คณเอก ภทรวณชการ ๔.คณณฐพร ภทรวณชการ ๕.คณนพกร ภทรวณชการ ๖.คณมาลน ภทรวณชการ ๗.คณบงเงก ภทรวณชการ ๘.คณจราภรณ ภทรวณชการ, ๙.คณสนย เตมเจรญสข, ๑๐.คณจตรา เปลยนวงษ, ๑๑.คณไพฑรย กระตจระนนท ๑๒.คณศภกานต กระตจระนนท ๑๓.คณวรชฌา กระตจระนนท ๑๔.ด.ญ.ชตวรรณ กระตจระนนท

ระฆงใบท ๒.

รายชอเจาภาพรวม ๓๐ ราย

๑.คณนตยา จนดารตน ๒.คณนรนทร จนดารตน

Page 10: รายชื่อเจ้าภาพระฆัง ๔๘

10

๓.คณกฤตน จนดารตน ๔.คณณฏฐพชร จนดารตน ๕.คณรงโรจน จนดารตน ๖.คณฐตวชญ จนดารตน ๗.คณนรสรา จนดารตน ๘.คณวรศรา จนดารตน ๙.คณนภาวรรณ ลขตสมบต ๑๐.คณกรวรรณ จนทราภรณศลป ๑๑.คณพธาน สนทร ปยะพนธ, ๑๒.คณกฤษฎา ลขตกาญจนากรกจ ๑๓.คณธนารตน ลขตกาญจนากรกจ ๑๔.คณณฐกานต ลขตกาญจนากรกจ ๑๕.คณธนากรณ ลขตกาญจนากรกจ ๑๖.คณปนดา ลขตกาญจนากรกจ ๑๗.คณเจษฎา ลขตกาญจนากรกจ ๑๘.คณอบล ลขตกาญจนากรกจ ๑๙.คณเจตพล ลขตกาญจนากรกจ ๒๐.คณเจตรน ลขตกาญจนากรกจ ๒๑.คณชนตา ลขตกาญจนากรกจ ๒๒.คณกตตชย ลขตกาญจนากรกจ ๒๓.คณนนทนภส ลขตกาญจนากรกจ ๒๔.คณภรชญา ลขตกาญจนากรกจ ๒๕.คณสงศร วรยะภาค ๒๖.คณชาญชย นพพรพรหม ๒๗.คณขญญารตน นพพรพรหม,

Page 11: รายชื่อเจ้าภาพระฆัง ๔๘

11

๒๘.คณวนชย แสงศรวฒ ๒๙.คณนภสวรรณ แสงศรวฒ ๓๐.คณปณณวชญ แสงศรวฒ

ระฆงใบท ๓.

รายชอเจาภาพรวม ๒๗ ราย

๑.คณวยะดา แยมสรวล ๒.คณกนษฐา แยมสรวล ๓.คณฉตรชย แยมสรวล ๔.คณทองสข แยมสรวล ๕.คณธนกร พสพรชวน และครอบครว ๖.คณศรพร โชตนาการสถตย และครอบครว ๗.คณปยะณฐ แยมสรวล ๘.คณสกฤษด แยมสรวล ๙.คณณฐยาน แยมสรวล ๑๐.คณณฐนนท พศทธนนตกล และครอบครว ๑๑.ครอบครวพนตาวงศ ๑๒.เฟรนซ อดมเสรเลศ ๑๓.คณชวกร อดมเสรเลศ ๑๔.คณสบาพร อดมเสรเลศ ๑๕.ด.ช.เตชภณ อดมเสรเลศ ๑๖.คณบาหลน ทองม ๑๗.คณนฎฐา โพธพมและครอบครว ๑๘.คณพศวงศ ฐานานศกด ๑๙.คณศวาพร ฐานานศกด ๒๐.คณฐตรชต ฐานานศกด ๒๑.คณพงษศร ฐานานศกด ๒๒.คณชย กจนนทชย

Page 12: รายชื่อเจ้าภาพระฆัง ๔๘

12

๒๓.คณลนจง กจนนทชย ๒๔.คณธนกร กจนนทชย ๒๕.คณเปมกา กจนนทชย ๒๖.คณชยยทธ วราสนธ ๒๗.คณทพยวรรณ ทรกษา

ระฆงใบท ๔.

รายชอเจาภาพรวม ๒ ราย

๑.คณธรรมสรณ ผวจนทร ๒.คณธญยธรณ กองพรหม

ระฆงใบท ๕.

รายชอเจาภาพรวม ๑ ราย

๑.ผ.อ.วสทธ-อ.จนทรรก ปงสมบรณสข และครอบครว

ระฆงใบท ๖.

รายชอเจาภาพรวม ๑๒ ราย

๑.คณทรงยศ เสรมสาธนสวสด ๒.คณจราภรณ ละเอยดด ๓.นายนธ เสรมสาธนสวสด ๔.คณพทยา เสรมสาธนสวสด ๕.ด.ญ.อรสรา เสรมสาธนสวสด ๖.ด.ญ.ฉมามาศ เสรมสาธนสวสด ๗.ด.ช.ภวศ เสรมสาธนสวสด ๘.คณวฒนพร พงศสทธยากร ๙.คณกวสรา ศรสขมงม ๑๐.คณหาญ ละเอยดด ๑๑.คณสมจต ละเอยดด ๑๒.อทศให คณพอสทธ-คณแมจ-คณสมประสงค-คณจงด เสรมสาธนสวสด

ระฆงใบท ๗.

รายชอเจาภาพรวม ๑๐ ราย

๑.คณวกรม วรการ ๒.คณจกรกฤช วฒนกจ ๓.คณสวล วฒนกจ

Page 13: รายชื่อเจ้าภาพระฆัง ๔๘

13

๔.คณปวรศา ปญญาธรารกษ ๕.คณธนธรณ นรนทรวงษ ๖.คณเมธา สกลอดมธรรม ๗.คณฉตรชย ดรยประณต ๘.คณวราภรณ หมนสงข ๙.คณประดษฐ ตนวระชยสกล ๑๐.คณประทม ตนวระชยสกล

ระฆงใบท ๘.

รายชอเจาภาพรวม ๑๕ ราย

๑.พระประยงค ชนวโร ๒.คณกรองแกว ปนะถา ๓.คณอ านวย-คณสมครา บญรอด และครอบครว ๔.คณธนมล นโนวรรณ ๕.รานตะวนครวเรอน ๖.คณนภา วงคอ าไพ ๗.คณสาคร รตนนมตร และครอบครว ๘.คณศรพงษ รตนนมตร และครอบครว ๙.คณมาล ทองเงน ๑๐.คณสมปอง ทองเงน ๑๑.คณปราณ ทองเงน ๑๒.คณโสภาพรรณ สงพงษสข ๑๓.คณเก-คณด า ทองเงน และครอบครว ๑๔.คณศรขวญ บวขาว ๑๕. คณธนกฤ ไชยโขง

Page 14: รายชื่อเจ้าภาพระฆัง ๔๘

14

ระฆงใบท ๑.

รายชอเจาภาพรวม ๖ ราย

๑.คณแมมณ โพธกลาง และครอบครว ๒.คณยศถนอม แสนวเศษ ๓.คณสนต เจมเพม และครอบครว ๔.พ.ต.ท.ปณชย ศรทธาวฒ ๕.คณวนดา เลศวลย และคณะฯ ๖.คณวโรจน สมทรธนานนทและคณะฯ

ระฆงใบท ๒.

รายชอเจาภาพรวม ๑ ราย

๑.คณพงษประเสรฐ-คณศรพร ใจชม และครอบครว

ระฆงใบท ๓.

รายชอเจาภาพรวม ๑๖ ราย

๑.คณชชาต วรมตร-คณกลยา ธนวรฬหกล(เตารถ) ๒.คณอนกฤษณ ธนวนรฬหกล ๓.คณณฐฌา จอมอตม ๔. คณสรสช จอมอตม ๕.คณพนส จอมอตม ๖.คณวนชย เตารถ และบตร ๗.คณบญสม แปนเกด ๘.คณวรรณา เตารถและบตร-ธดา ๙.คณมลฑา เตารถ และบตร-ธดา ๑๐.คณวาจา เตารถ ๑๑.คณมานพ เพชรตง ๑๒.นางชน เจรญสข ๑๓. อทศให พอบญ-แมไพ เตารถ,นายจงหวด เตารถ,นางประทม เตารถ ๑๔.อ.วเชยร-อ.แขไข กตตปญญาวงษ

Page 15: รายชื่อเจ้าภาพระฆัง ๔๘

15

๑๕.คณวชรพนธ-คณสนนาฏ-ด.ญ.วชรญาณ กตตปญญาวงษ ๑๖.คณววฒน กตตปญญาวงษ

ระฆงใบท ๔.

รายชอเจาภาพรวม ๑ ราย

๑.คณแมมณ โพธกลาง และครอบครว

ระฆงใบท ๑-๘.

รายชอเจาภาพรวม ๘ ราย

๑.ดร.สรชย ศรสารคาม (ปลดกระทรวง ไอซท) ๒.ดร.สรชย ศรสารคาม (ปลดกระทรวง ไอซท) ๓.ดร.สรชย ศรสารคาม (ปลดกระทรวง ไอซท) ๔.ดร.สรชย ศรสารคาม (ปลดกระทรวง ไอซท) ๕.ดร.สรชย ศรสารคาม (ปลดกระทรวง ไอซท) ๖.ดร.สรชย ศรสารคาม (ปลดกระทรวง ไอซท) ๗.ดร.สรชย ศรสารคาม (ปลดกระทรวง ไอซท) ๘.ดร.สรชย ศรสารคาม (ปลดกระทรวง ไอซท)

ระฆงใบท ๙

รายชอเจาภาพรวม ๑ ราย

๑.แมชอาภากร กงแกว และคณะฯ

ระฆงใบท ๑๐.

รายชอเจาภาพรวม ๑ ราย

๑.แมชอาภากร กงแกว และคณะฯ

ระฆงใบท ๑๑.

รายชอเจาภาพรวม ๓ ราย

๑.ครอบครวสมบตธรรม ๒.คณวรวฒ-คณณธกร สมบตธรรม ๓. คณปรณ มนคง

ระฆงใบท ๑๒.

รายชอเจาภาพรวม ๔ ราย

๑.ครอบครวหงสแสนยาธรรม ๒.คณนวภรณ หงสแสนยาธรรม ๓.คณวรรณพร หงสแสนยาธรรม

Page 16: รายชื่อเจ้าภาพระฆัง ๔๘

16

๔.ครอบครวพรหมภกด

Page 17: รายชื่อเจ้าภาพระฆัง ๔๘

17

-ดานท ๑ ใหสลกวา “ถวายเปนพทธบชา เนองในวน

อาสาฬหบชา ๑๑ ก.ค.๒๕๕๗ ณ วดปามะไฟ ต.โคกไมลาย

อ.เมอง จ.ปราจนบร”

-ดานทเหลออก ๓ ดาน ใหสลกรายชอเจาภาพตามรายการทสง

มาดวยน