สาระที่ ๔ มาตรฐาน ที่ ๔.๒ ตัวชี้วัด...

31
ขขข ขข ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข ข.ข ขขขข ขขขขขขขขขขขขขขข ขข ขขขขขข ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข ขขขขขขขขข ข.ข ขขขข ขขขขขขขข ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข ข. ข.ข ขขขขขขขขขขขขข ข. ข.ข ขขขขขขขขขขขขข ขขข ขขขข ข. ข.ข ขขขขขขขขขขขขข ข. ข.ข ขขขขขขขขขขขขข ขขข ขขขข

description

ข้อ ๓๒ ตอนเริ่มต้นวัตถุอยู่ห่างจากจุดอ้างอิงไปทางขวา ๔.๐ เมตร เมื่อเวลาผ่านไป ๑๐ วินาที พบว่าวัตถุอยู่ห่างจากจุดอ้างอิงไปทางซ้าย ๘.๐ เมตร จงหาความเร็วเฉลี่ยของวัตถุนี้ ๑. ๐.๔ เมตรต่อวินาที ๒. ๐.๔ เมตรต่อวินาที ทางซ้าย ๓. ๑.๒ เมตรต่อวินาที ๔. ๑.๒ เมตรต่อวินาที ทางซ้าย. สาระที่ ๔ - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of สาระที่ ๔ มาตรฐาน ที่ ๔.๒ ตัวชี้วัด...

Page 1: สาระที่ ๔  มาตรฐาน ที่ ๔.๒ ตัวชี้วัด ที่ ๑

ข้�อ ๓๒ ตอนเริ่��มต�นวั�ตถุ�อยู่��ห่�างจากจ�ดอ�างอ�งไปทางข้วัา ๔.๐ เมตริ่ เม �อเวัลาผ่�านไป ๑๐ วั�นาท$ พบวั�าวั�ตถุ�อยู่��ห่�างจากจ�ดอ�างอ�งไปทางซ้�ายู่ ๘.๐ เมตริ่ จงห่าควัามเริ่*วัเฉล$�ยู่ข้องวั�ตถุ�น$,

๑. ๐.๔ เมตริ่ต�อวั�นาท$๒. ๐.๔ เมตริ่ต�อวั�นาท$ ทางซ้�ายู่๓. ๑.๒ เมตริ่ต�อวั�นาท$๔. ๑.๒ เมตริ่ต�อวั�นาท$ ทางซ้�ายู่

Page 2: สาระที่ ๔  มาตรฐาน ที่ ๔.๒ ตัวชี้วัด ที่ ๑

สาริ่ะท$� ๔ มาตริ่ฐานท$� ๔.๒ ต�วัชี้$,วั�ดท$� ๑ เน ,อห่าท$�เก$�ยู่วัข้�อง การิ่เคล �อนท$�แนวัตริ่ง เพ��มเต�ม

Page 3: สาระที่ ๔  มาตรฐาน ที่ ๔.๒ ตัวชี้วัด ที่ ๑

ข้�อ ๓๓ ข้�อใดท$�วั�ตถุ�ม$ควัามเริ่�งไปทางซ้�ายู่

๑. วั�ตถุ�เคล �อนท$�ไปทางข้วัาแล�วัเคล �อนท$�เริ่*วัข้3,น ๒. วั�ตถุ�เคล �อนท$�ไปทางข้วัาแล�วัเคล �อนท$�ชี้�าลง ๓. วั�ตถุ�เคล �อนท$�ไปทางซ้�ายู่แล�วัเคล �อนท$�ชี้�าลง ๔. วั�ตถุ�เคล �อนท$�ไปทางซ้�ายู่แล�วัห่ยู่�ด

Page 4: สาระที่ ๔  มาตรฐาน ที่ ๔.๒ ตัวชี้วัด ที่ ๑

สาริ่ะท$� ๔ มาตริ่ฐานท$� ๔.๒ ต�วัชี้$,วั�ดท$� ๑ เน ,อห่าท$�เก$�ยู่วัข้�อง การิ่เคล �อนท$�แนวัตริ่ง เพ��มเต�ม

