ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა -...

Click here to load reader

 • date post

  27-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  2.669
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა -...

s.s.i.p ,,saqarTvelos advokatTa asociacia

samoqalaqo samarTali

testebi #7-1 _ 7-1000 tomi III

Tbilisi1

2010# 7-1. arCvaZes ufleba hqonda moeTxova leJavasagan binis qiris gadaxda. arCvaZem moTxovnis Tavisi es ufleba dauTmo mesame pirs, giorgaZes, ise rom leJavasagan (am SemTxvevaSi movalisagan) Tanxmoba ar miuRia. SeeZlo Tu ara arCvaZes, moTxovnis ufleba daeTmo sxva pirisaTvis, leJavas Tanxmobis gareSe? a. arCvaZes ar SeuZlia moTxovnis ufleba dauTmos sxva pirs. b. arCvaZes SeuZlia, movalis Tanxmobis gareSe, moTxovna dauTmos mesame pirs, Tuki es ar ewinaaRmdegeba valdebulebis arss, movalesTan mis SeTanxmebas, an kanons. g. moTxovnis uflebis daTmoba saWiroebs movalis Tanxmobas. d. moTxovnis daTmoba movalis Tanxmobis gareSe SeiZleba, Tu moTxovna uzrunvelyofili ar aris. # 7-2. ivaniSvilma bankisgan aiRo sesxi 20000 a.S.S. dolari da aRebuli Tanxis nawili, 15000 a.S.S. dolari, saaqcio sazogadoebis sawesdebo kapitalSi Cado. saaqcio sazogadoebis aqcionerebma sarCeli Seitanes sasamarTloSi ivaniSvilis winaaRmdeg da moiTxoves saaqcio sazogadoebis registraciis gauqmeba im motiviT, rom ivaniSvilma, bankisgan aRebuli sesxi, Cado sawesdebo kapitalSi, risi uflebac ar hqonda. marTlzomieria Tu ara ivaniSvilis moqmedeba? a. marTlzomieria, radgan sawesdebo kapitalSi Cado ara mTeli Tanxa, aramed mxolod misi nawili. b. ar aris marTlzomieri, mas sesxi unda gamoeyenebina saaqcio sazogadoebis mowyobilobebis SesaZenad da ara s/s-is dasafuZneblad. g. marTlzomieria, vinaidan ivaniSvili am Tanxis mesakuTrea da gamoiyenebs ise, rogorc mas es moesurveba. d. ar aris marTlzomieri. mas sesxis gankargvis Taobaze, bankisagan unda mieRo Tanxmoba winaswar. # 7-3 ra momentidan miiCneva motyuebiT dadebuli garigeba bTilad? a.Secilebis momentidan. b.garigebis dadebis momentidan g.sasamarTlo gadawyvetilebis kanonier ZalaSi Sesvlis momentidan. d.sasamarTloSi sarCelis Setanis momentidan. # 7-4 Tu Sps-s wesdeba sxva wesebs ar Seicavs, maSin vin iRebs gadawyvetilebas sazogadoebis filialebis Seqmnisa da likvidaciis Sesaxeb? a.direqtorebi. b.kreba. g.sameTvalyureo sabWo. d.direqtorebi sameTvalyureo sabWos TanxmobiT. # 7-5 saaqcio sazogadoebaSi mxolod sameTvalyureo sabWos TanxmobiT ganxorcieldes Semdegi saqmianoba: a.auditorisa da specialuri kontrolioris arCeva. b.gadawyvetilebis miReba Serwymis, gayofis an gardaqmnis Sesaxeb. g.mogebis gamoyenebis Sesaxeb direqtorebis winadadebis miReba. d.filialebis Seqmna da maTi likvidacia. # 7-6

SeiZleba

2

saqarTvelos iusticiis saministros sajaro reestris erovnulma saagentom registraciaSi ar gaatara komandituri sazogadoeba im motiviT, rom masSi komanditad warmodgenili iyo SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoeba. sworad moiqca Tu ara maregistrirebeli organo? a. ara, radgan komanditi SeiZleba iyos rogorc fizikuri, ise iuridiuli piri. b. diax, radgan komanditur sazogadoebaSi komanditi SeiZleba iyos mxolod fizikuri piri. g. diax, radgan Sps ar SeiZleba iyos sxva iuridiuli piris partniori. d. ara, radgan Sps SeiZleba iyos nebismieri iuridiuli piris partniori. # 7_7 Tu garigebis erTma mxarem icoda meore mxaris arasrulwlovanobis Sesaxeb, maSin mas dadebul garigebaze SeuZlia Tqvas uari: a.Tu man ar icis rom garigeba dado arasrulwlovanTan; b.roca arasrulwlovani mas atyuebda, rom warmomadgenlisagan miRebuli aqvs Tanxmoba; g.roca mas gonia, rom arasrulwlovani aRniSnuli garigebiT iRebs sargebels; d.roca aRniSnuli garigebiT arasrulwlovans adgeba materialuri ziani; # 7-8 savaldebulo wilis miRebis uflebis mqone memkvidres daekisra saanderZo danakisri 1000 laris farglebSi. savaldebulo wilis zemoT memkvidres eanderZa 800 laris qoneba. ra farglebSi unda Seasrulos memkvidrem legati? a.memkvidre valdebulia saanderZo danakisri Seasrulos samkvidros namdvili Rirebulebis farglebSi. b.Tu saanderZo danakisri (legati) ar Seicavs im Rirebulebis farglebis qonebas, romliTac ganisazRvreba dakisrebuli davalebis Sesruleba, saanderZo danakisri unda CaiTvalos baTilad. g.memkvidre saanderZo danakisrs Seasrulebs 800 laris farglebSi. d.memkvidre saanderZo danakisrs Seasrulebs 1000 laris farglebSi. # 7-9. gewaZem, bankis winaSe sakredito valdebulebis uzrunvelsayofad, ipoTekiT datvirTa kuTvnili miwis nakveTi. ipoTekis xelSekrulebis teqstSi gaTvaliswinebuli iyo piroba, romlis Tanaxmadac, mesakuTres (gewaZes) ekrZaleboda, datvirTuli miwis nakveTis gasxviseba, an sxvagvari gankargva, bankis Tanxmobis gareSe. am pirobis miuxedavad, gewaZem mainc dado, sanotaro wesiT damowmebuli, miwis nakveTis nasyidobis xelSekruleba ximSiaSvilTan da es xelSekruleba waradgina sajaro reestrSi saregistraciod. amas ar daeTanxma banki da sasarCelo gancxadebiT mimarTa sasamarTlos, zemoaRniSnuli nasyidobis xelSekrulebis baTilad cnobisa da QuZravi nivTis uwindel mesakuTrisaTvis dabrunebis Sesaxeb. rogor unda gadawydes dava? a.nasyidobis xelSekruleba baTilad unda gamocxaddes, vinaidan ipoTekiT datvirTuli uZravi nivTis gasxviseba, saWiroebs ipoTekaris Tanxmobas. b.nasyidobis xelSekruleba baTilad unda gamocxaddes, vinaidan ipoTekiT datvirTuli uZravi nivTis gasxviseba, an sxvagvari gankargva, upirobod aris akrZaluli. g.nasyidobis xelSekruleba namdvilia, vinaidan ipoTekiT datvirTuli uZravi nivTis gasxvisebisa, Tu sxvagvari gankargvis akrZalvis SeTanxmeba baTilia. d.nasyidobis xelSekruleba baTilad unda gamocxaddes, vinaidan ipoTekiT datvirTuli uZravi nivTis gasxviseba, an sxvagvari gankargva, gamoricxuli iyo mxareTa Soris dadebuli SeTanxmebiT. # 7-10. masxaraSvili, Tavis 12 wlis Svils vasos yoveldRiurad aZlevda garkveul fulad Tanxas jibis fulad saxarjod. vasom, ramdenime kviris ganmavlobaSi, agrova aRniSnuli Tanxebi da 150 larad iaSvilisagan SeiZina naxmari pleeri ise, rom araferi uTxra Tavis mSoblebs. rodesac mSoblebma Seityves amis Sesaxeb, maT iaSvils

3

mosTxoves garigebis moSla da gadaxdili Tanxebis dabruneba, vinaidan garigeba daido maTi Tanxmobis gareSe. iaSvilma amaze vasos mSoblebs uari ganucxada. kanonieria Tu ara vasos mSoblebis pretenzia? a.kanonieria, radgan mSoblebi vasos kanonieri warmomadgenlebi arian. b. kanonieria, radgan vasos 150 laramde Tanxis gankargvis ufleba hqonda g.ukanonoa, vinaidan SeZena moxda im TanxebiT, romlebic mSoblebma vasos gadasces Tavisufali gankargvis mizniT. d.ukanonoa, radganac garigeba ar saWiroebda mSoblebis Tanxmobas.

# 7-11. xandazmulobiT sakuTrebis SeZenisas piri moipovebs sakuTrebis uflebas moZrav nivTze Tu igi uwyvetad flobs rogorc sakuTars: a. ori wlis gamavlobaSi. b. sami wlis ganmavlobaSi g. oTxi wlis ganmavlobaSi. d. xuTi wlis ganmavlobaSi. # 7-12. Tu piri sajaro reestrSi Setanilia miwis nakveTis an sxva uZravi qonebis mesakuTred ise, rom ar SeuZenia sakuTrebis ufleba maTze, igi moipovebs am sakuTrebis uflebas Tuki: a. registracia arsebobda aTi wlis ganmavlobaSi da am xnis manZilze piri flobda maT, rogorc sakuTars. b. registracia arsebobda TxuTmeti wlis ganmavlobaSi da am xnis manZilze piri flobda maT, rogorc sakuTars. g. SemZeni qonebas xuTi wlis ganmavlobaSi flobs rogorc sakuTars. d. uZravi qonebis SeZenas xandazmulobiT kanonmdebloba ar iTvaliswinebs. # 7-13. Sps ,,meridianma, samxraZesTan dado nasyidobis xelSekruleba, romeliTac Sps ,,meridiani, am ukanasknels, sakuTrebis uflebiT gadascemda 5 cal unikalur, Zvelebur xaliCas. mxareebma xelSekruleba dades werilobiT, 2001 wlis 19 oqtombers. xelSekrulebiT ganisazRvra nasyidobis fasi _ 1200 laris odenobiT. samxraZem fasi gadaixada xelSekrulebis dadebisTanave, razec aseve Sedga Tanxis miRebis xelwerili. samxraZes, xelSekrulebis dadebis dRes, nivTebi ar gadascemia. mxareebi SeTanxmdnen, rom samxaraZe xaliCebs gaitanda, Tavisi satransporto saSualebebiT 5 dRis Semdeg _ 2001 wlis 24 oqtombers, manamde ki nivTebs gamyidveli Seunaxavda mas. magram 22 oqtombris Rames, im sawyobs, romelSic Sps ,,meridianis saqonelTan erTad inaxeboda SeZenili xaliCebi, daeca mexi da gamowveuli xanZris Sedegad, mTlianad daiwva. vis ekisreba nivTebis SemTxveviTi daRupvis riski? a. vinaidan, samxraZe xelSekrulebis xelmowerisa da Tanxis gadaxdis momentidan, gaxda SeZenili nivTebis mesakuTre, Sesabamisad, mas ekisreba maTi SemTxveviTi daRupvis riskic. b. samxaraZes gayiduli nivTebi ar gadascemia da mxareebi SeTanxmdnen rom samxaraZes nivTebi gadaecemoda 24 oqtombers, Sesabamisad, maTi SemTxveviT daRupvis riski ekisreba ara samxaraZes, aramed _ gamyidvels. g. samxaraZe xelSekrulebis xelmoweris momentidan, valdebuli iyo waeRo SeZenili nivTebi da Sesabamisad pasuxismgeblobac mas ekisreba. d. myidveli valdebulia ganadgurebuli nivTebis magivrad, moiTxovos igive saxis sxva nivTebi. # 7-14. 2000 wlis 20 maiss, kivilaZe, mowmeTa TandaswrebiT, sikinWilaSvilTan saubarSi, mas Sepirda 300 laris sesxad micemas, imave wlis zafxulis bolosaTvis, rodesac sikinWilaSvilis qaliSvili Caabarebda erT-erT komerciul kolejSi. mas Semdeg, rac sikinWilaSvilis qaliSvili Cairicxa kolejSi, sikinWilaSvilma kivilaZes mosTxova dapirebis Sesruleba, razec uari miiRo. sikinWilaSvilma sasarCelo gancaxdebiT mimarTa sasamarTlos. rogor gadawydeba sesxis Sepirebis bedi?

4

a.sikinWilaSvils ara aqvs moTxovna kivilaZis mimarT, radganac ar aris daculi sesxis Sepirebis xelSekrulebis werilobiTi forma. b.kivilaZesa da sikinWilaSvils Soris sasesxo urTierToba, marTalia, arsebobs, magram misi namdviloba ar SeiZleba dadgindes mxolod mowmeTa CvenebebiT. g.sikinWilaSvils ara aqvs moTxovna kivilaZis mimarT, radganac ar aris daculi sesxis Sepirebis sanotaro forma. d.kivilaZesa da sikinWilaSvils Soris sasesxo urTierToba arsebobs sesxis Sepirebis momentidan.

# 7-15. bankis mier niniZeze gacemul iqna sabanko garantia, romliTac igi kisrulobda valdebulebas, niniZis kreditori ss nalisaTvis, gadaexada gansazRvruli fuladi Tanxa, am ukanasknelis werilobiTi moTxovnis SemTxvevaSi. sabanko garantiis teqstSi, misi gauqmebisa da beneficiaris winaSe, garantis valdebulebis Sewyvetis erT-erT safuZvlad miTiTebuli iyo niniZesa da ss nal-s Soris valdebulebis jerovani Sesruleba da misi Sewyveta. marTlac, niniZis mier valdebuleba Sesrulda, magram amisda miuxedavad da zemoaRniSnuli pirobis sawinaaRmdegod, ss nalma mainc warudgina banks, sabanko garantiis safuZvelze, gadaxdis werilobiTi moTxovna. bankma gadaxdaze uari ganacxada, niniZesa da ss nals Soris valdebulebis Sewyvetis gamo. kanonieria Tu ara bankis uari? a.kanonieria, xolo ss nailis moTxovna usafuZvloa, radganac niniZis mier valdebulebis Sesrulebis Semdeg, ss nals moTxovnis ufleba aRar gaaCnia bankis mimarT. b.kanonieria, banki uflebamosilia uari ganacxados sabanko garantiiT gaTvaliswinebuli valdebulebis Sesrulebaze, principalis mier beneficiarisaTvis valdebulebis Sesrulebis gamo. g.ukanonoa, radganac sabanko garantiiT gaTvaliswinebuli garantis valdebuleba beneficiaris winaSe, ar aris damokidebuli principalsa da beneficiars Soris arsebul valdebulebaze. d.ukanonoa, radganac sabanko garantia aqcesoruli uflebaa. # 7-16. Sps eleqtroaparatSi ori direqtoria, romlebsac partniorTa krebis gadawyvetilebiT, warmomadgenlobiTi uflebamosileba ganawilebuli aqvT Semdegnairad: erTi warmoadgens sazogadoebas mis gare urTierTobebSi, xolo meore kurirebs mxolod sazogadoebis Sida sakiTxebs. orive direqtori registrirebulia sazogadoebis samewarmeo reestrSi, amasTan sazogadoebas isini warmoadgenen cal-calke, damoukideblad. moxda ise, rom im direqtorma, romelic kurirebs Sida sakiTxebs, mesame pirTan ss agromeqanikos-Tan, partniorTa da meore direqtoris Seutyobineblad, sazogadoebis saxeliT, dado ZviradRirebuli manqana-danadgarebis nasyidobis xelSekruleba ise, rom ss agromeqanikos-is xelmZRvanelobam araferi icoda direqtorTa Soris warmomadgenlobiTi uflebamosilebis SezRudvis Sesaxeb. man TviTonve miiRo nasyidobis fasi 50 000 laris odenobiT da miimala. Sps eleqtro-aparat-is partniorebma, amis Setyobis Semdeg, dauyovnebliv moiTxoves nasyidobis xelSekrulebis gabaTileba da uari ganacxades manqana-danadgarebis gadacemaze im motiviT, rom xelSekrulebis xelmomwer direqtors ar hqonda am garigebis sazogadoebis gare urTierTobebis sferoSi Semavali sakiTxis dadebis uflebamosileba da arc Tanxmoba miuRia partniorebisagan. ss agromeqanikos-is xelmZRvanelobam sasarCelo gancaxdebiT mimarTa sasamarTlos, manqana-danadgarebis gadacemis moTxovniT. rogor unda gadawydes dava? a.nasyidobis xelSekruleba namdvilia da Sps eleqtroaparat-s SeuZlia, mxolod xelSkerulebis dadebidan Tvrameti Tvis ganmavlobaSi, ganacxados garigebis baTiloba. b.nasyidobis xelSekruleba baTilia, radganac dadebulia partniorTa savaldebulo Tanxmobis gareSe. g.nasyidobis xelSekruleba baTilia, radganac xelSekrulebis damdeb direqtors ar hqonda sazogadoebis warmomadgenlobis uflebamosileba gare urTierTobebSi. d.nasyidobis xelSekruleba namdvilia, radganac warmomadgenlobiTi uflebamosileba mesame pirebTan urTierTobaSi, ar SeiZleba SeizRudos. # 7-17. 5

xoferias, Tavisi saxlis me-3 sarTulis samoTaxiani bina, gaqiravebuli hqonda moqalaqe jaSis ojaxze. erT dResac diasaxlisi jaSi aivanze dadgmul yvavilebis qoTnebs wyals usxamda, erTi qoTani gadavarda quCaSi da TavSi daeca gamvlel moqalaqe mdivans, ris Sedegadac mdivanma dakarga mxedveloba orive Tvalidan. mdivanma sarCeli aRZra sasamarTloSi da moiTxova mkurnalobis xarjebis da sarCos anazRaureba xoferiasa da jaSisagan. sasamarTlo ra Sinaarsis gadawyvetilebas miiRebda? a. sasamarTlo daakisrebda mkurnalobis xarjebs da sarCos xoferias da jaSs. b. sasamarTlo ar daakisrebda mkurnalobis xarjebs da sarCos xoferias da jaSs. g. sasamarTlo daakisrebda mkurnalobis xarjebs da sarCos jaSs. d. sasamarTlo ar daakisrebda mkurnalobis xarjebs da sarCos jaSs. # 7-18. moqalaqe aruTinovisagan moqalaqem javeliZem sesxad aiRo 5000 lari 1998 wels. valis dafarva unda momxdariyo erTi wlis vadaSi. sesxis xelSekruleba gaformda sanotaro biuroSi. vali ar iqna dafaruli erTi wlis ganmavlobaSi, xuTi wlis Semdeg ki javeliZem 4500 lari daabruna, aruTinovma miiRo Tanxa da 500 laris dabrunebac moiTxova. javeliZem gaigo, rom valdebuleba Seasrula sasarCelo xandazmulobis vadis gasvlis Semdeg sasamarTlo wesiT aruTinovs mosTxova Sesrulebulis ukan dabruneba. ra Sinaarsis gadawyvetileba SeeZlo sasamarTlos gamoetana? a. diax, daakmayofilbda javeliZis sarCels. b. ara, ar daakmayofilebda javeliZis sarCels im motiviT, rom xandazmulobis vada ar iyo gasuli. g. diax, daakmayofilebda javeliZis sarCels im motiviT, rom aruTinovs ar hqonda meore ganaxlebuli xelSekruleba sesxis Sesaxeb. d. ara, ar daakmayofilebs sarCels, vinaidan Tu javeliZem movaleoba Seasrula xandazmulobis vadis gasvlis Semdeg, mas ara aqvs ufleba moiTxovos Sesrulebis dabruneba. # 7-19. abesaZe muSaobda Sinagan saqmeTa saministroSi ubnis inspeqtorad. is, quCaSi atexili Cxubis dros, Caeria Cxubis aRkveTis mizniT, ixmara Tavisze ganpirovnebuli iaraRi da daiwyo srola. gaufrTxileblobiT erTi tyvia fexSi moxvda gamvlel moqalaqe yufunias, ris Sedegadac igi dainvalidda. yufuniam sasamarTloSi sarCeli aRZra da moiTxova abesaZisagan da Sinagan saqmeTa saministrosagan mkurnalobis xarjebis anazRaureba. sasamarTlo ra Sinaarsis gadawyvetilebas miiRebs? a. sasamarTlo mkurnalobis xarjebs ar daakisrebs Sinagan saqmeTa saministros. b. sasamarTlo daakisrebs mkurnalobis xarjebs Sinagan saqmeTa saministros. g. sasamarTlo daakisrebs mkurnalobis xarjebs abesaZes da Sinagan saqmeTa saministros solidarulad. d. sasamarTlo ar daakisrebs mkurnalobis xarjebs abesaZes da Sinagan saqmeTa saministros. # 7-20 dasaqmebuli monawileobas iRebda 30 dRian gaficvaSi. SromiTi saqmianobis ganaxlebis Semdeg damsaqmebelma uari ganacxada gaficvis drois Sromis anazRaurebaze. sworia Tu ara administraciis qmedeba? a. arasworia. dasaqmebuls Sromis anazRaureba ekuTvnis nebismier SemTxvevaSi, radganac gaficva ar aris SromiTi urTierTobis Sewyvetis safuZveli. b. sworia. damsaqmebeli mxolod sagaficvo komitetis moTxovniT gascems gaficvis drois anazRaurebas. g. arasworia, radgan sawarmos administracias ufleba ara aqvs damsaqmebels ar aunazRauros gaficvis drois xelfasi. d. sworia. gaficvis dros damsaqmebeli ar aris valdebuli, misces dasaqmebuls Sromis anazRaureba. # 7-21 vin iRebs gadawyvetilebas gaficvis an lokautis ukanonod cnobis Sesaxeb? a. saqarTvelos prezidenti. b. sawarmos administracia. g. iusticiis saministro. 6

d. sasamarTlo. # 7-22. cecxlsasroli iaraRiT qonebis dauflebis mizniT, ficxelaurs Tavs daesxa gigauri. ficxelaurma daniT moigeria gigauri, miayena mravlobiTi Wrilobebi, ris Sedegadac gigauri gaxda pirveli jgufis invalidi. sasjelis moxdis Semdeg gigaurma mimarTa sasamarTlos da ficxelaurisagan moiTxova mkurnalobis xarjebis anazRaureba, sarCos daniSvna. ra saxis ziani unda aunazRauros gigaurs ficxelaurma da ra Sinaarsis gadawyvetilebas gamoitans sasamarTlo? a. sasamarTlom unda daakisros ficxelaurs mkurnalobis xarjebi da dauniSnos sarCo gigaurs. b. ar unda aunazRauros ficxelaurma gigaurs arc mkurnalobis xarjebi da arc sarCo. g. unda aunazRauros ficxelaurma mkurnalobis xarjebi, xolo sarCoze uari unda uTxras. d. ar unda aunazRauros mkurnalobis xarjebi da unda dauniSnos sarCo. # 7-23. aduaSvils, manamde misTvis ucnobma lipartelianma Tavidan moxada da mostaca karakulis qudi. aduaSvili daedevna lipartelians, daewia da qudis warTmevis dros motexa xeli, romelic veRar ganikurna da qirurgiuli operaciiT mokveTes marjvena xeli, darCa meore jgufis invalidi. lipartelianma sarCeliT mimarTa sasamarTlos da moiTxova mkurnalobis xarjebis anazRaureba da sarCos daniSvna. sasamarTlo ra Sinaarsis gadawyvetilebas gamoitanda? a.sasamarTlos SeeZlo daekmayofilebina lipartelianis sarCeli mkurnalobis xarjebisa da sarCos daniSvniT. b.sasamarTlo ar daakmayofilebda lipartelianis sarCels arc mkurnalobisa da arc daniSvnis sakiTxSi, im motiviT, rom aduaSvili moqmedebda TviTdaxmarebis kanonis farglebSi. g.sasamarTlo daakmayofilebda mkurnalobis xarjebs da uars etyoda sarCos daniSvnis sakiTxSi im motiviT, rom mkurnaloba ar Catarda saTanadod. d.sasamarTlo ar daakmayofilebda lipartelians mkurnalobis xarjebiT da uars etyoda sarCos daniSvnis nawilSi. # 7-24. komerciuli banki ,, Tbilisis direqtor xecurians da mis mezobel liza WrikiZes sistematurad hqondaT mezobliuri konfliqtebi. liza WrikiZem presis meSveobiT gaavrcela xmebi, rom banki ,,Tbilisi gakotrebas ganicdis. amis gamo, eqvsi Tvis ganmavlobaSi, meanabreTa ricxvma iklo, ris gamoc bankSi mogeba Semcirda 5000 lariT. rodesac es xecurianma Seityo, sasamarTloSi aRZra saqme da moiTxova saqmiani reputaciis Semlaxveli cnobebis uaryofa da zianis anazRaureba. dakmayofildeba Tu ara mosarCelis moTxovna? a. diax, liza WrikiZes daekisreba zianis anazRaureba da cnobebis uaryofa. b. nawilobriv _ liza WrikiZes daekisreba zianis anazRaureba. g. nawilobriv, liza WrikiZes daekisreba cnobebis uaryofa. d. ara mas ar daekisreba arc zianis anazRaureba da arc cnobebis uaryofa. # 7-25. Senoba nagebobebi, romlebic myaradaa dakavSirebuli miwasTan ganekuTvneba: a. miwis arsebiTad Semadgenel nawils. b. miwis sakuTvnebels. g. miwis namats. d. nivTis da uflebis nayofs. # 7-26. mgalobliSvilma, Tavisi kerZo sakuTrebis saxli mihyida gafrindaSvils, xolo gayiduli roiali gaugzavna siamaSvils vin gadaixdis saxlis nasyidobisa da roialis gagzavnis xarjebs, gamyidveli Tu myidveli? a. mgalobliSvili gadaixdis saxlis gayidvis xarjebs, xolo roialis Sesyidvis xarjebs siamaSvili. b. mgalobliSvili ar gadaixdis saxlis gayidvis xarjebs da arc roialis gayidvis xarjebs. g. gafrindaSvili gadaixdis saxlis Sesyidvis xarjebs, xolo siamaSvili roialis gagzavnis xarjebs. d.ara, gafrindaSvili ar gadaixdis saxlis gayidvis xarjebs da siamaSvili ar gadaixdis roialis gayidvis xarjebs. 7

# 7-27. anderZiT memkvidreebi ar SeiZleba iyvnen: a. pirebi, romlebic cocxlebi iyvnen mamkvidreblis sikvdilis momentisaTvis. b. pirebi, romlebic cocxlebi ar iyvnen mamkvidreblis sikvdilis momentisaTvis. g. isini, romlebic Caisaxnen mamkvidreblis sicocxleSi da daibadnen misi gardacvalebis Semdeg. d. iuridiuli pirebi. # 7-28. mamis gardacvalebis Semdeg, fxalaZes savaldebulo wilis saxiT memkvidreobiT gadaeca 10000 laris Rirebulebis qoneba. rogorc SemdgomSi gairkva, mamkvidrebels, gardacvalebamde 12 wliT adre, Tavisi megobrisaTvis uCuqebia 50000 larad Rirebuli suraTi. fxalaZem moiTxova misTvis gadacemuli savaldebulo wilis gazrda gaCuqebuli suraTis Rirebulebidan. kanonieria Tu ara fxalaZis moTxovna? a. diax, radgan mamkvidrebelis mier, gardacvalebamde 12 wliT adre gaCuqebuli suraTi Sedis samkvidroSi da Sesabamisad, savaldebulo wilis moTxovnis uflebis mqone fxalaZes, ufleba aqvs moiTxovos gaCuqebuli nivTidan wilis gazrda. b. ara, radgan saCuqari samkvidros angariSSi ar CaiTvleba, Tuki samkvidros gaxsnis droisaTvis saCuqris gadacemidan aTi welia gasuli. g. diax, radgan savaldebulo wilze uflebis mqone pirs ufleba aqvs moiTxovos misi Sevseba im TanxiT, romliTac gaizrdeba misi savaldebulo wili, Tuki gaCuqebuli nivTi samkvidroSi Seva. d ara, radgan mamkvidrebis gardacvalebamde gaCuqebuli nivTidan, savaldebulo wilis Sevseba dauSvebelia. # 7-29. imis gamo, rom kontrahentis mier yalbi dokumentis warmodgena, gaxda xelSekrulebis ar dadebis mizezi, meore mxarem, mas mosTxova mgzavrobisa da sabuTebis momzadebisTvis gaweuli xarjebis anazRaureba, romelic xelSekrulebis dadebis momzadebisTvis gaxda saWiro. sworia Tu ara moTxovna? a. moTxovna swori ar aris, rameTu xelSekruleba ar dadebula da Sesabamisad am saxis zianis anazRaurebac SeuZlebelia. b. moTxovna sworia, rameTu mxarem gaswia xarjebi, romelic aucilebeli gaxda xelSekrulebis dasadebad, magram es xelSekruleba, meore monawilis braleuli moqmedebis Sedegad, ar dadebula. g. moTxovna ar aris swori, vinaidan maT aseTi saxis zianis anazRaurebis Sesaxeb winaswari SeTanxmeba ar hqondaT. d. moTxovna sworea, rameTu am faqtis gamo, xelSekruleba baTilad iqna cnobili da aqedan gamomdinare, yvela saxis ziani unazRaurdeba meore mxares. # 7-30. gia yanCelis saxelis tarebis ufleba Secilebul iqna,ris gamoc man sasamarTloSi sarCeli aRZra da moiTxova xelmyofisagan moraluri zianis anazRaureba, fuladi konpensaciis saxiT, romelic moculobis mixedviT gonivruli da samarTliania. ra SemTxvevaSi daukmayofildeba moTxovna mosarCele gia yanCels? a. yvela SemTxvevaSi daukmayofildeba. b. moTxovna ar daukmayofildeba, rameTu am SemTxvevaSi moraluri zianis anazRaurebis sakiTxis dasmac ki, safuZvelmoklebulia samarTlebrivi TvalsazrisiT. g. im SemTxvevaSi daukmayofildeba moTxovna, Tu moraluri zianis mimyenebeli braleulad moqmedebda. d. moTxovna ar dakmayofildeba, rameTu samarTlebrivi sikeTis xelmyofs, amiT sargebeli ar miuRia. # 7-31. gardacvlili mamis Rirsebis Selaxvis gamo, Svilma xelmyofs moraluri zianis anazRaurebis saxiT, mosTxova garkveuli fuladi Tanxis gadaxdevineba. ramdenad samarTliania moTxovna? a.moTxovna ar aris samarTliani, rameTu sikvdilis Semdeg moraluri zianis qonebrivi anazRaureba dauSvebelia. b. moTxovna samarTliania, rameTu sikeTe xelyofilia da mniSvneloba ara aqvs anazRaurebis TvalsazrisiT, piri cocxali iyo Tu ara am periodisTvis. 8

