ახალი პრეზენტაცია

36

description

 

Transcript of ახალი პრეზენტაცია

Page 1: ახალი პრეზენტაცია
Page 2: ახალი პრეზენტაცია

გაკვეთილის გაკვეთილის თემა:თემა:

Page 3: ახალი პრეზენტაცია
Page 4: ახალი პრეზენტაცია
Page 5: ახალი პრეზენტაცია

მშობლიური ენამშობლიური ენა––ბუნებბუნებისმცოდნეობაისმცოდნეობა

Page 6: ახალი პრეზენტაცია
Page 7: ახალი პრეზენტაცია

მოსწავლე ისმენს ლიტერატურულ ტექსტებს, გაიგებს და გადმოსცემს მათ შინაარსს ზეპირად ან ტექსტის სახით. მოსწავლე გამოიყენებს კითხვის ზოგიერთ სტრატეგიას. ამოიცნობს მარტივი ტექსტის არსებით ენობრივ –გრამატიკულ ნიშნებს. ბუნება.ბუნება.

გამოიკვლევს ბუნებრივი მოვლენების მრავალფეროვნებას. განმარტავს გარემოს მნიშვნელობას ცოცხალი ორგანიზმებისთვის. გააცნობიერებს ღრუბლების ატმოსფერული ნალექების წარმოქმნის პროცესს და მათ აუცილებლობას.

• .მშობლიური ენა .მშობლიური ენა

Page 8: ახალი პრეზენტაცია

ეროვნული სასწავლო ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული გეგმით განსაზღვრული

მისაღწევი მისაღწევი შედეგი/ინდიკატორებიშედეგი/ინდიკატორები

Page 9: ახალი პრეზენტაცია

ქართული lll. 2 • მოსწავლე ისმენს ლიტერატურულ ტექსტებს, იგებს და გადმოსცემს მათ შინაარსს. • აღწერს და ახასიათებს საგნებსა და პერსონაჟებს თვალსაჩინო ნიშნების მიხედვით.

ქართული lll.4• მოსწავლე დამოუკიდებლად კითხულობს და იგებს სხვადასხვა სახის ტექსტს მისთვის ნაცნობ თემებზე. • კითხულობს მცირე ზომის მოთხრობებს, იგავ-არაკებს, საბავშვო ლექსებს, მიზნობრივ ტექსტებს. • ამოიცნობს და ასახელებს წაკითხული ტექსტის თემას. • აკავშირებს სათაურს ტექსტის შინაარსთან.

ქართული lll. 7 • მოსწავლე იყენებს კითხვის ზოგიერთ სტრატეგიას.

• კონტექსტის გათვალისწინებით ხსნის უცნობ სიტყვებს.

Page 10: ახალი პრეზენტაცია

ქართული lll. 8• მოსწავლე ამოიცნობს მარტივი ტექსტის არსებით ენობრივ გრამატიკულ ნიშნებს. • ადარებს და კითხვის დასმის საშუალებით აჯგუფებს სიტყვებს (რა? ვინ?)

ქართული lll. 9• მოსწავლე წერს და შესაბამისად აფორმებს სხვადასხვა სახის მარტივ მიზნობრივ ტექსტს. • შესაფერისი ლექსიკის გამოყენებით ადგენს მარტივ დარგობრივ ტექსტებს (კლიმატური პირობების აღწერა).

Page 11: ახალი პრეზენტაცია

ბუნება lll.9 • მოსწავლე აღწერს ზოგიერთ გეოგრაფიულ ობიექტს. • აღწერს გეოგრაფიულ ობიექტებს. მათ შემადგენელ ნაწილებსა და მახასიათებლებს.

ბუნება lll. 2• მოსწავლე განმარტავს გარემოს მნიშვნელობას ცოცხალი ორგანიზმებისთვის. • აგროვებს ინფორმაციას და მოჰყავს ორგანიზმების გარემოზე დამოკიდებულების მაგალითები (წყალი, ნიადაგი, ჰაერი).ბუნება lll.10• მოსწავლე იკვლევს ბუნებრივი მოვლენების მრავალფეროვნებას. • ახასიათებს მისთვის ნაცნობ ბუნებრივ მოვლენებს და აღწერს მათ თავისებურებებს.

