იურიდიული მეთოდების მოძღვრება -...

Click here to load reader

 • date post

  26-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.567
 • download

  3

Embed Size (px)

description

იურიდიული მეთოდების მოძღვრება - რაინჰოლდ ციპელიუსი 2006

Transcript of იურიდიული მეთოდების მოძღვრება -...

 • Schriftenreiheder Juristischen Schulung

  Band 93

 • Juristische Methodenlehre

  von

  Dr. Dr. h. c. Reinhold Zippeliusem. Professor an der Universitt

  Erlangen-Nrnberg

  10., neu bearbeitete Auflage

  bersetzungen:ins Spanische (1975, bearbeitete Fassung)ins Ukrainische (2004)und ins Georgische (2009)

  Verlag C.H. Beck Mnchen 2006

 • iuridiuli meTodebis moZRvreba

  rainhold cipeliusisamarTlis sapatio doqtori,

  erlangen-niurnbergis universitetis emeritirebuli profesori

  meaTe gadamuSavebuli gamocema

  bekis gamomcemloba, miunxeni 2006

  Targmanebi:espanur enaze (1975, gadamuSavebuli gamocema)ukrainul enaze (2004)da qarTul enaze (2009)

 • germanulidan Targmna da qarTul kanonmdeblobasTan SesabamisobaSi moiyvana levan ToTlaZem, samarTlis asesori (baden-viurtembergi, germania)

  bersetzung und Anpassung an die georgische Gesetzgebung von Levan Totladze, Rechtsassessor (Baden-Wrt-temberg, Deutschland)

  samecniero redaqtori merab turava, samarTlis doqtori (berlinis humboldtis universiteti, germania), profesori (saqarTvelos universiteti da ivane javaxiSvi-lis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti), saqarTvelos uzenaesi sasamarT-los sisxlis samarTlis saqmeTa palatis yofili Tavmjdomare

  Wissenschaftliche Redaktion von Merab Turava, Dr. jur. (Humboldt-Universitt zu Berlin, Deutschland), Profes-sor (Universitt von Georgien und Staatliche Ivane-Javakhishvili-Universitt Tbilisi), Vorsitzender Richter der Strafrechtskammer am Obersten Gericht von Georgien a. D.

  winamdebare wigni momzadebulia evrokavSiris finansuri mxardaWeriT. aRniSnul wign-Si ga moTqmuli mosazrebebi ar gamoxatavs evrokavSiris oficialur pozicias.

  Das vorliegende Buch ist mit finanzieller Untersttzung der EU erstellt. Die in dem vorliegenden Buch vorgestell-ten Meinungen sind keine offizielle Einstellung der Europischen Union.

  Das vorliegende Buch wurde mit finanzieller Untersttzung der Deutschen Gesellschaft fr Technische Zusam-menarbeit (GTZ) GmbH herausgegeben. Der Herausgeber bernimmt fr die Richtig keit und Vollstndigkeit des Inhaltes keine Verantwortung.

  winamdebare wigni gamocemulia germaniis teqnikuri TanamSromlobis sazogadoebis (GTZ) finansuri mxardaWeriT. gamomcemeli ar iRebs pasuxismgeb lobas wignis Sinaar-sobrivi mxaris sisworeze.

  teqnikuri uzrunvelyofa | jgufi `siesta~ 2006 Verlag C. H. Beck oHG, Mnchen (2006)licenziis mflobeli qarTul gamocemaze GTZ 2009ISBN 978-9941-414-13-8

  beWdva da akinZva: Druckerei C. H. BeckBergerstrae 3 D-86720 Nrdlingen

  Technische Versorgung | Gruppe `SIESTA~ 2006 Verlag C. H. Beck oHG, Mnchen (2006) Lizenzinhaber fr Georgische Ausgabe GTZ 2009ISBN 978-9941-414-13-8 Druck und Bindung: Druckerei C. H. BeckBergerstrae 3 D-86720 Nrdlingen

 • meaTe gamocemis winaTqma

  gadaWarbeba modis sayvareli Svilia. ase, rom azrovnebis mi-

  marTulebebi iurisprudenciaSi sxvadasxva dros, arc Tu iSvia-

  Tad, ixrebian iqiTken, rom samarTlis qmnis racionaluroba da,

  gansakuTrebiT, logikuri instrumentebis SesaZleblobaunariano-

  ba, (cnebaTa iurisprudenciis magaliTis mixedviT Tu vimsjelebT),

  gadaWarbebulad an, (Tavisufali samarTlis moZRvrebis Tanaxmad),

  arasakmarisad iqnas Sefasebuli. winamdebare, mokle moZRvreba me-

  Todebis Sesaxeb cdilobs, aseTi eqstremaluri poziciebi Tavidan

  aicilos.

  xelisuflebis danawilebisa da samarTlebrivi usafrTxoe-

  bis principebs Seesabameba is, rom kanoni Seicavs zogad normebs,

  romelTac marTlmsajulebisa da administraciuli organoebisa-

  Tvis savaldebulo Zala aqvs. amitom, rogorc wesi, am normebis

  arsi interpretaciis wesebis mixedviT unda iqnas dadgenili, raTa

  moxdes maTi dacva. imavdroulad, samarTlis ZiriTadi funqcia,

  migviyvanos problemebis samarTlian gadawyvetamde, gulisxmobs,

  rom igi mudmivad mxedvelobis arealSi unda iyos. amitom kanonis

  interpretacia, enobrivi da logikuri SesaZleblobis farglebSi,

  problemebis samarTliani gadawyvetisaTvis unda iRvwodes ( 3

  I b, d; 10 IV). samarTlis amocana, samarTlianobis amocanebis ga-

  dasawyvetad konsensusunariani gadawyvetilebebi SemogvTavazos,

  aseve, SesaZlebelia, kanonis mkacrad savaldebulo ZalasTan

  konfliqtSi aRmoCndes: es maSin xdeba, rodesac xelovnebis yvela

  wesiT interpretirebuli kanoni samarTlianobis miRwevis funq-

  cias aSkarad ver asrulebs. am SemTxvevaSi, Tu samarTlianobis

  argumentebi ufro wonadia, vidre xelisuflebis danawilebisa da

  samarTlebrivi usafrTxoebis argumentebi, romlebic kanonis si-

  tyva-sityviTi JReradobis mkacrad dacvas moiTxoven, saWiroa po-

  zitiuri samarTlis ganvrcoba da Sesworeba ( 3 I b; 11).

  am procesSi, aseve, naTlad Cans meToduri gansjis sazRvrebi:

  sabolood, interpretaciisa da samarTlis ganviTarebis wesebis

  mixedviT struqturirebuli Tvalsazrisebi, xSirad, racionalu-

  rad gadauwyvetel Sefasebebsa da gadawyvetilebaTa Tavisufal

  sivrceebs qmnis. mokled, kanonis interpretacia da samarTlis

 • VI

  ganviTareba, marTalia, racionalurad struqturirebadia, magram

  ara uproblemod racionalurad determinirebadi ( 3 I b; 10 VII).

  iuridiuli meTodebis warmodgenili moZRvreba efuZneba sa-

  marTlebriv-filosofiur Tvalsazrisebs, romlebic Cems wignSi

  `samarTlis filosofia~ (meoTxe gamocema, 2003) warmovadgine. im

  wignSi ganxiluli sakiTxebi ganmeorebiT aRar an mxolod mokled

  iqnebian warmodgenili. es gansakuTrebiT Seexeba ZiriTad koncef-

  cias, rom samarTlis ganviTareba `eqsperimentirebad azrovnebaSi~

  xorcieldeba, romelSic gangrZobadad aris mcdeloba, adamianuri

  Tanacxovrebis problemebis samarTliani da funqciaunariani ga-

  dawyveta iqnas moZebnili. es aris problemaTa gadawyveta, rome-

  lic permanentul gamocdasa da gaumjobesebas eqvemdebareba (ix.

  11 III). Tavis legitimurobis warmodgenebSi iuridiuli meTodebis

  moZRvreba, aseve, im azrs misdevs, rom TiToeuli adamianis go-

  nebrivad gaazrebuli sindisi samarTlianobis Sesaxeb Cveni war-

  modgenebis bolo instanciaa da, rom amis safuZvelze umravleso-

  bis konsensusunariani warmodgenebis Camoyalibeba da gonebrivi

  gansja unda ganxorcieldes (ix. 11 II 4; 18). aseve, kanonsa da

  samarTlianobas Soris konfliqtisa (ix. 6; 24) da samarTle-

  brivi problemebis (ix. 38 III; 39) gadawyvetis dros, sistemuri

  da Sewonasworebuli azrovnebis wilTan dakavSirebiT, mivuTiTeb

  `samarTlis filosofias~.

  damwyeb studentebs, romlebic pirvel zogad miTiTebebs eZeben

  imis Sesaxeb, Tu ra etapebad xorcieldeba kanonis gamoyeneba kon-

  kretul samarTlebriv SemTxvevaSi, vurCev 6 da 14 wakiTxvas.

