Олон вибратортай антенн

20
Олон вибратортай антенн

Transcript of Олон вибратортай антенн

Page 1: Олон вибратортай антенн

Олон вибратортай антенн

Page 2: Олон вибратортай антенн

Нэг төрлийн хэд хэдэн антеннийг нэгтгэж

чиглэлийн шинж чанарыг нь сайжруулсан

антенныг олон вибратортай антенн гэнэ.

Олон вибратортай антенн дахь вибраторын

харилцан байршил ба тэдгээрийн тэжээлийн

систем ялгаатай байна.

Page 3: Олон вибратортай антенн

Хоёр вибраторын систем

Өөр хоорондоо d=0.25 зайд байрласан хоёр

вибратораас тогтсон антенн

=

-ийн фаз 2-р вибраторынхаас фазаар

хоцорно. Оронгийн хүчлэг мөн адил -аар

ялгаатай байна.

Page 4: Олон вибратортай антенн

Фазаараа түрүүлж цацарсан оронгийн хүчлэг вибратор

нэгийн орчим ирэхдээ фазаараа тэнцэж хоёр

цацруулагчийн оронгийн хүчлэг ба ижилхэн фазтай

болж хоёр дахин нэмэгддэг. Оронгийн хүчлэг нь d=0.25

зам туулж вибратор хоёрт ирэхдээ хоцорч ирэх учраас

эсрэг фазтай байна. Энэ үед оронгийн хүчлэг ба

харилцан устгалцаж цацаргалт үүсэхгүй.

Энэ үед вибратор 2-г рефлектор гэж нэрэлнэ.

Page 5: Олон вибратортай антенн

Хоёр вибраторын системийн оронгийн

хүчлэг

=вектор хоорондын фазын өнцгийн зөрүү Антенны чиглэлийн характеристик

Page 6: Олон вибратортай антенн

Вибратор хоорондын зай d<0.125 бага үед

системийн чиглэлийн шинж төлөв суларч их

байвал их d>0.125 байвал олон дэлбээтэй

болдог.

Зэрэгцээ вибраторын нөлөө тооцсон

цацаргалтын эсэргүүцэл

вибраторын хувийн эсэргүүцэл

зэрэгцээ вибраторын харилцан үйлчлэлээр

үүссэн эсэргүүцэл

Page 7: Олон вибратортай антенн

Сараалжин антенн

Антенны үйлчлэх чиглэлийг сайжруулж чиглэлийн

характеристикийг нарийсгахын тулд олон тооны

вибраторыг систем болгон угсарсан антеннийг

сараалжин антенн буюу антенны цуглуулга гэнэ.

Фазаараа ижил сараалжин антенныг ижил фазын

буюу синфазын антенн гэнэ.

Page 8: Олон вибратортай антенн

Yagi-Uda antenna

Page 9: Олон вибратортай антенн

Сараалжин антенныг радио холбоо,

телевизийн ба дууны нэвтрүүлэгт түгээмэл

ашигладаг.

Синфазын антенны оронгийн хүчлэг нь

вибратор тус бүрийн үүсгэсэн ижил фазтай

оронгийн хүчлэгийн нийлбэрээс тогтоно.

Page 10: Олон вибратортай антенн

Чиглэлийн диаграммын хамгийн их утга фазын утганд харгалзана.

Бусад чиглэлд вибратор тус бүрээс үүсгэсэн оронгийн хүчлэг фазаараа ялгаатай байдаг учраас эдгээр чиглэлийн оронгийн хүчлэг

гол чиглэлээс бага хэмжээтэй байна.

Анхны фазын утга

Page 11: Олон вибратортай антенн
Page 12: Олон вибратортай антенн
Page 13: Олон вибратортай антенн
Page 14: Олон вибратортай антенн

Driven element:   Хөтлөх элемент нь хагас

долгионы вибратор байх ба цахилгаан тэжээлээр

тэжээгдэнэ.

Reflector :   Сараалжин антенн нь нэг ойлгогчтой

байх ба хөтлөгч элементийн ард байрлана.

Цацаргалтын түвшинг багасгана. Арагшаа чиглэл

рүү цацаргалтыг хааж өгнө. Урагшаа чиглэл рүү

өсгөлтийг 4…5 dB –ээр нэмэгдүүлнэ.

Director:   Чиглүүлэгч байхгүй ч байж болно.

Хөтлөх элементийн урд байрлах ба цацаргалтын

чиглэлийн өсгөлтийг ойролцоогоор 1 дб-ээр

ихэсгэх зориулалттай.

Page 15: Олон вибратортай антенн

Ижил фазтай сараалжин антенны чиглэлийн диаграммын

өргөн нь долгионы урт богиносох, вибраторын тоо

олшрох, тэдгээрийн хоорондох зай ихсэхэд нарийсдаг.

үед хажуугийн дэлбээний түвшин тогтмол үлдэж

вибраторын тоо олширч тэжээлийн систем хүндэрдэг.

Page 16: Олон вибратортай антенн

Иймээс чиглэлгүй буюу хагас долгионы

вибраторын төвүүдийн хоорондын зай d=0,5,

бүтэн долгионы вибраторын төвүүдийн

хоорондын зай d=байхаар сонгож авдаг.

Page 17: Олон вибратортай антенн

Хажуугийн дэлбээний түвшинг бууруулахын

тулд тэнцүү зайтай сараалжин антенныг

ашиглаж төвийн вибраторууд нь гүйдэл ихтэй,

захын вибраторууд бага байхаар сонгоно.

Антенны төвөөс холдох тусам вибратор

хоорондын зай ихэсдэг.

Page 18: Олон вибратортай антенн

Вибраторын байршлыг өөрчлөх замаар

хажуугийн дэлбээний түвшинг шаардлагатай

хэмжээнд хүртэл бууруулж болдог.

Антенны хэмжээг ихэсгэвэл хажуугийн

дэлбээний түвшин багасдаг.

Page 19: Олон вибратортай антенн

Сараалжин вибраторын чиглэлийн диаграмм нь

гурван хэмжээст байдаг.

Хэвтээ чиглэлийн эгнээнд байгаа вибраторын тоо

n1, тэдгээрийн хоорондын зай d1 нь хэвтээ хавтгай

дахь чиглэлийн характеристикийг тодорхойлдог.

Босоо хавтгай дахь чиглэлийн характеристикийг

босоо хавтгай дээрх вибраторын давхрын тоо n2

тодорхойлдог.

Page 20: Олон вибратортай антенн

Ижил фазтай антенны бүх сараалжин

вибраторын гүйдлийн фаз ба агуурга ижил,

тэдгээрийн харилцан үйлчлэлийн эсэргүүцэл

нь холбооны эсэргүүцэлтэй тэнцүү гэж

тооцдог.