სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.

54
თთთთთთთ თთთთთთთთთთთთთთთ თთთთთ თთთთთთ თთთთთთ თთთთთთ VIII თთთთთ.

Transcript of სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.

Page 1: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.

თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვანთის საჯარო სკოლის VIII კლასი.

Page 2: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.
Page 3: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.

გაკვთილის მიზნები :• სოფლის მეურნეობის,როგორცეკონომიკის შემადგენელიმნიშვნელოვანი ნაწილისგააზრება,• სოფლის მეურნეობისდარგობრივი სტრუქტურისგაცნობა,• სოფლის მეურნეობის სხვადასხვაპროდუქტის მნიშვნელოვანიმწარმოებელი და ექსპორტიორიქვეყნების გაცნობა

Page 4: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.

სტანდარტის მიხედვით მისაღწევი შედეგები და ინდიკატორები:გეო VIII 1. მოსწავლეს შეუძლია გეოგრაფიული ინფორმაციის მოსაპოვებლად რუკის კითხვა და სხვა გეოგრაფიული თვალსაჩინოების ანალიზი.• განათავსებს ინფორმაციას კონტურულ რუკებზე და სხვა დამხმარე თვალსაჩინოებებზე.• გეოგრაფიულ თვალსაჩინოებაზე მოცემულ ერთი ტიპის ინფორმაციას გამოხატავს სხვა სახით.

Page 5: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.

გეო VIII 3.მოსწავლეს შეუძლია ახსნას,თუ რა გავლენას ახდენს ბუნებრივი პირობები დასახლების ტიპებსა და მეურნეობის განვითარებაზე.

• იკვლევს სასოფლო-სამეურნეო განხრის ასორტიმენტს,აგროვებს მათ(მაგ.ცხრილის საშუალებით)• საქართველოს კუთხეების მიხედვით,განსაზღვრავს სასოფლო-სამეურნეო ტიპებს და შედეგებს წარმოადგენს მისთვის სასურველი ფორმით.

Page 6: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.

გეო VIII 6.მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა ვაჭრობის როლზე ეკონომიკის განვითარებაში.

• ირჩევს მრეწველობისა და სოფლის მეურნეობის ზოგიერთი დარგის პროდუქციას,იკვლევს ამ პროდუქციაზე მოთხოვნას მსოფლიო ბაზარზე და კონტურულ რუკაზე აღნიშნავს უმსხვილეს იმპორტიორ და ექსპორტიორ ქვეყნებს.

Page 7: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.

, გაკვეთილის მსვლელობა აქტივობების თანმიმდევრობა და

:დროI. საშინაო დავალება-5 წუთივამოწმებ საშინაო დავალებას:5-ჩამოთვალე ელექტროსადგურების ტიპები და

დააჯგუფე ისინი გარემოზე ზემოქმედების მიხედვით.ახსენი,თუ რატომ გამოიმუშავებს ზოგი მათგანი“ეკოლოგიურად სუფთა ენერგიას“,ზოგი კი პირიქით.

6-განმარტე როგორ გესმის გამონათქვამები:ა)“ენერგეტიკული კრიზისი“, ბ)“ენერგიის წყაროებზე კონტროლი ქვეყნის ძალაუფლების საწინდარია“,მოსწავლეს ვაფასებ საშინაო დავალების რუბრიკით.

Page 8: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.

II. გეოგრაფიულ თვალსაჩინოებაზე მუშაობა-5 წუთი.

მოსწავლეებს ვთხოვ გაიხსენონ -მრეწველობის გარდა კიდევ რა დარგისაგან შედგება მეურნეობა(ეკონომიკა)?

პასუხის მოსმენის შემდეგ დაფაზე ვწერ მემცენარეობას და მეცხოველეობას , მოსწავლეთა დახმარებით ვადგენთ აზრობრივ რუკას.ვამოწმებ რა იციან მოსწავლეებმა ამ საკითხების ირგვლივ და ვახდენ არსებული ინფორმაციის შეკრება-მობილიზებას და მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლებას.

Page 9: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.
Page 10: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.

III. ვიდეოს ყურება–5 წუთი.

მოსწავლეებს ვუჩვენებ ჩემს მიერ You tube-ში ატვირთულ ვიდეოს სოფლის მეურნეობის შესახებ.ყურადღებას ვამახვილებ დარგის მნიშვნელობაზე,ბუნებრივი პირობების როლზე სოფლის მეურნეობის განვითარების საქმეში,მომყავს შესაბამისი მაგალითები

Page 11: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.

MP4 Video

Page 12: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.

IV. ტექსტსა და გეოგრაფიულ თვალსაჩინოებაზე მუშაობა-10წუთი.

კლასს ვყოფ 3 ჯგუფად და თითოეულ ჯგუფს ვაძლევ დავალებას:I ჯგუფს ევალება ,გააანალიზოს სახელმძღვანელოში მოცემული ნახ.29.4 და 29.5 და კლიმატური სარტყლების,ნახევარსფეროების და მსოფლიოს პოლიტიკური რუკების გამოყენებით,დაადგინოს,სად არის გავრცელებული ხორბალი და ყავა და ახსნას მათი გავრცელების არეალების გეოგრაფიული თავისებურებები.

