План презентації

23
Кафедра ім. Жана Моне з права Європейського Союзу НаУКМА До питання імплементації acquis communautaire ЄС з прав людини” Павло Пушкар, к.ю.н., Секретаріат Європейського Суду з прав людини (м. Страсбург, Франція)

description

Кафедра ім. Жана Моне з права Європейського Союзу НаУКМА “ До питання і мплементаці ї acquis communautaire ЄС з прав людини ” Павло Пушкар, к.ю.н., Секретаріат Європейського Суду з прав людини (м. Страсбург, Франція). План презентації. 1) П оняття «acquis communautaire» з прав людини - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of План презентації

Кафедра ім. Жана Моне з права Європейського Союзу НаУКМА

“До питання імплементації acquis communautaire ЄС з прав людини”

Павло Пушкар, к.ю.н., Секретаріат Європейського Суду з прав людини

(м. Страсбург, Франція)

План презентації

1) Поняття «acquis communautaire» з прав людини

2) Угода про сусідство та acquis communautaire з прав людини

3) Угода про асоціацію та acquis communautaire з прав людини

4) Членство в ЄС та дотримання acquis communautaire з прав людиниз як необхідний елемент для вступу в ЄС

5) План дій Україна – Рада Європи (2011-2014)

6) Резолюція ПАРЄ стосовно України

7) Cитуація по справах стосовно України

8) Висновки та перспективи

Acquis communautaire з прав людини

1) У юридичному розумінні представляється, що поняття «acquis communautaire» є тотожним поняттю «правова система»

2) Конвенція з прав людини як частина аcquis communautaire з прав людини

3) Практика Європейського Суду з прав людини як частина аcquis communautaire з прав людини

4) Обов’язок держави застосовувати аcquis communautaire з прав людини як правову спадщину чи спільне надбання держав-членів ЄС

Конвенція як частина acquis communautaire з прав людини

“Важливим елементом acquis communautaire у внутрішній політиці ЄС є загальні принципи, закріплені в установчих договорах ЄС. Відповідно до ст. 6 Договору про ЄС Євросоюз засновано на принципах волі, демократії, поваги прав людини та її основних свобод, верховенства права і принципах, загальних для всіх країн-членів; на принципі захисту фундаментальних прав людини, гарантованих Європейською конвенцією з прав людини, у тій мірі, в якій вони є спільними для конституційних традицій країн-членів.”

Конвенція як частина acquis communautaire з прав людини

“При цьому, мабуть, в угодах (які не передбачають вступ у ЄС, наприклад, угода про створення зони вільної торгівлі чи угода про привілейоване сусідство) між ЄС і такими країнами належить чітко обговорювати й узгоджувати з інститутами ЄС обсяг acquis communautaire і пріоритети імплементації його окремих елементів, що мають особливе значення для встановлення особливих форм співробітництва з ЄС”.

Плани дійУкраїна-ЄС

1) Реформа судової влади

2) Реформа органів прокуратури

3) Зміни в діяльності правоохоронних органів

4) Ефективне виконання рішень Європейського суду з прав людини

5) Підготовка суддів, прокурорів та державних службовців правоохоронних органів з прав людини

Плани дійУкраїна-ЄС

1) Дотримання прав людини (імплементація Конвенцій ООН з прав людини та ЄКПЛ, а також Конвенцій Ради Європи з прав людини)

2) Запобігання тортурам та зміна національної практики стосовно права на свободу та особисту недоторканість (СРТ)

3) Сприяння міжнародному кримінальному правосуддю

Угода про асоціацію- Політичнии діалог

2.1. Демократія, верховенство права, дотримання прав людини і основних свобод

Посилення стабільності, незалежності та ефективності функціонування установ, забезпечуючи впровадження демократії та верховенства права, зокрема:

• просування процесу всеохоплюючої конституційної реформи, розробленої для подальшого розвитку ефективної конституційної системи стримувань і противаг між органами державної влади згідно з відповідними рекомендаціями Венеціанської Комісії;

• зміцнення функціонування місцевого та регіонального самоврядування, з урахуванням відповідних стандартів, що містяться в Європейській Хартії місцевого самоврядування;

• тісна співпраця у реформуванні та посиленні спроможності системи державного управління в Україні;

• забезпечення ефективності виборчої системи;

Угода про асоціацію- Політичнии діалог

1) Забезпечення незалежного судочинства та ефективності судів і прокуратури, а також правоохоронних органів, зокрема:

• продовження реформування судоустрою та судової системи для подальшого посилення незалежності, неупередженості та професіоналізму судової гілки влади і судів;

• ефективна імплементація та запровадження європейських стандартів у цивільному, кримінальному й адміністративному кодексах та їх відповідних процесуальних кодексах.

2) Забезпечення поваги прав людини та основних свобод шляхом всебічного співробітництва з питань захисту прав людини і основних свобод:

• продовження виконання рішень Європейського Суду з прав людини та сприяння подальшому розвитку практики Суду, як основного джерела міжнародного права з прав людини, за підтримки ЄС;

• покращення обізнаності з прав людини серед суддів, прокурорів та в інших правоохоронних органах (зокрема з питань боротьби з тортурами та нелюдським і принизливим поводженням, для суддів, прокурорів та співробітників правоохоронних органів);

Порядку денний асоціаціі Україна – ЄС

Забезпечення поваги прав людини та основних свобод шляхом всебічного співробітництва з питань захисту прав людини і основних свобод, охоплюючи як індивідуальні випадки, так і питання, які стосуються інструментів міжнародного права та прав людини. Це співробітництво включає, між іншим:

(а.) Сприяння імплементації міжнародних і регіональних стандартів прав людини

• продовження виконання рішень Європейського Суду з прав людини та сприяння подальшому розвитку практики Суду, як основного джерела міжнародного права з прав людини, за підтримки ЄС;

• покращення обізнаності з прав людини серед суддів, прокурорів та в інших правоохоронних органах шляхом спільних заходів щодо проведення навчань з питань прав людини, а також, зокрема з питань боротьби з тортурами та нелюдським і принизливим поводженням, для суддів, прокурорів та співробітників правоохоронних органів;

Вступ до ЄС?

Копенгагенські критерії :

- Посилення стабільності, незалежності та ефективності функціонування установ, забезпечуючи впровадження демократії та верховенства права та національних меншин;

- Існування дієвої ринкової економіки;

- Спроможність виконувати зобовязання що випливають із членства, включаючи дотримання політичних економічних та монетарних цілей союзу та адміністративна можливість ефективно застосовувати acquis ЄС.

Глави 19, 23 та 24 аcquis ЄС

Глава 19: Соціальна політика та працевлаштування

Аcquis в соціальній сфері включає існування мінімальних стандартів у галузі трудового права, рівності осіб, охорони здоровя та безпеки на роботі, а також заборони дискримінації.

Глава 23: Судочинство та основоположні права

Забезпечення незалежності судової влади, боротьба з корупцією, справедливого судочинства, гарантування основоположних прав та забезпечення імплементації прав задекларованих в Хартіїї Основоположних Прав ЄС

Глава 24: Справедливість, свобода та безпека (Політика ЄС щодо єдиного простору)

Наслідки незастосування acquis в галузі прав людини для можливого членства в ЄС

1) Приклад Туреччини:

-дотримання принципів верховенства права та прав людини, свобода релігії, заборона тортур, застосування стандартів МОП у сфері працевлаштування;

2) Приклад Хорватії:

-дотримання принципів верховенства права та прав людини, забезпечення незалежності суду, заборона дискримінації, заборона тортур, сприяння міжнародному правосуддю.

3) Можливі наслідки недотримання – припинення переговорів про членство.

План дій РЄ (2011-2014)

Заходи в галузі верховенства права

• Забезпечення ефективного і незалежного правосуддя

• Сприяння дієвій і прозорій судовій системі

Заходи в галузі демократії

• Сприяння регіональній та місцевій демократії

• Зміцнення демократичного управління

• Створення і сприяння розвитку культури демократії та

громадянського суспільства.

Заходи в галузі прав людини (ПД)• РЄ і рішеннями Європейського суду з прав людини, та на посилення

захисту прав людини і краще виконання судових рішень

• Зміцнення потенціалу судової влади та урядового апарату

• Підвищення обізнаності та поширення інформації про Конвенцію і прецедентну судову практику щодо України

серед національних органів влади та судових органів

• Підготовка суддів, прокурорів та інших посадових осіб, задіяних у сфері судочинства, правоохоронних органів

та виправних закладів

• Запобігання нелюдському та принижуючому гідність поводженню

• Сприяння рівності та єдності

• Поліпшення захисту прав уразливих верств населення та соціальних прав.

Застосування acquis з прав людини РЄ

1) Конвенції ООН з прав людини

2) Міжнародні Конвенції з питань міжнародного кримінального права

3) Застосування Конвенцій РЄ та права Ради Європи у галузі прав людини

4) Конвенція з прав людини та практика Європейського Суду з прав людини як частина acquis з прав людини ЄС

5) Участь ЄС у Конвенції з прав людини

Резолюція РЄ стосовно України

Дата прийняття – 9 січня 2012 року

1) Політичні переслідування

2) Юридичні питання: -Відсутність незалежного суду-Застосування запобіжних заходів в кримінальних справах (тримання під вартою)-Відсутність рівності сторін в кримінальних справах-Неналежне обгрунтування обвинувальних висновків та вироків-Конституційна реформа

Навантаження Суду

Статистичні дані на 1 січня 2011 року

Рішення стосовно суті

Порушення по тематиці

Конвенція як частина acquis communautaire з прав людини

“При цьому, мабуть, в угодах (які не передбачають вступ у ЄС, наприклад, угода про створення зони вільної торгівлі чи угода про привілейоване сусідство) між ЄС і такими країнами належить чітко обговорювати й узгоджувати з інститутами ЄС обсяг acquis communautaire і пріоритети імплементації його окремих елементів, що мають особливе значення для встановлення особливих форм співробітництва з ЄС”.

ВИСНОВКИ

ОбговоренняПитання відповіді

Дякую за Вашу увагу!