  `iuridiuli meTodebis moZRvrebis~ espanurad gadamuSavebuli

  TargmanisaTvis madlobas vuxdi baton profesor delgado ocan-

  dos, ukrainulad TargmnisaTvis ki, batonebs doqtor bernhard

  Sloersa da roman kornutas. koreqturis dros daxmarebisaTvis

  madlobas gamovxatav qalbaton brigite Sulces mimarT.

  erlangeni, 2006 wlis seqtemberi rainhold cipeliusi

 • qarTuli gamocemis winaTqma

  sityva `meTodi samarTlis mecnierebaSic aRniSnavs gzas, raTa

  Ria kiTxvebze racionalurad iqnas pasuxebi gacemuli.

  magram samarTalSi arsebobs Ria kiTxvebis mravalferovneba.

  ase, magaliTad, ra anTropologiuri garemoebebi warmoadgenen

  samarTlis safuZvels? ra urTierTdamokidebuleba arsebobs sa-

  marTalsa da socialur-faqtobriv garemoebebs Soris: ra moTxo-

  vnebiT aris samarTali ganpirobebuli da ra saxiT axdens misi mo-

  qmedeba sazogadoebaze zegavlenas? raSi mdgomareobs samarTlis

  `moqmedebis Zala?~ gadasaxadebis an sasjelebis Sesaxeb rogori

  sakanonmdeblo regulireba aris samarTliani, ra winapirobebis

  arsebobis SemTxvevaSi unda warmoiSvas zianis anazRaurebis kano-

  nismieri moTxovnis SesaZlebloba da, zogadad, rogor SeiZleba

  ganisazRvros samarTlianoba?

  magram `iuridiuli meTodebis moZRvreba~ Seexeba Ria ki-

  Txvebis mxolod SezRudul nawils. germaniaSi gavrcelebuli

  tradiciuli enobrivi gamoyenebis mixedviT, igi, upirveles

  yovlisa, ikvlevs imas, Tu rogor unda moxdes kanonTa inter-

  pretacia, ganvrcoba da ganviTareba. es aris kiTxvebi, romle-

  bic, upirvelesad, mosamarTlis winaSe dgeba. Tu ra praqtikuli

  mniSvneloba aqvT am kiTxveb s da ramdeni SemoqmedebiTi Sroma

  devs am kiTxveb ze pasuxebSi, naTlad Cans sasamarTlo gadawyve-

  tilebebis vrcel komentarebSi.

  aseTi pasuxebis Ziebisas, saWiroa, kanons, racionaluri gans-

  jis safuZvelze, SeZlebisdagvarad, rac SeiZleba meti gansazR-

  vruloba mieniWos. amasTan, am SemTxvevaSi, naTlad Cans, rom iu-

  ridiuli Tvalsazrisebi am sferoSic, marTalia, racionalurad

  struqturirebadia, magram ara zustad gansazRvrebadi. samarTlis

  gamoyenebis drosac rCeba xSirad adgili, romelic iseve arapro-

  gnozirebadia, rogorc TviT cxovreba.

  CemTvis pativi da sasixaruloa, rom es wigni saqarTveloSic ga-

  moicema. madlobas vuxdi baton doqtor Sloers, rom es SesaZle-

  beli gaxda.

  erlangeni, 2008 wlis noemberi rainhold cipeliusi

 • VORWORT

  Die Europische Union und ihre Mitgliedsstaaten sind seit langer Zeit im Bereich der Hilfe fr die Rechtsentwicklung weltweit ttig: TACIS, Phare und Tempus sind bekannte Namen fr Programme der Europischen Union in diesem Bereich.

  Daneben untersttzen viele der Mitgliedsstaaten die Rechtsreformen in den Partner-lndern durch ihre Durchfhrungsorganisationen. In den Lndern des sdlichen Kau-kasus fhrt die Deutsche Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH im Auftrag des Bundministeriums fr wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) seit 1993 mehrere Vorhaben zur Untersttzung der Rechts- und Justizreformen durch. Im Rahmen der Vorhaben werden Lang- und Kurzzeitexperten