Page 12: ახალი პრეზენტაცია

თანმიმდევრობა(აქტივობა და დრო)

Page 13: ახალი პრეზენტაცია

1.აქტივობა 1.აქტივობამოთელვა (5 წთ),,ჩვენი განწყობილება”ბავშვებს ეძლევათ დავალება:– დადექით იმ სურათთან როგორი განწყობილებაც გაქვთ.ბავშვები მიდიან და დგებიან ან მზესთან ან ღრუბელთან. შემდეგ მასწავლებელი სვამს შემდეგ კითხვებს

– რატომ აირჩიეთ ის სურათი?–რატომ გაქვთ ასეთი განწყობა?

Page 14: ახალი პრეზენტაცია

აქტივობა 2.ჯგუფური მუშაობა (5 წთ)განვლილი მასალის ათვისების შემოწმების მიზნით ტარდება ტესტირება ჯგუფების მიხედვით. ,,გამოცადეთ თქვენი თავი”.I ჯგუფი:1. რას ვერ შეელია მამა და რატომ? 2. ამ ზღაპრის მიხედვით ყველაზე დიდი სიმდიდრე არის: ა) ცოდნა; ბ) ოქროვერცხლი; გ) მიწა.3. როგორია მიწა? 4. პირველი კითხვის პასუხიდან ამოიწერეთ არს. სახ.ები და დააჯგუფეთ ვინ? – რა?-

Page 15: ახალი პრეზენტაცია

II ჯგუფი:1.რის შესახებ არის ზღაპარში ნათქვამი ,,პირველი მარჩენალი და მასაზრდოებელია თუ ხელს გაანძრევ არ გიღალატებს?’’ა) ვენახის; ბ)მიწის; გ)ფულის.2.შვილების რა თვისებებს ვეცნობით ამ ზღაპარში?3.მოცემულ სიტყვებს შეურჩიეთ შინაარსით მსგავსი სიტყვები:სიმდიდრე- მიწის ჩიჩქნა-მოხუცდა- ჭირნახული-

Page 16: ახალი პრეზენტაცია

III ჯგუფი1. ?შინიდან წასულ ძმებს რა ბედი ეწიათ2. ?რისი ცრემლები იყო მამის ცრემლები3. მოხუცის რა თვისებები ჩანს ამ

?ნაწარმოებში) ; ) ) ა სიხარულის ბ სინანულის გ ორივეს

.ერთად4. მე-3 კითხვის პასუხიდან ამოიწერეთ არსებითი სახელები: ვინ ჯგუფი -რა ჯგუფი -

პრეზენტაცია (5 წთ)პრეზენტაცია (5 წთ)

Page 17: ახალი პრეზენტაცია

აქტივობა 3. ( 2 წთ)აქტივობა 3. ( 2 წთ)მუშაობა მთელ კლასთან. – თქვენი აზრით, რატომ იქცნენ ძმები მათხოვრებად?– დარჩებოდნენ მამასთან თუ ისევ წავიდოდნენ შვილები? – გავიხსენოთ შესწავლილი მასალიდან ქართული ხალხური ზღაპარი ,,ძმები’’. შევადაროთ ერთმანეთს ძმები. როგორები იყვნენ ის ძმები და როგორები არიან ესენი?

Page 18: ახალი პრეზენტაცია

აქტივობა 4- (3წთ) აქტივობა 4- (3წთ) მოგზაურობა დახუჭული თვალებით .მასწავლებელი მოსწავლეებს დაახუჭიებს თვალებს და აძლევს დავალებას იმოგზაურონ მათი სურვილით, სადაც გაუხარდებათ. 1 წთ-ის შემდეგ კი ეკითხება:– გადმოეცით თქვენი შთაბეჭდილებები. დედამიწის რომელი გეოგრაფიული ობიექტი დაათვალიერეთ?– რით მიიქციეს თქვენი ყურადღება?

Page 19: ახალი პრეზენტაცია

აქტივობა 5 - (2წთ) აქტივობა 5 - (2წთ) მუშაობა მთელ კლასთან. მუშაობა მთელ კლასთან. –– კარგი მოსავლისათვის რა არის კარგი მოსავლისათვის რა არის აუცილებელი?აუცილებელი?–– გაიხსენეთ რა იცით წვიმის შესახებ? გაიხსენეთ რა იცით წვიმის შესახებ? –– როგორ ჩნდება წვიმა ?როგორ ჩნდება წვიმა ?

