ƒ¯ƒ”ƒ›ƒƒ ƒ¥ƒƒ ƒƒ -...

download ƒ¯ƒ”ƒ›ƒƒ ƒ¥ƒƒ ƒƒ - ƒ¥ƒƒ¦ƒƒƒ“ƒƒ ƒ’ƒ”ƒ›ƒ

If you can't read please download the document

 • date post

  08-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  963
 • download

  544

Embed Size (px)

description

საბავშვო

Transcript of ƒ¯ƒ”ƒ›ƒƒ ƒ¥ƒƒ ƒƒ -...

 • jemal qiria

  Tbilisi 2010 gamomcemloba `saari~

  qaRaldis

  gemi

 • jemal qiria - didi da patara zRaprebi

  saavtoro uflebebi daculia

  teqnikuri redaqtori: irina markozaSvili

  gamomcemloba ` saari~

  ISBN 978-99940-60-79-5

  jadoqari fefiko da

  sxva zRaprebi

  Txzulebebis me-11 tomSi ZiriTadad Sevida zRaprebi, romelTanawili qveyndeboda sabavSvo Jurnal-gazeTebSi (`dila~, ` ai ia~, ` pi-oneri~, `norCi lenineli~).

  es zRaprebi calke krebulebad gamosca gamomcemloba `nakadul-ma~ (`butia spilo~, 1986, `butia spilo da sxva zRaprebi~, 1996),agreTve sagamomcemlo saxlma ` palitra L~ (`rogor ixsnes patarebmaanbani~, 2006) qarTul da inglisur enebze (inglisuri Targmani ekuTv-nis asmaT lekiaSvils).

  zRapari - romani ` bacikuku da sami jadoqari~ gamoaqveyna gamomce-mloba ` nakadulma~ (`bacikuku~, 1991). wigni inglisurad Targmna asmaTlekiaSvilma da gamocemulia aSS-Si (Baldie, Publish America, Balti-more, 2005).

  tomSi Sesulia bolo dros dawerili teqstebic: moTxroba-igavi`matarebeli~ (`literaturuli palitra~, 6, 2009) da publicisturinawarmoebi `mogzauroba xeljoxiT samegreloSi~.

 • 4 5

  Zvelad spilos xorTumi ar hqo-

  nda. sadac axla xorTumi abia, iq er-

  Ticicqna, lamazi cxviri aCnda. spi-

  los Zalian moswonda Tavisi cxviri

  da mudam cxviraprexili dadioda.

  Tanac zed saTvales Camoicvamda. gu-

  lubryvilod sjeroda, ase ufro

  Wkviani vCanvaro.

  erTxel rakraka wyaros waawyda,

  balaxSi miJRurtulebda da iqve, Soriaxlo gubdeboda. spilom

  Sig Caixeda, rom sakuTari silamaziT damtkbariyo. am dros

  saTvalem wyalSi tyapani moadina. gubis sarkesaviT zedapirze

  pawia talRebi wreebad gaiSala. spilo gajavrda, gubem Cemi

  saTvale Caylapa da damcinis kideco. sulels, wylis pawia

  wreebi gubis sicili egona.

  _ bute, bute, gagebute! _ uTxra gubes da dudRuniT ga-

  Sorda.

  bilikze jadoqari sarsala Sexvda. uzarmazari maxrCobe-

  la gveli iyo jadoqari sarsala. mzis gulze uyvarda beberi

  Zvlebis gaTboba da axlac Sua bilikze gawoliliyo. spilo

  rom gamoCnda, fexebiT ar Semdgeso da iqve, gzispira xeze

  auCqareblad Sexoxda.

  _ rogori zanti xar? amden xans macdevine, _ gagulisda

  spilo, _ ai, naxav, Senc gagebutebi!

  _ ar miyvars butia cxovelebi, _ dinjad daisisina jado-

  qarma sarsalam, _ icode, ramdenjerac cxvirs CamouSveb,

  imdeni mtkaveliT dagigrZeldeba!

  butia spilo

 • 6 7

  butia spilom amaze yuric ar gaapartyuna, gza ise ganag-

  rZo.

  midis TavisTvis, mibuzRunebs. javrobs, aravisTan TamaSi

  ar surs.

  _ hei, spilov, forToxali xom ar ginda? _ xeze kudiT

  Camokonwialebulma maimunma mwife nayofi gadmougdo.

  albaT siamovnebiTac Sesanslavda, magram gabutuli iyo

  da buzRuns umata:

  _ uWkuo maimuno, mTeli dRe totebze yirasa sWimavs, Tavi-

  si toli vgonivar!

  iara, iara da Jirafs gadaeyara. grZeli kiseri aeRera,

  norC foTlebs miswvdenoda da gemrielad axramunebda. ra

  Tqma unda, im ylortebze arc spilo ityoda uars, magram ase

  maRla ver miswvdeboda da aman ufro gaajavra.

