ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ...

71
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 6Κ/2009) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων ενενήντα οκτώ (598) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Τουρισμού, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σε φορείς των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας), Εθνικής Άμυνας (Μετοχικό Ταμείο Στρατού), Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Αρεταίειο Νοσοκομείο, Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας, Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Τ.Ε.Ι. Σερρών), Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου), Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας), Πολιτισμού και Τουρισμού (Εθνική Πινακοθήκη- Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, Πανθρακικό Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής), από τις οποίες τέσσερις (4) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου). ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως. β) Του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 220/20.9.2002/τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως. γ) Του ν. 3260/2004 (Φ.Ε.Κ.151/6-8-2004/τ. Α΄) «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης» δ) Του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». ε) Του ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. στ) Του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Φ.Ε.Κ. 175/30.7.1996/τ. Α΄). ζ) Του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα» (Φ.Ε.Κ. 39/5.3.2001/τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 347/2003, 44/2005 , 116/2006 και 146/3.8.2007. η) Του ν. 2790/2000 «Αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλλες διατάξεις». θ) Του ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημόσιου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 48/23.2.2005 τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 παρ.3 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/23.11.2007/τ. Α΄). ι) Του ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 75/7.4.2006/τ.Α΄). ια) Του άρθρου 23 του ν. 3526/2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 24/9.2.2007/τ.Α΄). ιβ) Του ν. 3647/2008 «Διοίκηση και διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους» (ΦΕΚ. 37/29.2.2008/τ. Α΄). ιγ) Των προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας των υπηρεσιών και φορέων με τα οποία έχουν συσταθεί οι θέσεις που προκηρύσσονται και έχουν καθορισθεί τα ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης του προσωπικού στις θέσεις αυτές. ιδ) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΠ.1/5/οικ. 15205/1.8.2005 (Φ.Ε.Κ. 1136/17.8.2005/τ. Β΄) «Καθορισμός διαδικασίας διενέργειας της συνέντευξης». 2. Τις υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 16/336/11359/11.8.2006 (Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, επαναπροκήρυξη θέσεων), ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 16/217/7537 π.ε./31.5.2007 (Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας), ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 3/6/28805/7.1.2009 και 3/64/1546/17.2.2009 (Υπ. Εθνικής Άμυνας), ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 3/350/οικ. 19048/23.7.2007 (Υπ. Εθνικής Άμυνας-Μετοχικό Ταμείο Στρατού), ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 10/73/4319/1.4.2009 (Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων-Αρεταίειο Νοσοκομείο), ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 10/602/30653/18.12.2007 και ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 10/452/27483/7.11.2008 (Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων -Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης/Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 10/478/9363/17.10.2007 (Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων-Δ/νση Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων), ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 10/250/11415/25.7.2008 (Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων-Κεντρική Υπηρεσία), ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 10/126/οικ.11430/24.4.2008 (Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων-Παν. Αιγαίου), ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 10/444/19130/18.9.2006 και 10/92/29155 π.ε./15.2.2007 (Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων-Παν. Πελοποννήσου-επαναπροκήρυξη), ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 10/471/17832/17.10.2007 (Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων-Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Τ.Ε.Ι. Σερρών), ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 1/4/29992/7.1.2009 (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου), ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 17/236/17530 π.ε./24.6.2003 και ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 17/225/23130 π.ε./1.6.2007 (Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων-Υ.Π.Α.- επαναπροκήρυξη θέσεων), ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 11/397/11134/15.10.2008 (Υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού), ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 11/53/52/2.2.2009 (Υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού-Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου), ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 11/48/19004 π.ε./19.2.2008 (Υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού-Πανθρακικό Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής), ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ.

Transcript of ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ...

Page 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

(Αριθµός 6Κ/2009)

Πλήρωσης µε σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων ενενήντα οκτώ (598) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστηµιακής,

Τεχνολογικής και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στα Υπουργεία Εθνικής Άµυνας, Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και

Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Τουρισµού, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σε φορείς των Υπουργείων Οικονοµίας,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας), Εθνικής

Άµυνας (Μετοχικό Ταµείο Στρατού), Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων (Αρεταίειο Νοσοκοµείο,

∆ιεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.), Πανεπιστήµιο Αιγαίου,

Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, Τ.Ε.Ι. ∆υτ. Μακεδονίας, Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Τ.Ε.Ι. Σερρών),

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου),

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας), Πολιτισµού και Τουρισµού (Εθνική Πινακοθήκη-

Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, Πανθρακικό Εθνικό Στάδιο Κοµοτηνής), από τις οποίες τέσσερις (4) µε σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου).

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) Του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων ∆ιοίκησης» (Φ.Ε.Κ.

28/3.3.1994/τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενεστέρως. β) Του ν. 3051/2002 «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος

προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις» (ΦΕΚ 220/20.9.2002/τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενεστέρως.

γ) Του ν. 3260/2004 (Φ.Ε.Κ.151/6-8-2004/τ. Α΄) «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων δηµόσιας διοίκησης» δ) Του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων

Ν.Π.∆.∆.». ε) Του ν. 2643/1998 «Μέριµνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. στ) Του ν. 2431/1996 «∆ιορισµός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Φ.Ε.Κ. 175/30.7.1996/τ. Α΄). ζ) Του π.δ. 50/2001 «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του ∆ηµοσίου Τοµέα» (Φ.Ε.Κ. 39/5.3.2001/τ.

Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε τα π.δ. 347/2003, 44/2005 , 116/2006 και 146/3.8.2007. η) Του ν. 2790/2000 «Αποκατάσταση των παλιννοστούντων οµογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλλες διατάξεις». θ) Του ν. 3320/2005 «Ρυθµίσεις θεµάτων για το προσωπικό του ∆ηµόσιου και των νοµικών προσώπων του ευρύτερου

∆ηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 48/23.2.2005 τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 11 παρ.3 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/23.11.2007/τ. Α΄).

ι) Του ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 75/7.4.2006/τ.Α΄). ια) Του άρθρου 23 του ν. 3526/2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ

24/9.2.2007/τ.Α΄). ιβ) Του ν. 3647/2008 «∆ιοίκηση και διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλµανικής Μειονότητας στη ∆υτική Θράκη και των

περιουσιών τους» (ΦΕΚ. 37/29.2.2008/τ. Α΄). ιγ) Των προεδρικών διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων, εσωτερικών κανονισµών λειτουργίας των υπηρεσιών και φορέων µε

τα οποία έχουν συσταθεί οι θέσεις που προκηρύσσονται και έχουν καθορισθεί τα ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης του προσωπικού στις θέσεις αυτές.

ιδ) Την υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ. ΕΠ.1/5/οικ. 15205/1.8.2005 (Φ.Ε.Κ. 1136/17.8.2005/τ. Β΄) «Καθορισµός διαδικασίας διενέργειας της συνέντευξης».

2. Τις υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 16/336/11359/11.8.2006 (Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, επαναπροκήρυξη θέσεων), ∆ΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 16/217/7537 π.ε./31.5.2007 (Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας), ∆ΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 3/6/28805/7.1.2009 και 3/64/1546/17.2.2009 (Υπ. Εθνικής Άµυνας), ∆ΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 3/350/οικ. 19048/23.7.2007 (Υπ. Εθνικής Άµυνας-Μετοχικό Ταµείο Στρατού), ∆ΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 10/73/4319/1.4.2009 (Υπ. Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων-Αρεταίειο Νοσοκοµείο), ∆ΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 10/602/30653/18.12.2007 και ∆ΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 10/452/27483/7.11.2008 (Υπ. Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων -∆ιεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης/∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.), ∆ΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 10/478/9363/17.10.2007 (Υπ. Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων-∆/νση Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων), ∆ΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 10/250/11415/25.7.2008 (Υπ. Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων-Κεντρική Υπηρεσία), ∆ΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 10/126/οικ.11430/24.4.2008 (Υπ. Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων-Παν. Αιγαίου), ∆ΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 10/444/19130/18.9.2006 και 10/92/29155 π.ε./15.2.2007 (Υπ. Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων-Παν. Πελοποννήσου-επαναπροκήρυξη), ∆ΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 10/471/17832/17.10.2007 (Υπ. Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων-Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Μακεδονίας, Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Τ.Ε.Ι. Σερρών), ∆ΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 1/4/29992/7.1.2009 (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης-Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου), ∆ΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 17/236/17530 π.ε./24.6.2003 και ∆ΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 17/225/23130 π.ε./1.6.2007 (Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων-Υ.Π.Α.-επαναπροκήρυξη θέσεων), ∆ΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 11/397/11134/15.10.2008 (Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού), ∆ΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 11/53/52/2.2.2009 (Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού-Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου), ∆ΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 11/48/19004 π.ε./19.2.2008 (Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού-Πανθρακικό Εθνικό Στάδιο Κοµοτηνής), ∆ΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ.

