студент як об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності

29
Студент як об’єкт і Студент як об’єкт і суб’єкт педагогічної суб’єкт педагогічної діяльності діяльності Виконала: Тронь Ганна, Виконала: Тронь Ганна, група 8.3312, факультет група 8.3312, факультет журналістики журналістики

Transcript of студент як об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності

Page 1: студент як об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності

Студент як об’єкт і Студент як об’єкт і суб’єкт педагогічної суб’єкт педагогічної

діяльності діяльності

Виконала: Тронь Ганна, Виконала: Тронь Ганна, група 8.3312, факультет група 8.3312, факультет

журналістикижурналістики

Page 2: студент як об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності

ПланПлан

1.1. Психологічні особливості Психологічні особливості старшого юнацького віку. старшого юнацького віку.

2.2. Типологія особистості студента і Типологія особистості студента і викладача. викладача.

3.3. Адаптація студентів у вищому Адаптація студентів у вищому навчальному закладі. навчальному закладі.

Page 3: студент як об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності

Студентами вищих Студентами вищих навчальних закладів навчальних закладів є люди віком від 17-є люди віком від 17-18 до 22-23 років 18 до 22-23 років (періоди ранньої і (періоди ранньої і зрілої юності або зрілої юності або початку дорослості). початку дорослості). Саме вони Саме вони становлять становлять переважну більшість переважну більшість студентів.студентів.

Page 4: студент як об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності

Особливості студентської Особливості студентської молоді:молоді:

початок дорослості, початок дорослості, найвідповідальніший період найвідповідальніший період

життєвого самовизначення, життєвого самовизначення, період інтенсивного самопізнання і період інтенсивного самопізнання і

"відкриття Я","відкриття Я", психологічна спрямованість у психологічна спрямованість у

майбутнє.  майбутнє. 

Page 5: студент як об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності
Page 6: студент як об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності

СтудентствоСтудентство

рання юністьрання юність зріла юністьзріла юність

Page 7: студент як об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності

У західній психології в цьому зв'язку виділяють поняття У західній психології в цьому зв'язку виділяють поняття субкультури коледжів. Так Ф.Райс [42] виділяє чотири типи субкультури коледжів. Так Ф.Райс [42] виділяє чотири типи субкультури коледжів: Перший тип – "студентська субкультури коледжів: Перший тип – "студентська субкультура" перетворює коледж (ВНЗ) у своєрідний клуб. субкультура" перетворює коледж (ВНЗ) у своєрідний клуб. Основним змістом життя стають вечірки і побачення, Основним змістом життя стають вечірки і побачення, випивка, автомобілі, спорт, а навчальні предмети відходять випивка, автомобілі, спорт, а навчальні предмети відходять на другий план.Другий тип – "професійна субкультура" – на другий план.Другий тип – "професійна субкультура" – орієнтована на цілеспрямоване навчання, бажання орієнтована на цілеспрямоване навчання, бажання забезпечити собі професійну підготовку і просування; забезпечити собі професійну підготовку і просування; освіта здобувається так само, як необхідний товар у освіта здобувається так само, як необхідний товар у магазині.Третій тип – "академічна субкультура" – її цінності магазині.Третій тип – "академічна субкультура" – її цінності не диплом, а знання й ідеї; студенти цілком зайняті не диплом, а знання й ідеї; студенти цілком зайняті поглибленим вивченням предметів, що виходить за рамки поглибленим вивченням предметів, що виходить за рамки обов'язкових навчальних програм.Четвертий тип – обов'язкових навчальних програм.Четвертий тип – "нонконформістська субкультура", що відрізняється "нонконформістська субкультура", що відрізняється інакомисленням, її створюють "соціальні заколотники", інакомисленням, її створюють "соціальні заколотники", студенти, що ведуть богемний спосіб життя, інтелектуали студенти, що ведуть богемний спосіб життя, інтелектуали та інші яскраві особистості. та інші яскраві особистості.

