დავით კაკაბაძე

Click here to load reader

 • date post

  03-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  46
 • download

  2

Embed Size (px)

description

ჟურნალი "Marriott Tbilisi", გამოცემა №24, ზამთარი 2015: დავით კაკაბაძემ ისე ასახა იმერეთის გორაკებიდან დანახული სამყარო,თითქოს მშობლიურ მხარესგადაუფრინა.

Transcript of დავით კაკაბაძე

 • daviT kakabaZe

  Autoportrait / avtoportreti 1913

  FAMOUS GEORGIANS

  A PUBLICATION OF TBILISI MARRIOTT HOTEL & COURTYARD BY MARRIOTT TBILISI30

 • aviT kakabaZem ise asaxa imereTis gorakebidan danaxuli samyaro, TiTqos mSobliur mxares gadaufrina.

  rogorc kubizmis da

  abstraqciis epoqis mxatvars,

  daviT kakabaZes drois da

  sivrcis gamaxvilebuli

  SegrZneba hqonda. is farTo masStabSi aRiqvamda

  xilul sinamdviles da Sesatyvis mxatvrul

  saxeebs qmnida. feradovan monakveTebad

  danawevrebuli miwis zedapiri mis suraTebSi

  xaliCasaviT efineba ferdobebs.

  quTaisis gimnaziis damTavrebis Semdeg, 1910-15

  wlebSi, daviT kakabaZe erTdroulad swavlobda

  peterburgis universitetis sabunebismetyvelo

  fakultetze da dmitriev-kavkazskis kerZo

  samxatvro studiaSi. 1918 wels is dabrunda

  saqarTveloSi, romelic im dros damoukidebel

  respublikas warmoadgenda. misi namuSevrebi

  didebis taZarSi (dRevandeli erovnuli

  galerea) qarTvel mxatvarTa gamofenaze

  gamoifina. ramdenime axalgazrda mxatvarTan

  erTad, saqarTvelos mTavrobam kakabaZe

  parizs miavlina, sadac man 1919-27 wlebi

  dahyo. msoflio xelovnebis centrSi kakabaZis

  xedvam mravalferovani gamovlena hpova.

  is modernistul Ziebebs jer kidev sankt-

  peterburgSi swavlis dros SeuerTda, magram

  parizma mis maZiebel gonebas gansakuTrebiT

  farTo asparezi gadauSala. man kubizmiT

  daiwyo da abstraqciamde mivida, dadaizmis

  elementebic organulad gaCnda mis namuSevrebSi

  da surealisturi abstraqciisac.

  drois mier motanili yvela teqnologiuri

  siaxle aRfrTovanebas iwvevda masSi. jer

  kidev quTaisis gimnaziis mowafe iyo, rodesac

  Segrovili fuliT fotoaparati SeiZina,

  romelic mas Semdeg mudam momarjvebuli

  hqonda. aseve aRtacebas iwvevda masSi kino.

  1922-23 wlebSi stereo kinosaproeqcio aparati

  Seqmna, romelic mesame ganzomilebis efeqtis

  usaTvalod Seqmnis saSualebas iZleoda.

  gamogonebisTvis man patentebi miiRo dasavleT

  evropis mravali qveynidan, didi britaneTidan

  da aSS-dan. Semdgom, minis da liTonis detalebi,

  romlebic aparatze muSaobis dros dagrovda

  mis atelieSi, kolaJebis Sesaqmnelad gamoiyena.

  zog kolaJs mxatvarma ukana mxridan naTura

  miuerTa. sarkis nawilebi, linzebi, mocimcime

  elementebi mis kompoziciebSi axleburad

  mianiSnebda siRrmes da dinamizmis axal gancdas

  badebda. am xerxebis Sesaqmnelad is xana

  STaagonebda, romelsac Tavad maSinizmis da

  kinematografis epoqa uwoda.

  1921-27 wlebSi kakabaZem biomorfuli

  abstraqciebis seriebi Seqmna. mis namuSevrebSi

  xSirad amoikiTxavT embrionis monaxazs an

  mcenareul warmonaqmns. organuli abstraqciis

  nimuSia misi skulpturuli obieqtic - Z,

  anu gangmiruli Tevzi (ielis universitetis

  samxatvro galereis koleqcia, aSS).

  1926 wels amerikelma mxatvarma da

  koleqcionerma qeTrin draierma kakabaZis

  skulptura parizis damoukidebelTa salonSi

  SeiZina gamofenidan. Semdeg mxatvars ewvia

  da misi kidev or aTeulamde namuSevari

  SearCia bruklinis (niu-iorki) saerTaSoriso

  gamofenisTvis. am gamofenaze, daviT

  kakabaZe duSanTan, mondrianTan, men reisTan,

  kandinskisTan, brankusisTan, mirosTan,

  maleviCTan, leJesTan da sxva liderebTan

  erTad warmoadgenda uaxlesi epoqis avangardul

  xelovnebas.

  studentur eqzersisebs Tu ar CavTvliT,

  kakabaZe arasodes xatavda qalis naturas.

  Tumca, es Tema aratradiciulad mainc vlindeba

  mxatvris SemoqmedebaSi. misi naturaa tera -

  miwa (imereTis peizaJebSi is iSviaTad uTmobs

  adgils cas an wyals), dedis saxiT ganazogadebs

  samSoblos ideas (imereTi - dedaCemi), xolo

  misi organuli abstraqciebi qalis Temis

  qvecnobier Canacvlebad SeiZleba miviCnioT.

  parizidan wamosvlis win Seqmnil ferwerul

  abstraqciebSi, mxatvari TiTqos mikroskopSi

  danaxul ujreds, an teleskopiT xilul

  kosmiur peizaJs gamosaxavs. namuSevrebi

  gvarwmuneben, rom mikro da makro samyaroebi

  bunebaSi erTsa da imave organizaciul

  wesrigzea damyarebuli. es wesrigi kakabaZis

  mTeli Semoqmedebis qvakuTxedia. buneba,

  sicocxlis sawyisi misi STagonebis mudmivi

  wyaroa.

  FAMOUS GEORGIANS

  A PUBLICATION OF TBILISI MARRIOTT HOTEL & COURTYARD BY MARRIOTT TBILISI31

 • parizSi wasvlisas, kakabaZem miznad daisaxa, Seeswavla

  axali mimdinareobebi xelovnebaSi da eTqva sakuTari

  sityva am ganxriT. man Seasrula dasaxuli amocana

  da ara mxolod mxari auba uaxles mxatvrul

  tendenciebs, aramed erT-erTma pirvelma Seqmna

  organuli anu biomorfuli abstraqcia. is aseve

  erT-erTi pirvelia, vis SemoqmedebaSic art dekos

  niSnebi gamoCnda.

  1927 wels mxatvari samSobloSi dabrunda. man datova

  damoukidebeli saqarTvelo, sadac modernistuli

  mxatvruli da literaturuli azrovneba aRmavlobas

  ganicdida da dabrunda gasabWoebul qveyanaSi,

  romelSic avangarduli midrekilebebisTvis

  sjidnen. daviT kakabaZe Teatrisa da kinos mxatvrad

  muSaobda, samxatvro akademiaSi aswavlida, Teoriul

  werilebs aqveynebda. man gadaiRo filmi qarTuli

  Zeglebis Sesaxeb. mogvianebiT peizaJis Janrsac

  miubrunda. magram mxatvars socialisturi realizmis

  principebisTvis SeuTavseblobis gamo akritikebdnen,

  da am mizeziT samxatvro akademiidanac daiTxoves.

  1952 wels, daviT kakabaZe gulis infarqtiT

  gardaicvala.

  Imeretian naturmort / imeruli natiurmorti 1918

  FAMOUS GEORGIANS

  A PUBLICATION OF TBILISI MARRIOTT HOTEL & COURTYARD BY MARRIOTT TBILISI32

 • dRes, 3D-s epoqaSi, gansakuTrebiT naTlad Cans, Tu

  ramdenad progresulad azrovnebda daviT kakabaZe.

  is organzomilebian sibrtyeze sivrcis problemebis

  axali xerxebiT gadawyvetis amocanebze muSaobda.

  miznis misaRwevad, optikis ganxriT mecnierTa

  naazrevsac iTvaliswinebda (herman helmholci, jeims

  maqsveli) da qarTuli arqiteqturuli ornamentis

  kvlevasac awarmoebda. modernizmis uTvalsaCinoesma

  warmomadgenelma Tavisi novatoruli gamogonebebis

  saxiT iseTi namuSevrebi datova, romlebic procesis

  formiT 21-e saukuneSic ganagrZoben arsebobas

  (2011 wels SvedeTSi, q. lundis municipalitetis

  daxmarebiT, ganxorcielda stalinis hologramuli

  portretis miseuli proeqti). avangarduli,

  eqsperimentuli xasiaTis miuxedavad, kakabaZis yvela

  namuSevari klasikur, mkvidr kanonebzea dafuZnebuli.

  me-19-20 saukuneTa mijnaze, imereTis gorakze mdgari

  daviT kakabaZis Tvali epoqas gausworda. is samyaros

  WeSmariti klasikosis TvaliT aRiqvamda da maradiul

  Rirebulebebze dafuZnebul avangardul nawarmoebebs

  qmnida.

  Abstraction / abstraqcia, 1927

  FAMOUS GEORGIANS

  A PUBLICATION OF TBILISI MARRIOTT HOTEL & COURTYARD BY MARRIOTT TBILISI33

 • Peisage, Bretan / bretanis peizaJi, 1921

  FAMOUS GEORGIANS

  A PUBLICATION OF TBILISI MARRIOTT HOTEL & COURTYARD BY MARRIOTT TBILISI34

 • FAMOUS GEORGIANS

  Abstraction / abstraqcia

  A PUBLICATION OF TBILISI MARRIOTT HOTEL & COURTYARD BY MARRIOTT TBILISI35

 • Abstraction / abstraqcia, 1927

  FAMOUS GEORGIANS

  A PUBLICATION OF TBILISI MARRIOTT HOTEL & COURTYARD BY MARRIOTT TBILISI36