g. moTxovna ar aris samarTliani, rameTu Rirsebis Selaxva moraluri zianis warmoSobas ar iwvevs. d. moTxovna samarTliania, rameTu igi memkvidreobiT gadavida memkvidreze dadgenili vadis ganmavlobaSi. # 7-32 2005 wels gardafxaZes mopares avtomanqana `infiniti.~ ramdenime Tvis Semdeg man miakvlia avtomanqanas bilixoZesTan, romelmac manqana SeiZina bazrobaze vinme sanoZisagan, rogorc mogvianebiT dadginda, gayalbebuli dokumentebis safuZvelze. gardafxaZem bilixoZesagan moiTxova avtomanqanis dabruneba. bilixoZe daeyrdno SemZenis keTilsindisierebas da uari ganacxada nivTis dabrunebaze. dasabuTebulia Tu ara bilixoZis uari? a. dausabuTebelia. moZravi nivTis mesakuTre ver iqneba keTilsindisieri, Tu mesakuTrem es nivTi dakarga, mohpares, an misi nebis sawinaaRmdegod sxvagvarad gavida misi mflobelobidan. b. dasabuTebulia. bilixoZes ar evaleboda Seemowmebia gamyidvelis uflebamosileba manqanis gayidvaze. g. dasabuTebulia. SemZeni xdeba nivTis mesakuTre maSinac, roca gamsxvisebeli ar iyo nivTis mesakuTre, magram SemZeni am faqtis mimarT keTilsindisieria. d. dausabuTebelia. bilixoZem nivTi SeiZina aramesakuTrisagan da mas evaleboda sanoZis uflebamosilebis guldasmiT Semowmeba. # 7-33. arabiologiurma da-Zmam Team da kaxam, gadawyvites erTmaneTSi qorwineba. ramdenad SesaZlebelia samarTlebrivi TvalsazrisiT maTi qorwineba? a. mxolod im SemTxvevaSi SeiZleba, Tu amaze Tanxmobas mSoblebi gamoTqvamen werilobiT. b. ar SeiZleba, rameTu kanoni pirdapir krZalavs aseT pirebs Soris qorwinebas. g. SeiZleba, rameTu kanonis specialuri normebi, ar krZalavs maT qorwinebas. d. ar SeiZleba, rameTu eklesia krZalavs aseT pirebs Soris qorwinebas. # 7-34 17 wlis nikuraZes, samuSaoze miRebisas, dauweses sagamocdo vada 8 TviT. unda dauwesdes Tu ara nikuraZes sagamocdo vada? a. unda dauwesdes, oRond araumetes 6 Tvisa. b. arasrulwlovanebi samuSaoze saerTod ar miiRebian. g. unda dauwesdes, radgan saWiroa Sesasrulebeli samuSaosaTvis Sesabamisobis Semowmeba. d. sagamocdo vadis gareSe miiReba piri, romelsac ar Sesrulebia 18 weli # 7-35. memkvidrem notariuss gancxadebiT mimarTa samkvidros misaRebad, mamkvidreblis gardacvalebis dRidan meeqvse TveSi. notariusma ganumarta, rom samkvidros miRebis kanoniT gansazRvruli vada, ukve gaSvebuli iyo. sworia Tu ara notariusis ganmarteba? a. sworia, rameTu samkvidros miRebis vada, samkvidros gaxsnis dRidan, Seadgens 5 Tves. b. ar aris swori, rameTu samkvidros miRebis vada, samkvidros gaxsnis dRidan, Seadgens 12 Tves. g. sworia, rameTu samkvidros miRebis vada, samkvidros gaxsnis dRidan, Seadgens 5 Tves, Tu samkvidros miRebas mamkvidrebeli notariusSi gancxadebis safuZvelze axorcielebs. d. ar aris swori, rameTu samkvidro miRebul unda iqnes eqvsi Tvis ganmavlobaSi, samkvidros gaxsnis dRidan. # 7-36. imis gamo, rom piri Wkuasusti iyo, misma mSobelma sasamarTlos mimarTes moTxovniT, raTa avadmyofs uflebaunarianoba CamorTmeoda. daakmayofilebs Tu ara sasamarTlo moTxovnas? a.daakmayofilebs, radgan Wkuasustoba safuZvelia uflebaunarianobis CamorTmevisa. b. ar daakmayofilebs, rameTu ar SeiZleba fizikur pirs waerTvas uflebaunarianoba. g. daakmayofilebs, radgan am moTxovnas, misi kanonieri warmomadgeneli ayenebs. 9

d. ar daakmayofilebs, rameTu aseT sakiTxebs meurveobisa da mzrunvelobis organoebi wyveten, samedicino daskvnebis Sesabamisad. # 7-37. mamam mimarTa sasamarTlos im moTxovniT, rom vinaidan misi 30 wlis vaJi, sistematiurad borotad iyenebda narkotiks, am safuZvliT igi eRiarebinaT SezRudul qmedunarianad. aRiarebs Tu ara sasamarTlo pirs SezRudulqmedunarianad am motiviT? a. ar aRiarebs, rameTu 30 wels miRweul piris SezRudulqmedunarianad aRiareba kanoniT dauSvebelia. b. aRiarebs, rameTu narkotikis sistematurad borotad gamoyeneba, safuZvelia pirisTvis qmedunarianobis SezRudvisa. g. ar aRiarebs, rameTu narkotikis sistematurad borotad gamoyeneba, sakmarisi ar aris piris qmedunarianobis SezRudvisa, Tu amis gamo igi Tavis ojaxs mZime materialur mdgomareomaSi ar ayenebs. d. aRiarebs yvela SemTxvevaSi, vinaidan moTxovna kanonierma warmomadgenelma daayena. # 7-38. kerZo samarTlis iuridiulma pirma ganaxorciela kanoniT aukrZalavi is saqmianoba, romelic wesdebiT ar hqonda gaTvaliswinebuli. hqonda Tu ara mas am saqmianobis ganxorcielebis ufleba? a. ar hqonda, rameTu kerZo samarTlis iuridiul pirs ufleba aqvs ganaxorcielos, mxolod wesdebiT gaTvaliswinebuli saqmianoba. b. hqonda mxolod im SemTxvevaSi, Tu igi mxolod erTxel ganxorcielda. g. ar hqonda, rameTu iuridiulma pirma Tavisi sakuTari qonebaSeiZleba mxolod wesdemaSi gaTvaliswinebuli miznebis misaRwevad gamoiyenos. d. hqonda, vinaidan mas ufleba aqvs ganaxorcielos kanoniT aukrZalavi nebismieri saqmianoba, miuxedavad imisa, aris Tu ara es saqmianoba wesdebaSi gaTvaliswinebuli. # 7-39. meuRleebis avtokatastrofaSi moyolis Sedegad, erTi meuRle adgilze gardaicvala dilis 9 sT-ze, meore ki imave dRes - 12 sT-ze. gaixsneba Tu ara samkvidro TiToeulis Semdeg damoukideblad? a. diax, radgan meuRleebi erT dRes gardaicvalnen. b. ara, radgan erTi meuRlis gardacvalebidan gavida 3 saaTi. g. diax, mxolod im SemTxvevaSi gaixsneboda samkvidro TiToeulis Semdeg damoukideblad, Tuki amaze meuRleebi anderZSi SeTanxmebuli iyvnen. d. ara, radgan kanoniT, meuRleebi erTmaneTis memkvidreebi arian yvela SemTxvevaSi. # 7-40. mogiravnem, imis gamo, rom damgiravebelma uzrunvelyofili valdebuleba ar Seasrula, dagiravebuli briliantisTvliani beWedi, specialur savaWro dawesebulebas miando realizaciisaTvis, vinaidan giraos gayidviT Semosuli Tanxidan moTxovna daekmayofilebina. hqonda Tu ara mogiravnes amis ufleba? a. ar hqonda, rameTu giraos realizacia gayidvis gziT, unda ganxorcieldes mxolod auqcionze. b. hqonda, rameTu Tu giraos aqvs sabirJo, an sabazro fasi, mogiravnes SeuZlia, sagnis gayidva specialuri savaWro dawesebulebas miandos. g. hqonda, rameTu kanoni mxolod samkaulebze akeTebs im daTqmas, rom giraos realizacia araa savaldebulo auqcionis wesiT. d. ar hqonda, vinaidan samkaulebi giravnobis sagnad ar SeiZleba moazrebuli iyos. # 7-41. zarnavam, mezobel CxaiZes materialur zianTan erTad, moraluri zianis anazRaurebac mosTxova im motiviT, rom CxaiZem mas fizikuri Seuracxyofa miayena, rasac dazaralebulisTvis xelis motexvis Sedegi mohyva. hqonda Tu ara zarnavas moTxovnis dayenebis ufleba? a. ara, vinaidan dazaralebuls mxolod materialuri zianis anazRaurebis moTxovnis ufleba hqonda. b. hqonda, rameTu sxeulis dazianeba erTaderTi iuridiuli faqtia, roca dazaralebuls materialurTan moraluri zianis anazRaurebis moTxovnis ufleba uCndeba. 10

g. ara, vinaidan sxeulis dazianebas dazaralebulis sikvdili ar mohyolia. d. hqonda, vinaidan sxeulis dazianebis, an janmrTelobisTvis vnebis miyenebis SemTxvevaSi, dazaralebuls SeuZlia moiTxovos anazRaureba araqonebrivi zianisaTvisac, qonebrivTan erTad. # 7-42. miwis nakveTi sasyidliani aRnagobis uflebiT, TavaZesagan gadacemuli hqonda benaSvils. aRnagobis uflebis vadis gasvlis Semdeg, benaSvilma TavaZisagan moiTxova aRniSnul miwis nakveTze mis mier aSenebuli nagebobisaTvis sazRauris gadaxda. TavaZem, Tanxis uqonlobis gamo, benaSvils uari uTxra nagebobis Rirebulebis gadaxdaze, magram SeTavaza mas, rom aRnagobis ufleba, miwis nakveTze aRmarTuli Senobis arsebobis vadiT gagrZelebuliyo. benaSvili ar daTanxmada TavaZis winadadebas da sasamarTlos mimarTa sarCeliT da moiTxova mis mier aSenebuli nagebobis Rirebulebis gadaxda. safuZvliania Tu ara sasarCelo moTxovna? a.diax, sasarCelo moTxovna safuZvliania, radgan Tu aRnagobis ufleba sasyidliani iyo, aRnagobis uflebis vadis gasvlis SemTxvevaSi, miwis mesakuTre TavaZem aRnagobis uflebis mqone benaSvils unda misces saTanado anazRaureba nakveTze aRmarTuli nagebobisaTvis. b.ara, sasarCelo moTxovna usafuZvloa, radgan TavaZes ufleba hqonda, nagebobis Rirebulebis gadaxdis sanacvlod, benaSvilisaTvis SeeTavazebina aRnagobis uflebis gagrZeleba nagebobis arsebobis savaraudo vadiT, xolo benaSvilma aRniSnul winadadebaze gamoTqmuli uaris gamo, dakarga nagebobis anazRaurebis anu nagebobis Rirebulebis gadacemis moTxovnis ufleba. g.diax, sasarCelo moTxovna safuZvliania, radgan Tu aRnagobis ufleba sasyidliani iyo, aRnagobis uflebis vadis gasvlis SemTxvevaSi miwis mesakuTre TavaZem, aRnagobis uflebis mqone benaSvils unda misces nakveTze aRmarTuli nagebobis Rirebulebis aranakleb ori mesamedis raodenobis Tanxa. d.ara, sasarCelo moTxovna usafuZvloa, radgan aRnagobis uflebis mqone benaSvils mis mier aSenebuli nagebobisaTvis, saTanado anazRaurebis moTxovnis ufleba saerTod ar gaaCnia. # 7-43. SeuZlia Tu ara menardes, Tavisi moTxovnebis uzrunvelsayofad, moiTxovos ipoTeka saamSeneblo miwis nakveTze, Tu xelSekrulebis sagania nageboba? a.ara, menardes ufleba ar aqvs, nardobis xelSekrulebidan gamomdinare, Tavisi moTxovnebis uzrunvelsayofad, moiTxovos ipoTeka saamSeneblo miwis nakveTze. b.diax, nardobis xelSekrulebis sagnis saxeobis miuxedavad, menardes SeuZlia, nardobis xelSekrulebidan gamomdinare, Tavisi moTxovnebisaTvis, moiTxovos ipoTeka saamSeneblo miwis nakveTze. g.ara, vinaidan ipoTeka miwis nakveTze dauSvebelia. d.diax, Tu xelSekrulebis sagania nageboba, an am nagebobis nawilebi, maSin menardes SeuZlia, nardobis xelSekrulebidan gamomdinare Tavisi moTxovnebisaTvis moiTxovos ipoTeka saamSeneblo miwis nakveTze. # 7-44. sasamarTloSi mimdinareobda dava mdinaraZis sakuTrebaSi arsebul miwis nakveTSi RaribaSvilis mier aRmoCenili ganZis gayofasTan dakavSirebiT. sasamarTlos mier dadgenil iqna, rom mopasuxe RaribaSvili, saijaro xelSekrulebis Sesabamisad, flobda mosarCele mdinaraZis sakuTrebaSi arsebul miwis nakveTs, sadac RaribaSvilis mier aRmoCenil iqna Zalian didi xnis winaT dafluli ganZi, romlis mesakuTris dadgena SeuZlebeli iyo. rogor unda gadawydes dava? a.Tu aRmoCenilia sagani, romelic ise didxans iyo dafluli, rom SeuZlebelia misi mesakuTris dadgena (ganZi), maSin aRmomCeni valdebulia, napovni ganZis Sesaxeb ganucxados im mesakuTres, romlis nivTSic iqna napovni ganZi da gadasces igi mas. aRmomCens ufleba aqvs moiTxovos napovni ganZis Rirebulebis 5%. b.Tu aRmoCenilia sagani, romelic ise didxans iyo dafluli, rom SeuZlebelia misi mesakuTris dadgena (ganZi), maSin sakuTreba aRmoCenil nivTze gadadis im mesakuTreze, romlis nivTSic, anu miwis nakveTSic, iqna ganZi napovni. g.Tu aRmoCenilia sagani, romelic ise didxans iyo dafluli, rom SeuZlebelia misi mesakuTris dadgena (ganZi), maSin sakuTreba sanaxevrod gadadis aRmomCenze da im mesakuTreze, romlis nivTSic iqna ganZi napovni.

