ப_டக_ க_ற_ப_ப_ எழ_த_வத_ல_ நன_ம_கள_

Click here to load reader

download ப_டக_ க_ற_ப_ப_ எழ_த_வத_ல_ நன_ம_கள_

of 28

 • date post

  17-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  2

Embed Size (px)

description

tamil

Transcript of ப_டக_ க_ற_ப_ப_ எழ_த_வத_ல_ நன_ம_கள_

? ! " # $ % % & ' $ #&' . ! " # $ % % & ' $ #&' . ' ( " ' , $',' ) &""'.!& * % &+ , ,, , ' ). ,! " ' . " -., ' .)' & ' &",."" ! " ! " % ' .$)! " % &" ( NOTES OF LESSON)'. )" !) &* . ' . ("+ / '" $0 , % #" '& ' &" . &* # % & % &"+ , %#"+ ' .' % "+ ). &+ ' .&""" ) # ") $1 ." " 2 " ! & '"" . # " ) # ' . / ! "# $%&'! ()*+,-.$+)$+) /01&' /01&'#23$* $+'# 45675. 8&-00 459::% ; < =672(:, , !", # $%&' ( () $% *'( )+,-)- . /0(" ( )(12 - / 1 !34( 5,+ (67+ )(1 ." (%" )) *'( )+,/0(# '!%" ( / 1 !34(,( 1( -),8 3 79", !1 (9, (' (9+ 7-9 1 !34( 5,)(1 : (+, );-9# (+ 7#( ' 5,