Page 13: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.

II ჯგუფს ევალება,გაეცნოს სახელმძღვანელოში მოყვანილ მაგალითებს 1-4,ასევე ტექსტში მოცემულ ახალ ტერმინებს და მოამზადოს თემა სოფლის მეურნეობის შესახებ.III ჯგუფს ევალება,გააანალიზოს სახელმძღვანელოში მოცემული ნახ.29.8 და თავად შექმნილი პირობითი ნიშნების მიხედვით კონტურულ რუკაზე აღნიშნოს სოფლის მეურნეობის ზოგიერთი პროდუქციის მწარმოებელი უდიდესი ქვეყნები.

Page 14: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.
Page 15: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.
Page 16: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.
Page 17: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.
Page 18: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.
Page 19: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.
Page 20: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.
Page 21: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.
Page 22: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.
Page 23: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.
Page 24: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.
Page 25: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.
Page 26: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.
Page 27: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.
Page 28: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.
Page 29: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.
Page 30: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.
Page 31: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.
Page 32: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.
Page 33: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.

V. პრეზენტაცია 12წუთი.

მუშაობის დასრულების შემდეგ თითოეული ჯგუფი გამართავს ნამუშევრის პრეზენტაციას.

Page 34: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.
Page 35: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.
Page 36: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.
Page 37: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.
Page 38: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.
Page 39: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.
Page 40: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.
Page 41: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.
Page 42: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.
Page 43: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.
Page 44: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.
Page 45: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.
Page 46: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.
Page 47: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.

VI. გაკვეთილის შეჯამება-5 წუთი

მოსწავლეებს ვთხოვ გამოიყენონ საქართველოს ფიზიკური რუკა და უპასუხონ შემდეგ კითხვას:დასავლეთ საქართველოში სუბტროპიკული კულტურები მოჰყავთ მაგ. ციტრუსები,აღმოსავლეთში კი მევენახეობა,მეხილეობა და მებოსტნეობაა გავრცელებული.ბარში ძირითადად მიწათმოქმედებას მისდევენ,მთაში კი მეცხოველეობას.ახსენით,რომელმა ბუნებრივმა პირობებმა შეასრულა გადამწყვეტი როლი სოფლის მეურნეობის დარგების ამგვარ განაწილებაში?

Page 48: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.

პასუხების შემდეგ ვაჯამებ ჩატარებულ აქტივობებს.შევაფასებ და ვაძლევ საშინაო დავალებას: 5-გამოიკვლიონ ახლომდებარე სასოფლო-სამეურნეო ბაზარი ან სუპერმარკეტში წარმოდგენილი პროდუქციის ასორტიმენტი.დააჯგუფონ ისინი იმის მიხედვით,თუ საქართველოს რომელ კუთხეში და რომელ ქვეყანაშია წარმოებული.თითოეულ პროდუქტს მიუწერონ სოფლის მეურნეობის რომელ დარგს და ქვედარგს მიეკუთვნება.6.დაადგინონ,სოფლის მეურნეობის რომელი დარგებია განვითარებული მის მხარეში,სოფელში და ახსნან რატომ განვითარდა სწორედ ეს დარგები.

Page 49: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.

VII. მოსწავლეთა შეფასება -3 წუთი

განმსაზღვრელი

1.საგაკვეთილო პროცესში .ჩართულობა

 2. გეოგრაფიული ინფორმაციის .მოძიების და ინტერპრეტაციის უნარი

 3. გეოგრაფიული კვლევის და ანალიზის. უნარი

 4. .პრეზენტაციის უნარი5.ჯგუფში ეფექტური მუშაობა

Page 50: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.

2 1 0

სრულად საშუალოდ არა

ჩამოთვლის ელექტროსადგურების ტიპებს

აჯგუფებს ელექტროსადგურებს გარემოზე ზემოქმედების მიხედვით

ხსნის რატომ გამოიმუშავებს ზოგი მატგანი „ეკოლოგიურად სუფთა ენერგიას“,ზოგი პირიქით.

განმატრავს გამონათქვამებს:“ენერგეტიკული კრიზისი“

„ენერგიის წყაროებზე კონტროლი ქვეყნის ძლიერების საფუძველია“

საშინაო დავალებამოსწავლის სახელი,გვარი-

Page 51: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.

2 1 0

კომპონენტები დიახ საშუალოდ არა

1.საგაკვეთილო პროცესში ჩართულობა.

2. გეოგრაფიული ინფორმაციის მოძიების და ინტერპრეტაციის უნარი.

3.გეოგრაფიული კვლევის და ანალიზის უნარი. 

4. პრეზენტაციის უნარი.

5.ჯგუფში ეფექტური მუშაობა

შეფასების რუბრიკამოსწავლის სახელი, გვარი:

Page 52: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.

საკლასო მენეჯმენტი და საგანმანათლებლო რესურსები

VIII კლასის სახელმძღვანელო-გეოგრაფია- მ.ბლიაძე,გ.ჭანტურია,დ,კერესელიძე,დაფა,ცარცი,ფორმატის ქაღალდები,ფანქრები,მარკერები,კონტურული რუკა,მსოფლიოს პოლიტიკური რუკა.Buki

Page 53: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.
Page 54: სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია.