ჯი არ სი-ის ბუკლეტი

Click here to load reader

 • date post

  28-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.554
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ჯი არ სი-ის ბუკლეტი

1. 13OFFICE@GRC.GEWWW.GRC.GESps ji ar si Sourumi wereTlis gamz. #116 tel: 2345 699 2. 2OFFICE@GRC.GEWWW.GRC.GESps ji ar si ofisi wereTlis gamz. #141 tel: 2355 955 faqsi: 2355 956 3. 3FinProfile-is da Optima-s metalokramiti`metalokramiti~ erT-erTi yve-laze saimedo da xangrZlivieqpluataciisTvis gankuTvnilimasalaa. mzaddeba moTuTiebuliliTonisagan mravalfenianidacviTi safariT.`metalokramitis~ upiratesobaasimsubuqe, esTetikuri silamazeda montaJis simartive.SingliSingli aris universalurigadasaxuri masala. gamoiyenebanebismieri sirTulisa daformis saxuravisaTvis.Singlis upiratesobaa SeuzRudaviarqiteqturuli gadawyvetilebebi.gamoirCeva ferebis da formebismravalferovnebiT. ar xmaurobsOFFICE@GRC.GEwvimisa da qaris dros. xasiaTdebadabali TbogamtarianobiT.optimaluria kerZobinaTmSeneblobisaTvis.WWW.GRC.GESps ji ar siSourumi wereTlis gamz. #116 tel: 2345 699 4. 4TunuqimoTuTiebuli Tunuqisgan damzade-buli `saketiani~ saxuravi erT-erTiuZvelesi da tradiciuli saxuravistipia. misi upiratesoba saime-doobaSi, xangrZliv saeqspluata-cio vadasa da dabal Rirebuleba-Sia. gamoiyeneba minimaluriqanobis SemTxvevaSic(min. fardoba 1:12).profilirebuli furceli xarisxisa da fasis saukeTeso kombinacia. gamoiyeneba industriul nagebobebSi da dabali qanobis mqone gadaxurvisas. idealuri masalaa fasa- disa da meseris mosawyobad. SesaZlebelia nebismieri sigrZis profilirebuli furclis damzadeba, rac xelsayrelia swrafi da martivi montaJisaTvis.OFFICE@GRC.GEWWW.GRC.GESps ji ar siofisiwereTlis gamz. #141 tel: 2355 955faqsi: 2355 956 5. 5bitumis gofrirebuli furclebibitumis gofrirebuli myarifurclebi e.w. `evroSiferi~Sifris Tanamedrove analogia.Sifris yvela dadebiTTvisebasTan erTad xasiaTdebasimsubuqiT da esTetikurobiT.farTod gamoiyeneba sawarmoofarTebis gadaxurvisas.OFFICE@GRC.GEWWW.GRC.GE Sps ji ar si Sourumi wereTlis gamz. #116 tel: 2345 699 6. 6difuziuri membranebidifuziuri membrana gamoiyeneba daTbunebulqanobian saxuravebSi da mansardebSi. is icavsdamaTbunebels zeda (civi) mxridan. difuziurimembrana, erTis mxriv, ar atarebs wyals da kon-densats, xolo meores mxriv, atarebs orTqls.orTqlizolacia icavs damaTbunebels qveda(Tbili) mxridan Warbi orTqlisgan.sadrenaJe membranebigeoteqstiliani sadrenaJe membranebi ixmareba wylisdrenirebisTvis. gamoiyeneba vertikalur da horizontalurzedapirebSi. Seucvlelia `mwvane~ saxuravebSi da terasebisizolaciisas. aris fesvgamZle da mdgradi gruntSi arsebuliqimiuri nivTierebebis mimarT. Tanabrad anawilebs wnevebsda icavs hidroizolacias meqanikuri dazianebisgan.OFFICE@GRC.GEWWW.GRC.GESps ji ar si ofisiwereTlis gamz. #141tel: 2355 955 faqsi: 2355 956 7. 7Tbosaizolacio masalebimineraluri bamba yvelaze gavrcelebuli daxelmisawvdomi Tbosaizolacio masalaa.