Page 8: студент як об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності

Пізня юність (18-25 років)Пізня юність (18-25 років)

ЗРІЛІСТЬ у розумовому, моральному відношенні.ЗРІЛІСТЬ у розумовому, моральному відношенні. Переконаність, сформований світогляд.Переконаність, сформований світогляд. ПОЧУТТЯ НОВОГО – СМІЛИВІСТЬ, РІШУЧІСТЬ.ПОЧУТТЯ НОВОГО – СМІЛИВІСТЬ, РІШУЧІСТЬ. ЗДАТНІСТЬ ДО ЗАХОПЛЕННЯ – ОПТИМІЗМ.ЗДАТНІСТЬ ДО ЗАХОПЛЕННЯ – ОПТИМІЗМ. САМОСТІЙНІСТЬ – ПРЯМОЛІНІЙНІСТЬ.САМОСТІЙНІСТЬ – ПРЯМОЛІНІЙНІСТЬ. КРИТИЧНІСТЬ і САМОКРИТИЧНІСТЬ. Самооцінка суперечлива, що викликає КРИТИЧНІСТЬ і САМОКРИТИЧНІСТЬ. Самооцінка суперечлива, що викликає

внутрішню невпевненість та супроводжується різкістю і розв'язністю.внутрішню невпевненість та супроводжується різкістю і розв'язністю. СКЕПТИЧНЕ, критичне, іронічне ставлення до викладачів і режиму навчального СКЕПТИЧНЕ, критичне, іронічне ставлення до викладачів і режиму навчального

закладу.закладу. Зберігається МАКСИМАЛІЗМ і КРИТИЧНІСТЬ, негативне ставлення до думки Зберігається МАКСИМАЛІЗМ і КРИТИЧНІСТЬ, негативне ставлення до думки

старших.старших. Неприйняття лицемірства, святенництва, брутальності, прагнення впливати Неприйняття лицемірства, святенництва, брутальності, прагнення впливати

окриком.окриком. ПІК інтелектуальних і пізнавальних можливостей.ПІК інтелектуальних і пізнавальних можливостей. ПРИЙНЯТТЯ ВЛАСНИХ РІШЕНЬ: вибір і оволодіння професією, вибір стилю і свого ПРИЙНЯТТЯ ВЛАСНИХ РІШЕНЬ: вибір і оволодіння професією, вибір стилю і свого

місця в житті.місця в житті. ВИБІР СУПУТНИКА ЖИТТЯ, створення своєї родини, активність у сексуальній ВИБІР СУПУТНИКА ЖИТТЯ, створення своєї родини, активність у сексуальній

сфері.сфері.

Page 9: студент як об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності

Типологія студентівТипологія студентів

Page 10: студент як об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності
Page 11: студент як об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності

За ставленням до За ставленням до навчання:навчання:

■ ■ серйозні студенти, які прагнуть до всього нового, незалежно серйозні студенти, які прагнуть до всього нового, незалежно від галузі знань. Вони успішно вивчають усі передбачені від галузі знань. Вони успішно вивчають усі передбачені навчальним планом предмети, відвідують різноманітні гуртки, навчальним планом предмети, відвідують різноманітні гуртки, виховні заходи, читають художню і науково-популярну виховні заходи, читають художню і науково-популярну літературу, переглядають телепередачі, відвідують музеї, літературу, переглядають телепередачі, відвідують музеї, театри, виставки тощо, а також беруть активну участь у театри, виставки тощо, а також беруть активну участь у громадському житті закладу і за його межами;громадському житті закладу і за його межами;

■ ■ студенти, які захоплюються однією галуззю знань, мають студенти, які захоплюються однією галуззю знань, мають глибокі знання в цій галузі, багато читають, стежать за глибокі знання в цій галузі, багато читають, стежать за новинками, усвідомлюючи водночас, що необхідно знати й новинками, усвідомлюючи водночас, що необхідно знати й інші предмети, оволодівати професією, намагаються старанно інші предмети, оволодівати професією, намагаються старанно вивчати всі дисципліни, передбачені навчальним планом;вивчати всі дисципліни, передбачені навчальним планом;

■ ■ студенти, які, надавши перевагу певній навчальній дисципліні студенти, які, надавши перевагу певній навчальній дисципліні й маючи з неї глибокі і ґрунтовні знання, нехтують решту. й маючи з неї глибокі і ґрунтовні знання, нехтують решту. Нерідко вони належать до посередніх або навіть Нерідко вони належать до посередніх або навіть невстигаючих студентів. Саме вони потребують спеціального невстигаючих студентів. Саме вони потребують спеціального виховного впливу щодо самоосвіти та самовиховання.виховного впливу щодо самоосвіти та самовиховання.

Page 12: студент як об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності
Page 13: студент як об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності

За ставленням до обраної За ставленням до обраної професії:професії:

"Гармонійний". Обирає свою спеціальність усвідомлено. "Гармонійний". Обирає свою спеціальність усвідомлено. Сумлінно навчається, бере активну участь у науковій і Сумлінно навчається, бере активну участь у науковій і суспільній роботі. Розкутий, вихований, товариський. суспільній роботі. Розкутий, вихований, товариський. Сфера інтересів охоплює літературу, живопис, спорт. Сфера інтересів охоплює літературу, живопис, спорт. Чесний, порядний. Має авторитет у колективі як Чесний, порядний. Має авторитет у колективі як надійний товариш, завжди готовий допомогти іншим і надійний товариш, завжди готовий допомогти іншим і робить це з неприхованим задоволенням.робить це з неприхованим задоволенням.

"Професіонал". Обирає спеціальність за покликанням, "Професіонал". Обирає спеціальність за покликанням, наполегливий у навчанні. Однак не цікавиться науково-наполегливий у навчанні. Однак не цікавиться науково-дослідницькою роботою. Бере активну участь у всіх дослідницькою роботою. Бере активну участь у всіх студентських заходах, сумлінно виконує доручення. У студентських заходах, сумлінно виконує доручення. У колективі його поважають, але знають, що головним колективі його поважають, але знають, що головним для нього є успішне навчання (навряд чи погодиться для нього є успішне навчання (навряд чи погодиться втекти з лекції "за компанію").втекти з лекції "за компанію").

Page 14: студент як об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності

За ставленням до обраної За ставленням до обраної професії:професії:

"Академік". Обрав спеціальність усвідомлено. Вчиться "Академік". Обрав спеціальність усвідомлено. Вчиться тільки на "відмінно". Орієнтований на навчання в тільки на "відмінно". Орієнтований на навчання в аспірантурі, тому багато часу віддає науково-аспірантурі, тому багато часу віддає науково-дослідницькій роботі, часом на шкоду іншим заняттям. дослідницькій роботі, часом на шкоду іншим заняттям. До прохань про допомогу чи пропозицій "а чи не втекти До прохань про допомогу чи пропозицій "а чи не втекти нам усім разом з наступної пари", найімовірніше, нам усім разом з наступної пари", найімовірніше, залишиться байдужим.залишиться байдужим.

"Громадський діяч". Йому властива яскраво виражена "Громадський діяч". Йому властива яскраво виражена схильність до громадської діяльності, що, як правило, схильність до громадської діяльності, що, як правило, негативно позначається на навчальній і науковій негативно позначається на навчальній і науковій діяльності. Упевнений, що спеціальність обрав діяльності. Упевнений, що спеціальність обрав правильно. Цікавиться літературою і мистецтвом, правильно. Цікавиться літературою і мистецтвом, організатор у сфері дозвілля. Схильний підкорятися організатор у сфері дозвілля. Схильний підкорятися інстинктам натовпу, однак істотної допомоги надати не інстинктам натовпу, однак істотної допомоги надати не спроможний.спроможний.

Page 15: студент як об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності

За ставленням до обраної За ставленням до обраної професії:професії:

■ ■ "Аматор мистецтв". Вчиться, як правило, добре, однак "Аматор мистецтв". Вчиться, як правило, добре, однак науковою роботою не цікавиться. Його інтереси спрямовані науковою роботою не цікавиться. Його інтереси спрямовані переважно у сферу літератури і мистецтва. Має естетичний переважно у сферу літератури і мистецтва. Має естетичний смак, широкий кругозір, ерудований. За кілька нових романів смак, широкий кругозір, ерудований. За кілька нових романів модних іноземних авторів готовий піти не з однієї, а з усіх пар модних іноземних авторів готовий піти не з однієї, а з усіх пар одразу.одразу.

■ ■ "Старанний". Обрав спеціальність не цілком усвідомлено. "Старанний". Обрав спеціальність не цілком усвідомлено. Вчиться сумлінно, докладаючи максимум зусиль, хоча не має Вчиться сумлінно, докладаючи максимум зусиль, хоча не має особливих здібностей. Нетовариський, не цікавиться особливих здібностей. Нетовариський, не цікавиться мистецтвом, але любить бувати в кіно, на естрадних мистецтвом, але любить бувати в кіно, на естрадних концертах і дискотеках. Може пропустити пару. * "Середняк". концертах і дискотеках. Може пропустити пару. * "Середняк". Вчиться "як вийде", не докладаючи жодних зусиль, пишається Вчиться "як вийде", не докладаючи жодних зусиль, пишається цим. Його принцип: "Одержу диплом і буду працювати не цим. Його принцип: "Одержу диплом і буду працювати не гірше за інших". Обрав професію, не замислюючись. Однак гірше за інших". Обрав професію, не замислюючись. Однак переконаний, що раз вступив, то потрібно закінчити навчання. переконаний, що раз вступив, то потрібно закінчити навчання. Намагається вчитися добре, але не отримує від цього Намагається вчитися добре, але не отримує від цього задоволення. Завжди радий утекти із занять. Щодо задоволення. Завжди радий утекти із занять. Щодо взаємодопомоги, то сподівається на нас сам.взаємодопомоги, то сподівається на нас сам.

Page 16: студент як об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності

За ставленням до обраної За ставленням до обраної професії:професії:

■ ■ "Розчарований". Студент, як правило, здібний, але не "Розчарований". Студент, як правило, здібний, але не має зацікавлення обраною спеціальністю. Однак знає, має зацікавлення обраною спеціальністю. Однак знає, що мусить закінчити навчальний заклад. Пропускає що мусить закінчити навчальний заклад. Пропускає заняття. Прагне утвердитися в хобі, мистецтві, спорті.заняття. Прагне утвердитися в хобі, мистецтві, спорті.

■ ■ "Ледар". Вчиться слабко, не докладаючи жодних "Ледар". Вчиться слабко, не докладаючи жодних зусиль. Цілком задоволений собою. Про своє професійне зусиль. Цілком задоволений собою. Про своє професійне покликання всерйоз не замислюється, у науково-покликання всерйоз не замислюється, у науково-дослідницькій і громадській роботі участі не бере. дослідницькій і громадській роботі участі не бере. Однокурсники ставляться до нього, як до "баласту". Однокурсники ставляться до нього, як до "баласту". Іноді прагне схитрувати, пристосуватися. Коло інтересів Іноді прагне схитрувати, пристосуватися. Коло інтересів зосереджене переважно у сфері дозвілля. Часто є зосереджене переважно у сфері дозвілля. Часто є ініціатором "масових втеч" із навчальних занять.ініціатором "масових втеч" із навчальних занять.

Page 17: студент як об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності

За ставленням до обраної За ставленням до обраної професії:професії:

"Творчий". Такому студентові притаманний творчий "Творчий". Такому студентові притаманний творчий підхід до будь-якої справи: навчання, суспільна робота, підхід до будь-якої справи: навчання, суспільна робота, дозвілля. Однак заняття, які потребують посидючості, дозвілля. Однак заняття, які потребують посидючості, акуратності, виконавської дисципліни, його не акуратності, виконавської дисципліни, його не захоплюють. Тому, як правило, вчиться "нерівно", захоплюють. Тому, як правило, вчиться "нерівно", поділяючи предмети на "цікаві" й "нудні". Легко втікає поділяючи предмети на "цікаві" й "нудні". Легко втікає із занять, навряд чи здатний допомогти іншим.із занять, навряд чи здатний допомогти іншим.

"Богемний". Зазвичай, успішно вчиться на т. зв. "Богемний". Зазвичай, успішно вчиться на т. зв. престижних факультетах. Прагне до лідерства в престижних факультетах. Прагне до лідерства в товаристві таких, як він. До інших студентів ставиться товаристві таких, як він. До інших студентів ставиться зневажливо. "Про все" чув, хоча знання його вибіркові. зневажливо. "Про все" чув, хоча знання його вибіркові. У сфері мистецтва цікавиться тільки "модними" течіями. У сфері мистецтва цікавиться тільки "модними" течіями. Його думка завжди відрізняється від думки "сірої маси". Його думка завжди відрізняється від думки "сірої маси". Тому на підбурення піти із занять, як правило, не Тому на підбурення піти із занять, як правило, не піддається.піддається.

Page 18: студент як об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності
Page 19: студент як об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності

Труднощі студентстваТруднощі студентства

Молоді люди, вступивши до вищого навчального закладу, Молоді люди, вступивши до вищого навчального закладу, стикаються з багатьма труднощами:стикаються з багатьма труднощами:

■ ■ дидактичними (новизна у процесі навчання, нові форми і дидактичними (новизна у процесі навчання, нові форми і методи організації навчання, відсутність необхідних навичок методи організації навчання, відсутність необхідних навичок самостійної роботи тощо);самостійної роботи тощо);

■ ■ соціально-психологічними (зумовлені входженням індивіда у соціально-психологічними (зумовлені входженням індивіда у нове середовище (умови життя, оточення, норми поведінки, нове середовище (умови життя, оточення, норми поведінки, незвичний режим діяльності, неналагодженість стосунків у незвичний режим діяльності, неналагодженість стосунків у групі, на курсі, на факультеті, незнайоме місто); особливості групі, на курсі, на факультеті, незнайоме місто); особливості самостійного Життя, ведення власного бюджету і подолання самостійного Життя, ведення власного бюджету і подолання можливих матеріальних труднощів тощо);можливих матеріальних труднощів тощо);

■ ■ професійними (невміння зорієнтуватися у професійній професійними (невміння зорієнтуватися у професійній спрямованості процесу навчання; необхідність вчитися спрямованості процесу навчання; необхідність вчитися працювати з людьми; складність у формуванні працювати з людьми; складність у формуванні організаторських вмінь і навичок тощо). Ці труднощі студенти організаторських вмінь і навичок тощо). Ці труднощі студенти долають упродовж місяців, поступово пристосовуються до долають упродовж місяців, поступово пристосовуються до нових умов і спрямовують свої сили на здобуття знань.нових умов і спрямовують свої сили на здобуття знань.

Page 20: студент як об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності

Проблеми адаптаціїПроблеми адаптації

В адаптації студента виокремлюють три фази:В адаптації студента виокремлюють три фази:■ ■ перша фаза - психічна реакція організму на нові перша фаза - психічна реакція організму на нові

умови вищого навчального закладу у студентів умови вищого навчального закладу у студентів має різну тривалість, але переважно має різну тривалість, але переважно закінчується в середині першого семестру;закінчується в середині першого семестру;

■ ■ друга фаза - передбачає перебудову друга фаза - передбачає перебудову пристосовницьких механізмів, динамічного пристосовницьких механізмів, динамічного стереотипу, психічних процесів і завершується стереотипу, психічних процесів і завершується приблизно до середини другого семестру;приблизно до середини другого семестру;

■ ■ третя фаза - період усталеної адаптації, коли третя фаза - період усталеної адаптації, коли завершується формування динамічного завершується формування динамічного стереотипу і пристосовницьких реакцій. У 70% стереотипу і пристосовницьких реакцій. У 70% студентів він завершується до кінця першого студентів він завершується до кінця першого курсу.курсу.

Page 21: студент як об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності
Page 22: студент як об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності

Суперечливості та кризи Суперечливості та кризи студентського вікустудентського віку

1. 1. Криза професійного виборуКриза професійного вибору. Ця криза зумовлена тим, що . Ця криза зумовлена тим, що вибір професії часто відбувається вже після вступу до вищої вибір професії часто відбувається вже після вступу до вищої школи. Через це часто виникає дисонанс між несвідомо школи. Через це часто виникає дисонанс між несвідомо обраною професією та необхідністю отримання вищої освіти, обраною професією та необхідністю отримання вищої освіти, нехай навіть із іншої спеціальності. Амбівалентність таких нехай навіть із іншої спеціальності. Амбівалентність таких тенденцій (або піти з ВНЗ за власним свідомим вибором, або тенденцій (або піти з ВНЗ за власним свідомим вибором, або продовжувати навчання для збереження соціально-продовжувати навчання для збереження соціально-культурного статусу) нерідко призводить до розвитку в культурного статусу) нерідко призводить до розвитку в студентів багатьох особистісних проблем і психосоматичних студентів багатьох особистісних проблем і психосоматичних розладів.розладів.

Факт вступу до університету породжує надію на повноцінне й Факт вступу до університету породжує надію на повноцінне й цікаве життя, зміцнює віру молодої людини у власні сили і цікаве життя, зміцнює віру молодої людини у власні сили і здібності. Проте в декого швидко наступає розчарування: здібності. Проте в декого швидко наступає розчарування: виникає питання про правильність обрання ВНЗ, професії, виникає питання про правильність обрання ВНЗ, професії, спеціальності. Наприкінці 3-го курсу загалом вирішується спеціальності. Наприкінці 3-го курсу загалом вирішується питання професійного самовизначення, однак далеко не всі питання професійного самовизначення, однак далеко не всі випускники пов’язують своє професійне майбутнє з отриманою випускники пов’язують своє професійне майбутнє з отриманою у ВНЗ спеціальністю. Гостро постає проблема профорієнтації та у ВНЗ спеціальністю. Гостро постає проблема профорієнтації та профвідбору.профвідбору.

Page 23: студент як об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності

Суперечливості та кризи Суперечливості та кризи студентського вікустудентського віку

2. 2. Криза залежності від батьківської Криза залежності від батьківської сім’їсім’ї. З одного боку, молоді люди . З одного боку, молоді люди можуть жити окремо від батьківської можуть жити окремо від батьківської сім’ї в студентському гуртожитку, сім’ї в студентському гуртожитку, мати виражену тенденцію до мати виражену тенденцію до самостійності, проявляти особистісну самостійності, проявляти особистісну зрілість, а з іншого, – емоційно-зрілість, а з іншого, – емоційно-особистісна й побутова (особливо особистісна й побутова (особливо матеріальна) залежність від батьків.матеріальна) залежність від батьків.

Page 24: студент як об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності

Суперечливості та кризи Суперечливості та кризи студентського вікустудентського віку

3. 3. Криза інтимно-сексуальних стосунків.Криза інтимно-сексуальних стосунків. Студентський  Студентський вік відповідає періоду посилення сексуального потягу. вік відповідає періоду посилення сексуального потягу. Зростає потреба в інтимно-особистісних стосунках із Зростає потреба в інтимно-особистісних стосунках із психологічно-духовно близькою людиною (друг, психологічно-духовно близькою людиною (друг, коханий). Водночас створення власної сім’ї блоковане коханий). Водночас створення власної сім’ї блоковане матеріальною залежністю від батьків, житловою матеріальною залежністю від батьків, житловою невлаштованістю (у студентів це гостріше виражено, невлаштованістю (у студентів це гостріше виражено, ніж в їхніх однолітків, які працюють на виробництві), а ніж в їхніх однолітків, які працюють на виробництві), а позашлюбні стосунки загалом є соціально позашлюбні стосунки загалом є соціально несхвальними та можуть супроводжуватися внутрішньо несхвальними та можуть супроводжуватися внутрішньо особистісною конфліктністю (напруженістю). У деяких особистісною конфліктністю (напруженістю). У деяких студентів інтимні стосунки можуть затьмарювати собою студентів інтимні стосунки можуть затьмарювати собою все інше.все інше.

Page 25: студент як об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності

Суперечливості та кризи Суперечливості та кризи студентського вікустудентського віку

4. 4. Кризові ситуації в навчально-професійній Кризові ситуації в навчально-професійній діяльності.діяльності. Факторами, що провокують кризові ситуації в  Факторами, що провокують кризові ситуації в студентів, є деякі психотравмуючі особливості організації студентів, є деякі психотравмуючі особливості організації навчального процесу у вищій школі. Часто вивчення та навчального процесу у вищій школі. Часто вивчення та успішна «здача» якої-небудь навчальної дисципліни стає успішна «здача» якої-небудь навчальної дисципліни стає самоціллю, а не засобом досягнення мети оволодіти самоціллю, а не засобом досягнення мети оволодіти професійними знаннями та навичками, необхідними для професійними знаннями та навичками, необхідними для майбутньої роботи. На жаль, ці тенденції підтримуються майбутньої роботи. На жаль, ці тенденції підтримуються не лише особистісно незрілими студентами, а й окремими не лише особистісно незрілими студентами, а й окремими викладачами. Творче і свідоме опанування знаннями викладачами. Творче і свідоме опанування знаннями витісняється зубрінням навчального матеріалу та витісняється зубрінням навчального матеріалу та конформізмом щодо екзаменатора. Наявна аналогія між конформізмом щодо екзаменатора. Наявна аналогія між іспитом і лотереєю посилює ситуацію. Несистематичне іспитом і лотереєю посилює ситуацію. Несистематичне (передекзаменаційне) вивчення матеріалу не тільки не (передекзаменаційне) вивчення матеріалу не тільки не сприяє формуванню глибоких професійно-важливих і сприяє формуванню глибоких професійно-важливих і особистісно-значущих знань і вмінь, але і провокує особистісно-значущих знань і вмінь, але і провокує психоемоційні перевантаження.психоемоційні перевантаження.

Page 26: студент як об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності

Поради студентам від Поради студентам від студентівстудентів

Page 27: студент як об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності

Спільнота студентів Гарварду склала власний список мотиваційних Спільнота студентів Гарварду склала власний список мотиваційних порад, які покликані вирішити це та надихнути на зміни у власному порад, які покликані вирішити це та надихнути на зміни у власному житті.житті.

1. Якщо ти зараз заснеш1. Якщо ти зараз заснеш, то тобі, звичайно, присниться твоя мрія. , то тобі, звичайно, присниться твоя мрія. Якщо ж замість сну ти обереш навчання, то ти втілиш свою мрію в Якщо ж замість сну ти обереш навчання, то ти втілиш свою мрію в життя.життя.

2. Коли ти думаєш, що вже занадто пізно, насправді, все ще 2. Коли ти думаєш, що вже занадто пізно, насправді, все ще рано.рано.

3. Муки навчання всього лиш тимчасові.3. Муки навчання всього лиш тимчасові. Муки незнання – вічні. Муки незнання – вічні. 4. Навчання – це не час.4. Навчання – це не час. Навчання – це зусилля. Навчання – це зусилля. 5. Життя – це не тільки навчання5. Життя – це не тільки навчання, але якщо ти не можеш пройти , але якщо ти не можеш пройти

навіть через цю його частину, то на що ти, взагалі, здатний?навіть через цю його частину, то на що ти, взагалі, здатний? 6. Напруга і зусилля6. Напруга і зусилля можуть бути задоволенням. можуть бути задоволенням. 7. Тільки той, хто робить усе раніше7. Тільки той, хто робить усе раніше, тільки той, хто докладає , тільки той, хто докладає

зусилля, по-справжньому зможе насолодитися своїм успіхом.зусилля, по-справжньому зможе насолодитися своїм успіхом. 8. У всьому процвітати дано не кожному.8. У всьому процвітати дано не кожному. Але успіх приходить  Але успіх приходить

тільки з самовдосконаленням і рішучістю.тільки з самовдосконаленням і рішучістю. 9. Час летить.9. Час летить. 10. Сьогоднішні слюні стануть завтрашніми сльозами.10. Сьогоднішні слюні стануть завтрашніми сльозами. 11. Люди, які вкладають щось в майбутнє11. Люди, які вкладають щось в майбутнє – реалісти. – реалісти. 12. Твоя зарплата12. Твоя зарплата прямо пропорційна твоєму рівню освіти. прямо пропорційна твоєму рівню освіти. 13. Сьогодні ніколи не повториться.13. Сьогодні ніколи не повториться. 14. Навіть зараз14. Навіть зараз твої вороги жадібно гортають книжки. твої вороги жадібно гортають книжки. 15. Якщо не попотієш – не заробиш.15. Якщо не попотієш – не заробиш.

Page 28: студент як об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності

Використані джерелаВикористані джерела

Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи. Режим доступу: Режим доступу: http://bit.ly/YKXsbkhttp://bit.ly/YKXsbk

Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. Загальна Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. Загальна психологічна характеристика психологічна характеристика студентського віку. Режим доступу: студентського віку. Режим доступу: http://bit.ly/n6jElkhttp://bit.ly/n6jElk

Харченко Т. Г. Психологічні особливості Харченко Т. Г. Психологічні особливості студентства. Режим доступу: студентства. Режим доступу: http://bit.ly/nsDYE6http://bit.ly/nsDYE6

Page 29: студент як об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності

Джерела ілюстраціїДжерела ілюстрації

http://bit.ly/YKO2MKhttp://bit.ly/YKO2MK http://bit.ly/Rfe4Vihttp://bit.ly/Rfe4Vi http://bit.ly/QNKnJBhttp://bit.ly/QNKnJB http://bit.ly/RI6ti7http://bit.ly/RI6ti7 http://bit.ly/STsfvWhttp://bit.ly/STsfvW http://bit.ly/WOHIx7http://bit.ly/WOHIx7 http://bit.ly/UKNH8Ohttp://bit.ly/UKNH8O