საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის...

of 431 /431
mitropoliti anania jafariZe gamomcemloba `alilo~ gamomcemloba `alilo~ gamomcemloba `alilo~ gamomcemloba `alilo~ gamomcemloba `alilo~ Tbilisi Tbilisi Tbilisi Tbilisi Tbilisi 200 200 200 200 2009 saqarTvelos samociqulo eklesiis istoria

Embed Size (px)

description

საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ისტორია

Transcript of საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის...

 • 1saqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istoria

  mitropoliti

  anania jafariZe

  gamomcemloba ` al ilo ~gamomcemloba ` al ilo ~gamomcemloba ` al ilo ~gamomcemloba ` al ilo ~gamomcemloba ` al ilo ~

  T b i l i s iT b i l i s iT b i l i s iT b i l i s iT b i l i s i 2 0 02 0 02 0 02 0 02 0 0 99999

  saqarTvelos samociqulo

  eklesiis istoria

 • 2 m itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZe

  wignSi gadmocemulia saqarTvelos samociqulo marTlmadidebeli ek-wignSi gadmocemulia saqarTvelos samociqulo marTlmadidebeli ek-wignSi gadmocemulia saqarTvelos samociqulo marTlmadidebeli ek-wignSi gadmocemulia saqarTvelos samociqulo marTlmadidebeli ek-wignSi gadmocemulia saqarTvelos samociqulo marTlmadidebeli ek-

  lesiis istoria uZvelesi xanidan vidre XXI saukunemde. naSromi srulilesiis istoria uZvelesi xanidan vidre XXI saukunemde. naSromi srulilesiis istoria uZvelesi xanidan vidre XXI saukunemde. naSromi srulilesiis istoria uZvelesi xanidan vidre XXI saukunemde. naSromi srulilesiis istoria uZvelesi xanidan vidre XXI saukunemde. naSromi sruli

  saxiT 1996-1999 wlebSi gamosca gamomcemloba `meranma~ oTx tomad, iqamdesaxiT 1996-1999 wlebSi gamosca gamomcemloba `meranma~ oTx tomad, iqamdesaxiT 1996-1999 wlebSi gamosca gamomcemloba `meranma~ oTx tomad, iqamdesaxiT 1996-1999 wlebSi gamosca gamomcemloba `meranma~ oTx tomad, iqamdesaxiT 1996-1999 wlebSi gamosca gamomcemloba `meranma~ oTx tomad, iqamde

  1989 wels wignis pirveli tomi gamoica axalcixeSi.1989 wels wignis pirveli tomi gamoica axalcixeSi.1989 wels wignis pirveli tomi gamoica axalcixeSi.1989 wels wignis pirveli tomi gamoica axalcixeSi.1989 wels wignis pirveli tomi gamoica axalcixeSi.

  wignSi srulfasovnad aris aRwerili Cveni eklesiis cxovreba, uamraviwignSi srulfasovnad aris aRwerili Cveni eklesiis cxovreba, uamraviwignSi srulfasovnad aris aRwerili Cveni eklesiis cxovreba, uamraviwignSi srulfasovnad aris aRwerili Cveni eklesiis cxovreba, uamraviwignSi srulfasovnad aris aRwerili Cveni eklesiis cxovreba, uamravi

  wyarosa da wyarosa da wyarosa da wyarosa da wyarosa da literaturliteraturliteraturliteraturliteraturis darTviT,is darTviT,is darTviT,is darTviT,is darTviT, wmida mociqulebis epoqidanve, wmida mociqulebis epoqidanve, wmida mociqulebis epoqidanve, wmida mociqulebis epoqidanve, wmida mociqulebis epoqidanve, amasTan, amasTan, amasTan, amasTan, amasTan,

  mas win uZRvis qarTvelTa winaprebis sarwmunoebrivi cxovrebis mimoxilvamas win uZRvis qarTvelTa winaprebis sarwmunoebrivi cxovrebis mimoxilvamas win uZRvis qarTvelTa winaprebis sarwmunoebrivi cxovrebis mimoxilvamas win uZRvis qarTvelTa winaprebis sarwmunoebrivi cxovrebis mimoxilvamas win uZRvis qarTvelTa winaprebis sarwmunoebrivi cxovrebis mimoxilva

  da ufali RmerTis mier qarTveli xalxis mravalsaukunovani momzadebada ufali RmerTis mier qarTveli xalxis mravalsaukunovani momzadebada ufali RmerTis mier qarTveli xalxis mravalsaukunovani momzadebada ufali RmerTis mier qarTveli xalxis mravalsaukunovani momzadebada ufali RmerTis mier qarTveli xalxis mravalsaukunovani momzadeba

  qristianobis misaRebad.qristianobis misaRebad.qristianobis misaRebad.qristianobis misaRebad.qristianobis misaRebad.

  monografias Tan erTvis saeklesio krebaTa dadgenilebebis ganxilva.monografias Tan erTvis saeklesio krebaTa dadgenilebebis ganxilva.monografias Tan erTvis saeklesio krebaTa dadgenilebebis ganxilva.monografias Tan erTvis saeklesio krebaTa dadgenilebebis ganxilva.monografias Tan erTvis saeklesio krebaTa dadgenilebebis ganxilva.

  wigni gankuTvnilia farTo mkiTxveli sazogadoebisa da sasuliero aka-wigni gankuTvnilia farTo mkiTxveli sazogadoebisa da sasuliero aka-wigni gankuTvnilia farTo mkiTxveli sazogadoebisa da sasuliero aka-wigni gankuTvnilia farTo mkiTxveli sazogadoebisa da sasuliero aka-wigni gankuTvnilia farTo mkiTxveli sazogadoebisa da sasuliero aka-

  demiis studentebisaTvis, romelTaTvisac 1995 wlidan es wigni warmoad-demiis studentebisaTvis, romelTaTvisac 1995 wlidan es wigni warmoad-demiis studentebisaTvis, romelTaTvisac 1995 wlidan es wigni warmoad-demiis studentebisaTvis, romelTaTvisac 1995 wlidan es wigni warmoad-demiis studentebisaTvis, romelTaTvisac 1995 wlidan es wigni warmoad-

  gens saqarTvelos samociqulo eklesiis istoriis saxelmZRvanelos.gens saqarTvelos samociqulo eklesiis istoriis saxelmZRvanelos.gens saqarTvelos samociqulo eklesiis istoriis saxelmZRvanelos.gens saqarTvelos samociqulo eklesiis istoriis saxelmZRvanelos.gens saqarTvelos samociqulo eklesiis istoriis saxelmZRvanelos.

  samSoblos did mamasa dasamSoblos did mamasa dasamSoblos did mamasa dasamSoblos did mamasa dasamSoblos did mamasa damoZRvars uwmidessa da unemoZRvars uwmidessa da unemoZRvars uwmidessa da unemoZRvars uwmidessa da unemoZRvars uwmidessa da une-----t ares s sruliad s a q arTvtaress sruliad s a q arTvtaress sruliad s a q arTvtaress sruliad s a q arTvtaress sruliad s a q arTv -----elos k aTolikos - p atri arqelos k aTolikos - p atri arqelos k aTolikos - p atri arqelos k aTolikos - p atri arqelos k aTolikos - p atri arqilia m eores mokrZ aleb iTilia m eores mokrZ aleb iTilia m eores mokrZ aleb iTilia m eores mokrZ aleb iTilia m eores mokrZ aleb iTvuZRvni am naSromsvuZRvni am naSromsvuZRvni am naSromsvuZRvni am naSromsvuZRvni am naSroms

  redaqtorebi: kaxaber WabaSvili, Tamar revaziSvili

  kompiuteruli momsaxureba: viqtor daviTaSvili

  saZieblebi Seadgina Tamar revaziSvilma

  teqnikuri redaqtori: aleqsi SoSiaSvili

  m e o r e g a m o c e m am e o r e g a m o c e m am e o r e g a m o c e m am e o r e g a m o c e m am e o r e g a m o c e m a

  misamarTi _ Tbilisi, leseliZis 27

  E-mail: [email protected]

  mitropoliti anania jafariZe gamomcemloba `alilo~

 • 3saqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istoria

  uwmidesisa da unetaresis, sruliad saqarTveloskaTolikos-patriarqis ilia II-is wmida sinodis mier

  `uflis kvarTis ordeniT~ dajildovebisteqsts kiTxulobs mitropoliti anania jafariZe,

  sveticxoveli, 14 oqtomberi, 2008 weli.

 • 4 m itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZe

 • 5saqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istoria

  w i n a s i t y v a o b a

  saqarTveloSi bolos da bolos dadga dro, roca qarTul eklesias

  SedarebiT Tavisufali moRvaweobis saSualeba mieca. amave dros arnaxu-

  lad gaizarda sazogadoebis interesi qarTuli eklesiis warsulisadmi.

  magram sazogadoebriv cnobierebaSi eklesiis sasargeblod momxdar aseT

  gardatexas qarTuli sabWoTa istoriografia maincdamainc momzadebuli

  ver Sexvda, ara gvaqvs qarTuli eklesiis ganmazogadebeli istoria. mraval-

  saukunovani qarTuli eklesiis istoriiT dainteresebuli mkiTxveli axal,

  Tanamedrove mecnierebis doneze Sesrulebul gamokvlevas ver waikiTxavs.

  qarTul istoriografiaSi aseTi CamorCenilobis mizezi, ZiriTadad, 1921

  wlidan saqarTveloSi Seqmnili viTarebaa. garda imisa, rom 1921 wlis

  Semdeg qarTuli eklesiis istoriis kvlevas sabWoTa xelisuflebis saTana-

  do politika maincdamainc ar axalisebda (aseT pirobebSic ki iv. javaxiS-

  vilma, k. kekeliZem, b. lomaniZem, z. aleqsiZem da sxvebma mniSvnelovani

  wvlili Seitanes qarTuli eklesiis istoriis calkeuli sakiTxebis saqme-

  Si), am mxriv arc revoluciamdel qarTul istoriografiaSi iyo kargad

  saqme. da ai, ratom: qarTuli eklesiis istoriis Sesaxeb pirveli monogra-

  fia cnobilma istorikosma p. ioselianma 1845 wels gamoaqveyna, xolo 1877

  wels gamocemul g. sabininis gamokvlevaSi qarTuli eklesiis Sesaxeb Txroba

  mxolod VI s-is bolomdea moyvanili. 1886 wels TbilisSi gamovida mose

  janaSvilis ,,saqarTvelos saeklesio istoria~.

  qarTuli eklesiis istoriis Seswavla gansakuTrebiT aqtualuri gaxda

  ruseTis 1904-1905 wlebis revoluciis Semdeg, roca qarTvelma sazogadoe-

  bam ruseTis saimperatoro karisa da wmida sinodis winaSe kategoriulad

  dasva qarTuli eklesiis avtokefaliis sakiTxi. am dros ramodenime saga-

  zeTo da saJurnalo werilis (am mxriv gansakuTrebiT unda aRiniSnos s.

  gorgaZis werilebi) garda Seiqmna T. Jordanias, k. cincaZis, n. durnovis, m.

  kelenjeriZis, n. maris monografiebi, romlebSic ZiriTadad qarTuli ek-

  lesiis avtikefaliis aRdgenis kanoniereba iyo dasabuTebuli.

  qarTuli eklesiis avtokefaliis aRdgenis moTxovna im xanad marcxiT

  damTavrda. isev daiwyo ganmazogadebeli naSromebis Seqmna. XIX s-Si qarTuli

  eklesiis sakiTxebi ganixila Tavis monografiaSi episkoposma (Semdgom

  kaTalikos-patriarqma) kirionma. 1910 wels romSi frangul enaze gamoica

  m. TamaraSvilis ganmazogadebeli monografia, 1918 wels quTaisSi - ev.

  nikolaZis gamokvleva ,,saqarTvelos eklesiis istoria~. amis Semdeg, qarTu-

  li eklesiis istoriis kvleva, albaT axal safexurze avidoda, magram

  saqarTveloSi sabWoTa xelisufleba damyarda da kvlevac Seferxda.

  ase rom, qarTuli eklesiis istoriis Sesaxeb mxolod revoluciamde

  Seqmnili monografiebi gvaqvs, Tanac isini dReisaTvis bibliografiul iS-

  viaTobas warmoadgens, ris gamoc qarTuli eklesiis istoriiT daintere-

 • 6 m itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZe

  sebuli farTo mkiTxveli sazogadoebisTvis xelmisawvdomi araa. dasaxele-

  buli naSromebidan mxolod p. ioselianis, m. janaSvilis, m. TamaraSvilisa

  da ev. nikolaZis monografiebSi aris qarTuli eklesiis istoriis ganmazo-

  gadebeli Txroba. aq Tu imasac gaviTvaliswinebT, rom p. ioselianis monografia

  garda imisa, rom rusul enazea da Zalze moZvelebulia, xolo m. TamaraS-

  vilisa - frangul enaze, gamodis, rom saqarTvelos eklesiis Sesaxeb qarTulad

  mxolod ori wigni gvaqvs. da isinic siZvelisa da sqematurobis gamo

  sruliad ar Seesabamebian mecnierebis Tanamedrove donis moTxovnebs.

  yovelive zemoTqmulidan, vfiqrob, kargad Cans, raoden savalalo mdgo-

  mareobaSia dReisTvis qarTuli eklesiis istoriis Seswavlis saqme. amitom

  misasalmebelia, rom am didi laqis Sevseba, ukanasknel xanebSi saistorio

  wyaroebSi axlad gamovlenili masalebisa da Tanamedrove qarTuli isto-

  riografiis miRwevebis gaTvaliswinebiT, isev sasuliero pirma - mitro-

  politma anania jafariZem iTava.

  mitropolit ananias uzarmazari gamokvleva mravalwliani Tavdauzogavi

  kvlevis nayofia. igi didi siyvaruliT da rudunebiT aris Sesrulebuli.