  _ im sigrZe kiserze CerCeti Tavi adgas, foTols gazrdas

  ar aclis!

  cota kidev gaiara da uceb gzaze wruwuna gamoucuncul-

  da (albaT iciT, uzarmazar spiloebs pawia wruwunasi Zalian

  eSiniaT). gulgaxeTqilma butiam tyisaken Seuxvia da Cirgveb-

  Si gaZunZulda.

  aman guneba mTlad gaufuWa. rac dro gadioda, gulze

  ufro skdeboda. Cirgvebsac gaebuta, fexebSi medebiano; dab-

  la Camoweul totsac, TavSi gangeb Camartyao; msuye bala-

  xsac, maSin Semxvda, roca sirbilisagan aqoSinebuls Wama ar

  SemiZliao...

  tyis piras nadirTa mefe isvenebda. cxovelebi ridiT Sors

  uvlidnen. spiloebs, wruwunasi ki, magram lomisa nekisodenac

  ar eSiniaT. wamoadga Tavze nadirTa mefes da Zili daufrTxo.

  _ Rrr, vina xar? _ ukmayofilod hkiTxa lomma.

  _ spilo var, rogor vera mcnob? _ gaukvirda butias.

  _ aseTi grZelcxvira spilo arasodes minaxavs! _ Tqva

  lomma.

  spilos ena Cauvarda. daacqerda Tavis cxvirs da axlaRa

  SeamCnia saocari cvlileba. cicqna cxviris adgilas iseTi

  raRac wamozrdoda, rac cxvirs ki ara, jadoqari sarsalas

  kuds ufro hgavda.

  Tavzardacemuli butia wyarosaken gaiqca. gzaze arc Ji-

  rafi SeumCnevia, arc xeze kudiT Camokonwialebuli maimuni,

  gaocebiT rom mosZaxodnen, eg ra dagmarTniao, arc wruwu-

  nasi SeSinebia da, albaT, jadoqar sarsalasac gaitanda, imas

  TavisTvis droze rom ar eSvela.

  gubesTan mivarda da Caixeda. pirkata eca, Turme cxviris

  adgilas xorTumi Camozrdoda. spilos danaxvaze wyarosac

  ki Caecina da Cairakraka: butia bavSvebs cxviri swrafad ug-

  rZeldebaTo!

  amis Semdeg spilo umizezod aravis ebuteboda, magram

  grZeli xorTumi mainc SerCa.

 • 8 9

  ufliswuli

  Cikoriko

  erT sofelSi cxovrobda patara Ci-

  kori. sul soflis biWebTan TamaSob-

  da. dediko alersiT Cikorikos eZaxda.

  xSirad ityoda xolme, enacvalos deda,

  mTeli dRe rom itrialos, odnavac

  ar daiRlebao. ise iyo Tavis saqmeSi

  daostatebuli, mudam TiTis wverze idga

  da sxva doylapia CikorebiviT gverdze ar miwveboda. bavSvebs

  Zalian uyvardaT TavianTi Cikoriko. Txilis wnels aiRebd-

  nen da fexSi dascxebdnen da dascxebdnen. ise datrialdebo-

  da, ise dabzrialdeboda, zuzuns Tu gaigonebdiT, Torem

  Tvals verc SeavlebdiT. am bzrial-bzrialSi veravin xvde-

  boda, saxe sad hqonda da zurgi sad. mTeli sofeli amayobda

  Tavisi CikorikoTi. egonaT, kargad vicnobTo. yoCaRad tri-

  alebda da es ra kargi Cikoriao, yvela amas iZaxoda. sinamd-

  vileSi arc icodnen, mis gulSi ra cecxlic enTo. Cikorikos

  qeba TavSi auvarda, TandaTan gaamayda, me vyofilvar, rac

  vyofilvar, Cemze mamaci da lamazi aravin ariso. sadRac

  imasac mohkra yuri, espanelTa enaze Ciko riko `oqros biWs~

  niSnavso da mTlad gadairia. qarTuli Cikori ra mosatania,

  oqro biWi var, ucxo qveynidan Camosulio, mefis gvarze nak-

  lebi Cemi gvaric ar iqneba da yvelam ufliswuli Cikoriko

  unda damiZaxoso... amas xmamaRla ar ambobda da vin miuxvde-

  boda gulis nadebs. soflis biWebi Zveleburad erTobodnen

  da Cikorikoc Zveleburad bzrialebda. yvelam icis, Cikors

  Tu ar urtyi, ise ver itrialebs da bavSvebic Rones ar iSu-

  rebdnen. adre Cikorikos ufro is biWebi moswonda, romlebic

  wnels Zlier urtyamdnen. axla ki, me, ufliswul Cikorikos

  rogor mibedaven da wneliT mcemeno, daiboRma da gulSi avi

  zraxva Caido. erTxelac patara biWma wneli Ronivrad rom

  mouqnia, Cikoriko mowyda miwas, onavars cxvirSi etaka da

  sisxli adina. `vaime, deda!~ _ iyvira patara biWma. bavSvebma

  TamaSs Tavi mianebes da daSavebuls miscvivdnen. ufliswulma

  Cikorikom cota xans ibzriala, ibzriala da mtverSi Caemxo...

  amis Semdeg bavSvebma daiviwyes avi Cikoriko. ukve aravin

  scemda, magram sabralo bzrialas gvian gaaxsenda, rom uf-

  liswuli Cikoriko ki ara, Zafis ubralo koWi iyo, odesRac

  keTilma dedikom Cikorad rom gamoTala.

 • 10 11

  _ vina var da Txipni-Txupni! es samelne Cemi saxlia! gemri-

  elad meZina, Sen ki gamaRviZe! rogor gabede Cemi Sewuxeba?

  _ me ar gicnob! _ ena daeba TaTias.

  _ mec ar gicnob da arc minda gagicno! _ amayad ganacxa-

  da Txipni-Txupnim.

  _ me TaTia var! _ zrdilobianad auxsna gogonam. _ su-

  lac ar mindoda Seni Sewuxeba. CabrZandi ukanve samelneSi,

  Torem mamiko mogviswrebs da gagviwyreba!

  _ rogor Tu CavbrZande! qeCoSi Camavle, furcelze ZaliT

  gadmomsvi, axla ki CemTan TamaSsac ar kadrulob? _ gajav-

  rda Txipni-Txupni. _ CemisTana lamazi da mxiaruli Txipni-

  Txupni meore ar moiZebneba. gogonebi da biWunebi sixaruliT

  meTamaSebian!

  _ ar minda aseTi TamaSi! _ moTminebiT Tqva TaTiam. _ mami-

  kos furceli mTlad gamifuWe!

  _ ha, ha, rasa brZanebT! _ gamoajavra Txipni-Txupnim. _

  ar ginda da nu ginda, Sens jinaze arsadac ar waval!

  Txipni-Txupni ufro metad gaidRabna, zeda furcels ki

  ara, imis qvemoT rom furcelia, imasac miswvda.

  _ aviReb da saSleliT wagSli! _ daemuqra TaTia.

  _ ha, ha, guli ar gamixeTqo! _ daijRana Txipni-Txupni.

  TaTiam saSlels daavlo xeli, moumarjva, magram Txipni-

  Txupni skup da qaRaldidan magidaze gadaxta, tyapa-tyupiT

  gauyva magidis kides, Tan xiTxiTebda TaTias gulis gasax-

  eTqad da yvelgan kvals tovebda.

  _ axla svel tilos movarbenineb! _ wamoxta TaTia.

  Txipni-Txupni ki, is usindiso, pirdapir kabis kalTaze

  moaxta. mere rogori kaba ecva TaTias, TeTri, qaTqaTela, zed

  vardisferi peplebi exata da Txipni-Txupnim ori pepela wam-

  Si Sesansla.

  _ abazanaSi Sevirben da cxeli wyliT Camogrecxav! _ crem-

  li moeria TaTias, magram Tavi Seikava.

  _ ver damiWer, ver damiWer! _ ena gamouyo saZagelma

  Txipni-Txupnim da iatakze moadina tyapani.

  TaTiam Cvars daavlo xeli, ukan gamoudga, Txipni-Txupni

  ki xan aqeT gadaxta, xan iqiT, Tan xiTxiTebda da xiTxiTebda.

  Txipni-Txupni

  Txipni-Txupnebi samelneebSi cxovroben. erTi aseTi Txi-

  pni-Txupni mamikos samelneSic ijda. patara TaTiam es ar ico-

  da... marTla, Tqven ar icnobT patara TaTias! is mamikos da

  dedikos gogoa, amasTan bebikos SviliSvilicaa. ise pataraa,

  nol klasSi gaisad unda wavides. ` gaisi~ rodis mova, ar icis,

  magram TojinebTan TamaSi rom mobezrdeba, aiRebs naxatebian

  wigns da aTvalierebs, anda feradi fanqriT furcelze sxva-

  dasxva kacunebsa da saxlebs xatavs. erTxel mamiko da dediko

  Sin ar iyvnen, bebia

  ki televizorTan

  ijda da Tbil windas

  qsovda. TaTia mami-

  kos kabinetSi Seipa-

  ra, mamikos sawer ma-

  gidas miujda, ma-

  mikos kalami mami-

  kos samelneSi Ca-

  awo da lamazad da-