11

d.Tu aRmoCenilia sagani, romelic ise didxans iyo dafluli, rom SeuZlebelia misi mesakuTris dadgena (ganZi), maSin sakuTreba aRmoCenil nivTze gadadis aRmomCenze. # 7-45. savaldebulo wilis miRebis uflebis mqone memkvidres, daekisra legati 1500 laris farglebSi da mas savaldebulo wilis zemoT, eanderZa 1200 laris Rirebulebis qoneba. ra farglebSi unda Seasrulos memkvidrem saanderZo danakisri? a.memkvidre saanderZo danakisrs Seasrulebs 1200 laris farglebSi. b.Tu saanderZo danakisri (legati) ar Seicavs im Rirebulebis farglebis qonebas, romliTac ganisazRvreba dakisrebuli davalebis Sesruleba, saanderZo danakisri unda CaiTvalos baTilad. g.memkvidre valdebulia, saanderZo danakisri Seasrulos mTliani samkvidros Rirebulebis farglebSi. d.memkvidre legats Seasrulebs misi Rirebulebis, anu 1500 laris farglebSi. # 7-46 Tanamemkvidris mier Tavisi wilis gankargvis SemTxvevaSi sxva Tanamemkvidreebs aqvT upiratesi Sesyidvis ufleba. ra vadis ganmavlobaSi unda moxdes upiratesi Sesyidvis uflebis ganxorcieleba? a.samkvidros misaRebad dadgenil vadaSi. b.samkvidros gaxsnidan erTi wlis vadaSi. g.ori Tvis ganmavlobaSi. d.aseT uflebas moqmedi kanonmdebloba ar iTvaliswinebs. # 7-47. kaWaxiZem colad moiyvana 17 wlis kenWaZe. maT Soris, qorwinebis registraciamde, daido saqorwino xelSekruleba. kenWaZis mSoblebma moiTxoves misi baTiloba im motiviT, rom asakidan gamomdinare, kenWaZe aris SezRudul qmedunariani, xolo aseT SemTxvevaSi, saqorwino xelSekruleba mxolod kanonieri warmomadgenlis TanxmobiT iReba. saWiro iyo Tu ara saqorwino xelSekrulebis dadebisas kenWaZis kanonieri warmomadgenlis Tanxmoba? a. ara, Tu arasrulwlovani debs xelSekrulebas kanonieri warmomadgenlis gareSe, maSin xelSekrulebis namdviloba damokidebulia imaze, SemdgomSi misi warmomadgeneli moiwonebs Tu ara mas. b. diax, saqorwino xelSekrulebis dasadebad saWiroa orive meuRlis kanonier warmomadgenelTa Tanxmoba. g. diax, SezRuduli qmedunarianobis mqone pirs, qorwinebis registraciamde SeuZlia dados saqorwino xelSekruleba, mxolod kanonieri warmomadgenlis TanxmobiT. d. ara 18 wlis asakis miRwevamde daqorwinebuli qmedunarianad iTvleba da nebismieri saxis xelSekrulebis dadebisas, ufleba aqvs damoukideblad gamoxatos Tavisi neba. # 7-48. saqarTvelos moqalaqe krixeli droebiT cxovrobda germaniis qalaq bremenSi, sadac is gardaicvala. krixels saqarTveloSi sakmaod didi qoneba darCa. gardacvlili krixelis erTaderT memkvidres warmoadgens Zmiswuli ala krixeli, romelmac samkvidros mowmobis asaRebad mimarTa Tbilisis mTawmindis raionis sanotaro organos, vinaidan mamkvidreblis germaniaSi gamgzavrebamde, saqarTveloSi misi sacxovrebeli adgili cnobili ar iyo da samkvidros ZiriTadi nawili ganTavsebuli iyo mTawmindis raionSi. aRniSnuli raionis sanotaro organom, ala krixels uari ganucxada samkvidro mowmobis gacemaze im motiviT, rom mamkvidrebeli gardaicvala germaniaSi da Sesabamisad samkvidro mowmoba gaicema germaniis kanonmdeblobis Sesabamisad. kanonieria Tu ara sanotaro organos uari? a.diax, vinaidan mamkvidrebeli cxovrobda germaniaSi, sadac is gardaicvala da Sesabamisad, samkvidros gaxsnis adgilad iTvleba germania, xolo samkvidro mowmoba gaicema, samkvidros gaxsnis adgilis sanotaro organos mier. b.ara, vinaidan mamkvidrebeli droebiT cxovrobda germaniaSi da iq gardaicvala, aseve samkvidros ZiriTadi nawili ganTavsebuli iyo mTawmindis raionSi, rac imas niSnavs, rom samkvidros gaxsnis adgils warmoadgens aRniSnuli adgili,xolo samkvidro mowmoba gaicema samkvidros gaxsnis adgilis sanotaro organos mier.

12

g.diax, vinaidan samkvidro mowmobis aReba savaldebuloa, mxolod kanoniT gaTvaliswinebul SemTxvevebSi. d.ara, samkvidros gaxsnis adgils samkvidros mowmobis gacemisaTvis mniSvneloba ar aqvs. # 7-49. mocemul msjelobaTagan romelia swori? a.gamsesxebels ufleba aqvs dauyovnebliv moiTxovos valis dabruneba, Tu msesxeblis qonebrivi mdgomareoba arsebiTad uaresdeba, riTac safrTxe Seeqmneba sesxis dabrunebis moTxovnas. b.gamsesxebels ufleba aqvs dauyovnebliv moiTxovos valis dabruneba mxolod im SemTxvevis arsebobisas, Tu msesxeblis qonebrivi mdgomareoba arsebiTad uaresdeba, riTac safrTxe Seeqmneba sesxis dabrunebis moTxovnas. g.gamsesxebels ufleba aqvs dauyovnebliv moiTxovos valis dabruneba, Tu msesxeblis qonebrivi mdgomareobis gauareseba, win uswrebda xelSekrulebis dadebas. d.gamsesxebels ufleba aqvs dauyovnebliv moiTxovos valis dabruneba, mxolod sesxis xelSekrulebis vadis amowurvis Semdeg. # 7-50. SesaZlebelia Tu ara saxelSekrulebo urTierTobam warmoSvas arasaxelSekrulebo valdebulebebi. a. diax, saxelSekrulebo urTierTobidan gamomdinare SesaZlebelia arasaxelSekrulebo valdebulebebis warmoSoba. b. ara, xelSekruleba warmoSobs mxolod saxelSekrulebo valdebulebebs. g. diax, Tu amaze SeTanxmdebian xelSekrulebis mxareebi. d. ara, radgan arasaxelSekrulebo valdebulebis warmoSobis safuZvelia mxolod kanoni. # 7-51. kvesitaZe kalandaZes Sepirda sesxis micemas werilobiTi saxiT. rodesac daTqmul droze kalandaZem moiTxova dapirebuli Tanxis micema, kvesitaZem uari ganacxada danapirebis Sesrulebaze im motiviT, rom sesxis Sepirebis xelSekruleba ar iyo damowmebuli sanotaro wesiT. marTebulia Tu ara kvesitaZis uari? a.ara, radgan sesxis Sepirebis xelSekruleba ideba werilobiTi formiT da misi sanotaro wesiT dadastureba, an damowmeba savaldebulo araa. b.diax, radgan sesxis dapireba warmoSobs sesxebis valdebulebas mxolod maSin, Tu igi sanotaro wesiTaa dadasturebuli. g.ara, radgan sesxis dapireba warmoSobs sesxebis valdebulebis Sepirebas formis miuxedavad. d.diax, radgan samoqalaqo kanonmdebloba ar icnobs sesxis dapirebis instituts. # 7-52. turistsa da turistul firmas Soris daido xelSekruleba, romlis ZaliTac turistuli firma iRebda pasuxismgeblobas, 1 Tvis ganmavlobaSi turistis antaliaSi dasvenebis organizebis Sesaxeb. garda aRniSnulisa, turistuli firma movale iyo, turisti gemiT daebrunebina ukan baTumSi. xelSekrulebis moqmedebis vadis damTavrebisas firmis warmomadgenelma turists ganucxada, rom gaurkveveli mizezebis gamo, ori kviris manZilze, SeuZlebeli iyo gemiT turistis baTumSi dabruneba. baTumSi dabrunebulma turistma, xelSekrulebis vadis gasvlidan 3 Tvis Semdeg, mimarTa turistul firmas da moiTxova baTumSi dagvianebiT CamoyvanisaTvis miyenebuli zianis anazRaureba. turistulma firmam uari ganacxada turistis moTxovnis dakmayofilebaze. kanonieria Tu ara firmis uari? a.ukanonoa, radgan Tu mogzaurobis xarvezi warmoiSva im garemoebaTa Sedegad, romelzedac pasuxs agebs mogzaurobis momwyobi, turists SeuZlia xarvezis gamo gamowveuli zianis anazRaurebis moTxovna. b.kanonieria, radgan turistis mier darRveul iqna mogzaurobis xelSekrulebidan gamomdinare, movaleobebis SeusruleblobiT miyenebuli zianis moTxovnis mogzaurobis momwyobisaTvis wardgenis erTviani xandazmulobis vada. g.ukanonoa, radgan turistis moTxovnis xandazmulobis vada Seadgens 6 Tves. d.ukanonoa, radgan saxelSekrulebo moTxovnebis xandazmulobis vada Seadgens 3 wels. # 7-53. 13

mocemul msjelobaTagan romelia swori? a.Cuqebis valdebulebis warmoSobisaTvis, aucileblobas ar warmoadgens Cuqebis dapirebis sanotaro wesiT dadastureba. b.saCuqris dapireba yvela SemTxvevaSi warmoSobs Cuqebis valdebulebas. g.saCuqris dapireba warmoSobs Cuqebis valdebulebas mxolod maSin, Tu igi werilobiTaa gaformebuli. d.saCuqris dapireba warmoSobs Cuqebis valdebulebas mxolod maSin Tu igi sanotaro wesiiTaa dadasturebuli. # 7-54. marSaniasa da Toloraias Soris daido nasyidobis xelSekruleba, romlis Tanaxmadac marSanias hqonda mis mier gayiduli saxlis gamosyidvis ufleba, Toloraias saxelze saxlis sajaro reestrSi aRricxvidan 4 wlis manZilze. aRniSnulis miuxedavad, Toloraiam marSaniasagan nayidi saxli, saxlis mis sakuTrebaSi gadasvlidan 3 wlis Semdeg, miyida xecurians. marSaniam mimarTa sasamarTlos sarCeliT da moiTxova Toloraiasa da xecurians Soris dadebuli nasyidobis xelSekrulebis baTilad cnoba da saxlis gamosyidvis uflebis aRdgena. kanonieria Tu ara marSanias moTxovna? a.kanonieria, radgan Tu myidvelma gamosyidvis uflebis ganxorcielebamde gaasxvisa nayidi nivTi, aseTi gasxviseba baTilia. b.ukanonoa, radgan Toloraia, marSaniasTan dadebuli nasyidobis xelSekrulebis dadebidan da saxlis mis saxelze gadaformebis Semdeg, iTvleba saxlis mesakuTred, rac mas aZlevs SesaZleblobas, Tavisi Sexedulebisamebr gankargos nayidi nivTi (saxli). g.kanonieria, radgan Tu gamyidvels nasyidobis xelSekrulebiT aqvs gamosyidvis ufleba, am uflebis ganxorcieleba damokidebulia gamyidvelis nebaze. d.ukanonoa, radgan gamyidvelis gamosyidvis uflebis miuxedavad, myidveli SeuzRudavia nayidi nivTis gasxvisebisas. # 7-55. tikaZem sasamarTlos mimarTa sarCeliT da moiTxova meuRlesTan ganqorwineba. ganqorwinebis moTxovnas safuZvlad edo meuRlis Ralati da mosarCeles miaCnda, rom misi meuRle, misgan ar iyo fexmZimed. sasamarTlom ar miiRo sarCeli gansaxilvelad. kanonieria Tu ara sasamarTlos moqmedeba? a.ukanonoa, radgan tikaZisa da misi meuRlis erTad cxovreba da ojaxis SenarCuneba SeuZlebelia, rac ganqorwinebis Sesaxeb moTxovnis dakmayofilebis absoluturi safuZvelia. b.ukanonoa, radgan sasamarTlos unda mieRo zomebi meuRleTa Sesarigeblad da daeniSna SerigebisaTvis vada, romelic ar unda aRematebodes 6 Tves. g.kanonieria, radgan colis orsulobis dros da bavSvis dabadebidan erTi wlis ganmavlobaSi, qmars ufleba ar aqvs, colis Tanxmobis gareSe, aRZras saqme ganqorwinebaze. d.kanonieria, radgan orsuli meuRlis winaaRmdeg ganqorwinebis saqmis aRZvra, SesaZlebelia mxolod iusticiis saministros samoqalaqo reestris saagentos teritoriuli samsaxuris winaswari Tanxmobis Semdeg. # 7-56. kasraZem, mamis (mamkvidreblis) sicocxleSive, Tavis ZmasTan dado xelSekruleba, romliTac is, garkveuli Tanxis safasurad, Tavis Zmas gadascemda, mamis gardacvalebis Semdeg, kanoniT memkvidreobiT miRebul avtomobils. kanonieria Tu ara kasraZesa da mis Zmas Soris dadebuli xelSekruleba? a.kanonieria, radgan samoqalaqo kanonmdeblobis Sesabamisad, piris sicocxleSi, misi samkvidrodan gamomdinare savaldebulo wilisa da kanoniT samemkvidreo wilis Taobaze, xelSekrulebis dadeba SesaZlebelia. b.ukanonoa, radgan piris sicocxleSi, misi samkvidros Taobaze, sxva pirebis mier dadebuli xelSekruleba baTilia. g.kanonieria, radgan samoqalaqo kanonmdeblobis Sesabamisad, momaval kanoniT memkvidreebs Soris, erT-erTi maTganis kanoniT samemkvidreo wilisa da savaldebulo wilis Taobaze, xelSekrulebis dadeba SesaZlebelia. d.ukanonoa, piris sicocxleSi misi samkvidrodan gamomdinare savaldebulo wilis anda saanderZo danakisris Taobaze dadebuli xelSekrulebebi baTilia. # 7-57. keTilaZesa da gogriWians Soris daido samisdReSio rCenis xelSekruleba. aRniSnuli xelSekrulebiT gogriWiani (marCenali) kisrulobda keTilaZis (sarCenis) mimarT 14

samisdReSio sarCos gadaxdas, rac gamoixateboda moxucebuli keTilaZis movlapatronobaSi. sarCeni (keTilaZe) kisrulobda valdebulebas, marCenalisaTvis (gogriWianisaTvis), gaweuli movla-patronobis sanacvlod, gadaeca mis sakuTrebaSi arsebuli erToTaxiani bina. aRniSnuli xelSekruleba mxareebs Soris gaformda werilobiTi saxiT. gogriWianma ar Seasrula nakisri valdebuleba. aqvs Tu ara sarCens (keTilaZes), xelSekrulebidan gamomdinare, kanonieri safuZveli imisa, rom marCenals (gogriWians) moTxovos maT Soris dadebuli xelSekrulebiT nakisri valdebulebis Sesruleba? a.diax, radgan gogriWiani keTilaZesTan dadebuli xelSekrulebiT, valdebulia Seasrulos sarCenis movla-patronoba. b.ara, radgan samisdReSio rCenis xelSekruleba, romelic iTvaliswinebs uZravi qonebis gadacemas unda damowmdes sanotaro wesiT. g.diax, samisdReSio rCenis xelSekrulebisaTvis dadgenilia werilobiTi forma, rac mxareTa mier daculi iqna. d.ara, radgan samisdReSio rCenis xelSekrulebis namdvilobisaTvis saWiroa meurveobisa da mzrunvelobis organos Tanxmoba. # 7-58. mocemul msjelobaTagan romelia swori? a. ganvadebiT nasyidobis xelSekruleba unda daidos werilobiT. b. ganvadebiT nasyidobis xelSekruleba unda damowmdes sanotaro wesiT. g.ganvadebiT nasyidobis xelSekrulebis dadeba SesaZlebelia zepiri garigebis saxiT. d.ganvadebiT nasyidobis xelSekruleba unda daidos, mxolod sanotaro formis dacviT. # 7-59. maRlakeliZesa da gviSians Soris daido samisdReSio rCenis xelSekruleba. aRniSnuli xelSekrulebiT nakisri movaleobis Sesabamisad, gviSiani (marCenali) yoveldRiurad zrunavda maRlakeliZis (sarCenis) gamosakvebad. aRniSnulidan gamomdinare da imis gaTvaliswinebiT, rom gviSianis mcirewlovani bavSvebi darCnen sarCos gareSe, marCenalis meuRlem sasamarTlos mimarTa sarCeliT da moiTxova maRlakeliZesa da gviSians Soris dadebuli xelSekrulebis moSla. kanonieria Tu ara mosarCelis moTxovna? a.kanonieria, samisdReSio sarCos gadaxda SeiZleba sacilo gaxadon sxva pirebma, romelTac hqondaT kanonieri ufleba mieRoT sarCo marCenalisagan, magram ver miiRes imis gamo, rom marCenali ixdis samisdReSio sarCos. b.ukanonoa, samisdReSio rCenis xelSekrulebis saciloobis moTxovna, mxolod xelSekrulebis mxareTa uflebaa. g.kanonieria, samisdReSio sarCos gadaxda SeiZleba sacilo gaxadon, mxolod marCenalis im axlo naTesavebma, romelTac hqondaT kanonieri ufleba, mieRoT sarCo marCenalisagan, magram ver miiRes imis gamo, rom marCenali ixdis samisdReSio sarCos. d.ukanonoa, gviSianis meuRle ar aris xelSekrulebis monawile, rac mas arTmevs kanonier uflebas, sadao gaxados mis meuRlesa da maRlakeliZes Soris dadebuli samisdReSio rCenis xelSekruleba. # 7-60. romeli sawarmo SeiZleba dafuZndes erTi piris mier? a. mxolod individualuri sawarmo. b. individualuri sawarmo da solidaruli pasuxismgeblobis sazogadoeba. g. individualuri sawarmo, solidaruli pasuxismgeblobis sazogadoeba da kooperativi. d. individualuri sawarmo, SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoeba. # 7-61. saaqcio sazogadoeba sinaTleSi, sadac gelaSvili sawesdebo kapitalis 15%-s flobda, zedized 3 sameurneo wlis ganmavlobaSi, ar momxdara aqcionerebisaTvis dividendis gacema, imis gamo, rom wliuri angariSgebis mixedviT, sazogadobas mogeba ar hqonia. gelaSvilma gadawyvita Seemowmebina sazogadoebis sameurneo moqmedebebisa da wliuri balansis siswore damoukidebeli auditoris meSveobiT, radgan miaCnda, rom am mxriv adgili hqonda darRvevebs. rogor unda ganaxorcielos gelaSvilma sazogadoebis kontrolis ufleba? a. es sakiTxi gelaSvilma sameTvalyureo sabWos winaSe unda daayenos. b. es sakiTxi gelaSvilma aqcionerTa saerTo krebaze unda daayenos. g. es sakiTxi gelaSvilma saaqcio sazogadoebaSi, yovelwliuri reviziis Catarebis dros, unda daayenos. 15

d. gelaSvilma, sazogadoebis Semowmebis moTxovniT, unda mimarTos sazogadoebis direqtors. # 7-62 qamuSaZem Tavis Zmas _ ivanes anderZiT dautova Tavisi kuTvnili qoneba. ivane Zmis gardacvalebisaTanave Seudga samkvidro qonebis marTvas. ivanem memkvidreobiT miRebuli miwis nakveTidan miiRo mosavali da moaxdina misi realizacia 1000 larad. SemdgomSi aRmoCnda, rom v. qamuSaZes bolo anderZi dawerili hqonda Tavis biZaSvilze _ daviTze. daviTma aRZra sarCeli da moiTxova ivanesagan miRebuli Semosavlis 1000 laris misTvis gadacema. rogor gadawydeba dava? a.Tanxa Tanabrad unda ganawildes ivanesa da daviTs Soris, vinaidan ivanem garkveuli Sroma gaswia mosavlis aReba-realizaciaze. b.Tanxa gadaecema bolo anderZismier memkvidres _ daviTs. g.Tanxa darCeba ivanes, radgan Tu memkvidrem ar icoda sxva anderZis arsebobis Sesaxeb, maSin mas darCeba Semosavali, romelic samkvidrodan miiRo sarCelis aRZvramde. d.Tanxa unda gadaeces bolo anderZismier memkvidres _ daviTs, xolo wina anderZismier memkvidres (ivanes) unda aunazRaurdes gaweuli Sromis safasuri. # 7-63. romeli sawarmosaTvis gansazRvravs kanoni mewarmeTa Sesaxeb, minimaluri sawesdebo kapitalis aucilebel odenobas, pirdapir Tu arapirdapir? a. mxolod SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoebisa da saaqcio sazogadoebisaTvis. b. SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoebisaTvis, saaqcio sazogadoebisa da kooperativisaTvis. g. komandituri sazogadoebis, SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoebisa da saaqcio sazogadoebisaTvis. d. mxolod SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoebisaTvis. # 7-64. saaqcio sazogadoebis direqtorma, sazogadoebis interesebSi sesxis xelSek-rulebis uzrunvelsayofad, gadawyvita ipoTekiT daetvirTa sazogadoebis kuTvnili Senoba, razedac komerciul bankTan ipoTekis xelSekruleba dado. xelSekrulebis damowmebaze notariusma uari ganacxada, im motiviT, rom ipoTekis xelSekruleba kanonis Sesabamisad ar iyo dadebuli. kanonieri iyo Tu ara notariusis uari? a. diax, radgan saaqcio sazogadoebaSi uZravi qonebisa da misi msgavsi uflebebis SeZena, gasxviseba, datvirTva SeiZleba ganxorcieldes, mxolod sameTvalyureo sabWos TanxmobiT. b. diax, radgan saaqcio sazogadoebaSi uZravi qonebisa da misi msgavsi uflebebis SeZena, gasxviseba, datvirTva SeiZleba ganxorcieldes, mxolod saerTo krebis TanxmobiT. g. ara. mesame pirebTan urTierTobaSi, sazogadoebas warmoadgens direqtori, romelic sazogadoebis saxeliT debs garigebebs, amitom direqtori uflebamosili iyo ipoTekiT daetvirTa Senoba. d. ara, radgan direqtori moqmedebda sazogadoebis interesebSi.

# 7-65. romeli msjelobaa swori: a.saaqcio sazogadoeba, romlis aqcionerTa raodenoba 50-ze metia, valdebulia, aqciaTa reestri awarmoos damoukideblad. b.saaqcio sazogadoeba, romlis aqcionerTa raodenoba 50-ze metia, valdebulia, aqciaTa reestri awarmoos damoukidebeli registratoris meSveobiT. g.saaqcio sazogadoeba, romlis aqcionerTa raodenoba 50-ze metia, valdebulia, aqciaTa reestri awarmoos damoukideblad an damoukidebeli registratoris meSveobiT. d.saaqcio sazogadoeba, romlis aqcionerTa raodenoba 50-ze metia, uflebamosilia saerTod ar awarmoos aqciaTa reestri. # 7-66. saaqcio sazogadoebis direqtorma feraZem, generaluri savaWro mindobiloba (prokura) misca gonglaZes, saerTo krebis TanxmobiT. sasamarTlom uari 16

ganacxada samewarmeo reestrSi prokuris registraciaze, im motiviT, rom ar iyo daculi prokuris gacemis wesi. kanonieria Tu ara sasamarTlos uari? a. ara, radgan direqtoris mier prokuristis daniSvna ganxorcielda kanonis Sesabamisad, saerTo krebis TanxmobiT. b. diax, radgan saaqcio sazogadoebaSi prokuristebiis daniSvna da gamowveva, SeiZleba ganxorcieldes mxolod sameTvalyureo sabWos TanxmobiT. g. diax, radgan prokuristis dasaniSnad saWiro iyo sakonsultacio sabWos Tanxmoba. d. diax, radgan generaluri savaWro mindobiloba notariulad ar iyo damowmebuli. # 7-67. komandituri sazogadoebis direqtorma maxaraZem, generaluri savaWro mindobiloba (prokura) misca gogolaZes. prokura registrirebul iqna samewarmeo reestrSi. gogolaZem sazogadoebis saxeliT da mis interesebSi erT-erTi garigebis dadebis dros, valdebulebis uzrunvelsayofad, ipoTekiT datvirTa sazogadoebis kuTvnili miwis nakveTi. notariusma ipoTekis xelSek-rulebis damowmebaze uari ganacxada, im motiviT, rom generalur savaWro mindobilobaSi, ipoTekiT datvirTvis uflebamosilebaze araferi iyo naTqvami. kanonieria Tu ara notariusis uari? a. ara, radgan maxaraZe moqmedebda samewarmeo reestrSi registrirebuli generaluri savaWro mindobilobis safuZvelze, rac mas upirobod aniWebda, sazogadoebis saxeliT, nebismieri garigebis dadebis uflebamosilebas. b. diax, radgan sazogadoebis uZrav qonebaze garigebebis dadebisa da am qonebis datvirTvis uflebamosileba gaaCnda mxolod direqtors, partniorTa krebis TanxmobiT. g. diax, radgan miwis nakveTebis gasxvisebis, an valdebulebebiT maTi datvirTvis uflebamosileba prokurists aqvs mxolod maSin, roca mas es uflebamosileba specialurad miecema. d. ara. notariuss unda ganemarta, rom prokuristis mier dadebuli ipoTekis xelSekruleba notariul damowmebas ar saWiroebda. # 7-68. 1998 wels gabaZem tabataZes asesxa 2000 lari. xelSekruleba daido martivi werilobiTi formiT. tabataZes sesxi unda daebrunebina 1999 wlis ivnisSi. tabataZem sami TviT gadaacila gadaxdis vadas. gabaZem sasamarTlo wesiT moiTxova rogorc ZiriTadi Tanxis dabruneba, ise gadacilebuli droisaTvis kanoniT dadgenili procentis gadaxda. im motiviT, rom sesxis xelSekruleba iyo uprocento, sasamarTlom uari uTxra gabaZes sarCelis dakmayofilebaze gadacilebuli droisaTvis procentis gadaxdis nawilSi. sworad moiqca Tu ara sasamarTlo? a.diax, radgan procentis gadaxdevineba daiSveba mxolod maSin, Tu amas iTvaliswinebs sanotaro wesiT damowmebuli xelSekruleba. b.ara, radgan kreditors yvela SemTxvevaSi SeuZlia moiTxovos vadis gadacilebiT miyenebuli zianis anazRaureba. g.diax, radgan procentis gadaxdevineba daiSveba mxolod maSin, Tu amaze winaswar iyvnen SeTanxmebuli xelSekrulebis mxareebi. d.ara, radgan movale, romelic fuladi Tanxis gadaxdis vadas gadaacilebs, valdebulia gadaixados gadacilebuli droisaTvis kanoniT gansazRvruli procenti, Tu kreditors sxva safuZvlidan gamomdinare, ar gaaCnia ufro metis moTxovnis ufleba. # 7-69. SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoeba industria-investis direqtorma maisuraZem, mindobiloba misca iurist mWedliZes, raTa daecva sazogadoebis interesebi sasamarTlo procesze, romelSic sazogadoeba mesame pirad iyo Cabmuli. mindobiloba werilobiTi formiT iyo Sedgenili da mas xels awerda maisuraZe. direqtoris xelmowera ar iyo sazogadoebis beWdiT damowmebuli. sasamarTlom ar cno mWedliZis warmomadgenlobiTi uflebamosileba, im motiviT, rom mindobiloba ar iyo gaformebuli saTanado formis dacviT. sworad moiqca Tu ara sasamarTlo? a. diax, radgan sazogadoebis saxeliT gacemul dokumentebs, garda direqtoris xelmowerisa, sWirdeba sazogadoebis beWdiT damowmeba. b. ara, radgan mindobiloba kanonis Sesabamisad iyo gacemuli.

17

g. diax, radgan mindobiloba, romelic sasamarTloSi sazogadoebis warmodgenis uflebamosilebas iZleva, notariulad unda iyos damowmebuli. d. diax, radgan aseTi uflebamosilebis ganxorcieleba SesaZlebeli iyo, mxolod generaluri savaWro mindobilobis (prokuris) safuZvelze. # 7-70. daiSveba Tu ara ganqorwineba iusticiis saministros samoqalaqo reestris saagentos teritoriul samsaxurSi? a. daiSveba, meuRleTa erToblivi gancxadebis SetaniT. b. daiSveba, Tu meuRleebs ara hyavT arasrulwlovani Svilebi. g. iusticiis saministros samoqalaqo reestris saagentos teritoriul samsaxurSi ganqorwineba ar daiSveba, mas axdens mxolod sasamarTlo. d. iusticiis saministros samoqalaqo reestris saagentos teritoriul samsaxurSi erT-erTi meuRlis sacxovrebeli adgilis mixedviT, ganqorwineba daiSveba im meuRleebs Soris erToblivi gancxadebis safuZvelze ,romlTa Sorisac ar aris dava. # 7-71. jafariZem, sioriZem da maWavarianma daafuZnes SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoeba, romlis sawesdebo kapitali 5 000 lariT ganisazRvra. Sesatanebi sawesdebo kapitalSi partniorTa Soris Semdegnairad gadanawilda: jafariZe - 2 000 lari, sioriZe - 1 000 lari, maWavariani - 2 000 lari. SeTanxmdnen, rom jafariZe da sioriZe fuladi saxiT ganaxorcielebdnen Senatans, xolo maWavariani Seitanda qseroqsis aparats. auditoris mier es aparati Sefasda 1 500 larad. wesdebaSi mieTiTa, rom maWavariani, danarCeni 500 laris farg-lebSi, sawesdebo kapitalSi Seitanda faqsis aparats, sawarmos registraciidan 1 Tvis vadaSi. sagadasaxadom sawarmos registraciaze uari ganacxada im motiviT, rom wesdebis es debuleba ar Seesabameboda kanonis moTxovnebs. kanonieri iyo Tu ara sasamarTlos uari? a. ara, vinaidan wesdebis aRniSnuli debuleba uzrunvelyofda sawesdebo kapitalis Sevsebas daTqmul odenobamde. b. diax, vinaidan sawesdebo kapitali, sazogadoebis registraciis momentisaTvis, srulad unda yofiliyo Sevsebuli. g. ara, vinaidan sawesdebo kapitalis Sevseba gaTvaliswinebuli iyo kanoniT gansazRvrul vadaSi. d. diax, vinaidan Tu arafuladi Sesatanis obieqtis Rirebuleba daTqmul Tanxaze naklebia, igi unda Seivsos fuliT. # 7-72. abzianiZem da gedevaniSvilma daafuZnes SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoeba, romlis sawesdebo kapitali ganisazRvra 4000 lariT, xolo partniorTa Sesatanebi - Tanabrad, e.i. TiToeulze 2000 lari. SeTanxmdnen, rom abzianiZe fuladi saxiT ganaxorcielebda Tavis Sesatans, gedevaniSvili ki Seitanda 1500 laris Rirebulebis kompiuters, xolo darCenil Sesatans sazogadoebis dafuZnebidan 6 Tvis vadaSi Seavsebda. am xnis gasvlis Semdeg gamoirkva, rom kompiuterma ganicada amortizacia da misi sabazro fasi 1000 lari gaxda. ramdeni Tanxa unda Seitanos gedevaniSvilma sawesdebo kapitalSi, Tavisi Sesatanis Sesavsebad? a. 500 lari. b. 1000 lari. g. am sakiTxze gadawyvetileba unda miiRos partniorTa krebam. d. sawesdebo kapitalis Sevseba arasworad ganxorcielda. sazogadoebis registraciis momentisaTvis es kapitali srulad unda yofiliyo Sevsebuli. # 7-73. SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoeba mogzauris damfuZnebelma partniorebma iaSvilma, naTenaZem da kapanaZem - sazogadoebis sawesdebo kapitali gansazRvres 6000 lariT, xolo sakuTari Sesatanebi Semdegnairad: iaSvili 2000 lari, naTenaZe - 3000 lari, kapanaZe - 1000 lari. SeTanxmdnen, rom iaSvili da naTenaZe Sesatanebs fuladi saxiT ganaxorcielebdnen, xolo kapanaZe kompiuters Seitanda. auditorma am kompiuteris Rirebuleba 2000 lariT Seafasa. kapanaZem moiTxova sazogadoebas daebrunebina is Tanxa (1000 lari), rac aRemateboda sawesdebo kapitalSi mis mier gansaxorcielebeli Sesatanis daTqmul odenobas. 18

iaSvili da naTenaZe mis moTxovnas ar daeTanxmnen, ris gamoc kapanaZem amave moTxovniT sasamarTlos mimarTa. unda daakmayofilos Tu ara sasamarTlom kapanaZis moTxovna? a. diax, vinaidan kapanaZis mier ganxorcielebuli Sesatani aRemateboda partniorTa mier daTqmul odenobas. b. ara, vinaidan Tu arafuladi Sesatanis Rirebuleba aRemateba daTqmul Tanxas, zedmeti Tanxis ukan dabrunebis moTxovna dauSvebelia. g. ara, vinaidan kapanaZes Tavidanve unda gaeTvaliswinebina kompiuteris realuri Rirebuleba da Seecvala sxva SesataniT. d. ara. kapanaZes unda moeTxova Sesatanis odenobis gazrda, kompiuteris realuri Rirebulebis farglebSi. # 7-74. Rvinis mwarmoebel kooperativ agunas wevrTa saerTo krebaze, romelsac kooperativis samocdaaTive wevri eswreboda, xmaTa umravlesobiT gadawyda sakiTxi, SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoebad, kooperativis gardaqmnis Sesaxeb. sagadasaxado organom samewarmeo reestrSi Sesabamisi cvlilebis registraciaze uari ganacxada. kanonieria Tu arasagadasaxado organos uari? a. ara, vinaidan kooperativis wevrebma, saerTo krebaze, gadawyvetileba miiRes xmaTa umravlesobiT, rac sakmarisi iyo sxva samarTlebrivi formis sazogadoebad kooperativis gardaqmnis gadawyvetilebis misaRebad. b. diax, vinaidan es gadawyvetileba saerTo krebaze erTxmad unda miRebuliyo. g. diax, vinaidan sawarmo, garda kooperativisa, romelSic ormocdaaTze meti partnioria, unda Camoyalibdes mxolod saaqcio sazogadoebis formiT. d. ara, vinaidan cvlilebis saregistraciod partniorebma yvela aucilebeli dokumenti warudgines sasamarTlos. # 7-75 agarakidan saxlSi sakuTari avtomanqaniT momavali meuRleebi SoTa da mayvala nemsiwveriZeebi saRamos 8 saaTze avtokatastrofaSi moyvnen. SoTa adgilzeve gardaicvala, xolo mayvala ki saavadmyofoSi miyvanidan sami saaTis Semdeg, saRamos 11 saaTze. meuRleebs pirveli rigis memkvidreebi ar hyavT. miiRebs Tu ara mayvalas Zma _ beqa, gardacvlili SoTas qonebas transmisiiT? a.miiRebs, radgan mayvala meuRlis sikvdilis Semdeg pirveli rigis kanonismieri memkvidrea mamkvidreblis (SoTas) qonebaze. b.miiRebs, radgan mayvala samkvidros gaxsnis momentisaTvis cocxali iyo. g.ver miiRebs, radgan erTmaneTis Semdeg memkvidreobis uflebis mqone pirebis erT dRes gardacvalebis SemTxvevaSi samkvidro gaixsneba TiToeulis Semdeg damoukideblad. d.ver miiRebs, radgan mayvalas Zma _ beqa, ar aris SoTas pirveli rigis memkvidre. # 7-76. arasamewarmeo iuridiulma pirma ,,saqarTvelos axalgazrdoba, yvela saWiro sabuTiTa da gancxadebiT mimarTa sagadasaxado organos misi adgilsamyofelis mixedviT registraciis Sesaxeb. ganmcxadebelma, erTi kviris Semdeg, sagadasaxado organos mimarTa da moiTxova saregistracio mowmobis gacema. Mman uari uTxra aseTi mowmobis gacemaze. sworad moiqca Tu ara sagadasaxado organo? a. diax, radgan arasamewarmeo iuridiul pirs registraciaSi sasamarTlo atarebs da ara sagadasaxado organo. b .ara, radgan gancxadebis Setanidan sami samuSao dReSi, Tu sagadasaxado organos mier gadawyvetileba ar iqneba miRebuli, registracia ganxorcielebulad CaiTvleba. g. ara, radgan saregistracio mowmobis miRebaze dadgenilia moTxovnis samkviriani vada. d. diax, radgan arasamewarmeo iuridiul pirs registraciaSi atarebs sajaro reestris erovnuli saagento. # 7-77. SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoebis partniorTa saerTo krebam, xmaTa 51%is umravlesobiT, miiRo gadawyvetileba sazogadoebis salikvidacio procesis dawyebis Sesaxeb. danarCenma 49%-is xmis uflebis mqone sawesdebo kapitalis mflobelma partniorebma, gaasaCivres aRniSnuli krebis oqmis siswore

19

sasamarTloSi da misi baTiloba moiTxoves, im motiviT, rom likvidaciis gadawyvetileba, mxolod erTxmad unda miRebuliyo miRebuli. unda daakmayofilos Tu ara sasamarTlom maTi moTxovna? a. diax, vinaidan likvidaciis Sesaxeb gadawyvetileba erTxmad unda yofiliyo miRebuli. b. ara, vinaidan SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoebis likvidaciis gadawyvetileba miRebulad CaiTvleba, Tu amas gadawyveten 50%-ze meti xmis uflebis mqone partniorebi. g. diax, vinaidan es gadawyvetileba unda miRebuliyo xmaTa 2/3-is umravlesobiT. d. diax, vinaidan sazogadoebis likvidaciis safuZveli ar arsebobda. # 7-78. presaSi gamoqveynda statia gardacvlili sazogado moRvawis Sesaxeb, gardacvlilis meuRlem miiCnia, rom statiaSi miTiTebuli cnobebi sinamdviles ar Seesabameboda. man sarCeliT moiTxova gavrcelebuli cnobebis uaryofa da moraluri zianis anazRaureba. sworia Tu ara sasarCelo moTxovna? a. diax, piradi uflebebis dacva xorcieldeba gardacvalebis Semdegac. b. ara, kanoni, gardacvalebis Semdeg, piradi uflebis dacvas ar iTvaliswinebs. g. nawilobriv: cnobebis uaryofis nawilSi kanonieria, xolo saxelis, pativis, an saqmiani reputaciis SelaxvisaTvis, moraluri zianis qonebrivi anazRaurebis moTxovna, sikvdilis Semdeg dauSvebelia. d. nawilobriv: mxolod moraluri zianis anazRaurebis nawilSia moTxovna kanonieri. # 7-79. giorgaZem gacvlis xelSekruleba dado, magram xelSekrulebis Sesrulebamde igi gardaicvala. namdvilia Tu ara gacvlis xelSekruleba? a. ara, xelSekrulebis erT-erTi mxaris gardacvaleba, iwvevs nebis gamovlenis baTilobas. b. diax, nebis gamovlenis namdvilobaze gavlenas ar axdens piris gardacvaleba, Tuki es movlena dadga nebis gamovlenis Semdeg. g. ara, nebis gamovlenis namdvilobaze gavlenas axdens xelSekrulebis monawilis gardacvaleba. d. diax, nebis gamovlena xelSekrulebis dadebamdec namdvilia. # 7-80. SeiZleba Tu ara fizikur pirs waerTvas uflebaunarianoba? a. diax, fizikur pirs SeiZleba, mxolod sasamarTlos gadawyvetilebiT uflebaunarianoba. b. ara, fizikur pirs ar SeiZleba waerTvas uflebaunarianoba. g. diax, mxolod im SemTxvevaSi, Tu man qmedunarianoba dakarga. d. ara, fizikuri piri dabadebamdec da gardacvalebis Semdegac uflbaunariania. # 7-81. ramdens Seadgens xandazmulobis saerTo vada? a. 3 wels. b. 15 wels. g. 10 wels. d. 6 wels. # 7-82. Sps-s erT-erTma damfuZnebelma k. saldaZem Sesatanis mxolod nawili 4000 lari Seitana. partniorebis mier daniSnuli damatebiTi vadis uSedegod gasvlis Semdeg, k. saldaZe garicxes Sps-s partniorebidan. k. saldaZem, sarCeliT iTxova 4000 laris dabruneba. sworia Tu ara moTxovna? a. diax, garicxul partniors unda daubrundes mis mier Setanili Tanxa. b. ara, partniori, romelic gaaWianurebs gadaxdas, kargavs wils da nawilobriv Sesrulebul valdebulebaTa Sedegebsac. g. diax, partniors, romelic Sesatanis srulad Seutanlobis gamo kargavs wils, unda daubrundes nawilobriv Sesrulebuli valdebulebis safuZvelze gadaxdili Tanxa. d. ara, garicxul partniors ar ubrundeba wilis Sesabamisad Setanili Tanxa. # 7-83. 20

waerTvas

SeuZlia Tu ara pirs, mTeli amJamindeli qoneba, xelSekrulebiT gadasces sxva pirs? a. ar SeuZlia, radgan dasaSvebia amJamindeli qonebidan, mxolod calkeuli nivTebis gadacema. b. piris mier mTeli Tavisi amJamindeli qonebis sxva pirisaTvis gadacema, ar daiSveba. g. SeuZlia amJamindeli qonebis gadacema sanotaro formiT damowmebuli xelSekrulebiT. d. SeuZlia mTeli amJamindeli qonebis gadacema sxva pirisaTvis, werilobiTi formiT dadebuli xelSekrulebiT. # 7-84. doliZem miqaZisgan isesxa 500 lari. valis gadaxdis uzrunvelyofis mizniT, ori mowmis TandaswrebiT, mxareebi zepirad SeTanxmdnen, rom doliZe Tavisi masaliT, miqaZes, misi sacxovrebeli saxlis fanjrebisTvis, daumzadebda liTonis Jaluzebs, romlis sabazro Rirebuleba Seadgenda 700 lars. namdvilia Tu ara sagarantio xelSekruleba? a. diax, radgan igi daido mowmeTa TandaswrebiT. b. diax, radgan sagarantio xelSekruleba namdvilia, Tu sagarantio xelSekrulebis Tanxa aRemateba ZiriTadi xelSekrulebis Tanxas. g. ara, radgan sagarantio xelSekruleba namdvilia, Tu igi dadebulia orze meti mowmis TandaswrebiT. d. ara, radgan sagarantio xelSekruleba baTilia, Tu igi ar aris Sedgenili werilobiTi formiT. # 7-85. upiratesi Sesyidvis uflebis mqone pirs SeuZlia am uflebis ganxorcieleba Tu: a. Tu valdebuli piri mesame pirebTan debs mocemuli nivTis Cuqebis xelSekrulebas. b. Tu valdebuli piri mesame pirebTan debs mocemuli nivTis nasyidobis xelSekrulebas. g. Tu valdebuli piri mesame pirebTan debs mocemuli nivTis lizingis xelSekrulebas. d. valdebuli piri mesame piris memkvidrea. # 7-86. erTi da igive sagani dagiravda ramodenimejer. romel mogiravnes aqvs sagnis realizaciis ufleba? a. Tu giravnobis sagani ramdenjermea dagiravebuli, maSin misi realizaciis ufleba aqvs nebismier mogiravnes moTxovnis Sesrulebis vadis dadgomisas. b. mogiravneebma erTad unda moaxdinon sagnis realizacia. g. sagnis realizaciis ufleba aqvs mxolod im mogiravnes, romlis moTxovnis uflebac calke warmoiSoba, Tundac igi meore rigis mogiravne iyos. d. realizaciis ufleba aqvs bolo mogiravnes.

# 7-87. kreditoris moTxovnis uzrunvelsayofad, ipoTekiT daitvirTa sacxovrebeli saxli. radgan movalem vali ar gadaixada, moxda binis auqcionis wesiT realizacia. aqvs Tu ara auqcionSi monawileobis miRebis ufleba movales? a. ara, auqcionSi monawileobis miRebis ufleba aqvT mxolod mesame pirebs. b. ara, auqcionSi monawileobis miRebis ufleba aqvs mxolod kreditors. g. auqcionSi monawileobis miRebis ufleba aqvs mxolod movales. d. auqcionSi monawileobis miRebis ufleba aqvs yvelas, maT Soris: kreditors, movales, mesakuTres. # 7-88. erTma Zmam meoresTan, jer kidev mamis sicocxleSi dado im qonebis nasyi-dobis xelSekruleba, romelsac memkvidreobiT miiRebda mamis gardacvalebis Semdeg. baTilia Tu ara es xelSekruleba? a. diax radgan memkvidreebs samkvidro miRebuli ara aqvT. b. ara, radgan xelSekruleba daido momavali kanoniT memkvidreTa Soris. g. ara radgan igi daido pirveli rigis memkvidreebs Soris. d. diax radgan ar miuRiaT mamis Tanxmoba. # 7-89. sasamarTlom, movalis moTxovniT, Seamcira Seusabamod maRali pirgasamtexlo. SeuZlia Tu ara sasamarTlos miiRos aseTi gadawyvetileba? 21