  SeiZleba, gadauWarbeblad iTqvas, rom qarTuli eklesiis istoriis Sesaxeb

  aseTi yovlismomcveli gamokvleva revoluciamdel saqarTveloSic ki ar

  Seqmnila.

  qarTuli eklesiis istoria, ra Tqma unda, qarTuli saxelmwifoebriobis

  istoriis nawilia da am grandiozul naSromSic qarTuli eklesiis isto-

  ria saqarTvelos istoriasTan mWidro kavSirSi da mis fonzea gadmocemu-

  li. aRniSnuli garemoeba, vfiqrob, naSromis erT-erT did Rirsebad unda

  CaiTvalos.

  farnavazis xanidan (Zv.w. III s.) mokidebuli XVIII s-is CaTvliT, ar darCe-

  nila rogorc saqarTvelos istoriis, ise qarTuli eklesiis istoriis

  metad Tu naklebad aqtualuri problema, romlis Sesaxebac a. jafariZes

  Tavisi Tvalsazrisi ar hqonodes gamoTqmuli. yovelive es avtoris farTo

  ganaTlebaze miuTiTebs.

  misasalmebelia, rom sasuliero saqmeebiT dakavebuli piri wlebis man-

  Zilze Tvals adevnebda qarTul (da ara marto qarTul) istoriografiaSi

  Seqmnil yvela im werils da monografias, romelic mas gamokvlevaSi ganx-

  iluli calkeuli sakiTxebis gaSuqebisas gamoadgeboda. aRniSnulis gamoa,

  rom mis monografiaSi axali samecniero literatura saTanado sisruli-

  Taa asaxuli. avtori axerxebs ara marto srulyofilad gadmosces qarTu-

  li eklesiis itoria, aramed qarTuli eklesiisTvis dRes metad aqtualuri

  problema axleburad dasvas. bevri sakamaTo sakiTxi monografiaSi axali

  masaliTaa gamyarebuli da saTanado daskvnebicaa miRebuli.

  naSromis erT-erT siaxled unda CaiTvalos mociqulTa droindeli

  saqarTvelos vrceli da detaluri istoriis gadmocema, rasac aqamde sa-

  Tanado yuradReba ar eqceoda. I-II ss-Si saqarTvelos teritoriaze mo-

 • 7saqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istoria

  ciqulTa mimosvlisa da qadagebis Sesaxeb Zvel wyaroebSi arsebuli masa-

  la, mas Semdeg, rac 1900 wels iv. javaxiSvilma andria pirvelwodebulis

  qarTlSi Semosvla uaryo ( im xanad aseTi Sexeduleba mxolod patrma

  avrelio parmierim ar gaiziara), specialurad aRaravis ukvlevia. ax.w.aR-is

  I-II ss-is saqarTvelos istoriisTvis es metad mniSvnelovani sakiTxi uyura-

  dRebod iyo mitovebuli. ra Tqma unda, yovelive imaze, rac saqarTvelos

  istoriisa da qarTuli eklesiis fesvebis kvlevas naTels mohfens, uaris

  Tqma ar SeiZleba. umciresi masalac ki, saTanado gaanalizebis Semdeg,

  qarTuli kulturis samsaxurSi unda iqnes Cayenebuli. swored am mxriv

  miudga avtori saqarTveloSi mociqulTa Semosvlis sakiTxs.

  rogorc monografiidan Cans, saqarTveloSi mociqulTa mosvlis Sesaxeb

  (garda imisa, rom dabejiTebiT miuTiTebs Zveli qarTuli werilobiTi saist-

  orio tradicia), mogviTxroben Zveli berZeni da laTini avtorebi. amitom,

  misasalmeblia, rom sarecenzio monografiaSi es sakiTxi farTod da

  amomwuravadaa warmodgenili, detaluradaa gaanalizebuli saqarTveloSi

  mociqulTa Semosvlis gzebi da maTi qadagebis geografiuli areali. dama-

  jerebladaa naCvenebi, rom Zvel avtorTa mier dasaxelebuli skviTeTi,

  sadac andria pirvelwodebulma qristianuli rwmena iqadaga, amave avtorTa

  (mag. dionise periegiti) cnobebidan gamomdinare, saqarTvelos teritoriad

  unda CaiTvalos.

  rogorc motanili masalidan dasturdeba, andria pirvelwodebulis gar-

  da saqarTveloSi ramdenime mociquls uqadagia, romelTagan simon kananeli

  anakofiaSi gardaicvala da iq arsebuli misi saflavi avtoris mier sa-

  marTlianadaa miCneuli saqarTveloSi mociqulTa yofnis erT-erT damadas-

  turebel faqtad. avtoris daskvniT, andria pirvelwodebulma ax.w.aR-is I s-

  Si ara marto gaaqristiana qarTvelTa erTi nawili, aramed awyurSi pirve-

  li saepiskoposo eklesiac daaarsa. damajerebelia Zvel qarTul saisto-

  rio wyaroebis monacemebze dayrdnobiT gamoTqmuli mosazreba, andria pirvel-

  wodebulis qarTlSi pirvelad ax.w.aR-is 30-35 wels, mefe aderkis zeobis

  dros Semosvlis Sesaxeb. naSromSi aseve saTanadodaa dasabuTebuli

  saqarTveloSi sxva mociqulTa (mataTa da sxva) yofna da maT mier axali

  rwmenis qadageba. ra Tqma unda, rogorc avtoric miuTiTebs, ax.w.aR-is I-II ss-

  is qarTlis samefos siZlieresa da mis saerTaSoriso avtoritets Tu

  gaviTvaliswinebT, maSin mociqulebi saqarTvelos marTlac ver auvlidnen

  gverds.

  saqarTveloSi mociqulTa moRvaweobis Sesaxeb naSromSi motanili masaliT

  avtori miznad isaxavs ufro didi problemis gadawyvetas. kerZod, mo-

  ciqulTa mier (ax.w.) I-II ss-ebis saqarTveloSi qristianobis danergva episkopos

  ananias safuZvels aZlevs, mociqulTa droindeli saqarTvelos eklesia

  avtokefalurad miiCnios. naSromSi damajerebladaa dasabuTebuli im droi-

  saTvis iseTi gziT warmoqmnili yvela avtokefaluri eklesiis Tanas-

 • 8 m itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZe

  woruflebianoba. saTanado masaliT Semagrebul aseT mosazrebas avtori

  cnobili bizantieli kanonistis, T. balsamonis (XII s.) cnobiT adasturebs.

  naSromSi sainteresodaa gadmocemuli qarTuli saxelmwifos, qarTveli

  erisa da qarTuli enis Camoyalibebis procesi. naCvenebia, rom qarTvelebiT

  gansaxlebuli teritoriis sazRvrebi im uZveles droSi qarTuli eklesiis

  samwysos emTxveoda. qarTvel mecnier-istorikosTa naSromebze dayrdnobiT

  avtori im daskvnamde midis, rom farnavazis droidan mokidebuli qarTli

  da egrisi erTiani qarTuli qveyana - `yoveli saqarTvelo~ iyo, ris gamoc

  mas ganmanaTlebelic erTi hyavda. aseTi mosazrebis erT-erT damadas-

  turebel sabuTad motanilia qarTlis cxovrebis is cnoba, romlis Tanax-

  mad qarTlis ganmanaTlebelma wmida ninom `naTeli sca yovelTa iverTa~.

  rogorc cnobilia, aseTi Sexeduleba adre n. marma gamoTqva da maris

  mosazreba saTanadod miTiTebulia kidec monografiaSi.

  naSromSi didi adgili aqvs daTmobili imis mtkicebas, rom dasavleT

  saqarTvelos zRvispira teritoria aseve iberiad (qarTlad) iwodeboda. es

  sakiTxi jer kidev akad. s. yauxCiSvilma gaarkvia, magram misgan gansxvave-

  biT mitropoliti anania zogjer iberiis teritoriad mTel dasavleT

  saqarTvelos gulisxmobs da askvnis rom, radgan am erTian qarTul teri-

  toriaze erTiani qarTveli xalxi cxovrobda, erTiani SegnebiT, erTiani

  kulturiT, mTel am teritoriaze IV s-dan wirva-locva qarTul enaze iyo.

  IV-V ss-ebis saqarTvelos istoriis amsaxvel qarTul saistorio wyaroebSi

  (`moqcevaA qarTlisaA~, vaxtang gorgaslis `cxovreba~), radgan qarTuli

  eklesiis meTaurad TiTo piria dasaxlebuli, qarTuli eklesiis istoriis

  iseTi cnobili mkvlevari, rogorc akad. k. kekeliZe iyo, im daskvnamde

  mivida, rom avtokefaliis mopovebamde (k. kekeliZe avtokefaliis mopovebas

  468-472 ww. gansazRvravda) qarTlis samefo erT saepiskoposos warmoadgen-

  da. k. kekliZis mosazrebas iziareben b. lomaniZe da a. bogveraZe. marTalia,

  k. kekeliZis mosazreba Tanamedrove qarTul istoriografiaSi gabatonebu-

  li araa, magram mainc misasalmebelia, rom qarTuli eklesiisTvis aseT

  prestiJul sakiTxs mitropolitma ananiamac miaqcia yuradReba. misi daskvniT,

  qristianobis Semosvlidan da gamarjvebidan moyolebuli, saqarTveloSi

  ramdeni saerisTaoc iyo, imdeni saepiskoposo unda yofiliyo. aseTi mtkice-

  bis erT-erT damadasturebel sabuTad monografiaSi samarTlianadaa miC-

  neuli `moqcevaA qarTlisaA~-Si qarTlis eklesiis meTauris mTavarepisko-

  posis tituliT moxsenieba da vaxtang gorgaslisdroindel qarTlSi episko-

  posTa arseboba.

  miuxedavad imisa, rom Zvel qarTul wyaroebSi mecnierTa araerTma Taobam

  imuSava, vaxtang gorgaslis ` cxovrebis~ avtoris juanSeris gamoTqmiT, rom

  qarTvelebma `keTilad ver ipyres wesi ioanes mcnebisa~, aravin daintere-

  sebula. mitropolitma ananiam miaqcia yuradReba da azri gamoTqva, rom

  juanSeris sityvaSi, am SemTxvevaSi ioane naTlismcemeli an ioane mociqu-

 • 9saqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istoria

  li ki ar igulisxmeba, aramed qarTlis eklesiis pirveli meTauri ioane.

  iqve daasabuTa, radgan ioane episkoposis mier saqarTveloSi Semotanili

  nikeis rwmenisaTvis qarTlis eklesias SemdgomSi aRar uRalatia, maSin,

  roca TviT romis imperiaSi mravali mwvalebloba warmoiSva, juanSeris

  gamoTqmaSi ioane episkoposis mier qarTlSi danergili rwmenisadmi erT-

  guleba igulisxmeba da qarTuli wyaro zustad asaxavs im saeklesio poli-

  tikas, romelic 451 wlis qalkedonis krebis Semdeg bizantiis imperiaSi

  arsebobda. vfiqrob, juanSeris gamoTqmis aseTi interpretacia V s-is vi-

  Tarebis gaTvaliswinebiT swori Cans da siaxlea rogorc qarTuli eklesi-

  is istoriisaTvis, ise TviT juanSeris cnobaTa gagebis saqmeSi.

  qarTuli eklesiis istoriis gadmocemisas mkvlevari, ra Tqma unda,

  gverds ver auvlis vaxtang gorgasalsa da miqael episkoposs Soris momx-

  dar konfliqts. am sakiTxs mitropolitma ananiamac miaqcia yuradReba. da

  iqve saintereso mosazreba gamoTqva _ Tu ratom dawyevla miqaelma vax-

  tangis spa. avtoris Tanaxmad, vaxtangi samefo laSqarze dayrdnobiT ebrZoda

  simdidriT aRzevebul miqaels da am ukasasknelma amitom dauwyevla spa.

  konfliqtis mizezTa kvlevisas am detalisTvis yuradReba aravis miuqce-

  via. vfiqrob, miRebuli daskvna sayuradReboa.

  rogorc iTqva, saTanado wyaroebis monacemebsa da samecniero liter-

  aturaSi (i. troicki) gamoTqmul mosazrebze dayrdnobiT, mociqulTa dros

  saqarTveloSi Seqmnili qristianuli Temebi (aqedan gamomdinare, eklesia)

  monografiaSi avtokefalurad aris miCneuli. avtori Tvlis, rom qarTlis

  taxtze vaxtangis asvlisas (V s-is 40-iani w.) saqarTvelos eklesia av-

  tokefaluri iyo, Tumca imperiis eklesiasTan urTierToba hqonda. aRniS-

  nulidan gamomdinare, ar iziarebs qarTul istoriografiaSi arsebul mo-

  sazrebas avtkefaliis mopovebamde antioqiis sapatriarqosadmi qarTuli

  eklesiis morCilebis Sesaxeb. im xanad antioqiis sapatriarqo, radgan bi-

  zantiis eklesias warmoadgenda, qarTlSi ki irani batonobda, avtori Tvlis,

  rom iranis xelisufleba ar dauSvebda qarTuli eklesia ierarqiul damok-

  idebulebaSi yofiliyo misi mowinaaRmdege imperiis eklesiisadmi.

  qarTuli eklesiis avtokefaliis sakiTxi am kuTxiT ar dasmula, amitom

  gamoTqmuli mosazreba sayuradReboa. rogorc mitropoliti anania miu-

  TiTebs, marTalia, 381 wels meore msoflio saeklesio krebis Semdeg Zli-

  erma eklesiebma daiwyes susti eklesiebis damorCileba (konstantinepolis

  eklesiam am dros gaauqma pontos da asiis avtokefaliebi) da antioqiis

  eklesiis mier qarTul eklesiaze pretenziis gancxadeba mas aRniSnuli

  movlenis gamoxatulebad miaCnia. magram antioqiis sapatriarqosadmi qarTuli

  eklesiis ierarqiuli damokidebulebis Sesaxeb, radgan Zveli qarTuli

  wyaroebic miuTiTeben, unda dasabuTdes qarTul wyaroTa cnobebis arar-

  ealuroba, an maTi ucxoenovani wyaroebidan warmomavloba.

  sainteresoa naSromis is nawili, romelSic micemulia iranis meSveobiT

  qarTul eklesiaze somxuri eklesiis zemdgomobis damyarebis cda. rogorc

 • 10 m itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZe

  iTqva, qarTuli eklesia V s-Si ukve avtokefaluri iyo, magram VI s-dan

  iranis zewoliT Seiqmna qarTul-somxur eklesiaTa erToba. qalkedonituri

  mrwamsis qarTlis samefoSi monofizitoba momZlavrda. swored iranis Za-

  lis saSualebiT somxeTis eklesiam SeZlo Zveli albaneTis eklesiis damor-

  Cileba da RvTismsaxurebis enad somxuris damkvidreba. somxurma eklesiam

  garkveul warmatebas saqarTveloSic miaRwia. magram mitropolit ananias

  mosazrebis Tanaxmad, VI s-is Sua xanebSi qarTlSi Semosulma sirielma

  mamebma garkveulwilad gaamyares qalkedonitebis poziciebi.

  qarTul istoriografiaSi dRemdea kamaTi, Tu ra rwmenisa unda yofil-

  iyvnen sirieli mamebi. mitropolit ananias dasabuTebuli msjelobidan

  gamomdinare, isini marTlac SeiZleba, qalkedonitebi yofiliyvnen.

  avtori fiqrobs, rom VII s-dan qarTulma eklesiam sabolood gawyvita

  kavSiri somxur eklesiasTan da Tavisi aseTi statusi 681 wels I saekle-

  sio krebis gadawyvetilebebiT dadasaturda.

  gansakuTrebiT sainteresoa naSromis is nawili, romelic saqarTvelos

  samefos ganapira mxareebis _ hereTis, qvemo qarTlisa da tao-klarjeTis

  mosaxleobis religiur rwmenasa da maTi ,,gaqarTvelebis~ sakiTxs exeba.

  monografiaSi naCvenebia monofizituri somxeTis gavlenaSi moqceuli am

  mxareebis qalkedonitobaze moqceva - ,,gaqarTveleba~. Tumca, isini eTni-

  kurad manamdec qarTvelebi iyvnen, somxuri ena am Zveli qarTuli terito-

  riebis mosaxleobisaTvis mSobliuri ki ara, saeklesio iyo. rogorc avtori

  miuTiTebs, swored aRniSnuliT iyo ganpirobebuli, rom qarTveli erovnebi-

  sadmi kuTvnilebis gamo, Cvens eklesiaSi erovnul-kulturuli eklesiis

  damkvidrebisaTvis mebrZol kirions monofizitebic edgnen mxarSi.

  Tavis droze n. maris mier gamoTqmuli antimecnieruli mosazreba, TiTqos

  VIII-IX saukuneebamde tao-klarjeTis mosaxleoba araqarTuli iyo da am

  mxareebis qarTuli kulturis Zeglebi somxuri Zeglebis nangrevebze aSen-

  da, k. kekeliZem da i. abulaZem gaiziares. marTalia, n. maris Teoriis

  kritika jer kidev p. ingoroyvam mogvca, magram winamdebare naSromSi, radgan

  saqarTvelos ganapira mxareebis mosaxleobis mrwamszec aris saubari, mit-

  ropoliti anania am sakiTxsac Seexo. aCvena n. maris mosazrebis usafuZvloba,

  - ra mavne Sedegebi gamoiRo n. maris Teoriam, rogor gamoiyenes igi. n.

  tokarskim, a. iakobsonma, v. mixakovma da sxvebma tao-klarjeTis Zveli qarTu-

  li arqiteqturis Zeglebis araqarTulad gamosacxadeblad.

  jer kidev naSromis dasawyisSi aris gamoTqmuli survili, aRdges qarTuli

  eklesiis Zveli saxelwodeba da mas ,,saqarTvelos samociqulo eklesia~

  ewodos. naSromis meore tomSi mosazrebis dasadastureblad didZali da

  saintereso masalaa motanili. naCvenebia, Tu ratomaa somxuri da albanuri

  eklesiebis msgavsad qarTuli eklesiac samociqulo, saqarTvelos eklesiis

  mamamTavrebi mociqulTa taxtze rom sxedan. aqve naCvenebia, rom ,,wmida

  kaTolike samociqulo eklesia sveticxoveli~, an mcxeTis samociqulo ek-

  lesia ewodeboda.

 • 11saqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istoria

  vfiqrob, naSromSi sakmao damajereblobiTaa dasabuTebuli, rom mironi

  saqarTveloSi qalkedonis meoTxe saeklesio krebis (451 w.) dadgenilebis

  safuZvelze ikurTxeboda. berZnulenovani sabuTebi qarTuli realobis saw-

  inaaRmdegod rom metyveleben, avtori amas samarTlianad xsnis ucxoelTa

  batonobisagan gaRaribebuli antioqiisa da konstantinepolis sapatriarqoebis

  finansuri mdgomareobis gauaresebiT. maT Zvel sabuTebSi Sesworebani Se-

  hqondaT, raTa sxva eklesiebi eiZulebinaT maTTvis Sesawiri miecaT.

  saintereso masalaa motanili mironis kurTxevis wesis Sesaxeb. naCvenebia,

  rom igi VI s-Si unda SeedginaT, xolo VI msoflio saeklesio krebas (681

  w.) daedasturebina. uaryofilia b. lominaZis mosazreba, TiTqos mironis

  kurTxeva saqarTveloSi IX s-Si dawesda.

  misaRebi Cans, giorgi merCules Txzulebis teqstis im adgilis, romelSic

  saqarTveloSi mironis kurTxevis dawesebazea saubari, qaragma ,,a-s~ gaxsna

  afxazeTad (da ara aRmosavleTad, rogorc es dResaa miRebuli). qaragmis

  aseTi gaxsnis Semdeg naTeli xdeba afxazeTis eklesiaSi ratom daiwyes

  ierusalimidan motanili mironis magier mcxeTaSi nakurTxi mironis gamoy-

  eneba. ierusalimidan mironis motana, rogorc monografiaSia aRniSnuli, im

  xanad marTlac konstantinepolSi mimdinare brZolebiT iyo ganpirobebuli.

  naSromSi sworadaa miTiTebuli, rom afxazeTis sakaTalikosos daarseba

  damoukidebeli afxazeTis samefos warmoqmnis Sedegi iyo. iqve saTanado

  masalis motaniT, naCvenebia afxazeTis sakaTalikoso, erTian qarTul ekle-

  siaSi rom Sedioda. XI saukunis saqarTvelos istoriis gadmocemisas monogra-

  fiaSi kargadaa naCvenebi bizantiasa da saqarTvelos Soris politikuri

  viTarebis garTuleba rogor moqmedebda am qveynebis saeklesio urTierTo-

  baze. rogor da ra pirobebSi miiRo saqarTvelos eklesiis meTaurma kaTa-

  likos-patriarqis wodeba. aqve sainteresodaa gaanalizebuli XI saukunis

  saqarTveloSi Seqmnili is viTareba, romelmac ganapiroba adre somxeTTan

  eklesiuri siaxlovis dros Seqmnili saeklesio literaturis xelaxali

  redaqtireba, amjerad ukve berZnulTan dasaaxloeblad. giorgi da eqvTime

  mTawmidelebis, efrem mcires roli am saqmeSi. rogorc mitropoliti anania

  miuTiTebs, dasaxelebulma moRvaweebma, rogorc zogi mkvlevari fiqrobs,

  xelaxla ki ar Targmnes sasuliero literatura berZnulidan, aramed

  ukve Targmnils udarebdnen berZnuls, raTa maTSi somxur eklesiasTan

  siaxlovis kvali aRmoefxvraT. amiT qarTvelma moRvaweebma berZnebs mous-

  pes sababi saqarTvelos eklesia mwvaleblur eklesiad gamoecxadebinaT da

  udidesi roli Seasrules qarTuli eklesiis ZvelTaganve arsebuli av-

  tokefaliisa da saqarTvelos sapatriarqos aRorZinebis saqmeSi.

  saqrTvelos sapatriarqos sazRvrebis ganxilvisas naCvenebia, rom Crdilo-

  aRmosavleTiT qarTuli eklesiis sazRvari xersonisTan mdebare kafamde aRwev-

  da. aqve miTiTebulia qarTuli eklesiis samxreTi da aRmosavleTi sazRvrebi.

  sainteresoa naSromis is nawili, romelic msoflio diptixSi saqarTve-

  los eklesiis sakiTxs Seexeba. saTanado masalaa motanili imis saCvene-

 • 12 m itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZe

  blad, rom saeklesio ganxeTqilebamde (1054 w.) saqarTvelos eklesias

  ierusalimis eklesiis Semdeg VI adgili eWira. avtori aqve asabuTebs, rom

  diptixSi es adgili 1054 wlis wina droindeli sabuTebidan momdinare

  Cans. msoflio diptixSi qarTul eklesias marTlac VI adgili rom ekava,

  naSromSi amis damadasturebel sabuTad motanilia 1438 wlis ferara-

  florenciis saeklesio krebaze saqarTvelos eklesiis warmomadgelis VI

  adgilze jdoma. am mxriv, motanili masala, vfiqrob, imdenad saintereso da

  damajerebelia, rom naSromis es nawili ucxo enaze unda gamoqveyndes.

  saTnado dokumenturi masalaa motanili qarTuli eklesiis Sinagani dip-

  tixis _ episkoposTa sxdomis saCveneblad.

  naSromis bolos gaanalizebulia XVIII saukunis saqarTveloSi Seqmnili

  religiuri viTareba, roca araerTi qarTveli iZulebuli Seiqmna ,,somxur

  sarwmunoebaze~ (grigorianeloba) gadasuliyo. naCvenebia anton kaTaliko-

  sis didi roli qarTvelobis dacvisaTvis brZolaSi. uxvi masalaa motani-

  li imis saCveneblad, rom grigorianobaze gadasuli qarTvelebi Tavis

  erovnebad qarTvelobas asaxelebdnen.

  sabolood unda davZino: mitropolit ananias naSromSi imdeni sain-

  tereso sakiTxia dasmuli da gaanalizebuli, rom yvela maTganis recenzia-

  Si Sefaseba SeuZlebelia (ra Tqma unda, amas upirveles yovlisa naSromis

  didi moculoba da masSi wamoWrili sakiTxebis simravle arTulebs). Cvens

  winaSea metad saintereso, titanuri Sromis Sedegad Seqmnili ,,saqarTve-

  los samociqulo eklesiis istoria~, romelSic qarTuli eklesiis Tvramet-

  saukunovani istoriis zogierTi sakiTxi SeiZleba sakamaTodac mogveCvenos,

  magram es romelime konkretuli sakiTxis Sesaxeb an qarTul istoriogra-

  fiaSi arsebuli sxvadasxva SexedulebiT aris gamowveuli, an sakiTxis

  garSemo arsebuli saistorio wyaroTa simciriT. saerTod ganxiluli naS-

  romis Sefasebisas mxedvelobaSi unda miviRoT is garemoeba, rom mitro-

  polit ananias wigniT qarTuli eklesiis monografiuli Seswavlis saqmeSi

  mxolod pirveli nabiji idgmeba.

  yovelive zemoT aRniSnulis gamo, umniSvnelo tiraJiT gamocemuli saqarTve-

  los samociqulo eklesiis istoriis (axalcixe, rabaTi, 1983-88 ww.) xelmeo-

  red gamoqveyneba sasurvel da gadaudebel saqmed mimaCnia, rac myar safuZ-

  vels Seuqmnis qarTuli eklesiis istoriis Semdgom kvlevas.

  vaxtang vaxtang vaxtang vaxtang vaxtang gggggoilaZeoilaZeoilaZeoilaZeoilaZe

  1996 weli1996 weli1996 weli1996 weli1996 weli

 • 13saqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istoria

  saqarTvelos samociqulo

  eklesiis istoria

  mitropoliti anania jafariZe

  arqimandrit ananias episkoposad kurTxeva

  uwmidesisa da unetaresis, sruliad saqarTvelos

  kaTolikos-patriarqis ilia II-is mier,

  sveticxoveli, 15 marti, 1981 weli.

 • 14 m itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZe

  patiosanno da didebulno qarTvelno!patiosanno da didebulno qarTvelno!patiosanno da didebulno qarTvelno!patiosanno da didebulno qarTvelno!patiosanno da didebulno qarTvelno!

  Cveni Zveli wmida mamebi ambobdnen _ `satrfialoCveni Zveli wmida mamebi ambobdnen _ `satrfialoCveni Zveli wmida mamebi ambobdnen _ `satrfialoCveni Zveli wmida mamebi ambobdnen _ `satrfialoCveni Zveli wmida mamebi ambobdnen _ `satrfialosasmenelia pirvel winaparTa istoria~.sasmenelia pirvel winaparTa istoria~.sasmenelia pirvel winaparTa istoria~.sasmenelia pirvel winaparTa istoria~.sasmenelia pirvel winaparTa istoria~.`qarTlis cxovreba~ da `moqceva`qarTlis cxovreba~ da `moqceva`qarTlis cxovreba~ da `moqceva`qarTlis cxovreba~ da `moqceva`qarTlis cxovreba~ da `moqcevaAAAAA qarTlisa qarTlisa qarTlisa qarTlisa qarTlisaAAAAA~ qarTve-~ qarTve-~ qarTve-~ qarTve-~ qarTve-

  li xalxis Tavgadasavals uZvelesi droidanve gad-li xalxis Tavgadasavals uZvelesi droidanve gad-li xalxis Tavgadasavals uZvelesi droidanve gad-li xalxis Tavgadasavals uZvelesi droidanve gad-li xalxis Tavgadasavals uZvelesi droidanve gad-mogvcemen, maT cnobebs garkveulwilad eTanxmebian damogvcemen, maT cnobebs garkveulwilad eTanxmebian damogvcemen, maT cnobebs garkveulwilad eTanxmebian damogvcemen, maT cnobebs garkveulwilad eTanxmebian damogvcemen, maT cnobebs garkveulwilad eTanxmebian daavseben axali mecnieruli gamokvlevebi.avseben axali mecnieruli gamokvlevebi.avseben axali mecnieruli gamokvlevebi.avseben axali mecnieruli gamokvlevebi.avseben axali mecnieruli gamokvlevebi.Zvel matianeTa monacemebis urTierTSejerebiT gadavw-Zvel matianeTa monacemebis urTierTSejerebiT gadavw-Zvel matianeTa monacemebis urTierTSejerebiT gadavw-Zvel matianeTa monacemebis urTierTSejerebiT gadavw-Zvel matianeTa monacemebis urTierTSejerebiT gadavw-

  yviteT gadmogveca qarTveli eris sarwmunoebrivi isto-yviteT gadmogveca qarTveli eris sarwmunoebrivi isto-yviteT gadmogveca qarTveli eris sarwmunoebrivi isto-yviteT gadmogveca qarTveli eris sarwmunoebrivi isto-yviteT gadmogveca qarTveli eris sarwmunoebrivi isto-ria sadideblad yovladwmida samebisa, erovnuli TviTSem-ria sadideblad yovladwmida samebisa, erovnuli TviTSem-ria sadideblad yovladwmida samebisa, erovnuli TviTSem-ria sadideblad yovladwmida samebisa, erovnuli TviTSem-ria sadideblad yovladwmida samebisa, erovnuli TviTSem-ecnebisa da cnobierebis gansamtkiceblad.ecnebisa da cnobierebis gansamtkiceblad.ecnebisa da cnobierebis gansamtkiceblad.ecnebisa da cnobierebis gansamtkiceblad.ecnebisa da cnobierebis gansamtkiceblad.SesaZloa, Temis uCveulobis da sxva mizezTa gamoSesaZloa, Temis uCveulobis da sxva mizezTa gamoSesaZloa, Temis uCveulobis da sxva mizezTa gamoSesaZloa, Temis uCveulobis da sxva mizezTa gamoSesaZloa, Temis uCveulobis da sxva mizezTa gamo

  gagvepara uzustobani, Secdoma-lafsusebi, magram imedigagvepara uzustobani, Secdoma-lafsusebi, magram imedigagvepara uzustobani, Secdoma-lafsusebi, magram imedigagvepara uzustobani, Secdoma-lafsusebi, magram imedigagvepara uzustobani, Secdoma-lafsusebi, magram imedigvaqvs Tqveni gulmowyalebisa da viTxovT Sendobas.gvaqvs Tqveni gulmowyalebisa da viTxovT Sendobas.gvaqvs Tqveni gulmowyalebisa da viTxovT Sendobas.gvaqvs Tqveni gulmowyalebisa da viTxovT Sendobas.gvaqvs Tqveni gulmowyalebisa da viTxovT Sendobas.

  kurTxeva uflisa TqvenzedakurTxeva uflisa TqvenzedakurTxeva uflisa TqvenzedakurTxeva uflisa TqvenzedakurTxeva uflisa Tqvenzeda

 • 15saqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istoria

  Tavi I

  qarTvelTa winaprebis

  bibliuri istoria

  adamidan iesomde

 • 16 m itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZe

  qarTvelTa winaprebis bibliuri istoriaadamidan iesomde

  s a m y a r o s S e q m n as a m y a r o s S e q m n as a m y a r o s S e q m n as a m y a r o s S e q m n as a m y a r o s S e q m n a

  WeSmaritebisa da sicocxlis gzaze Tanaxmad `qarTlis cxovrebisa~,

  qarTvelTa pirvelwinaprebs win waruZRva sityva RmrTisa, TviT RmerTi

  macxovari Cveni ieso qriste:

  ori aTasi wlis win, amaRlebis Semdgom, yovladwmida RvTismSobels eCve-

  na ufali da qarTveli eris momavali cxovrebis Sesaxeb amcno:

  `hoi dedao Cemo, ara ugulebel vyo eri igi sazepuro ufrois yovelTa

  naTesavTa, meoxebiTa SeniTa maTTvis~ (q.c. I, gv. 38), rac Tanamedrove qarTu-

  liT ase gamoiTqmis _ ` hoi, dedao Cemo, me ar ugulebelvyof xalxTa Soris

  didebul qarTvels ers, maTTvis Seni meoxebiT~. yovladwmida dedam mis

  wilxvedr saqarTveloSi, misi Zisa da Cveni macxovris ieso qristes davalebiT,

  gamoagzavna mociquli andria pirvelwodebuli, romelmac daafuZna saqarTve-

  los samociqulo eklesia.

  da, ai, ori aTasi welia Cveni mama-papani erTgulad msaxureben RmerTs _

  `romelman qmna cani gulisxmisyofiT, rameTu ukunisamdea wyaloba misi~

  (fs. 135,5), ` romelman qmna cani da qveyana, zRva da yoveli rai ars mas Sina~

  (fs. 145,6), `romelman Seqmna samyaro ZaliTa mis mieriTa, zegardmo arsni

  suliTa yvna zeciT monaberiTa~ (rusTv.), ` romelman gardasul TaobebSi neba

  uboZa yvela xalxs, evloT TavianTi gziT~ (saqme, 14,16).

  igi isaa, romelic ar ugulebelyofs mis gzaze myof Cvens ers, rameTu mis

  mier Seiqmna yoveli xalxi da eri _ ` yovelive mis mier Seiqmna da Tvinier

  misa arca erTi ra iqmna, raodeni ra iqmna~ (ioan. 1.3).

  Cveni mamebis yovlad keTilma, yovlad wmida, yovlismcodne, yovlisSem-

  Zlebelma, saxierma, sulgrZelma da mravalmowyale RmerTma eqvs dReSi

  Seqmna xiluli qveyana uxilavis Semdgom `rameTu man Tqva da iqmnes, amcno

  da daebadnes~ (fs. 32,9).

  `Tavdapirvelad RmerTma Seqmna ca da miwa. miwa iyo usaxo da udaburi.

  bneli ido ufskrulze da suli RvTisa iZvroda wylebs zemoT. Tqva RmerT-

  ma: iyos naTeli! da iqmna naTeli (dab. 1. 1-3).

  meore dRes RmerTma Seqmna samyaro cisa, mesame dRes misi brZanebiT

  cisqveSeTSi erTgan Segrovda wyali, gamoCnda xmeleTi, aRmoacena miwam

  mcenareuli, meoTxe dRes _ man Seqmna mnaTobebi, mexuTe dRes _ wylis

  suldgmulebi, cis frinvelebi.

 • 17saqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istoria

  meeqvse dRes Tav Tavis gvarisda mixedviT cxovelTa Seqmnis Semdgom _

  `Tqva RmerTma: gavaCinoT kaci Cvens xatad, Cvens msgavsebad. epatronos

  zRvaSi Tevzs, caSi frinvels, pirutyvs, mTels dedamiwas da yvela qvemZroms,

  rac ki dedamiwaze daxoxavs. Seqmna RmerTma kaci, Tavis xatad Seqmna igi,

  mamakacad da dedakacad Seqmna isini.

  akurTxa RmerTma isini da uTxra: inayofiereT da imravleT, aavseT dedamiwa,

  daeufleT mas, epatroneT zRvaSi Tevzs, caSi frinvels, yovel cxovels, rac

  ki dedamiwaze daxoxavs~ (dab. 1.26-28).

  meSvide dRes, samyaros Seqmnis Semdeg ganisvena man, romlis saqmeni ` didad

  Svenier arian, da simarTle misi hgies ukuniTi ukunisamde~ (fs. 110, 3).

  Semoqmedma dasabamidan kacad da qalad Seqmna adamianebi (maTe, 19,4).

  `aiyvana adami ufalma RmerTma da daasaxla edemis baRSi mis dasamuSave-

  blad da dasacavad. gaafrTxila ufalma RmerTma adami da uTxra: yvela

  xis nayofi geWmeva am baRSi, mxolod keTilis da borotis Secnobis xis

  nayofi ar SeWamo, radgan, rogorc ki SeWam, mokvdebio~ (dab. 2, 15-17), magram

  gvelis mier Secdenilma evam akrZaluli nayofi Wama da qmarsac aWama.

  aexilaT Tvali orives (dab. 3,7).

  `Tqva ufalma RmerTma, aha, gaxda adami, rogorc erTi CvenTagani, Semcnobe-

  li keTilisa da borotisa. ar gaiwodos axla xeli da ar mowyvitos

  sicocxlis xis nayofic, ar SeWamos da maradiulad ar icocxlos. gauSva

  igi ufalma RmerTma edemis baRidan, rom daemuSavebina miwa, saidanac iyo

  aRebuli. gandevna adami. edems ki aRmosavleTiT qerubimebi da cecxlovani,

  mbrunavi maxvili dauyena, raTa sicocxlis xesTan misasvleli daecvaT~

  (dab. 3. 22-24).

  madlierebis nacvlad pirvelma adamianma ufali RmerTisagan micemuli

  pirveli mcneba daarRvia Tavisi urCobiT da pirveli codva Caidina.

  `erTi kacis urCobiT mravali gaxda codvili~ (rom. 5, 19).

  `erTis Secodebisagan yvela kacis Tavze moiwia sasjeli~ (rom. 5, 18).

  `erTis SecodebiT mravalni mokvdebian~ (5, 15).

  Taobidan Taobas gadaecema adamis codva da codvis gamo _ sikvdili

  (rom. 5, 12).

  ganidevna adami edemis baRidan, dawyevlili miwa unda daemuSavebina,

  romlisganac tanjviT miiRebda sazrdos. ZeZvsa da ekals aRmoucenebda

  miwa, pirofliani Wamda purs, sanam miwadve gadaiqceoda, saidanac iyo aRebu-

  li, radgan mtveri iyo da mtvrad gadaiqceoda (dab. 3, 17-19).

  edemidan gandevnis Semdeg ` Seicno adamma eva, Tavisi dedakaci, daorsul-

  da eva da Sva kaeni da Tqva: kaci SemeZina uflisagan. mere Sva misi Zma

  abeli. abeli mecxvare iyo, kaeni miwis muSaki. gamoxda xani da miarTva

  kaenma ufals ZRveni _ miwis nayofi~ (dab. 4,1-3). abelmac Seswira ufals

  msxverpli _ gamoarCia Tavisi faris rCeuli pirutyvidan pirvelSobilni,

  misTvis yvelaze Zvirfasni. `mohxeda ufalma abels da mis ZRvens, xolo

 • 18 m itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZe

  kaensa da mis ZRvens ar mohxeda~ (dab. 4. 4-5), rameTu `rwmeniT Seswira

  abelma RmerTs kaenisaze ukeTesi msxverpli, romliTac miiRo mowmoba, rom

  marTalia igi, rogorc RmerTma daamowma mis ZRvenTa Sesaxeb~ (ebr. 11,4).

  Zmis sikeTiT gamwarebulma kaenma Tavi CaRuna. codva gabatonda masze _

  gaiyvana abeli velad da mokla.

  `uTxra RmerTma _ es ra Caidine? Seni Zmis sisxli miwidan SemomRa-

  Radebs. daiwyevla kaeni, devnili da miusafari Seiqmna qveynad. amuSavebda

  miwas. uflis pirisagan gadaxvewili kaeni gamravlda da misgan boroti

  STamomavloba warmosdga _ daiviwyes Semoqmedi RmerTi da keTili saqmeni,

  ewodaT maT `kacTa Svilebi~.

  mwuxare adamsa da evas RmerTma momadla sxva naSieri nacvlad abelisa

  _ SeTi. `SeTsa SeeZina vaJi da uwoda saxelad enoSi, maSin daiwyo uflis

  saxelis xseneba~ (dab. 4.26). ewoda mis STamomavlebs `RvTis Svilebi~. maT-

  gan warmosdga noe _ Svili lameqisa.

  iwyes gamravleba adamianebma dedamiwaze. Seerivnen `kacTa Svilebs~ `Rv-

  Tis Svilebi~ da SeiZines maTgan yovelive ukeTuri Cveuleba.

  `dainaxa ufalma RmerTma, rom imata adamianTa ukeTurebam am qveynad, rom

  ukeTuri iyo mudamJams maTi yoveli gulisTqma. inana ufalma, rom Seqmna

  adamiani amqveynad da Sewuxda. Tqva ufalma _ miwis pirisagan aRvgvi adami-

  ans, romelic Sevqmeni, adamianidan dawyebuli pirutyvamde, qvewarmavlamde,

  cis frinvelamde, radgan vnanob, rom gavaCine. mxolod noes epova madli

  uflis TvalSi. es aris ambavi noesi: marTali, sruli kaci iyo noe Tavis

  TaobaSi, RmerTTan dadioda noe. Sva noem sami vaJi: semi, qami da iafeTi~

  (dab. 6. 5-10).

  ufalma RmerTma ineba miwis pirisagan adamianisa da yoveli xorcielis

  aRgva wylis warRvniT. noes ki ubrZana kidobnis gakeTeba. aswavla misi

  momzadeba. Seiyvana noem kidobanSi yovelgvari cxoveli, yovelgvari xor-

  cieli, rasac ki sicocxlis suli edga, yvela wyvil-wyvilad, wmida piru-

  tyvisagan Svid-Svidi waiyvana, uwmindurisagan or-ori. Sevidnen kidobanSi

  noe da misi Svilebi, colebi, raTa ganridebodnen warRvnas, meSvide dRes

  movida warRvna qveynad (dab. 7. 7-10).

  as ormocdameaTe dRis bolos dadga wyali da Sewyda wvima. araratis

  mTebs miadga kidobani. TandaTan iklebda wyali da gamoCnda mTis mwverval-

  ebi. jer kidev idga wyali miwis pirze da ver ipoves brWyalis mosaWidi

  noes mier kidobnidan gaSvebulma frinvelebma. meSvide dRes xelaxla

  gauSva mtredi kidobnidan, ` dabrunda mtredi saRamoJams da aha, zeTisxilis

  nedli rto eWira niskartiT. mixvda noe, rom damwdariyo wyali dedami-

  waze~ (dab. 8. 11).

  gadmovida noe Tavisi col-SviliT da kidobans Sefarebuli yoveli ar-

  seba. augo noem samsxverplo ufals da miiyvana yovladdasawvel Sesawirad

  TiTo-TiTo yoveli wmida pirutyvidan da frinvelidan.

 • 19saqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istoria

  iynosa ufalma keTilsurneleba da Tqva Tavis gulSi: aRar davwyveli

  miwas adamianis gamo, aRar gavanadgureb cocxal arsebas.

  `akurTxa RmerTma noe da misi Svilebi da uTxra: inayofiereT, imravleT

  da aavseT qveyana: (dab. 9, 1). Tqveni SiSi hqondes yovel suldgmuls, rac ki

  iZvris dedamiwaze, Tqvens xelT arian isini, saWmelad gaZlevT. mis sulTan

  _ mis sisxlTan erTad nu SeWamT, me ki Tqvens sisxls Tqveni sicocxlis wil

  movikiTxav. `vinc adamianis sisxls daRvris, adamianis mierve daiRvreba

  misi sisxli, radgan RvTis xatad Seiqmna adami, inayofiereT da imravleT,

  moefineT qveyanas da gamravldiT masze~ (dab. 9. 6-7).

  b a b i l o n i s g o d o l i s d a c e m a , e n a T ab a b i l o n i s g o d o l i s d a c e m a , e n a T ab a b i l o n i s g o d o l i s d a c e m a , e n a T ab a b i l o n i s g o d o l i s d a c e m a , e n a T ab a b i l o n i s g o d o l i s d a c e m a , e n a T ad a t o m T a w a r m o q m n ad a t o m T a w a r m o q m n ad a t o m T a w a r m o q m n ad a t o m T a w a r m o q m n ad a t o m T a w a r m o q m n a

  noes Svilebi gamravldnen, `maTgan mTeli dedamiwa iqna dasaxlebuli~,

  kacobrioba am droisaTvis erTiani iyo, erTi enis mqone, eTnikurad erTgvari.

  jer kidev ar iyvnen erebi _ `erTpiri iyo mTeli dedamiwa da erT enaze

  metyveli. roca daiZrnen aRmosavleTidan, hpoves veli Sinyaris qveyanaSi

  da iq damkvidrdnen. uTxres erTmaneTs: modi, movziloT Tixa da gamovwvaT,

  qvis magivrad aguri hqondaT, kiris magivrad fisi. Tqves: aba, avaSenoT

  qalaqi da godoli da cas mivuwvdinoT misi Txemi. aRvmarToT niSan-sveti,

  rom ar gavifantoT dedamiwis zurgze, Camovida ufali, rom enaxa qalaqi da

  godoli, romelsac adamianebi aSenebdnen, Tqva ufalma: aha, erTi xalxia es

  da erTi ena aqvs yvelas. raki es saqme wamouwyiaT, amieridan daubrkole-

  bliv gaakeTeben yvelafers, rasac ki ganizraxaven. aba, Caval da enas avurev

  maT, rom veraferi gaagebinon erTmaneTs. gafanta isini ufalma iqidan mTels

  dedamiwis zurgze da maTac Sewyvites qalaqisa da godolis Seneba. amito-

  mac ewoda saxelad babiloni, radgan swored aq aRria ufalma mTeli dedami-

  wis ena da aqedan gafanta isini ufalma dedamiwis zurgze~ (dab. 11. 1-9).

  noes Ze _ `qami iyo qanaanis mamamTavari~, _ weria dabadebaSi. semma _

  ebraul da sxva semitur tomebs daudo safuZveli. iafetma ki _ evropasa

  da aziaSi gavrcelebul mraval xalxs. TviTon sityva `iafeti~ niSnavs

  `gavrcelebas~. sxvadasxva xalxis mamamTavarTa Soris bibliis Zveli, gan-

  sakuTrebiT ki qristiani komentatorebi qarTvelTa mamamTavarsac asaxele-

  ben _ zogierTi cnobiT, is yofila iafetis Ze Tubali. saerTod iafetis

  STamomavlebi, noes dalocvis Sesabamisad, raodenobiTac da RirsebiTac

  upiratesni iyvnen sxva mamamTavarTa STamomavlebze. noem iafeti ase dalo-

  ca _ ganufarTos RmerTma iafets, semis karvebSi daemkvidros, daemorCilos

  mas qanaani (dab. 9. 27).

 • 20 m itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZe

  iafetis STamomavloba aseTia:

  _ ` iafetis Zeni: gomeri, magogi, madai, iavani, Tubali, meSeqi da Tirasi.

  gomeris Zeni: aSqenazi, rifaTi da Togarma.

  iavanis Zeni: eliSa, TarSiSi, qiTimi da dodanimi. amaTgan ganifantnen

  zRvispira xalxebi Tav-Tavis qveynebSi, TiToeuli Tavisi enis mixedviT, Tavi-

  si tomis mixedviT, Tav-Tavis xalxSi~ (dab. 10. 2-5).

  bibliis komentatori ase ganmartavs am saxelebs:

  `gomeri~ _ ...am xalxis saxels sxvaganac vxvdebiT bibliaSi _ winaswarmetyvel

  ezekielTan, romelic maT aRwers, rogorc mezobels Tubalisa da mosoxisa (38, 6)

  da sxva xalxebis rigSi, romelnic saxlobdnen Crdilo siriaSi da mcire aziaSi.

  `magogi~ ... ezekielTan es tomebi gamodian, rogorc gamocdili da dax-

  elovnebuli moisarni (38, 16. 39, 3). isini cxovroben zemoT dasaxelebulebT-

  an mezoblad, odnav maT CrdiloeTiT. zogierTni maTSi xedaven skviTebs,

  romelnic cxovroben azovis zRvis piras. magogSi aseve skviT-Turanelebs

  xedaven. skviTebis bediswera asrulda ezekielis winaswarmetyvelebis Tanaxmad,

  maTi ganadgurebis Sesaxeb samon-gogis dablobze, roca isini dabrundnen

  palestinaSi da daavaddnen, rogorc aRwers herodote (1, 105-106).

  `madai~... am saxeliT iwodebodnen arielebi, mcxovrebni dasavleT aziaSi

  _ midielebi. maTi didi nawili TandaTanobiT gadasaxlda aRmosavleTSi da

  miiRo indusebis saxeli. midielebis sparselebTan da, saerTod, arielebTan

  naTesaobis Taobaze werda winaswarmetyveli danieli (V, 28).

  `iavani~ _ miuTiTebs berZnebze, upirvelesad ionielebze.

  `Tubal mesexi~... _ rogorc dabadebaSi, aseve wmida werilis mraval

  adgilas es ori xalxi, rogorc wesi, erTiandebian da erTad gamoisaxebian

  magogis moxarkeebad (ezek. 38, 2. 39, 1). erTxel sxvaTaSoris iavanTan erTi-

  andebian (e. 37, 13). da kidev or adgilas maTi sacxovrisi ganisazRvreba

  palestinis CrdiloeTiT. asirieli mefeebis analebSi arcTu iSviaTad moix-

  senieba Muski da Tabal, viTarca ori mezobeli xalxi, mcxovrebi kilikiaSi.xolo herodote ambobs tibarekebsa da iberianelTa (iberTa) da mosoxTa

  Sesaxeb, kolxidis mezoblad mcxovrebTa Sesaxeb. mecnierebi Tvlian, rom

  Tavdapirvelad orive xalxi cxovrobda tigrosisa da evfratis saTaveebSi,

  midiasa da skviTias Soris, e.i. kolxeTsa da iberiaSi (Tubal _ savaraudoa

  iberebi anu qarTvelebi).

  `gomeris Zeni~: aSqezani... ` _ imaze dayrdnobiT, rom Tanamedrove ebraelebi

  germanias `askenazs~ uwodeben, iudevel ganmmartebelTa umravlesoba aq

  xedavs miTiTebas germanelebze... advilad SesaZlebelia aseve is, rom es

  erovneba Tavis Tavdapirvel sacxovrisad (igulisxmeba mcire azia) gasv-

  lis Semdeg, droTa viTarebaSi damkvidrda dasavleT evropaSi da aq daudo

  safuZveli momavali germaniis cxovrebas.

  `Togarma~ ... es saxeli kidev orjer gvxvdeba ezekielTan, rogorc cx-

  enebisa da virebis momwodebeli tireli vaWrebisaTvis (ezek. 27, 14. 38, 6).

 • 21saqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istoria

  tradiciis Tanaxmad, romelic Semonaxulia mose xorenacisTan, somxeTis

  mcxovrebTa mamamTavrad iTvleboda Togarmas Svili~ (ix. ` ~,

  t. I, 1904. s. 70).

  m s o f l i o e n a T a o j a x e b im s o f l i o e n a T a o j a x e b im s o f l i o e n a T a o j a x e b im s o f l i o e n a T a o j a x e b im s o f l i o e n a T a o j a x e b i

  ramdenad Seefardeba mecnierul Tvalsazriss bibliaSi gadmocemuli

  Txroba enaTa da xalxTa warmoqmnis Sesaxeb? amasTan dakavSirebiT komenta-

  tori wers, rom genealogiuri cxrilebi aRmosavleTis Zveli xalxebi-

  saTvis warmoadgendnen yvelaze mniSvnelovan da farTod gavrcelebul

  movlenas, umTavres da TiTqmis erTaderT istorias warsulisas, is saimedod

  iyo daculi da Taobidan Taobas gadaecemoda.

  bibliis genealogiuri cxrilebi, ueWvelad uZvelesi, warsulis Zeglebia,

  wamosuli abramis epoqidan, Cans, TviT noes ojaxidan. axal aRmoCenaTa

  wyalobiT, Tanamedrove mecnierebi ufro da ufro rwmundebian xalxTa

  bibliuri cxrilebis sinamdvilesa da simarTleSi, magaliTad, mas `Zvel

  msoflioSi xalxTa gansaxlebis gansakuTrebiT Zveli, gansakuTrebiT Zvir-

  fasi da sruli istoriis~ dokuments uwodebs cnobili frangi orientalis-

  ti lenormani da ambobs, rom `mis sinamdviles gasaocrad adasturebs

  SedarebiTi enaTmcodneoba da fiziologiuri gamokvleva sxvadasxva erisa~.

  cxrili amtkicebs kacobriobis erTa erTobis WeSmaritebas, uCvenebs, rom

  mTeli kacobrioba warmoiSva mxolod am sami (semi, qami, iafeti) Stosagan,

  romelnic Tavis mxriv gamovidnen erTi saerTo Ziridan (ix. `tolkovaia

  biblia~, peterburgi, 1904, gv. 68).

  dabadeba meaTe TavSi CamoTvlis semitur, qamitur da iafetur xalxebs,

  maT eTnarqebs da bolos ambobs: `es aris noes ZeTa STamomavloba Tav-

  Tavisi modgmis mixedviT, Tav-Tavis xalxSi. maTgan ganStovdnen xalxebi

  qveyanaze warRvnis Semdeg~ (dab. 10, 32).

  Tanamedrove enaTmecnierebi semitur enaTa ojaxebs akuTvneben asurul-

  babilonurs, anu aqadurs, Zvel ebrauls (anu bibliis enas), finikurs, arameuls,

  siriuls, arabuls, eTiopurs.

  qamitur enaTa ojaxs akuTvneben berberulsa da kuSitur enebs, Zvel

  egvipturs, kopturs (S. ZiZiguri, saenaTmecniero saubrebi, 1982, gv. 98).

  msoflios yvelaze farTod ganfenili enaTa ojaxia indoevropuli, rogorc

  nabrZanebia _ ` ganufarTos RmerTma iafeTs~, masSi Sedis enaTa induri, iran-

  uli, slavuri, baltikuri, germanuli, romanuli, kelturi, berZnuli Stoebi,

  calkeuli enebi.

  indoevropul enaTa ojaxSi Sedis 86-ze meti ena, ganfenilni atlantis

  okeanidan indoeTisa da wynar okeanemde. am ojaxis enaTa calkeul Stoeb-

  Sic aTeulobiT ena Sedis, magaliTad, romanul (italikur) StoSi Sedis 13

 • 22 m itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZe

  ena, germanuli Stos sxvadasxva jgufSi _ 11 ena, indur StoSi _ 12 ena,

  aseve iranulsa da sxva StoebSi, miuxedavad imisa, rom aRniSnuli enebi

  amJamad Zlier daSorebulni arian erTmaneTs, mecnierebi gamokvlevebis

  Sedegad mividnen daskvnamde, rom aRniSnuli enebi warmoSobilni arian

  erTi indoevropuli fuZe enis diferenciaciis, daSla-danawevrebis Sede-

  gad. isini aRniSnul monaTesave enaTa SejerebiT da SedarebiT rwmundebian

  rom, miuxedavad droTa viTarebiT gamowveuli cvlilebisa, maT SeinarCunes

  saerTo struqturuli niSnebi. mecnierTa daskvniT, fuZe indoevropul enas

  Tavdapirvelad gamoeyvnen winareitalikebis, winarebaltielebis, winareger-

  manelebis, indoiranelebis, xeTebisa da sxvaTa enebi, romelnic Semdgom

  Tavis mxriv daiSalnen calkeul enebad. xalxTa uzarmazari indoevropuli

  jgufi Tavdapirvelad warmoadgenda mTlian, jer kidev dauSlel gaerTianebas,

  romelic saerTo enaze metyvelebda. saerTo fuZe indoevropuli ena mecni-

  erTa TvalsazrisiT daunawevrebeli saxiT arsebobda `Cvens eramde IV

  aTaswleulSi~, unda aRiniSnos, rom zogierTi RvTismetyvelis Tanaxmad, msof-

  lio warRvna moxda 3246 wels qristeSobamde, qronologia faqtobrivad

  Tanmxvedria.

  `msgavsadve yvela semitur enasa da yvela qamitur enas amJamad erTmane-

  Tisagan daSorebulsa da gantotvils, warsulSi gaaCndaT saerTo fuZeena,

  romlisganac diferencirebis Sedegad warmodgnen isini~. aseTia azri

  lingvistebisa. amas mowmobs enaTa da xalxTa warmoSobis Sesaxeb wmida

  werilic.

  `dabadeba~ sxva Tavdapirvel xalxTa Soris qarTvelTa winaprebs _ To-

  bels, mosoqsa da aseve Torgams, _ pirvel rigSi CamoTvlis. Tobeli da

  mosoqi (mosoxi) iyvnen iafetis Zeni, xolo Torgami iafetis Zis Ze iyo.

  SemTxveviT ar uwodebda lenormani bibliis genealogiur sias msoflioSi

  xalxTa gansaxlebis srul istorias. arc isaa SemTxveviTi, rom kaenis _

  pirveli adamianis Zis Zeebsac _ iabeli, iubeli, Tubal-kaeni ewodebodaT.

  yvela amaT qarTvelur tomTa winaprebad gulisxmobdnen gamoCenili is-

  torikosebi. bibliis genealogiuri cxrilis safuZvelze mkvlevarebs ufleba

  eZlevaT ganacxadon, rom msoflios Tavdapirvel xalxTa Soris qarTvelTa

  winaprebs eWiraT mniSvnelovani raodenobrivi wili. Tavis mxriv, am mo-

  sazrebas ganamtkicebs lingvist mecnierTa Teoriebi, romlis Tanaxmadac,

  indoevropul fuZeenaze gavlena mouxdenia protoqarTvelur enas. mar-

  Tlac, aTaswleulTa win, kacobriobis gariJraJze, jer kidev dauyofel pro-

  toindoevropul enaze gavlenas ver moaxdenda proqarTveluri, am enis

  matarebel eTnoss mniSvnelovani adgili rom ar sWeroda mesopotamiasa da

  mcire aziaSi _ kacobriobis Tavdapirvel samSobloSi. protoqarTvelur

  enas, rogorc aRiniSna, urTierToba hqonia protosemiturTanac, es kidev

  erTxel amtkicebs lenormanisa da sxva mecnierTa azrs bibliis geneal-

  ogiuri cxrilis istoriulobis Sesaxeb, agreTve im azrsac, rom Tavdapirvel

 • 23saqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istoria

  protoqarTvelebs mniSvnelovani adgili eWiraT zemoaRniSnul regionSi.

  winareindoevropul, winaresemitur da winareqarTvelur enaTa sistemeb-

  is qronologiuri da arealuri urTierTdamokidebulebis Sesaxeb weren:

  `indoevropul winare enis arealuri kontaqtebi semitur da qarTvelur

  enebTan gamovlenili leqsikur nasesxobaTa masalebiT kargad jdebian semi-

  tur da qarTvelur winare enaTa sistemebis qronologiur da arealur

  ganawilebaTa CarCoebSi. saerTo semituri enis arseboba unda mivakuTvnoT

  periods ara ugvianes IV aTaswleulisa... rac qronologiurad emTxveva

  saerTo indoevropuli enis daTariRebas. winaresemituris areali unda

  yofiliyo axlo aRmosavleTis gansazRvruli olqi, sadac SeiZleboda hqono-

  daT kontaqtebi semitur enebs, rogorc indoevropul winare enaTa sistemebTan,

  aseve samxreT kavkasiur (qarTvelur) winare enis sistemasTan~ (T. gamyreliZe,

  v. ivanov. `indoevropeiskii iazik i indoevropeici~ t. II. 1984. s. 380).

  p r o t o q a r T v e l u r i e n i s m a t a r e b e l ip r o t o q a r T v e l u r i e n i s m a t a r e b e l ip r o t o q a r T v e l u r i e n i s m a t a r e b e l ip r o t o q a r T v e l u r i e n i s m a t a r e b e l ip r o t o q a r T v e l u r i e n i s m a t a r e b e l i

  e T n o s i s g a n s a x l e b ae T n o s i s g a n s a x l e b ae T n o s i s g a n s a x l e b ae T n o s i s g a n s a x l e b ae T n o s i s g a n s a x l e b a

  babilonis godolis dacemis Semdeg enaTa aRrevis Sedegad warmoqmnili

  Tavdapirveli xalxebi ` gafanta ufalma RmerTma dedamiwis zurgze~. Tavda-

  pirvel xalxTa Soris, rogorc iTqva, dabadeba asaxelebs qarTvelTa winapre-

  bad miCneul Tobelsa da mosoxs. isini sxva xalxebTan erTad, cxadia, unda

  wasuliyvnen yvela xalxis saerTo samSoblodan _ mesopotamiidan _ qvey-

  nierebis sxvadasxva kideSi, gafantuliyvnen dedamiwaze. SeZles Tu ara

  protoqarTvelebma gafantvis Semdeg TavianTi eTnikuri saxis SenarCuneba,

  romel qveyanaSi Cans maTi kvali? es sakiTxi yovelTvis ainteresebdaT

  eklesiis mamebs, aseve istorikosebs, lingvistebs, bibliis komentatorebs.

  Zvel samyaroSi, jer kidev qristeSobamde, espanel da kavkasiel iberebs

  erTi warmoSobis xalxad Tvlidnen. Rirsi mama ioane mTawmideli espaneTs

  qarTvelebiT dasaxlebulad miiCnevda.

  XIII-XIV saukuneTa istorikoss nikifore qsantopuloss, romelsac aqvs

  18 wignisagan Semdgari `saeklesio istoria~, miaCnda, rom saqarTvelos

  iberebi `ispaniis iberTagan arian gadmosaxlebulni~ (georgika, VII, 1966),

  kidev ufro adre qarTvelTa warmoSobis Sesaxeb werdnen eklesiis mamebi.

  iberTa, anu qarTvelTa sacxovrisis Sesaxeb mogviTxroben eklesiis istori-

  kosebi evsevi kesarieli (260-340), sokrati sqolastikosi, gelasi kesarieli,

  rufinusi (IV-V ss.) da sxvebi.

  amJamad sabolood damtkicebulia, rom qarTvelebi wina aziis Zvel mkvidr

  mosaxleobas ekuTvnian, isini naTesaurad iyvnen dakavSirebulni msoflios

  uZveles kulturul mosaxleobasTan, ufro metic, `cnobil mecnierebs fr.

 • 24 m itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZe

  homels, ed. maiers, kiperts, leman-haupts, lenormans, akad. n. mars, akad.

  turaevs da sxvebs araerTxel aRuniSnavT, rom qarTveli tomebi memkvidre-

  ni arian Sumerebis, xeTebis, mitanelebis, xaldebisa da sxva, romlebic wina

  aziis uZvelesi xalxebi iyvnen da romlebmac Seqmnes sakacobrio kultur-

  is yvelaze adrindeli kerebi. amgvarive mosazreba ganaviTara da mravalmxrivi

  faqtiuri masalebis moSveliebiT kidev ufro daasabuTa Tavis SromebSi

  akad. iv. javaxiSvilma~ (S. mesxia, simon janaSia, 1950, gv. 39).

  rogorc zemoT aRiniSna, enaTmecnierebaSi arsebobs Teoria, romlis Tanax-

  madac, indoevropuli fuZe enis matarebeli eTnosi xmelTaSuazRvispireTsa

  da wina aziaSi Semovida romeliRac mxridan. manamde es mxareebi (e.i. wina

  aziis, pirineis, apeninis, balkaneTis naxevarkunZulebi) dasaxlebulni iyvnen

  araindoevropuli enis matarebeli tomebiT. akademikosma Tamaz gamyrel-

  iZem, rogorc aRniSnuli iyo, wamoayena axali Teoria, romlis Tanaxmadac

  indoevropelebi qristeSobamde IV aTaswleulSi wina aziaSi cxovrobdnen,

  warmoadgendnen jer kidev aradiferencirebul, mTlian gaerTianebas, romelic

  metyvelebda saerTo enaze. Semdgom maTgan warmosdgnen (dayofis Sedegad)

  winare italikebi, winare baltielebi, winare germanelebi, indoiranelebi,

  xeTebi, momavali slavebi da sxvebi. gansakuTrebiT isaa aRsaniSnavi, rom am

  winare indoevropul enas urTierToba hqonia winare qarTvelur da winare

  semitur enebTan, amitomac qarTveluri da semituri winare enebidan usesx-

  ebia bevri sityva. Tu am Teorias SevadarebT n. maris Teorias, davinaxavT

  garkveul msgavsebas. n. maris mixedviT, qarTvelur-kavkasiur-mediteranuli

  enebi warmoadgendnen im substrats, romelzedac aRmocendnen da gaiSalnen

  indoevropelebi _ `...indoevropelebi arsaidan ar mosulan, aramed isini...

  igive iafetelebi arian da indoevropuli enebi iafeturi enebis Semdgomi

  safexuri, maTi transformaciaa axal stadiaze~. Tamaz gamyreliZis Tanaxma-

  dac, indoevropelebi `arsaidan ar mosulan~, maTi winare samSoblo wina

  aziaa, sadac maT urTierToba hqoniaT qarTvelurTan, anu n. maris mixedviT

  `iafeturTan~.

  indoevropul winareenas, Tanaxmad T. gamyreliZisa, urTierToba hqonia

  ara marto winareqarTvelurTan, aramed winaresemiturTanac. n. maris Tanax-

  madac qarTvelurs urTierToba hqonia semiturTan. da radganac qarTve-

  lurs, anu iafeturs mWidro kavSiri hqonda indoevropulTan, semiturTan

  misi dakavSirebiT gamomzeurda enaTa `msoflio kavSiris idea~. n. mari

  `...qarTuli da semituri enebis~ naTesaobas cxadyofs da amiT ki msoflio

  kavSiris ideas amzeurebs~ (d. karbelaSvili, n. maris saiubileo krebuli,

  1934. gv. XVIII).

  n. mari ar gamoricxavda kavkasiis iafeturi enebis kavSirurTierTobas

  qamitur enebTanac, is ambobda _ ` CvenTvis, romlebic iafeturi enaTmecniere-

  bis Teoriis mTeli sistemis agebisas amovdivarT iafeturi enebis semitur-

 • 25saqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istoria

  Tan naTesaobis faqtobrivi monacemebidan, gasagebia, gamoricxuli ar aris

  kavkasiis Zireuli enebis, e.i. kavkasiis iafeturi enebis, kavSirurTierToba

  qamitur enebTan...~. aqedan Cans, rom baskologiaSi adre gamoTqmuli hipoteza

  qamitur enebTan baskuris naTesaobisa n. marisaTvis misaRebia (gavixsenoT

  magaliTad, hugo Suxardtis debuleba: baskuri enaTesaveba erTsa da imave

  dros qarTvelur-kavkasiurs da qamituri modgmis enebs)... (S. ZiZiguri, baskur-

  kavkasiuri problema, gv. 65).

  n. maris ` msoflio kavSiris idea~ qarTulis meSveobiT albaT aseTi saxiT

  gamoisaxeba (ix. sqema):

  iafetur enaTa ojaxi, n. maris Tanaxmad, moicavda dedamiwis vrcel re-

  gions, xmelTaSuazRvispireTs, kavkasias, pamirs, afrikas (d. karbelaSvili,

  dasax. naSr. gv. XXXVIII).

  marTlac, enaTmecnierebis mniSvnelovani nawili gamowvlilviTi gamokv-

  levebis Sedegad ar gamoricxavs qarTulis, anda fuZe qarTveluri enis

  kavSirs wina aziis uZveles xalxebTan, SumerebTan, protoxeTebTan, xuritebTan,

  aseve pelasgur-etruskul-iberiul enobriv samyarosTan. amitomac unda vi-

  fiqroT, rom babilonis godolis dacemis Semdgom protoqarTveluri enis

  sem

  semituri

  qarTvelur-kavkasiur-mediteranistuli

  iafet

  i a f e t u r i

  pelasguri

  baskuri

  etruskuli

  qam

  qamituri

  indoevropuli

 • 26 m itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZe

  matarebeli eTnosis erTi nawili darCa wina aziaSi, xolo sxvebi gaifant-

  nen dedamiwis zurgze, kerZod, dasaxldnen kavkasiaSi, xmelTaSuazRvispire-

  Tis qveynebSi, balkaneTSi, apeninisa Tu pirineis naxevarkunZulze. maT, rogorc

  enaTmecnierTa monacemebidan Cans, SeunarCunebiaT TavianTi eTnikuri saxe

  da garkveul dromde enac.

  simon janaSiam pirvelqarTuli eTnosis Sesaxeb Camoayaliba Tavisi kon-

  cefcia _ `uZveles droSi, daaxloebiT eqvsi aTasi wlis winaT, wina aziis

  uzarmazar miwa-wyalze da samxreT evropaSic (balkaneTi, apeninisa da

  pirineis naxevarkunZulebi) erTi modgmis xalxebi cxovrobdnen. Semdeg am

  modgmis xalxTa adgilsamyofeli TandaTan izRudeboda. Zv.w.aR-is II aTaswleu-

  lis damdegisaTvis wina aziis mkvidri xalxebidan cnobili iyvnen xeTebi

  da subarebi. xeTi subarebi qarTvel tomTa winaprebi arian. xeTebi mcire

  aziaSi mosaxleobdnen, subarebs ki eWiraT teritoria CrdiloeT mesopota-

  miidan moyolebuli kavkasionamde. am xeTa-miTanis samefoebis xanaSi kavkasiis

  miwa-wyali xeTur-subaruli modgmis mosaxleobas ekava. ...xeTur-subaruli

  mosaxleoba mraval wvril samTavrod daiqsaqsa. xeTur-subaruli tome-

  bidan ufro Zlierni yofilan muskebi, mermindeli mesxebi, IX saukuneSi ki

  yvelaze energiul brZolebs asurelebs Tubalebi umarTavdnen. Zv.w.aR-is

  IX-VII ss. xeTur-subarulma tomebma axali Zlieri saxelmwifo Seqmnes _

  urartu. aqve, mezoblad arsebobda xeTur-subaruli samefo mana...~ s. jana-

  Sias koncefciam Zlieri gavlena iqonia... samecniero literaturaSi damkvi-

  dreba iwyo mis mier Semotanilma terminebma: `xeTur-iberiuli xalxebis

  jgufi~ (pireneis iberebi, etruskebi apeninis naxevarkunZulze) balkaneTis

  pelazgebi, Sumerebi, xeTebi da subarebi (xuritebi), urartu, muSqebi da

  Tabali, qarTvelebi da sxva kavkasieli xalxebi~ da a.S. (g. meliqiSvili,

  `qarTvelebi, maTi warmomavlobis sakiTxi~, saq. ist. narkv. I, gv. 327).

  simon janaSias Teoria CvenTvis imiTaa saintereso, rom erTmaneTis monaTe-

  save ` xeTur-iberiuli~ xalxebi wina aziidan, TavianT Tavdapirveli samSob-

  lodan gavrcelebulan dasavleTisaken _ afrikis CrdiloeT sanapiroze da

  samxreT evropaSi _ `evropaSi am gvartomobis xalxebi win uswrebdnen

  Semdeg mosul indoevropelebs, romelTac damxvduri mosaxleobisa da misi

  kulturis Zlieri gavlena ganicades. ase iyo pirineis, anu iberiis naxe-

  varkunZulze, sadac Zveli iberiuli mosaxleobis STamomavalni, baskebad

  wodebulni, dRemde arian SemorCenilni. aseve moxda apeninis naxevarkunZu-

  lze, sadac etruskebma Seqmnes italiis uZvelesi civilizacia, romelmac

  Semdgom mZlavri zemoqmedeba iqonia romis kulturaze. dasasrul, balkane-

  Tis naxevarkunZulze gvian mosul indoevropel berZnebsac pelazgebis

  dawinaurebuli mosaxleoba daxvdaT.

  am xalxTa mier Seqmnil maRali kulturis keraTagan yvelaze ufro

  mniSvnelovnad winaaziuri kerebi unda CaiTvalos. wina aziaSi ...adre Caisaxa

 • 27saqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istoria

  saxelmwifoebrioba. evfratisa da tigrosis auzTa qvemo nawilSi Sumerebma

  (Semeberebma) jer kidev Zv.w.aR-is IV aTaswleulSi ganaviTares saqalaqo

  cxovreba, safuZveli Cauyares saxelmwifos da gamoigones msoflioSi uZve-

  lesi damwerloba _ jer ieroglifuri, xolo Semdgom lursmuli~ (s.

  janaSia, Sromebi, t. V, 1987, gv. 20).

  damoukideblad imisgan, namdvilad aqvs Tu ara qarTul enas genetikuri

  kavSiri wina aziis uZveles enebTan, mecnierTa mier dadasturebulia, rom

  xuritebis, xeTebisa da urartuelebis garkveuli nakadi Serwymia qarTvel

  ers _ `enobrivi monacemebi cxadyofs, rom qarTvel tomebSi unda gaTqve-

  filiyo da qarTveli xalxis SemadgenlobaSi unda Sesuliyo ZvelaRmosav-

  luri civilizaciis Semqmneli, samxreTSi mcxovrebi xalxebis (xuritebis,

  xeTebis, urartulebis) garkveuli nakadi. amisi nakvalevi Tavs iCens qarTvelTa

  enaSi~ (g. meliqiSvili, dasax. naSromi, gv. 357). amdenad qarTvelebs ufleba

  aqvT TavianTi Tavi maT memkvidreebad miiCnion.

  qristeSobamde III aTaswleulSi saqarTveloSi arsebuli TrialeTis Sua

  brinjaos xanis kulturis Zlieri kavSiri Sumerul samyarosTan mkvle-

  varebs afiqrebinebs, rom winaaziuri warmoSobis zogierTma tomma saqarTvelo-

  Si SemoaRwia (iqve, gv. 353). ` TrialeTis kulturas metad mkafio paralele-

  bi moepoveba ara marto Crdilo-dasavleT iranis materialur kulturaSi,

  aramed xeTur samyaroSic~ (iqve, gv. 354). saerTod TrialeTis kulturis

  gamoCenas amierkavkasiaSi ukavSireben xuritebis tomis eqspansias (iqve, gv.

  355). arqeologiac emxroba zemomotanil azrs.

  dadasturebuli faqtia qarTul-indoevropuli enobrivi siaxlove, Tumca

  ki qarTuli enaTa damoukidebel ojaxs ganekuTvneba, es imiTaa saintereso,

  rom wina aziis uZvelesi mosaxleoba indoevropelebi aRmoCndnen, qarTvelebs

  mWidro kontaqtebi hqoniaT maTTan, imdenad, rom uZveles qarTvelur enas

  Zlieri transformacia ganucdia indoevropuli substratis gavleniT.

  fiqroben, rom es garemoeba Sedegia im xangrZlivi da mWidro kontaqtebisa,

  romelTac adgili unda hqonoda uZveles xanebSi qarTvelur tomebsa da

  uZveles indoevropul dialeqtebze molaparake tomebs Soris (g. meliqiS-

  vili, dasax. naSr. gv. 345).

  yuradRebas ipyrobs garkveuli msgavseba qarTvel da Zvel anatoliur

  indoevropul (xeTur, luviur, palaur) enebs Soris (ix. g. giorgaZe, indo-

  evropul-qarTul (qarTvelur) enobrivi paralelebis xasiaTis Sesaxeb, saenaT-

  mecniero krebuli 1979, gv. 62).

  saerTo anatoliuri indoevropuli fuZeenis daSlis procesi dawyebula

  gvarovnuli wyobis dros III aTaswleulSi qristeSobamde, anatoliaSive

  (iqve, gv. 67). nesitebi TandaTan gavrcelebulan centralur da aRmosavleT

  anatoliaSi, romelic manamde dasaxlebuli iyo xeTebis (protoxeTebis)

  tomebiT (zogierTi mecnieris azriT, swored protoxeTebs hqoniaT kavSiri

 • 28 m itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZe

  qarTvelebTan). nesitur-xaturi urTierTobis dros, romelic gagrZelda

  aseulobiT wlobiT, protoxeTuri ena STanTqa nesiturma, romelmac Tavis

  mxriv ganicada garkveuli cvlileba (fonetikaSi, leqsikaSi, morfologia-

  Si). Serevis da Sejvarebis Sedegad indoevropelebisa da xeTebis tomebs

  Soris Camoyalibda xeTuri eTnosi. daaxloebiT XVII saukuneSi qristemde

  Seqmnilma xeTurma samefom mTlianad SeiTvisa protoxeTebis mdidari

  tradiciebi (iqve, gv. 67).

  Tavis mxriv, xeTur saxelmwifosTan urTierToba unda hqonoda pirvel

  qarTul saxelmwifoebs (politikur warmonaqmnebs) _ diauxis (daianis _

  asiriuli wyaroebiT) da kulxas _ Woroxisa da dasavleT evfratis yara-

  sus raionebSi, sadac ZvelTaganve cxovrobdnen qarTuli tomebi, isinive

  iyvnen samxreTuli periferiebi pirvelqarTuli saxelmwifoebisa. arsebobs

  safuZveli vifiqroT, rom am olqebSi, SeiZleba samxreTiT an samxreT-

  dasavleTiT, ZvelTaganve imyofeboda ZiriTadi teritoria saerTo qarTve-

  luri fuZeenis matarebeli tomisa, romlisgan TandaTan gamoiyvnen sxva-

  dasxva dialeqturi erTeulebi (svanuri, megruli, Wanuri). ivaraudeba aseve

  urTierToba ara xeTebsa da qarTvel tomebs, aramed ufro adre saerTo

  anatoliur indoevropul enobriv erTeulsa da saerToqarTuls Soris.

  simon janaSia protoxeTebs, anu xatebs qarTvelTa uSualo winaprebad

  miiCnevda wina aziis sxva Zvel tomebTan erTad. is werda _ `mTeli wina

  aziis teritoria uZveles xanaSi dasaxlebulia iseTi xalxebiT, romelTac

  ara aqvT araviTari kavSiri arc indoevropelebTan, arac semitebTan, arc

  Turqul-monRolur tomebTan. yvelaze mniSvnelovanni wina aziis am uZve-

  les xalxTagan arian sumerebi, xatebi anu xetebi, mitanelebi, urartus

  (vanis) qaldebi da sxvebi. swored am xalxebma Seqmnes kacobriobis uZvele-

  si kulturuli kera... Semdeg es xalxebi TiTqos qrebian, nuTu ukvalod? ra

  Tqma unda ara. sxva tomebis mowolis gamo isini icvlian teritorias da

  axal-axal kerebs qmnidnen. yvelaze samxreTiT mdebare raionebidan maT

  amoiwies mcire aziasa da mesopotamiaSi, aqedan Savi zRvis samxreT sana-

  piroebsa da vanis tbis raionSi, iqidan kidev Tanamedrove amierkavkasiaSi.

  satomo saxelebis istoria am mxriv did sayuradRebo masalas Seicavs~ (s.

  janaSia, t. III, 1959, gv. 194).

  rogorc vxedavT, s. janaSia amierkavkasiis mkvidr mosaxleobas (upirve-

  lesad, cxadia, qarTvelebs) miiCnevs adgilmonacvlebuli Sumerebis, xatebis,

  mitanelebisa da urartuelebis STamomavlebad. es xalxebi, misi azriT,

  saerTo warmoSobisa SeiZleboda yofiliyvnen.

  safiqrebelia, rom kavSiri arsebobs xatebis, xaldebis, anu qaldebis,

  xalibebis saxelebs Soris. Zveli berZeni mwerlebi pirdapir amboben, rom

  xaldebi winaT xalibebad iwodebodneno. Semdeg sayuradReboa, rom xaldebi

  cxovrobdnen, rogorc Savi zRvis samxreT sanapiroze, ise vanis tbis garSemo.

  cxadia, es erTi xalxis ori Sto unda iyos.

 • 29saqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istoria

  aseve sayuradReboa asurul warwerebSi moxsenebuli muskebisa da kaske-

  bis saxelebi. muskebi arian mermindeli mosxebi an mesxebi. kaskebi kidev

  kolxebi, rogorc es aRniSnulia ukve prof. iv. javaxiSvilis mier. mesxebisa

  da kolxebis ambavi yvelasTvis cnobilia. friad sarwmunoa iberebis kavSi-

  ri tibarenebTan da tabal-TobalTan. aseve safiqrebelia, rom termini ` qarTve-

  li~ dakavSirebulia qald-Tan (iqve, gv. 195).

  arnold Ciqobavas daskvniT, rac ufro Sors vixedebiT qarTveluri da

  sxva iberiul-kavkasiuri enebis istoriul warsulSi, miT ufro xelSesaxebi

  xdeba am enaTa warmoSobiTi kavSiri wina aziisa da SuamdinareTis Zveli

  civilizaciis enebTan (urartulTan, huritulTan, xeTurTan, ulamurTan, Sum-

  erulTan). S. ZiZiguris azriT, `mecnierebaSi dgas sakiTxi winaelinuri

  (pelasgur-anatoliuri) kulturis Semqmnel xalxebTan iberiul-kavkasiuri

  enebis kavSiris Sesaxeb. jer kidev adre SeamCnies, rom berZnul enaSi

  gamoiyofa fena, romelic ar aixsneba indoevropuli enebis safuZvelze.

  maSasadame, es danaleqi unda ganekuTvnebodes xmelTaSua zRvis uZveles

  mkvidrTa samyaros... winaberZnuli egeosuri enebis amocnobis gzebi miima-

  rTeba iberiul-kavkasiuri enebisaken, kerZod qarTveluri enebis samyaro-

  saken~ (baskur-kavkasiuri problema, gv. 51).

  egeosuri mosaxleobis istoriis sakiTxebis mkvlevaris, r. gordezianis

  azriT, Sexvedrebi iberiul-kavkasiur da egeosur enebs Soris namdvilad

  mniSvnelovania, aseve egeosur-anatoliur geografiul saxelebs garegnu-

  lad TiTqmis zusti paralelebi aqvT kavkasiurTan, kerZod ki qarTul

  toponimikasTan (ix. r. gordeziani, `iliada~ da egeosuri mosaxleobis

  istoriisa da eTnogenezis sakiTxebi, 1970, gv. 299-301).

  CvenTvis saintereso sakiTxs _ uZvelesi qarTuli eTnosis migracias

  xmelTaSua zRvis qveynebSi exeba mecnieri sxva SromaSic _ etruskulis

  kavkasiurTan da baskurTan mimarTebisas igi varaudobs, rom Zv.w.aR-is III

  aTaswleulis miwurulSi kavkasiidan italiaSi saberZneTis gavliT gada-

  saxlebula kavkasiur tomTa erTi nawili, romelsac Seuqmnia e.w. kavkasiuri

  substrati Semdgom formirebuli etruskulisaTvis (r. gordeziani, etruskuli

  da qarTveluri, 1980, gv. 6).

  etruskul-qarTvelur mravalricxovan enobriv paralelebs r. gorde-

  ziani akavSirebs xalxTa migraciasTan, `gansakuTrebiT ki kavkasiur tomTa

  mZlavr gadasaxlebebTan egeidasa da dasavleT xmelTaSuazRvis auzSi

  adre brinjaos xanis dasawyisSi~ (iqve, gv. 6).

  misi azriT, e.w. kavkasiur-pelazguri Sre italiaSi qristeSobamde II

  aTaswleulSi dawyebul migracias unda Seetana, `isini dakavSirebulni

  unda yofiliyvnen e.w. apeninis kulturis damkvidrebasTan italiaSi... Tavis

  mxriv TviT Sua heladuri kulturis warmoqmna Cven migvaCnia egeidaSi

  kavkasiuri, upiratesad qarTveluri tomebis migraciis Sedegad Zv.w.aR-is II

  aTaswleulis damdegs. rogorc irkveva, maT egeosur samyaroSi Semoitanes

 • 30 m itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZe

  aSkarad qarTveluri komponenti, rac winare berZnul enobriv samyaroSi

  aTobiT wminda qarTveluri struqturis sityvisa da terminis arsebobiT

  dasturdeba, rogorc Cans, es talRa Zv.w.aR-is II aTaswleulis ganmavlobaSi

  gavrcelda dasavleT xmelTaSua zRvis auzSi, risi Sedegic unda iyos aq

  Suaheladuri tipis kulturebis aRmoceneba da pelazgur-kavkasiuri eno-

  brivi elementebis gavrceleba. swored migraciaTa am talRam moumzada,

  Cvenis azriT, safuZveli Semdgom formirebul etruskul enas. rogorc Cveni

  gamokvlevebis Sedegebi gviCvenebs, pelazgur-qarTveluri elementebi albaT

  yvelaze ufro arsebiTia etruskulSi~ (r. gordeziani, etruskuli da qarTve-

  luri, gv. 60).

