أثر المتغيرات الإقتصادية الكلية على مستويات الأجور في...

Click here to load reader

 • date post

  14-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  9
 • download

  0

Embed Size (px)

description

أثر المتغيرات الإقتصادية الكلية على مستويات الأجور في السودان1

Transcript of أثر المتغيرات الإقتصادية الكلية على مستويات الأجور في...

 • 5/24/2018 1

  1/21

  [ISSN 1858-6139]University of Bakht Alruda Scientific Journal Issue No. 8 Sep 2013

  19702009

  Abstract

  The objective of this study, is to build simultaneous model that links economic polices.

  The model is composed of five functions i.e. public sector wages, production, generalprice level, demand for labor and monetary policy. Public sector wages represent income

  policy, production represents macroeconomic policy, demand for labor is represented by

  labor force, and monetary policy is represented by money supply. To achieve the goals

  Three Stages Least Squares was used via EViews to estimate the model. Estimates are

  consistent with economic theories. It is recommended paying more attention the problem

  of unemployment due ti its adverse effects, linking the increase of wages with increased

  productivity, financing increases in wages from true resources, minimum wage must be

  linked to the expenditure on living, to avoid the problems of inflation, which lead to theloss of the real value of wage, and finally support of the Supreme Council of Wages, with

  the capacities and scientific and technical qualified persons, on the assumption that it is

  the only tool, for setting comprehensive policies, which are table and fair for wages, in

  both the public and private sectors, with observing the economic, social and financialfactors, in the state.

  Key Words: Wage, Production, Inflation, Demand for Labor, Unemployment,

  Economic Policies ! " #$ ! &% ' ( ! )* % + %

  ,%-, !+ !. !' / /01,' 2 3 54) 7 6 , .8 ( "!' 78 9 : 0;* $

  ! 4 %

 • 5/24/2018 1

  2/21

  [ISSN 1858-6139]University of Bakht Alruda Scientific Journal Issue No. 8 Sep 2013

  K ! 2 + / ( .I $O / O- -$ . !0 + . 02 78 4 ' K P ' !+ 5'

  : !"#$&%

  D* 01 $* $O? '? " Q78" -O - 2 +? %N " - #" O 2O% ? +? 2 " %5M & " #

  ' " F0 4 +? 0$ 4 - %? 5K ?+ "% ?+ R '$# +#,

  + 1K &+ 1 +? -+ D0Q$ ?+ M & M7$' ": ,5

  '?/? A ,.- K ?' 47 0>"0E 8' O- ?+ C &% , I F ?+ N , 87

  Q78A K? , , 5$'4?7S L 1 2%*" $I ( (O 4 0 /"+- 4 ?+ L -O/& 2 O Q LO ? K5"S7&

  & 4- ? $ '?&>0 - % L'TL,* ,+ 4 4T 9 % QN - ?' ? #$4 % *% /0, *% Q 4 @74 F?+ ),

  4 F ?+ Q*"5

 • 5/24/2018 1

  3/21

  [ISSN 1858-6139]University of Bakht Alruda Scientific Journal Issue No. 8 Sep 2013

  & $# ?+ " S 7 O E@ 4 :' ?O- '$7"$; +? ? & - 47$ I I *D? F $U ',1

  K 54@ ', (#"Q ? ? & +?$# 2'0

  & : &+ @ : O'4 %*$' Q&1 - 4 1 F -4 +? $+ + $? - $+ + 8 2 ?O+ 1 K8' : "+

  $A @-O 2 , +? , 4 - '5+?$# V $ " 00 E4 , ?+ O ? %? *D &

  4 ?+ 4 +' 4 & S O 1 M 2 M$ O F (5(1$

  ? + ,77 - ? O +? %* 3

 • 5/24/2018 1

  4/21

  [ISSN 1858-6139]University of Bakht Alruda Scientific Journal Issue No. 8 Sep 2013

  X

  ? '">R ? +W,?+ I%% $?+ ""D*- ( #$4-Y(2)

  Z$ 4 L' 47 4 L$& ?' ?- $# 4 +? K+ Q* V $#F0 ?+ L% $ -O/2 '2 K - ] L + @ & C

  4 L 7$ $; & 4 @7$ 4 L M ' A '? "Z$L7&5(3)

  N ? \1 L && Q '*- L +.$M 0& 4 &7L@ 1 +?". " L" Q& 1 5 )"/I 184" M & & - M $ 4 @

  4 ?'5/'& K@$ L O$ & L' \?7 4 -4 O# 454 & GPH0 4- '?- 1' L8I M & '@

  M%5] *D4 & .- ((4? +?4T?3 ? ? 2 ?$ . +? "

  L ' 0O$L0O$ B- '?5-@ 6 M0 M" D*-4 ' I' * E 1 L' ?0 0 4 + 1' T . + 1

  04 L" ]- L"+ 'GPHM+ D +L M D -.HMGL N$? +$N( + (*(5I?+ 2" & - 1 ?+ : I2 $ . ,+ D ? #%

  00 & $M 9 / 6 5 OMO8 $ (.U +, +? *" D.)4"87 . )D 5

  F4 O +, 0$9 &$$ L -5 8, .$ +? %" 8.' D$% 95+'.& 2

  7PT.- S 2 (7 L $ 4 78E PT7?$ "87 I,$>1 +?$"871 Q) %-4"87 % ? ;$& 97

  (2)

  43 &,/( / - ( . /0(3)

  5()"#67(8( ' 9- . ,: *1 ; * ""7( * (4)

 • 5/24/2018 1

  5/21

  [ISSN 1858-6139]University of Bakht Alruda Scientific Journal Issue No. 8 Sep 2013

  ^

  4O :O$&5%& , Q*?'IB0?' ?$ 78" II; 4,.D"$ ?+ 3 L 5

  T2 +? ? -$ R $# 4.0 E 48 O2 4 +? 8$ NI, $# % "B $ 2 %& / $ "

  -? $ @$",O#I $ - 7 "#$ 4 K1 I$ D*?- ,I #?O'?+ 4

  C B0?+ .$ K$ ?$"0$ 5 - ?+ " C& $# 8E7 $, ' &- E

 • 5/24/2018 1

  6/21

  [ISSN 1858-6139]University of Bakht Alruda Scientific Journal Issue No. 8 Sep 2013

  `

  - 80 +? +F9 ? /.6 2.' C EQ "& O 4 > & & &2? & & :O $ '? '

  Q 4 5- ?+ (7$

  "/ ?+ B 0 ?+ " " $ N Q C - '? M/$? ?' C :+ 6 7 - ?+ Q78">

  GH?O# '? -O/2"/ M $-> 00 5$?"GH 8.' D$%" $ $"" -'5

  (3)

  * "#$6(( > 8(*B * D& * 8-(1)

  ? 9- &)B)"#$6 . -*/90

 • 5/24/2018 1

  7/21

  [ISSN 1858-6139]University of Bakht Alruda Scientific Journal Issue No. 8 Sep 2013

  c

  GH?$ 78"?+ 4 "$N 5 GXH?-78" 3 "" $ L 8.' D$%5

  )' $,:,+* T 87 9 4 N > +?8 0O $ +? ' 0O -4 4 7 K K L$ L @ & K

  ' A F0"%)5"87 4 $ - 7E 4? $ZT7 5:-#)'

  ?$,Z"7?T*D$ ?O7 $,Z C K & > =$!0 *; 8 $ / ?+ " ?' - "87 9 .

  & ! $4 . ,) -$$GH/ - +! - / & !+ " &

  +!O2 $ !+ 2 Yc4 ! +!"T -, 1 - !+ / & Q !+ Q $ % & I+ " 5

  %+ - !+ / & 0?' I+ " & !+ C ?E Z,$ - 1, 7N( ,C B % #K ! Z,$

  U

  '? 0T $ '! S Z,$ M (7#%$ 2'M& 4 M'$M - C B 2%#(7(,!T A!O7 7!T 5 7

  & Q/ !+ $ I+ , " A E?N +!- 5" E K$' L$N 7& !+ *3

  "%! !+ 2 3

 • 5/24/2018 1

  8/21

  [ISSN 1858-6139]University of Bakht Alruda Scientific Journal Issue No. 8 Sep 2013

  b

  $! 7!OA ! G 7 -NC B D !* Z,$ ' C ' 4O 0 $ $ ?5ZT$ 2 7

  T ,8 4 -f $ F ! + T "Q N 0$ "2 I ! %! + ! + M @, ! 00 2" I !+ ? O-

  ' ! '?"3J0 - F O$A!+ 2" I 1& !+ P %@ V T 2 0( ? 3E J "B O J 4

 • 5/24/2018 1

  9/21

  [ISSN 1858-6139]University of Bakht Alruda Scientific Journal Issue No. 8 Sep 2013

  _

  ' 4T? & & 2 !07 B 7)+ Z5!0 ZT $ M &P ' !+ Z0 '? & !- E ,$!& L '?5 % J*"

  B 0!+ 7I & -& ,$ (T0 # +! ) 0 & 5 + 7 %& ' 0! +" 7$' 2!

  4 4 K I $A2 I ( %& K F P5 7 ' -F ! 5

  3!2 !4 8 - L ">*' Q? & % F0 &% " 4

  $B-4 K "7.?' K? +?$% F" L L8 ' & 4 $7' B " ' " ' 47, ? -+2

  - " F ?.7A $% +? O# , +K, & &) &+ +V5

  +"L$N4 O3 9 & L04 $L M ,O"87QV04 7$' & 4 5(1)

  ?O- 4 &$? " '? 'E % V '? " "'/,O '? B$ 4- " 0 & 4 5(2) 8.' ?' ' ? &%4 " & 'E % ?V ,O

  4( 5E@7 Q4 L0 % V ?" ,O ?+ 4 $# LO E ?+,$ Q*FO$.MO8L(- 04

  $ +?T )" / 4 @74 .8 ^__-G ? .0$ L70H$ 4 $8 __c$ '?$ ')" 8

  ?G 4 K+ ? Q" -+2 K ? " @ ' L 70Q& +? & 4 ' K+ & Q= & - &8 4 @7

  L4 & % 5-+& 2N:,"4$#"!

  (1)1 G_ccHP ?-O 10%2 O#?+ 1X$#0$$?V

  (2)-$-?0$ 440$ G_cHP 1 1 4' 0$ *

 • 5/24/2018 1

  10/21

  [ISSN 1858-

  University of B

  0 h4"""4 hQ "h

  4"4 7O H; $A14 G4 ? @ ' H1

  9 $

  chp1=c(1)+c(2)*p+cp=[ar(1)=c(5)]+c(4)*y=c(8)*labf+c(9)*invlabf=c(11)+c(12)*y/ly/labf d9 chp1/labf lms=c(15)*chp1+c(1

  1 ' Y

  139] akht Alruda Scientific Journal Issue No. 8 S

  $*-$," & B" - 0$hQ 4 h ?"87Q" "

  "+? (5(3 "G B 0&

  G - T + ,H 2 1 8 0$ 5H 9 K0 "4 'O

  $# -$ 5(3)*u @ c p u+c(7)*chp1 @ c y chp1c(10)*y(-1) @ c labf inv y(-1)bf+c(13)*d9+c(14)*chp1/labf+c(17

  abf(-1))*x @ chp