პროექტორით წვიმის, ღრუბლების პროექტორით წვიმის, ღრუბლების სურათების ჩვენებასურათების ჩვენება

Page 20: ახალი პრეზენტაცია
Page 21: ახალი პრეზენტაცია
Page 22: ახალი პრეზენტაცია
Page 23: ახალი პრეზენტაცია
Page 24: ახალი პრეზენტაცია
Page 25: ახალი პრეზენტაცია

აქტივობა 6. მუშაობა მთელ კლასთან ( 15 წთ.)ტექსტის .ნ.შამანაძის ლექსის _ ,,საუბარი მამასთან’’ კითხვა მთლიანად და ნაწილ_ნაწილ.როლებად გათამაშება.უცხო სიტყვების ახსნა:გუბე–გაიქნა–პურის ხვავი–გარდიქმნა–– როგორ მოძრაობს ამ ლექსის მიხედვით გუბის წყალი?– ბუნების გაკვეთილიდან გავიხსენოთ როგორ ჩნდება ღრუბელი?– გავიხსენოთ შესწავლილი მასალიდან გ. შატბერაშვილი, რ. მარგიანი მოთხრობა ,,ზამთრისპირი’’. სადაც მოცემულია თუ რა მდგომარეობაში არიან მცენარეები ზამთარში?– მ. ლებანიძის ,,რას ფიქრობს მარცვალი თოვლიან ხნულში’’ რა აქვთ საერთო და განმასხვავებელი ამ ნაწარმოებებს? – ინფორმაციის მიწოდება ხორბლის შესახებ. გაღვივებული ხორბლის დათვალიერება და პროექტორით ხორბლის ჯიშების და ხორბლის აღების ჩვენება.

Page 26: ახალი პრეზენტაცია
Page 27: ახალი პრეზენტაცია
Page 28: ახალი პრეზენტაცია
Page 29: ახალი პრეზენტაცია

რა ვიცოდით?

რა გავიგეთ?

რისი გაგება გვაინტერესებს?

წვიმა აუცილებელია მოსავლისთვის. არსებობს 9 სახის წვიმა. წვიმა აგრილებს დედამიწას.

როგორ მოძრაობს გუბის წყალი

თუ არსებობს ისეთი ხორბალი, რომელიც დასავლეთ საქართველოში ითესება და მოჰყავთ კარგი მოსავალი?

აქტივობა 7(5წთ) ჯგუფური მუშაობა . ცხრილის შევსება.

Page 30: ახალი პრეზენტაცია

აქტივობა 8 (3წთ) უკუკავშირი– რა ვისწავლეთ?– რა გავიგეთ?– რის განმეორებას ისურვებდით? – რა მოგეწონათ დღევანდელ გაკვეთილზე? დავალება: ,,საუბარი მამასთან’’ კითხვით. აქტივობის რვეულში არსებითი სახელების ამოწერა.

Page 31: ახალი პრეზენტაცია

შეფასებაშეფასება::

Page 32: ახალი პრეზენტაცია

გაკვეთილის ბოლოს ფასდება თითოეული მოსწავლე ზეპირი , კომენტარებით რაც

. განმავითარებელ შეფასებას წარმოადგენს შეფასების დროს ყურადღება მიექცევა

მოსწავლეთა ჩართულობას გაკვეთილის, , პროცესში ურთიერთთანამშრომლობას

, გამართულ მეტყველებას ხოლო ის, მოსწავლე რომელიც თავს ვერ გამოიჩენს მიეთითება თუ როგორ შეუძლია

.გააუმჯობესოს თავისი მიღწევები

Page 33: ახალი პრეზენტაცია

ტექნიკა და ინსტრუმენტები - ტექნიკა და ინსტრუმენტები -

დიდი ფლიპჩარტი, დაფა, ცარცი, სახელმძღვანელო, პროექტორი.

მიზანშეწონილად მიმაჩნია მსგავსი გაკვეთილი ჩატარდეს კლასში, სადაც 7 კომპიუტერი იქნება. ბავშვები იმუშავებენ წყვილებში და მოიძიებენ ინტერნეტიდან გაკვეთილისათვის საჭირო მასალას, რაც ხელს შეუწყობს სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებას.

Page 34: ახალი პრეზენტაცია

ინფორმაციის წყაროები (ნაბეჭდი, ინფორმაციის წყაროები (ნაბეჭდი, ელექტრონული და სხვა..)ელექტრონული და სხვა..)

ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია XI ტომი, III კლასის ქართული ენისა და ბუნების სახელმძღვანელო.

Page 35: ახალი პრეზენტაცია
Page 36: ახალი პრეზენტაცია