a. pirgasamtexlo mxareTa SeTanxmebiT ganisazRvreba da sasamraTlos misi Semcireba ar SeuZlia. b. saqmis garemoebaTa gaTvaliswinebiT, sasamarTlos SeuZlia Seamciros Seusabamod maRali pirgasamtexlo. g. sasamarTlos pirgasamtexlos Semcireba SeuZlia, mxolod kreditoris TanxmobiT. d. ar SeiZleba pirgasamtexlo Semcirdes im mosazrebiT, rom igi SeiZleba aRematebodes zians. # 7-90. SemkveTma, samuSaos Sesrulebamde, uari Tqva nardobis xelSekrulebaze. menardem moiTxova xelSekrulebaze uaris Tqmamde Sesrulebuli samuSaosa da xelSekrulebis moSliT miyenebuli zianis anazRaureba. aqvs Tu ara menardes aseTi moTxovnis ufleba? a. menardes ara aqvs ufleba moiTxovos Sesrulebuli samuSaosa da zianis anazRaureba. b. menardes SeuZlia moiTxovos, mxolod zianis anazRaureba. g. menardes SeuZlia moiTxovos, Sesrulebuli samuSaosa da zianis anazRaurebac. d. menardes SeuZlia moiTxovos, mxolod Sesrulebuli samuSaos anazRaureba. # 7-91. marwmunebelma rwmunebuls miando nivTis gayidva 1000 larad. rwmunebulma ki es nivTi 1200 larad gayida da marwmunebels 1000 lari gadasca. aqvs Tu ara rwmunebuls zedmetad miRebuli Tanxis TavisTvis datovebis ufleba? a. aqvs, Tu xelSekrulebiT rwmunebulisaTvis gasamrjelos gadaxda gaTvaliswinebuli ar iyo. b. ara aqvs, radgan rwmunebuli valdebulia gadasces marwmunebels yvelaferi, rac SeiZina mindobili moqmedebis SesrulebasTan dakavSirebiT. g. ara aqvs, radgan ar hqonda ufleba nivTi ufro maRal fasSi gaeyida, vidre marwmunebelma daavala. d. aqvs, Tu mindobili moqmedebis Sesrulebam xarjebi gamoiwvia. # 7-92. a-s da bs Soris sesxis xelSekruleba zepirad daido, mowmeTa TandaswrebiT. imis gamo, rom msesxebelma sesxis arseboba uaryo, gamsesxebelma sarCeli Seitana sasamarTloSi, magram sasamarTlom mowmeTa Cvenebis garda, sxva mtkicebulebaTa ararsebobis gamo, sarCeli ar daakmayofila. SeiZleba Tu ara sesxis xelSekrulebis arseboba dadgindes, mxolod mowmeTa CvenebebiT? a. SeiZleba, Tu sesxis Tanxa 50 larze naklebia. b. ar SeiZleba, radgan sesxis xelSekrulebis namdviloba, ar SeiZleba dadgindes mxolod mowmeTa CvenebiT. g. ar SeiZleba, radgan sesxis xelSekruleba moiTxovs werilobiT formas. d. SeiZleba, Tu orze meti mowmea. # 7-93. gamyidvelma erTi da igive saqoneli ramodenime pirs mihyida, magram nivTi arc erTisaTvis ar gadaucia. vis unda mieces upiratesoba? a. vinc met fass ixdis. b. visac ufro sWirdeba nayidi saqoneli. g. vinc am saqonels iyenebs piradi saWiroebisaTvis. d. visTanac xelSekruleba ufro adre daido. # 7-94. bes mimRebis braleuli moqmedebiT valdebuleba ar Sesrulda, ris gamoc bes mimcemma moiTxova, bes ormagad dabruneba da zianis anazRaureba. aqvs Tu ara bes mimcems, bes ormagad dabrunebasTan erTad, zianis anazRaurebis moTxovnis uflebac? a. ara radgan be CaiTvleba zianis anazRaurebis angariSSi. b. diax, radgan bes ormagad dabrunebasTan erTad, bes mimcems SeuZlia moiTxovos zianis anazRaurebac. g. ara radgan besTan dakavSirebiT urTierTobaSi, zianis anazRaurebis moTxovna ar warmoiSoba. d. mxolod maSin aqvs, Tu aseTi moTxovnis SesaZlebloba xelSekrulebiT aris gaTvaliswinebuli. 22

# 7-95. n-ma Tavisi nivTi xuTi wlis vadiT miaqirava m-s. qiravnobis dadebidan ori wlis Semdeg, gamqiravebelma nivTi gayida. aqvs Tu ara gamqiravebels, gaqiravebuli nivTis gayidvis ufleba? a. gamqiravebels ara aqvs gaqiravebuli nivTis gayidvis ufleba. b. aqvs, ris Semdegac nivTis myidveli ikavebs gamqiraveblis adgils. g. aqvs, Tu myidveli Tanaxmaa gaagrZelos qiravnobis xelSekruleba. d. aqvs mxolod damqiraveblis TanxmobiT.

xelSekrulebis

# 7-96. supermarketis mesakuTrem gamyidvelad daiqirava metreveli, romelic momxmarebelze yoveldRiurad yidida saqonels. iTvleba Tu ara metreveli gasayidi nivTebis mflobelad? a. diax, radgan maRaziis gamyidveli axorcielebs nivTebze faqtobriv batonobas. b. ara, radgan mflobelad ar iTvleba is piri, romelic Tumca axorcielebs faqtobriv batonobas nivTze, magram sxva piris sasargeblod. g. ki, radgan igi nivTebis pirdapiri mflobelia. d. ara,igi arakeTilsindisieri mflobelia. # 7-97. mamam, romelic Sps vitos damfuZnebeli iyo, Tavis 16 wlis Svils miando mmarTvelis funqcia. uflebamosili iyo Tu ara Svili, damoukideblad gaZRoloda sawarmos marTvas? a. ara, vinaidan ar iyo sruli qmedunariani. b. ara, vinaidan mSobeli iyo sawarmos damfuZnebeli da ara igi. g. uflebamosili iyo, mxolod mSobelTan erTad. d. uflebamosili iyo damoukideblad gaZRoloda sawarmos marTvas, kanonieri warmomadgenlis TanxmobiT, meurveobisa da mzrunvelobis organosTan SeTanxmebiT. # 7-98. Sps-s partniorma Tavisi wili, direqtoris TanxmobiT, aCuqa megobars. Cuqebis xelSekruleba werilobiT gaformda da dadasturda Sps-s beWdiT. kanonieria Tu ara partnioris aseTi moqmedeba? a. ara, radgan partniors wilis Cuqebis xelSekruleba notariulad unda daedasturebina. b. diax, radgan mas hqonda direqtoris Tanxmoba. g. diax, radgan xelSekruleba wilis Cuqebis Sesaxeb, iTvaliswinebs werilobiT formasa da sazogadoebis beWdiT dadasturebas. d. ara, radgan partniors ara aqvs wilis gaCuqebis ufleba. # 7-99. arakomerciuli iuridiuli piris registracias axorcielebs: a. raionuli sasamarTlo. b. sajaro reestris erovnuli saagento. g. iusticiis sabWo. d. sagadasaxdo organo. # 7-100. arakomerciuli iuridiuli piris registraciis Sesaxeb sagadasaxado gadawyvetileba unda miiRos, gancxadebis Setanis dRidan: a. aT dReSi. b.erT TveSi. g.arakomerciuli iuridiuli piris registraciis ufleba sagadasaxado organos ar aqvs. d. or TveSi. organom

# 7-101. ra momentidan dadgeba samkvidros miRebis an masze uaris Tqmis samarTlebrivi Sedegebi? a.samkvidros miRebis momentidan. b.samkvidros gaxsnis momentidan. g. samkvidros miRebis uaris Tqmis momentidan.

23

d.sanotaro organoSi samkvidros miRebis an samkvidros miRebaze uaris Tqmis Sesaxeb gancxadebis Setanis momentidan. # 7-102. SeiZleba Tu ara fizikuri piris saxelis Secvla? a. ar SeiZleba. b. moqmedi samoqalaqo kanonmdebloba ar iTvaliswinebs saxelis Secvlas. g. saxelis Secvla dasaSvebia. amisaTvis saWiroa piris dasabuTebuli gancxadeba saxelis Secvlis Sesaxeb, romelic, dadgenili wesiT, unda ganixilos saTanado organom. d. samoqalaqo kodeqsis me-17 muxli krZalavs saxelis Secvlas. # 7-103. rogoria xelSekrulebidan gasvlis Sedegad warmoSobili valdebulebebis Sesrulebis wesi? a. am wess mxareebi gansazRvraven. b. xelSekrulebidan warmoSobili valdebulebebi mxareebma erTdroulad unda Seasrulon. g. jer kreditori asrulebs Tavis valdebulebas, Semdeg ki movale. d. jer movale asrulebs Tavis valdebulebas, xolo Semdeg kreditori. # 7-104. nasyidobis xelSekrulebiT, gamyidvelma myidvels gadasca miwis nakveTi da masze arsebuli uZravi qoneba. myidvelma, gamyidvelisagan moiTxova xelSekrulebis gaformebis, sakuTrebis uflebis gadacemis sanotaro damowmebis, sajaro reestrSi registraciisa da amisaTvis aucilebeli sabuTebis wardgenis xarjebi. gamyidvelma uari ganucxada. raionulma sasamarTlom daakmayofila myidvelis sasarCelo gancxadebis moTxovna da gamyidvels gadawyvetilebiT daekisra aRniSnuli xarjebis gadaxda. kanonieria, Tu ara sasmarTlos gadawyvetileba? a. kanonieria, radganac aRniSnuli xarjebi gamyidvelma unda gadaixados. b. ukanonoa, radgan miwis nakveTisa da sxva uZravi nivTis myidvels ekisreba, nasyidobis xelSekrulebis gaformebis, sakuTrebis uflebis gadacemis sanotaro damowmebis, sajaro reestrSi registraciisa da amisTvis aucilebeli sabuTebis wardgenis xarjebi. g. moqmedi samoqalaqo kodeqsi, aRniSnul urTierTobas ar awesrigebs. amitom mosamarTlem, kanonis analogiis gamoyenebiT, swori gadawyvetileba gamoitana. d. aRniSnuli dava sasamarTlos gansjadi ar aris. # 7-105. Cuqebis xelSekruleba: a. ar SeiZleba gauqmdes, radganac dasaCuqrebuli naCuqaris mesakuTrea. b. SeiZleba gauqmdes, Tu dasaCuqrebuli mZime Seuracyofas miayenebs, an did umadurobas gamoiCens mCuqeblis, an misi axlo naTesavis mimarT. g. zogadi samarTlianobis principidan gamomdinare, mCuqebels ufleba ara aqvs gaauqmos Cuqebis xelSekruleba da gaCuqebuli nivTis dabruneba moiTxovos. d. moqmedi kanonmdebloba Cuqebis xelSekrulebis gauqmebas ar iTvaliswinebs. # 7-106. nikolaZem mTeli Tavisi qoneba Tanabr wilad uanderZa Svilebs _ iraklisa da naTias, Tanac iraklis daavala biZis _ vaxtangis sasargeblod 2000 laris gadaxda. vaxtangma uari ganacxada Tanxis miRebaze. vin miiRebs am Tanxas? a.vaxtangis memkvidreebi. b.irakli, visac daekisra saanderZo danakisris Sesruleba. g.naTia, rogorc pirveli rigis memkvidre. .d. naTia da irakli, rogorc anderZismieri memkvidreebi Tanabar wilad. # 7-107. arasrulwlovani, miyenebuli zaralisTvis, pasuxismgebelia samoqalaqo samarTlebriv urTierTobebSi: a. Svidi wlis asakidan. b. aTi wlidan. g. Teqvsmeti wlidan. d. ToTxmeti wlidan.

24

# 7-108. moqalaqe i ivaniZis gardacvalebis Semdeg mas darCa meuRle da srulwlovani, magram SezRudul qmedunariani Svili _ akaki. akakim mamis gardacvalebidan erT TveSi sanotaro organoSi Seitana gancxadeba samkvidros miRebaze uaris Tqmis Sesaxeb. SeuZlia Tu ara SezRudul qmedunarian pirs uari ganacxados samkvidros miRebaze? a.SezRudul qmedunarian pirs samkvidros miRebaze uaris Tqma SeuZlia kanonieri warmomadgenlis TanxmobiT. b.Tu memkvidre SezRudul qmedunarianobis mqone piria, uari samkvidros miRebaze daiSveba sasamarTlos nebarTviT. g.Tu memkvidre SezRudul qmedunarianobis mqone piria, uari samkvidros miRebaze daiSveba meurveobisa da mzrunvelobis organos nebarTviT. d. SezRudul qmedunarianobis mqone pirs ara aqvs samkvidros miRebaze uaris Tqmis ufleba. # 7-109. qmari sasarCelo gancxadebiT sasamarTloSi iTxovs ganqorwinebas. colma Seitana sasamarTloSi Sesagebeli da cnoba orsulobis Sesaxeb da iTxovs uari eTqvas mosarCeles ganqorwinebaze im motiviT, rom igi orsulad aris. mosamarTlem gamoitana gadawyvetileba ganqorwinebis Sesaxeb. kanonieria, Tu ara mosamarTlis gadawyvetileba? a. kanonieria, radganac samoqalaqo kodqsis 1122-e muxlis g punqti iTvaliswinebs ganqorwinebas. b. kanonieria, radganac meuRleebis qonebis gayofis sakiTxi, mesame pirebs ar exeba. g. ukanonoa, radgan colis orsulobis dros, qmars ufleba ara aqvs colis Tanxmobis gareSe, aRZras saqme ganqorwinebaze. d. kanoni gmobs orsuli qalis mitovebas. # 7-110. ganqorwinebul meuRleTa TanasakuTrebis moTxovnebisaTvis, dadgenilia xandazmulobis: a. erTwliani vada. b. eqvswliani vada. g. aTwliani vada. d. samwliani vada. qonebis gayofis Sesaxeb

# 7-111. Sromisuunaro meuRle, romelsac daxmareba sWirdeba meuRlisagan, sarCos miRebis uflebas inarCunebs ganqorwinebis Semdeg: a. sami wlis ganmavlobaSi. b. Tu igi Sromisuunaro gaxda ganqorwinebamde, an erTi wlis ganmavlobaSi ganqorwinebis dRidan. g. ori wlis ganmavlobaSi. d. ganqorwinebis Semdeg meuRleTa ufleba-movaleobebi wydeba. # 7-112. mamis gardacvalebis SemTxvevaSi, bavSvi daqorwinebul mSoblebisagan warmoSobilad CaiTvleba, Tu igi daibadeba mamis gardacvalebidan ara ugvianes: a. cxra Tvisa. b. Svidi Tvisa. g. aTi Tvisa. d. rva Tvisa. # 7-113. mSoblis uflebaCamorTmeul pirs, Svilis naxvis uflebas aZlevs, Tu is cud gavlenas ar moaxdens bavSvze: a. sasamarTlo. b. meore mSobeli. g. meurveobisa da mzrunvelobis organo. d. samoqalaqo kodeqsis saTanado muxli, uflebas ar aZlevs naxos Svili. # 7-114.

25

arasrulwlovani, an srulwlovani Sromisuunaro SvilebisaTvis gadasaxdeli alimentis odenoba ganisazRvreba: a. mSoblis xelfasis 25%-iT. b. mSoblis xelfasis 20%-iT. g. mSoblebis urTierTSeTanxmebiT. davis SemTxvevaSi, sasamarTlo gansazRvravs. d. dRevandel pirobebSi alimentis odenobis gansazRvra SeuZlebelia. # 7-115. Svilad ayvanis Sesaxeb, gadawyvetilebas mSvileblis gancxadebiT, iRebs: a. meurveobisa da mzrunvrlobis organo. b. sasamarTlo. g. mSoblebi. d. mmarTvelobis adgilobrivi organo. # 7-116. qorwinebis gareSe dabadebuli bavSvis Svilad ayvanisas, aucilebelia: a. dedis werilobiTi Tanxmoba. b. mamis werilobiTi Tanxmoba. g. orive mSoblis werilobiTi Tanxmoba. d. arc erTi mSoblis werilobiTi Tanxmoba ar aris aucilebeli. # 7-117. sarCeli, anderZis baTilobis Sesaxeb, samkvidros gaxsnis dRidan wardgenili unda iqnes: a. erTi wlis ganmavlobaSi. b. ori wlis ganmavlobaSi. g. eqvsi Tvis Semdeg. d. eqvs Tvemde.

# 7-118. mamkvidrebeli q. TbilisSi cxovrobda. masTan erTad cxovrobda misi Zma. mamkvidrebeli xandaxan samsaxurebrivi mdgomareobis gamo imyofeboda q. gorSi da rCeboda Tavis meore ZmasTan, romelTanac hqonda Tavisi qonebis nawili. mamkvidrebelis gardacvalebis Semdeg samkvidros gaxsnis adgilad CaiTvleba: a. q. gori. b. q. Tbilisi. g. q. Tbilisi da q. gori. d. arcerTi. # 7-119. samkvidro miRebul unda iqnes, samkvidros gaxsnis dRidan: a. sami Tvis ganmavlobaSi. b. eqvsi Tvis ganmavlobaSi. g. erTi wlis ganmavlobaSi. d. xuTi Tvis ganmavlobaSi. # 7-120. samoqalaqo kodeqsiT gaTvaliswinebul, sajaro samarTlis iuridiul pirebad iTvlebian: a. saxazino sawarmo. b. fondi. g. TviTmmarTvelobebi. d. komandituri sazogadoeba. # 7-121. moqalaqe nadibaiZem, sarCeli Seitana sasamarTloSi, qorwinebis baTilad cnobis moTxovniT, magram sasamarTlos mier gadawyvetilebis gamotanamde, gardaicvala. sasamarTlom ganixila sarCeli da daakmayofila nadibaiZis moTxovna, qorwinebis baTilad cnobis Sesaxeb. dakargavs Tu ara memkvidreobis uflebas, nadibaiZis cocxlad darCenili meuRle gardacvlili meuRlis qonebaze? 26

a. ara, radgan sasamarTlos ufleba ar hqonda, meuRlis gardacvalebis Semdeg, ganexila sarCeli qorwinebis baTilad cnobis Sesaxeb. b. diax, radgan gardacvlil meuRles ar dautovebia anderZi. g. ara, radgan meuRlis gardacvalebis momentSi, qorwineba gabaTilebuli ar iyo. d. diax, cocxlad darCenili meuRle dakargavs memkvidreobis uflebas. # 7-122. moqalaqe vaCnaZem, sasamarTloSi Seitana gancxadeba, moqalaqe darsmeliZis ugzoukvlod dakargulad aRiarebis Sesaxeb, sadac miuTiTa, rom darsmeliZe, sami wlis manZilze ar gamoCenila Tavis sacxovrebel adgilze da misi adgilsamyofeli ucnobia. mosamarTlem gamoarkvia, rom darsmeliZe ara sami, aramed ori welia, rac ar gamoCenila Tavis sacxovrebel adgilze da misi adgilsamyofeli marTlac ucnobia. aris Tu ara sakmarisi safuZveli mosamarTlis mier gamorkveuli faqtebi, piris ugzoukvlod dakargulad aRiarebisTvis? a.ara, radgan pirovneba, mxolod maSin SeiZleba iqnes aRiarebuli ugzo-ukvlod dakargulad, Tu misi adgilsamyofeli ucnobia da sami wlis manZilze ar gamoCenila Tavis sacxovrebel adgilze. b.diax, radganac misi adgilsamyofeli ucnobia. g.ara, radganac sasamarTlosTvis cnobili ar aris sxva iseTi garemoeba, romliTac savaraudo iqneboda darsmeliZis daRupva. d. diax, radgan darsmeliZis adgilsamyofeli ucnobia da igi ori wlis manZilze ar gamoCenila Tavis sacxovrebel adgilze. # 7-123. nemsaZem, mis sakuTrebaSi arsebuli miwis nakveTi, 20 wlis vadiT, uzufruqtiT gadasca sayvareliZes, ris Sesaxebac mxareebma, saTanado wesis dacviT, gaaformes xelSekruleba. xelSekrulebis gaformebidan xuTi wlis Semdeg, uzufruqtuarma sayvareliZem, nemsaZis Tanxmobis gareSe, miwis nakveTi ijariT gadasca diRmelaSvils. hqonda Tu ara ufleba uzufruqtuars, mesakuTris Tanxmobis gareSe, ijariT gaeca miwis nakveTi? a. diax, uzufruqtiT qonebis gadacemis SemTxvevaSi, uzufruqtuars ufleba aqvs, mesakuTris Tanxmobis gareSe, gaaqiravios, an ijariT gasces qoneba. b. ara, mesakuTris Tanxmobis gareSe, uzufruqtuars ufleba ara aqvs ijariT gasces qoneba. g. diax, Tu xelSekrulkebis dadebidan gasulia, sul mcire, xuTi weli mainc. d. ara, radgan xelSekrulebis dadebidan aTi wlis ganmavlobaSi, uzufruqtuars ufleba ara aqvs ijariT gasces qoneba. # 7-124. 1999 wels, cercvaZem, bankisgan aRebuli sesxis uzrunvelsayofad, daagirava sakuTari avtomobili BMV535. bankma, Tavis mxriv, moTxovnis ufleba dauTmo S.p.s. also-jorjias, mis winaSe arsebuli davalianebis sanacvlod. gadava Tu ara S.p.s. also-jorjiaze giravnobis ufleba? a.ara, radgan moTxovnis uflebis daTmoba, ar iwvevs giravnobis uflebis gadasvlasac mesame pirebze. b.diax, giravnobis ufleba gadava, radgan am droisaTvis ZalaSi ar iyo Sesuli axali samoqalaqo kodeqsi. g.ar gadava, radgan moTxovnis uflebis sxva pirisaTvis gadacema, iwvevs giravnobis gauqmebas. d. gadava, radgan sxva pirisaTvis moTxovnis gadacemiT, am pirze gadadis giravnobis uflebac. # 7-125. goguaZem, miwis nakveTis damuSavebis dros, romelic ijariT gasca S.p.s. mamulma, ipova ganZi. S.p.s. mamulma, sarCeli Seitana sasamarTloSi da moiTxova napovni ganZis misTvis gadacema im motiviT, rom igi mis sakuTrebaSi arsebul nakveTSi iqna napovni. sasamarTlom daakmayofila S.p.s. mamulis sarCeli da goguaZes daakisra ganZis mosarCelesTvis gadacema. kanonieria Tu ara sasamarTlos gadawyvetileba? a.diax, radganac ganZze sakuTreba gadadis im mesakuTreze, romlis sakuTrebaSi arsebul nakveTSic iqna ganZi napovni. 27

b.ara, radganac ganZze sakuTreba sanaxevrod gadadis aRmomCenze da im mesakuTreze, romlis nakveTSic iqna ganZi napovni. g.ara, radgan ganZze sakuTrebis ufleba gadadis mxolod aRmomCenze. d. diax, radganac goguaZes sasamarTlo sxdomaze ar warmoudgenia Segebebuli sarCeli, Semxvedri moTxovniT. # 7-126. moqalaqe arCvaZem da moqalaqe deviZem dades werilobiTi xelSekruleba maszed, rom arCvaZis bebiis gardacvalebis SemTxvevaSi, deviZes qiriT gadaecemoda arCvaZis bebiis sacxovrebeli bina, romelic arCvaZes anderZiT unda mieRo. bebiis gardacvalebis Semdeg aRmoCnda, rom bina anderZiT arCvaZis biZaSvils gadaeca. aqvs Tu ara deviZes ufleba, mosTxovos arCvaZes nakisri valdebulebis Sesruleba? a.diax, radganac maT Soris gaformebuli iyo werilobiTi xelSekruleba. b.ara, radganac xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli bina, arCvaZis sakuTrebaSi ar gadasula. g.diax, radgan piris sicocxleSi, mis samkvidroze SeiZleba garigebis dadeba. d. ara, radgan piris sicocxleSi, misi samkvidros Taobaze, sxva pirebis mier dadebuli garigeba baTilia. # 7-127. moqalaqe deviZem gardacvalebamde datova anderZi, romliTac Tavisi qonebis naxevari uanderZa SviliSvils, xolo meore naxevari - S.p.s. kavkasia-s. deviZis SviliSvilma sarCeli Seitana sasamarTloSi da moiTxova anderZis baTiloba, im motiviT, rom kanonis Tanaxmad, memkvidreebi SeiZleba iyvnen mxolod fizikuri pirebi anderZiT memkvidreobisas, amdenad garigeba ewinaaRm-degeba kanoniT dadgenil wessa da akrZalvebs da igi baTilia. unda dakmayofildes Tu ara mosarCelis moTxovna? a.ara, radgan anderZiT memkvidreobisas memkvidreebi SeiZleba iyvnen, rogorc fizikuri ise iuridiuli pirebi. b.diax, radganac anderZiT memkvidreobisas, memkvidre SeiZleba iyos mxolod fizikuri piri. g.diax, radganac anderZiT memkvidreobisas, memkvidre SeiZleba iyos fizikuri piri, an mxolod arasamewarmeo iuridiuli piri, fondi, an kavSiri. d. ara, radgan mamkvidrebelma, mxolod qonebis naxevari uanderZa iuridiul pirs. # 7-128. moqalaqe vasaZem, orsuli colis TanxmobiT, sasamarTloSi Seitana sarCeli ganqorwinebaze. sasamarTlom ganCinebiT uTxra uari vasaZes sarCelis miRebaze im motiviT, rom meuRles ara aqvs ufleba moiTxovos ganqorwineba, colis orsulobis dros da bavSvis dabadebidan erTi wlis ganmavlobaSi. kanonieria Tu ara sasamarTlos moqmedeba? a.ara, sasamarTlos unda mieRo sarCeli ganqorwinebis Sesaxeb, radganac igi Setanili iyo colis TanxmobiT. b.diax, radganac colis orsulobis periodSi da bavSvis dabadebidan erTi wlis ganmavlobaSi, meuRles ar aqvs ufleba moiTxovos ganqorwineba. g.diax, radganac meuRlis Tanxmobis SemTxvevaSi, ganqorwinebas axorcielebs ara sasamarTlo, aramed iusticiis saministros samoqalaqo reestris saagentos teritoriuli samsaxuri. d. ara, radgan sasamarTlos unda mieRo sarCeli da gadaegzavna iusticiis saministros samoqalaqo reestris saagentos teritoriul samsaxurSi. # 7-129. sasamarTlom, dainteresebuli mxaris mier Setanili gancxadebis safuZvelze, moqalaqe alaviZe aRiara ugzo-ukvlod dakargulad. alaviZis ugzo-ukvlod dakargulad aRiarebidan erTi wlis Semdeg, alaviZis meuRlis advokatma sarCeli Seitana sasamarTloSi, ganqor-winebis Taobaze. procesualurad sworia Tu ara advokatis moqmedeba? a.ara, radgan piris ugzo-ukvlod dakargulad aRiarebidan ori wlis ganmavlobaSi, ganqorwineba dauSvebelia. b.diax, radganac ganqorwinebas pirTan, romelic gamocxadebulia ugzo-ukvlod dakargulad, axorcielebs mxolod sasamarTlo. g.ara, radgan ganqorwinebas pirTan, romelic aRiarebulia ugzo-ukvlod dakargulad, axorcielebs iusticiis saministros samoqalaqo reestris saagentos teritoriuli samsaxuri. d. diax, radganac piris ugzo-ukvlod dakargulad aRiarebidan gasulia erTi weli.

28

# 7-130. moqalaqe arCvaZem, 1991 wels, bank piramidaSi Seitana 5 000 aSS dolari. sami Tvis Semdeg, rodesac arCvaZem Tanxis gamotana daapira, bankis xelmZRvanelobam uari ganacxada im motiviT, rom organizacia mZime finansur kriziss ganicdis. arCvaZem, 2002 wels, sarCeli Seitana sasamarTloSi da moiTxova bank piramidisagan saprocento anabarze Setanili Tanxis dabruneba, daricxuli procentebis CaTvliT. unda dakmayofildes Tu ara mosarCelis moTxovna? a.moTxovna ar unda dakmayofildes, radgan gaSvebulia saxelSekrulebo urTierTobidan warmoSobili davebis gasaCivrebis samwliani xandazmulobis vada. b.moTxovna unda dakmayofildes, radgan xandazmulobis vada saerTod ar vrceldeba meanabreTa moTxovnebze. g.moTxovna ar unda dakmayofildes, radgan gaSvebulia xandazmulobis saerTo 10 wliani vada. d. moTxovna unda dakmayofildes, radgan meanabreTa moTxovnebze vrceldeba xandazmulobis specialuri, 20 wliani vada. # 7-131. beriZem samidRemSio rCenis xelSekruleba gaaforma anTiZesTan uZravi qonebis gadacemiT, rac mxareebma daamowmes sanotaro wesiT. xelSekrulebis gaformebidan sami wlis Semdeg, finansuri krizisis gamo, marCenalma anTiZem, bankSi ipoTekiT datvirTa misTvis gadacemuli uZravi qoneba, miuxedavad imisa, rom sarCeni amis winaaRmdegi iyo. kanonieria Tu ara marCenalis moqmedeba? a.ara, radgan marCenals, sarCenis werilobiTi Tanxmobis gareSe, ufleba ar qonda ipoTekiT daetvirTa uZravi qoneba. b.diax, radgan marCenals sruli ufleba aqvs ipoTekiT datvirTos gadacemuli qoneba. g.ara, radgan samidRemCio rCenis xelSekrulebis dadebidan eqvsi wlis ganmavlobaSi, marCenals ufleba ara aqvs gaasxvisos, an ipoTeqiT datvirTos qoneba. d. diax, radganac marCenals, finansuri mdgomareobis gauaresebis gamo, ufleba aqvs daagiravos, an uflebrivad datvirTos gadacemuli qoneba. # 7-132. Sps "inter investma" bankisagan aiRo krediti, ris sanacvlodac, bankis sasargeblod, ipoTekiT datvirTa uZravi qoneba. bankma, Tavis mxriv, ipoTeka da mis safuZvlad arsebuli moTxovna gadasca ss ,,TuTaSens, mis winaSe arsebuli davalianebis sanacvlod, razec mxareebma gaaformes werilobiTi xelSekruleba da daamowmes notariuli wesiT. sanotaro wesiT damowmebuli sabuTi ipoTekis dadgenis Sesaxeb gadaeca axal kreditors. gadava Tu ara ipoTekis ufleba avtomaturad ss "TuTaSenze"? a. diax, radgan ipoTekis uflebis gadasvlisTvis sakmarisia notariulad damowmebuli xelSekruleba. b. ara, radgan ipoTekis uflebis gadasvlisTvis, savaldebuloa samewarmeo reestrSi cvlilebebis registracia. g. diax, radganac sxva pirisaTvis moTxovnis gadacemiT, am pirze gadadis ipoTekis uflebac. d. ara, radgan ipoTekis ufleba ss. "TuTaSenze" gadava mas Semdeg, rac es ukanaskneli sajaro reestrSi registrirebuli iqneba, rogorc axali kreditori. # 7-133. saluqvaZe, seirnobis dros, dakbina miqelaZis ZaRlma, ris Sedegadac igi iZulebuli Seiqmna Caetarebina cofis sawinaaRmdego acrebi. miqelaZis winaaRmdeg saluqvaZem sarCeli Seitana raionul sasamarTloSi da moiTxova miyenebuli zianis anazRaureba. sasamarTlos mTavar sxdomaze gamocxadda miqelaZe da ganmarta, rom ZaRli ukve erTi welia dakargulia da aqedan gamomdinare igi valdebuli ar aris aanazRauros ziani. unda dakmayofildes Tu ara mosarCelis moTxovna? a.ara, radgan cxovelis mflobeli im SemTxvevaSi aanazRaurebs zians, Tu cxovelma, misi meTvalyureobis qveS dakbina mesame piri. b.diax, radgan cxovelis d