  sabolood, albaT unda iTqvas, rom babilonis godolis daqcevis Semdgom

  warmoqmnil enaTa da xalxTa Soris arsebobda protoqarTveluri enac, es

  cnobilia bibliis uZvelesi komentatorebisTvisac, romelnic iafetis ZeTa

  Soris qarTvelTa winaprebsac asaxeleben. protoqarTveluri eTnosi, sak-

  maod mravalricxovani yofila, rac iqidan Cans, rom TviT warRvnamdec

  kaenis bolo STamomavalTa Soris lameqis Zeebs ewodaT iabeli (IV, 20),

  iubali da Tubal-kaeni. mecnierTa erTi nawili, saxelebidan gamomdinare

  (aq unda gavixsenoT, rom iafetis Ze Tubali _ qarTvelTa mamamTavrad

  iTvleboda) maT miiCnevdnen qarTuli tomebis mosaxeleebad. iabels _ karavSi

  mcxovrebTa da mejogeTa mamas, iubals _ meCangeTa da mestvireTa mamas,

  Tubal-kaens _ rvalisa da rkinis saWurvelTa mWedels, maTi azriT, saxele-

  bi SerqmeviaT ZvelqarTul tomTa saqmianobasTan dakavSirebiT. warRvnas

  isini ver gadaurCnen, magram maTi saxelebisa da Tobelis saxelis msgavseba

  mecnierebs afiqrebinebT, rom protoqarTveluri eTnosi sakmaod mraval-

  ricxovani iyo uZveles epoqaSi. godolis daSlis Semdeg, qarTvelTa winaprebi,

  rogorc zemoT iyo aRniSnuli, gavrcelebulan qveynierebis sxvadasxva kideSi,

  SuamdinareTidan _ wina aziasa da kavkasiisaken, xmelTaSuazRvispira qvey-

  nebSi, Crdilo afrikaSi. maT yvelgan safuZveli daudviaT Sesabamisi kul-

  turebisaTvis, romelnic Semdgom auTvisebiaT sxvebs.

  a R T q m a R m e r T i s a e r T a na R T q m a R m e r T i s a e r T a na R T q m a R m e r T i s a e r T a na R T q m a R m e r T i s a e r T a na R T q m a R m e r T i s a e r T a n

  dedamiwis zurgze gafantvis Semdgom adamianebma TandaTan daiviwyes

  TavianTi winaprebisagan gagonili da naswavli gadmocemebi RmerTze, amas

  xels isic uwyobda, rom siSorisa Tu urTierTqiSpis gamo xalxebs Soris

  misvla-mosvla da kavSiri Semcirebuli, anda Sewyvetili iyo. WeSmariti

  RmerTis daviwyebis Semdgom gavrcelda crumorwmuneoba, zeciuri da qvey-

  niuri qmnilebebis Tayvaniscema, amitomac erTi uxilavi RmerTis magier

  Tayvani sces mraval cru ` RmerTs~, maT gamosaxulebebs _ kerpebs emsaxure-

  bodnen da msxverpls swiravdnen maT.

 • 31saqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istoria

  TandaTan kerpTayvanismcemlad iqca msoflios yvela xalxi, amitomac

  ufalma ineba dedamiwaze yofiliyo erTi xalxi mainc, romelSic daculi

  iqneboda WeSmariti sarwmunoeba, romelsac ecodineboda igi da Tayvans

  scemda mas da mxolod mas.

  ufalma ineba aseTi eri warmoeSva erTi kacis _ abramis STamomavlobis-

  agan. abrami WeSmariti RmerTis madidebeli iyo, warmoSobiT Suamdinareli,

  misi mamis samSoblo qveyana iyo qaldea, qalaqi uri. am droisaTvis qaldea

  erqva qveyanas tigrossa da evfrats Soris TiTqmis sparseTis yuredan

  babilonamde. aq, rogorc aRniSnuli iyo, cxovrobdnen sxvadasxva epoqaSi

  jer Sumerebi, Semdgom xuritebi da protoqarTvelebis monaTesaved miCneu-

  li sxvadasxva tomebi semitebTan erTad. CvenTvis sainteresoa, rom qaldea

  ufro mogvianebiT ewodeboda dRevandeli saqarTvelos mezoblad mdebare

  qveynebsac _ urartudan pontos CaTvliT gadaSlil mxares. urartuelTa

  uzenaes RmerTs `xald~ _ qald ewodeboda da isini TavianT Tavs qalde-

  velebad miiCnevdnen. `safiqrebelia, rom termini `qarTveli~ dakavSirebu-

  lia qald-Tan da misi meSveobiT, sxva amave Ziris winaaziur uZveles

  saxelebTan~, _ werda s. janaSia (t. III, 1959, gv. 195). saxel qaldeas ivane

  javaxiSvilic akavSirebda qarTvelebTan. ` dakvirvebam dagvarwmuna, rom qarT-

  megruli Stos tomebis sakuTar saxelebSi (qarTueli, karduxi) erTi da

  igive qveynis saxeli gvxvdeba. igi aris qarTu anu kardu. raki am qveynis

  saxeli orive Stos tomebis saxelwodebaSi moipoveba, ueWvelia igi qarTveleb-

  is Tavdapirveli samSoblo unda yofiliyo. am samSoblos xsovna mesame

  Stos warmomadgenels, svanebsac aqvT SerCenili _ es karTu anu qarTu

  ganTqmuli qveyana qaldea aris~ (qarTveli eris istoria, I, 1951, gv. 403-404).

  ase rom, qaldea ara marto abraamis winaparTa samSobloa, is qarTvelTa

  pirvelsamSoblodac SeiZleba CaiTvalos. aseTi versiis arseboba unda miu-

  TiTebdes, rom qaldevelTa qveyana semitebTan erTad albaT qarTvelTa

  monaTesave, anda protoqarTveluri tomiTac iyo dasaxlebuli.

  rogorc wina Tavidanac Canda, SuamdinareTSi qarTvelTa monaTesave tomebs

  qristeSobamde aTaseuli wlebiT adre daculi hqondaT mcire marcvali

  WeSmariti sarwmunoebisa. qaldevelTa urSi mcxovreb abrams ki hqonda

  Seuryeveli sarwmunoeba RmerTze.

  `mohkida xeli Teraxma Tavis Zes abrams, Tavis SviliSvil lots, hara-

  nis Zes, Tavis rZals sarais, Tavisi Zis abramis cols da gavidnen erTad

  qaldevelTa uridan qanaanis qveyanaSi wasasvlelad. miadgnen xarans da iq

  damkvidrnen~ (dab. 11, 31).

  qaldevelTa urs, sadac cxovrobda mama abramisa Tarra anu Teraxi, Cveu-

  lebriv aigiveben samxreT mesopotamiis qalaq urTan, saidanac is ojaxTan

  erTad gadasaxlebula qalaq xarranSi mesopotamiis Crdilo nawilSi. igi

  iqve gardaicvala. rogorc aRiniSna, mesopotamiaSi sazogadod saukuneTa

 • 32 m itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZem itropoliti an an i a jafariZe

  manZilze sxvadasxva xalxebi cxovrobdnen. istorikosTa Tanaxmad, qriste-

  Sobamde IV-III aTaswleulSi aq mcxovrebma Sumerebma Seqmnes pirveli qalaqi-

  saxelmwifoebi (eridu, uri, uruki, lagaSi, nipuri). Semdgom aq Semodian

  semituri tomebi, romlebmac aiTvises SumerTa kultura. qristemde III

  aTaswleulSi aq sargon mefem Seqmna erTiani semituri mesopotamiis mom-

  cveli saxelmwifo _ aqadi. amave III aTaswleulSi aq SeiWrnen kvlav

  semituri _ amorevelTa tomebi, maT mier Seqmnili saxelmwifos dedaqalaqi

  iyo babiloni. Zvelbabilonuri saxelmwifos Semqmneladaa miCneuli mefe

  xamurabi _ kanonmdebeli. xamurabianTa dinastia daamxes xeTurma tomebma

  1530 wels qristeSobamde. II aTaswleulis Sua xanebSi mesopotamiaSi gamoCnd-

  nen xuritebi, saxelmwifo miTanis Semqmnelebi. xuritebi, istorikosTa erTi

  nawilis Tanaxmad, qarTvelTa winaprebadaa miCneuli, iseve rogorc zogier-

  Ti xeTuri tomi da gansakuTrebiT protoxeTebi. abraamis mamis _ Tarras _

  qaldevelTa uridan gamosvlis droisaTvis qaldea, marTlac qarTvelTa

  winapari tomebiT yofila dasaxlebuli.

  msoflio warRvnis Semdeg ufalma RmerTma aRTqma dado, anu kavSiri

  Sekra mTel kacobriobasTan _ noes saSualebiT. Semdgom abraamis saSu-

  alebiT _ adamianTa TanamonaTesave jgufTan, xolo sinas mTaze ufali

  RmerTi daukavSirda mxolod da mxolod erT xalxs, iakobis STamomavlebs

  _ israelTa Svilebs. man misca maT kanoni, gadaaqcia is Tavis rCeul erad.

  xaranSi yofnisas, abraami (maSin jer kidev abrami erqva) iRebs RvTisagan

  brZanebas _ ` uTxra ufalma abraams: wadi Seni qveynidan, Seni samSoblodan,

  mamaSenis saxlidan im qveyanaSi, romelsac me giCveneb. gaqcev did xalxad,

  gakurTxeb da ganvadideb Sens saxels da kurTxeuli iqnebi. vakurTxeb Sens

  makurTxebels da davwyevli Sens mawyevars. kurTxeuli iqneba SenSi miwi-

  erTa mTeli modgma~ (dab. 12.1-3). `uTxra ufalma abrams mas Semdeg, rac

  loti gaeyara: aaxile Tvali da gaixede am adgilidan, sadac Sen dgaxar,

  CrdiloeTisaken, samxreTisaken, aRmosavleTisaken da dasavleTisaken. mTeli

  es qveyana, rasac xedav, SenTvisa da Seni modgmisaTvis momicia samaradisod.

  qviSasaviT uricxvs gavxdi Sens STamomavlobas. Tu vinme SesZlebs qviSis

  daTvlas, Seni STamomavlobac daiTvleba~ (dab. 13. 14-16).

  Semdgomi sityva aRTqmisa azustebs wina aRTqmebis monacemebs: `am dRes

  daudo ufalma aRTqma abrams da uTxra: Seni STamomavlobisaTvis mimicia

  es qveyana egviptis mdinaridan did mdinaremde _ evfratis mdinaremde...~

  (dab. 15. 18).

  Semdeg kidev ufro gamowvlilviTaa Camoyalibebuli _ `oTxmocdacxra

  wlis iyo abrami, rom gamoecxada ufali abrams da uTxra: me var RmerTi

  Zlieri. iare Cems winaSe da sruli iyavi. davdeb aRTqmas Cemsa da Sens

  Soris da didad, didad gagamravleb. pirqve daemxo abrami da ase elapar-

  aka mas RmerTi: `es me var, da aha, Cemi aRTqmac: `uamrav xalxTa mama

 • 33saqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istorias aqarTvelos samociqulo eklesi is istoria

  Seiqmnebi! aRar gerqvas ameridan saxelad abrami, aramed abraami iyos Seni

  saxeli, radganac uamrav xalxTa mamad gaqcev. didad, didad gagamravleb,

  xalxebad gaqcev da mefeni gamovlen Sengan. davdeb aRTqmas Cemsa da Sens

  Soris da Sens STamomavalTa Soris Taobidan Taobamde, samaradiso aRTqmas,

  rom Seni da Seni STamomavlobis RmerTi viqnebi. mogcem Sen da Sens

  STamomavlobas Seni mdgmurobis qveyanas, qanaanis mTels qveyanas, samarad-

  iso sakuTrebad da Tqveni RmerTi viqnebi. uTxra RmerTma abraams: oRond

  daicaviT Cemi aRTqma Sen da Senma STamomavlobam Taobidan Taobamde~...

  (dab. 17. 1-9). aRTqmis piroba iyo winadacveTa abraamisa da misi STamomav-

  lobisa. winadacveTiloba iyo niSani RvTis xalxis kuTvnilebisa.

  abraami 100 wlisa iyo, roca saram, RvTis dapirebis Tanaxmad, Sva Ze,

  romelsac uwodes isaaki. manamde abraams saras nebiT mxeval agarTan

  eyola ismaili _ ismaitelTa mamamTavari, aseve xeTTurasTan hyavda _

  madiani, madianelTa mamamTavari. isaakma SeirTo rebeka, romelmac Sva tyupi

  vaJebi esavi _ edomelTa mamamTavari da iakobi _ israelianTa mamamTavari.

  marTalia, esavi pirmSo iyo, magram iakobma Tavisi moxerxebiT miiRo pirm-

  Soeba da mamis kurTxevac. amis Semdeg gaeqca esavis risxvas. gaemarTa

  mesopotamiaSi, xaranis sanaxebSi, dedis naTesavebTan. gzaze dauRamda, daido

  lodi sasTumlad da dawva erT adgils _ `esizmra: miwaze kibe dgas da

  TaviT cas swvdeba, uflis angelozebi adi-Camodian kibeze. aha, ufali dgas

  kibeze da eubneba: me var ufali RmerTi abraamisa, mamaSenisa da RmerTi

  isakisa. es miwa, romelzedac wevxar, SenTvis da Seni STamomavlobisaTvis

  momicia. Seni STamomavloba qviSasaviT mravalricxovani iqneba da ganivr-

  cobi dasavleTisaken, aRmosavleTisaken, CrdiloeTisaken da samxreTisaken,

  SeniTa da Seni STamomavlobiT ikurTxeba miwierTa mTeli modgma. aha,

  SenTana var da yvelgan dagifarav, sadac ki waxval, kvlav dagabruneb am

  miwaze. ar migatoveb, vidre ar agisruleb yvelafers rac giTxari~ (dab. 28,

  12-15). xarranSi iakobs SerTes lia da raxili, maTTan da agreTve maT

  mxevlebTan iakobs eyola Tormeti vaJi da erTi qali, maTgan warmoiSva

  israelis Tormeti tomi. Tavisi ojaxiT ukan dabrunebisas iakobs `uTxra

  RmerTma: iakobia Seni saxeli