(=0.035-0.04)XPS bolo Taobis myari saizolacio masalaa.mdgradia wylis da nestis mimarT. Seucvle-lia fundamentis da terasebis daTbunebisas.gamoiyeneba `mwvane~ da inversiul saxuravebSi.misi gamoyeneba gamoricxavs `sicivis xidebis~arsebobas. TiToeuli furclis kideebimWidrod jdeba erTmaneTSi da qmnis erTianzedapirs. (=0.028-0.035). OFFICE@GRC.GEminis badeebi farTodgamoiyeneba mSeneblobaSizedapirebis armirebisTvissamRebro da mosapirkeTebelisamuSaoebisas. WWW.GRC.GESps ji ar siSourumiwereTlis gamz. #116 tel: 2345 699 8. 8gvirabebimiwisqveSa samuSaoebisaTvis(gvirabebi da kaSxalebi)saWiro hidrosaizolacio,saremonto da damxmaremasalebi, plastifikatorebi.betoni plastifikatorebi (betonis danamatebi) farTod gamoiyeneba mSeneblobaSi. efeqturoba : betonis Srobis regulireba, betonis markis amaRleba, forebis Sevseba, wyalgamtarobis SemcirebaOFFICE@GRC.GE da reoplastiurobis miniWeba.WWW.GRC.GE Sps ji ar siofisiwereTlis gamz. #141 tel: 2355 955faqsi: 2355 956 9. 9 auzebiauzebisa da fundamentebis hidrosaizolacio da saremonto masalebi,yvela saxis webocementebi, nakerebis Semavsebeli dekoratiuli cementi da mastikebi. samrewvelo iataki dasasxmeli iatakis sistemebi - idealuria samedicino dawesebulebebis, savaWro centrebis, avtofarexebis, sportuli nagebobebis, ofisebisa da qarxnebisaTvis. OFFICE@GRC.GE gamoirCeva higienurobiT, vizualuri efeqtiTa da meqanikuri mdgradobiT. WWW.GRC.GE Sps ji ar si SourumiwereTlis gamz. #116 tel: 2345 699 10. 10bitum-polimeruli membranebiSenobeba-nagebo- bebis, fundamentebis,gvirabebis, xidebisda sxva samSeneblokonstruqciebis hidrosaizolaciomasalebisxvadasxva tipis TviTwebvadi (gaxurebis gziT)hidrosaizolacio masalebi SeucvleliaTanamedrove mSeneblobaSi. ixmareba `brtyeli~saxuravebis mowyobisas. agreTve, fundamentis,terasebis, aivnebis, verandebis, miwisqveSanagebobebis, gvirabebisa da xidebishidroizolaciisas.OFFICE@GRC.GEWWW.GRC.GESps ji ar si ofisi wereTlis gamz. #141tel: 2355 955faqsi: 2355 956 11. 11 Firestone-is unakero membranaBridgestone-is Svilobili cnobili amerikuli kompania Firestone-is mier warmoebuligeomembrana gamoiyeneba iq, sadac wyaluJonadobis mimarT gansakuTrebuli moTxovnilebebia.membranis didi zoma da civi vulkanizaciis meTodiT gadabma qmnis erTian, fesvgamZle,unakero hidrosaizolacio xaliCas da uzrunvelyofs 100%-ian wyaluJonadobas.am unikaluri membranis saeqspluatacio vada 50 wels aRemateba damasze vrceldeba mwarmoeblis 10 wliani garantia. `ji ar si~ sakontaqto informacia WWW.FACEBOOK.COM/GRCLLC OFFICE@GRC.GEofisi: Tbilisi, 0119,sawyobi: Tbilisi,wereTlis gamziri # 141 xoSaraulis q. # 29tel.: +995 32 2355 955;tel.: +995 32 2355 944faqsi: +995 32 2355 956; office@grc.ge maRazia: Tbilisi,Sourumi: Tbilisi, wereTlis gamziri # 116 xoSaraulis q. # 34 WWW.GRC.GE(gamofenasTan, yofili radioqarxnis Senoba) (eliavas bazroba)tel.: +995 32 2345 699 Sps ji ar si SourumiwereTlis gamz. #116tel: 2345 699 12. 12OFFICE@GRC.GEWWW.GRC.GE GRC 2011 - IISps ji ar siofisi wereTlis gamz. #141 tel: 2355 955 faqsi: 2355 956