Page 5: สาระที่ ๔  มาตรฐาน ที่ ๔.๒ ตัวชี้วัด ที่ ๑

ข้�อ ๓๔ ล�กต��มนาฬิ�กาแกวั�งแบบฮาริ่6มอน�กอยู่�าง�ายู่ พบวั�าผ่�านจ�ดต7�าส�ด ท�กๆ ๒.๑ วั�นาท$ ควัามถุ$�ข้องการิ่แกวั�งข้องล�กต��มน$,เป9นไปตามข้�อใด

๑. ๐.๒๔ เฮ�ริ่ตซ้6 ๒. ๐.๔๘ เฮ�ริ่ตซ้6 ๓. ๒.๑ เฮ�ริ่ตซ้6 ๔. ๔.๒ เฮ�ริ่ตซ้6

Page 6: สาระที่ ๔  มาตรฐาน ที่ ๔.๒ ตัวชี้วัด ที่ ๑

สาริ่ะท$� ๔ มาตริ่ฐานท$� ๔.๒ ต�วัชี้$,วั�ดท$� ๒ เน ,อห่าท$�เก$�ยู่วัข้�อง การิ่เคล �อนท$�แบบฮาริ่6มอน�กอยู่�างง�ายู่เพ��มเต�ม

Page 7: สาระที่ ๔  มาตรฐาน ที่ ๔.๒ ตัวชี้วัด ที่ ๑

ข้�อ ๓๕ ผ่�กเชี้ อกเข้�าก�บจ�กยู่าง แล�วัเห่วั$�ยู่งให่�จ�กยู่างเคล �อนท$�เป9นวังกลมในแนวัริ่ะด�บเห่น อศริ่$ษะด�วัยู่อ�ตริ่าเริ่*วัคงต�วั ข้�อใดถุ�กต�อง ๑. จ�กยู่างม$ควัามเริ่*วัคงต�วั ๒. จ�กยู่างม$ควัามเริ่�งเป9นศ�นยู่6 ๓. แริ่งท$�กริ่ะท7าต�อจ�กยู่างม$ท�ศเข้�าส��ศ�นยู่6กลางวังกลม ๔. แริ่งท$�กริ่ะท7าต�อจ�กยู่างม$ท�ศเด$ยู่วัก�บควัามเริ่*วัข้องจ�กยู่าง

Page 8: สาระที่ ๔  มาตรฐาน ที่ ๔.๒ ตัวชี้วัด ที่ ๑

สาริ่ะท$� ๔ มาตริ่ฐานท$� ๔.๒ ต�วัชี้$,วั�ดท$� ๒ เน ,อห่าท$�เก$�ยู่วัข้�อง การิ่เคล �อนท$�แบบวังกลม เพ��มเต�ม จากห่ล�กการิ่ท$�วั�า

“ถุ�าวั�ตถุ�เคล �อนท$�ด�วัยู่อ�ตริ่าเริ่*วัคงท$� เชี้�น วังกลมในแนวัริ่าบ จะเก�ดควัามเริ่�งส��ศ�นยู่6กลางเพ$ยู่งแนวัเด$ยู่วั”

“ถุ�าวั�ตถุ�เคล �อนท$�ด�วัยู่อ�ตริ่าเริ่*วัไม�คงท$� เชี้�น วังกลมในแนวัด��ง จะเก�ดควัามเริ่�งข้3,นท�,งสองแนวั ค อ แนวัเส�นส�มผ่�สและแนวัส��ศ�นยู่6กลาง ซ้3�งแนวัเส�นส�มผ่�สจะข้3,นอยู่��ก�บต7าแห่น�งท$�วั�ตถุ�อยู่��

Page 9: สาระที่ ๔  มาตรฐาน ที่ ๔.๒ ตัวชี้วัด ที่ ๑

ข้�อ ๓๖ ยู่�งล�กป>นออกไปในแนวัริ่ะด�บ ท7าให่�ล�กป>นเคล �อนท$�แบบโพริ่เจกไทล6 ตอนท$�ล�กป>นก7าล�งจะกริ่ะทบพ ,น ข้�อใดถุ�กต�องท$�ส�ด (ไม�ต�องค�ดแริ่งต�านอากาศ)

.ก ควัามเริ่*วัในแนวัริ่ะด�บเป9นศ�นยู่6

.ข้ ควัามเริ่*วัในแนวัริ่ะด�บเท�าก�บควัามเริ่*วัตอนต�นท$�ล�กป>นถุ�กยู่�งออกมา

.ค ควัามเริ่*วัในแนวัริ่ะด�บม$ข้นาดมากกวั�าตอนท$�ถุ�กยู่�งออกมา

.ง ควัามเริ่*วัในแนวัริ่ะด�บม$ข้นาดน�อยู่กวั�าตอนท$�ถุ�กยู่�งออกมาแต�ไม�เป9นศ�นยู่6

Page 10: สาระที่ ๔  มาตรฐาน ที่ ๔.๒ ตัวชี้วัด ที่ ๑

สาริ่ะท$� ๔ มาตริ่ฐานท$� ๔.๒ ต�วัชี้$,วั�ดท$� ๒ เน ,อห่าท$�เก$�ยู่วัข้�อง การิ่เคล �อนท$�แบบโพริ่เจกไทล6

เพ��มเต�ม ห่ล�กการิ่การิ่ห่าควัามเริ่*วั ม$ ๒ กริ่ณี$

๑. การิ่ข้วั�างในแนวัริ่ะด�บ Vริ่าบ (คงท$�) = u

๒. การิ่ข้วั�างลงท7าม�ม θ ก�บแนวัริ่ะด�บ V ริ่าบ(คงท$�) = u cos θ

Page 11: สาระที่ ๔  มาตรฐาน ที่ ๔.๒ ตัวชี้วัด ที่ ๑

37. ในการทดลองเพื่ �อสั�งเกตผลของสั��งก�ดขวางเมื่ �อ คล �นเคล �อนท��ผ�าน เป็�นการศึ�กษาสัมื่บั�ต�ข อใดของคล �น

1. การหั�กเหั2. การเล�"ยวเบัน3. การสัะท อน4. การแทรกสัอด

สัาระท�� 5 มื่าตรฐานท�� ว 5.1 ต�วชี้�"ว�ดท�� 1

เน "อหัาท��เก��ยวข อง เร �องค(ณสัมื่บั�ต�ของคล �น

Page 12: สาระที่ ๔  มาตรฐาน ที่ ๔.๒ ตัวชี้วัด ที่ ๑

38. ถ้ าท+าใหั เก�ดคล �นบันสั นเชี้ อกท��ป็ลายท�"งสัองข างถ้,กข�งต�ง พื่บั ว�าความื่ถ้��และความื่ยาวคล �นค�าหัน��ง ถ้ าท+าใหั ความื่ถ้��ในการสั��น

เพื่��มื่ข�"นเป็�น 2 เท�าของความื่ถ้��เด�มื่ ข อใดถ้,กต อง1. ความื่ยาวคล �นบันเสั นเชี้ อกลดลงเหัล อคร��งหัน��ง เน �องจาก

คล �นเคล �อนท��ในต�วกลางเด�มื่2. ความื่ยาวคล �นบันเสั นเชี้ อกเพื่��มื่ข�"นเป็�น 2 เท�าเน �องจากป็ร�มื่าณ

ท�"งสัองแป็รผ�นตามื่ก�น3. ความื่ยาวคล �นบันเสั นเชี้ อกเท�าเด�มื่ เน �องจากคล �นเก�ดบัน

ต�วกลางเด�มื่4. ความื่ยาวคล �นบันเสั นเชี้ อกเท�าเด�มื่ แต�อ�ตราเร.วของคล �นเพื่��มื่

เป็�นสัองเท�าตามื่สัมื่การ v = fl

• สัาระท�� 5 มื่าตรฐานท�� ว 5.1• ต�วชี้�"ว�ดท�� 1• เน "อหัาท��เก��ยวข อง เร �องคล �น

Page 13: สาระที่ ๔  มาตรฐาน ที่ ๔.๒ ตัวชี้วัด ที่ ๑

39. ว�สัด(ท��ใชี้ ในการบั(ผน�งโรงภาพื่ยนตร1มื่�ผลในการลดป็รากฎการณ1ใดของเสั�ยง

1. การหั�กเหั2. การสัะท อน3. การสั��นพื่ อง4. ดอพื่เพื่ลอร1

• สัาระท�� 5 มื่าตรฐานท�� ว 5.1• ต�วชี้�"ว�ดท�� 2• เน "อหัาท��เก��ยวข อง เร �องคล �นสั�ยง

Page 14: สาระที่ ๔  มาตรฐาน ที่ ๔.๒ ตัวชี้วัด ที่ ๑

40. ข อใดไมื่�ถ้,กต องเก��ยวก�บัคล �นแมื่�เหัล.กไฟฟ5า1. คล �นแมื่�เหัล.กไฟฟ5าท(กชี้น�ดมื่�อ�ตราเร.วในสั(ญญากาศึเท�าก�น2. มื่�คล �นแมื่�เหัล.กไฟฟ5าบัางชี้น�ดต องอาศึ�ยต�วกลางในการเด�น

ทาง3. เมื่ �อคล �นแมื่�เหัล.กไฟฟ5าเด�นทางในต�วกลางท��เป็ล��ยนไป็

อ�ตราเร.วของคล �นจะเป็ล��ยนไป็4. คล �นแมื่�เหัล.กไฟฟ5าเป็�นคล �นท��มื่�ท�"งสันามื่ไฟฟ5าและสันามื่แมื่�

เหัล.ก

• สัาระท�� 5 มื่าตรฐานท�� ว 5.1• ต�วชี้�"ว�ดท�� 4• เน "อหัาท��เก��ยวข อง เร �องคล �นแมื่�เหัล.กไฟฟ5า

Page 15: สาระที่ ๔  มาตรฐาน ที่ ๔.๒ ตัวชี้วัด ที่ ๑

41. ป็รากฎการณ1ทางธรรมื่ชี้าต�ในข อใดท��ไมื่�มื่�ผลต�อการแผ�กระจายของคล �นว�ทย(

1. การเป็ล��ยนขนาดของจ(ดด�บับันดวงอาท�ตย12. การเก�ดแสังเหัน อแสังใต 3. การเก�ดน+"าข�"นน+"าลง4. การเก�ดกลางว�น กลางค น

• สัาระท�� 5 มื่าตรฐานท�� ว 5.1• ต�วชี้�"ว�ดท�� 4• เน "อหัาท��เก��ยวข อง เร �องคล �นแมื่�เหัล.กไฟฟ5า

Page 16: สาระที่ ๔  มาตรฐาน ที่ ๔.๒ ตัวชี้วัด ที่ ๑

1 .เบนไปด�านข้�าง2. เคล �อนท$�ไปเป9นวังกลม3. เคล �อนท$�ในแนวัทางเด�ม4. ยู่�อนกล�บทางเด�ม

42. ถุ�าริ่�งส$แกมมาพ� �งเข้�าไปในบริ่�เวัณีท$�ม$สนามแม�เห่ล*กซ้3�งม$ท�ศต�,งฉาก ก�บการิ่เคล �อนท$�ข้องริ่�งส$ภายู่ในสนามแม�เห่ล*กด�งกล�าวั ริ่�งส$แกมมา ม$แนวัทางการิ่เคล �อนท$�เป9นไปตามข้�อใด

Page 17: สาระที่ ๔  มาตรฐาน ที่ ๔.๒ ตัวชี้วัด ที่ ๑

วั�เคริ่าะห่6

• สัาระท�� 5• มื่าตรฐานท�� 5.1• ต�วชี้�"ว�ดท�� 8• เน "อหัาท��เก��ยวข อง

ท�ศึการเบั��ยงเบันของอน(ภาคแอลฟาและอน(ภาคเบัตาเป็�นไป็ตามื่ท�ศึทาง แรงจากสันามื่แมื่�เหัล.กท��กระท+าต�อป็ระจ(ซึ่��งเคล �อนท��ในสันามื่แมื่�เหัล.ก

Page 18: สาระที่ ๔  มาตรฐาน ที่ ๔.๒ ตัวชี้วัด ที่ ๑

43. ในทางการิ่แพทยู่6 ไอโอด$น -131 น7ามาใชี้�เพ �อวั�ตถุ�ปริ่ะสงค6ตามข้�อใด

1 .ตรวจการไหัลเว�ยนของโลหั�ตในร�างกาย2. ตรวจการท+างานของต�อมื่ไทรอยด13. ร�กษาโรคมื่ะเร.ง4. ร�กษาเน "องอกในสัมื่อง

Page 19: สาระที่ ๔  มาตรฐาน ที่ ๔.๒ ตัวชี้วัด ที่ ๑

วั�เคริ่าะห่6

• สัาระท�� 5• มื่าตรฐานท�� 5.1• ต�วชี้�"ว�ดท�� 9• เน "อหัาท��เก��ยวข อง

ป็ระโยชี้น1ของร�งสั�ด านการแพื่ทย1

Page 20: สาระที่ ๔  มาตรฐาน ที่ ๔.๒ ตัวชี้วัด ที่ ๑

44. โยู่นวั�ตถุ�ข้3,นในแนวัด��ง ในข้ณีะท$�วั�ตถุ�ก7าล�งเคล �อนท$�ข้3,น ข้�อใดสริ่�ปได�ถุ�กต�อง

1 .ความื่เร�งมื่�ท�ศึข�"น2 .ความื่เร�งมื่�ท�ศึลง3 .ความื่เร�งเป็�นศึ,นย14 .ข อมื่,ลไมื่�เพื่�ยงพื่อท��จะบัอกท�ศึ

ของความื่เร�ง

Page 21: สาระที่ ๔  มาตรฐาน ที่ ๔.๒ ตัวชี้วัด ที่ ๑

วั�เคริ่าะห่6• สัาระท�� 4• มื่าตรฐานท�� 4.1 ต�วชี้�"ว�ดท�� 1• มื่าตรฐานท�� 4.2 ต�วชี้�"ว�ดท�� 1• เน "อหัาท��เก��ยวข อง

การเคล �อนท��ในแนวด��งการเคล �อนท��ของว�ตถ้(ในสันามื่โน มื่ถ้�วง การตกอ�สัระ (Free Fall) เป็�นการเคล �อนท��ของว�ตถ้(ภายใต แรงโน มื่ถ้�วงของโลกเพื่�ยงอย�างเด�ยวตลอด การเคล �อนท�� โดยไมื่�พื่�จารณาแรงต านอากาศึ ความื่เร�งในการตกอ�สัระของว�ตถ้( มื่�ท�ศึลงในแนวด��งเสัมื่อ

Page 22: สาระที่ ๔  มาตรฐาน ที่ ๔.๒ ตัวชี้วัด ที่ ๑

45. โยู่นวั�ตถุ�ข้3,นในแนวัด��ง ในข้ณีะท$�วั�ตถุ�อยู่��ท$�จ�ดส�งส�ดพอด$ ควัามเริ่�งข้อง วั�ตถุ�ม$ท�ศใด

1 .ความื่เร�งเป็�นศึ,นย12 .ความื่เร�งมื่�ท�ศึข�"น3 .ความื่เร�งมื่�ท�ศึลง4 .ความื่เร�งก+าล�งเป็ล��ยนท�ศึ

Page 23: สาระที่ ๔  มาตรฐาน ที่ ๔.๒ ตัวชี้วัด ที่ ๑

วั�เคริ่าะห่6

• สัาระท�� 4• มื่าตรฐานท�� 4.1 ต�วชี้�"ว�ดท�� 1• มื่าตรฐานท�� 4.2 ต�วชี้�"ว�ดท�� 1• เน "อหัาท��เก��ยวข อง

การเคล �อนท��ในแนวด��งการเคล �อนท��ของว�ตถ้(ในสันามื่โน มื่ถ้�วง

Page 24: สาระที่ ๔  มาตรฐาน ที่ ๔.๒ ตัวชี้วัด ที่ ๑

46. โยู่นวั�ตถุ�ข้3,นในแนวัด��ง ในข้ณีะท$�วั�ตถุ�ก7าล�งเคล �อนท$�ลง ควัามเริ่�งข้อง วั�ตถุ�ม$ท�ศใด

1 .ความื่เร�งมื่�ท�ศึข�"น2 .ความื่เร�งมื่�ท�ศึลง3 .ความื่เร�งเป็�นศึ,นย14 .ข อมื่,ลไมื่�เพื่�ยงพื่อท��จะบัอกท�ศึของความื่เร�ง

Page 25: สาระที่ ๔  มาตรฐาน ที่ ๔.๒ ตัวชี้วัด ที่ ๑

วั�เคริ่าะห่6

• สัาระท�� 4• มื่าตรฐานท�� 4.1 ต�วชี้�"ว�ดท�� 1• มื่าตรฐานท�� 4.2 ต�วชี้�"ว�ดท�� 1• เน "อหัาท��เก��ยวข อง

การเคล �อนท��ในแนวด��งการเคล �อนท��ของว�ตถ้(ในสันามื่โน มื่ถ้�วง

Page 26: สาระที่ ๔  มาตรฐาน ที่ ๔.๒ ตัวชี้วัด ที่ ๑

47. คล �นเส$ยู่งเป9นคล �นชี้น�ดใด

1 .คล �นตามื่ยาว2 .คล �นตามื่ขวาง3 .คล �นผสัมื่ท��มื่�ท� "งตามื่ยาวและตามื่ขวาง4 .คล �นแมื่�เหัล.กไฟฟ5า

Page 27: สาระที่ ๔  มาตรฐาน ที่ ๔.๒ ตัวชี้วัด ที่ ๑

วั�เคริ่าะห่6

• สัาระท�� 5• มื่าตรฐานท�� 5.2 ต�วชี้�"ว�ดท�� 2• เน "อหัาท��เก��ยวข อง

การเคล �อนท��ของคล �นเสั�ยง เสั�ยงเก�ดจากการสั��นของว�ตถ้( พื่ล�งงานท��ท+าใหั ว�ตถ้(สั� �นจะ

ท+าใหั โมื่เลก(ลของอากาศึท��อย,�รอบัว�ตถ้(สั� �นตามื่ ซึ่��งจะถ้�ายโอนพื่ล�งงานใหั ก�บัโมื่เลก(ลของอากาศึท��อย,�ถ้�ดไป็โมื่เลก(ลของอากาศึจะสั��นกล�บัสั,�ต+าแหัน�งเด�มื่ในแนวเด�ยวก�บัการ

เคล �อนท��ของคล �นเสั�ยง (เสั�ยงเป็�นคล �นตามื่ยาว)

Page 28: สาระที่ ๔  มาตรฐาน ที่ ๔.๒ ตัวชี้วัด ที่ ๑

48. เม �อเปBดให่�ล7าโพงท7างาน อน�ภาคข้องฝุ่�Dนท$�อยู่��ด�านห่น�าข้องล7าโพง ด�งริ่�ป จะม$การิ่เคล �อนท$�อยู่�างไริ่  •

1 .เคล �อนท��ออกจากล+าโพื่ง

2. สั��นข�"นลงในแนวด��ง

3. สั��นไป็มื่าในแนวระด�บั 4. เคล �อนท��ออกเป็�นร,ป็คล �น

ล7าโพง ฝุ่�Dน

Page 29: สาระที่ ๔  มาตรฐาน ที่ ๔.๒ ตัวชี้วัด ที่ ๑

วั�เคริ่าะห่6

• สัาระท�� 5• มื่าตรฐานท�� 5.2 ต�วชี้�"ว�ดท�� 2• เน "อหัาท��เก��ยวข อง

การเคล �อนท��ของคล �นเสั�ยง

Page 30: สาระที่ ๔  มาตรฐาน ที่ ๔.๒ ตัวชี้วัด ที่ ๑

49. เห่ต�ผ่ลส7าห่ริ่�บค7าตอบในข้�อท$� 48. ค อข้�อใด

1 .พื่ล�งงานเคล �อนท��ออกจากล+าโพื่ง2 .เสั�ยงเป็�นคล �นร,ป็ซึ่ายน13 .เสั�ยงเป็�นคล �นตามื่ขวาง4 .เสั�ยงเป็�นคล �นตามื่ยาว

Page 31: สาระที่ ๔  มาตรฐาน ที่ ๔.๒ ตัวชี้วัด ที่ ๑

วั�เคริ่าะห่6

• สัาระท�� 5• มื่าตรฐานท�� 5.2 ต�วชี้�"ว�ดท�� 2• เน "อหัาท��เก��ยวข อง

การเคล �อนท��ของคล �นเสั�ยง