Page 2: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

2

8/455/7582/20.11.2008 (Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Κεντρική Υπηρεσία), ∆ΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 8/112/4699/29.4.2009 (Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Γ.Ν.Π.Α. Π. & Α. Κυριακού), αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθµ. 55/1998 Π.Υ.Σ. και της υπ’ αριθµ 33/2006 Π.Υ.Σ. και τις υπ’ αριθµ. Υ10β/Γ.Π.157852/07/11.4.2008, Υ10/66322/4.7.2008, Υ10β/136397/5.12.2008 και Υ10β/164949/29.12.2008 αποφάσεις του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε τις οποίες εγκρίθηκε η πλήρωση των θέσεων.

3. Τα έγγραφα µε τα οποία ζητήθηκε η πλήρωση των συγκεκριµένων κατά κλάδο και ειδικότητα θέσεων. 4. Την υπ’ αριθµ. 42948/10.12.2003 (Φ.Ε.Κ. 1854/τ. Β΄/11.12.2003) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης «Πλήρωση θέσεων του ∆ηµοσίου Τοµέα» (ΦΕΚ 1854/11.12.2003/τ.Β΄) για τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων των φορέων του δηµόσιου τοµέα.

5. Την υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΑΣ.5/οικ. 16502/19.7.2006 (Φ.Ε.Κ. 989/τ. Β΄/25.7.2006) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 42948/10.12.2003 (Φ.Ε.Κ. 1854/τ. Β΄/11.12.2003) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης» για την κατάργηση της προβλεπόµενης δυνατότητας υποβολής αντιρρήσεων εκ µέρους των υποψηφίων.

6. Τις υπ’ αριθµ. 10557/219/18.3.2009 (Φ.Ε.Κ. 600/2.4.2009/τ. Β΄-Υπ. Εθνικής Άµυνας), 58995/937/4.9.2008 και 8071/127/3.3.2007 (Φ.Ε.Κ. 1986/25.9.2008/τ. Β΄ και 466/18.3.2008/τ. Β΄-ΥΠ.ΕΠ.Θ.-∆/νση Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων), 75235/1196/12.11.2008 (Φ.Ε.Κ. 2341/17.11.2008/τ. Β΄ ΥΠ.ΕΠ.Θ.-Κεντρική Υπηρεσία), 55209/830 (Φ.Ε.Κ. 1753/2.9.2008/τ. Β΄ ΥΠ.ΕΠ.Θ.-Τ.Ε.Ι. Λάρισας), 7037/147/3.3.2009 (Φ.Ε.Κ. 471/16.3.2009/τ.Β΄-Υπ. Πολιτισµού), αποφάσεις του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, µε τις οποίες καθορίστηκε ο αριθµός των θέσεων που θα πληρωθούν από τα προστατευόµενα από τον ν. 2643/1998 άτοµα. Για την προκήρυξη των θέσεων αυτών, αρµόδιος φορέας είναι ο Ο.Α.Ε.∆.

7. Τον Κανονισµό λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 997/18.7.2003). 8. Τα υπ’ αριθ. πρωτ. 1199/22.5.2009 (Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών,

επαναπροκήρυξη θέσεων), Π/207/344/3.12.2007 (Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας), 2/28407/3.6.2008 (ΓΛΚ/Υπ. Εθνικής Άµυνας), Φ 814.3/10/5307/19.2.2009 (Υπ. Εθνικής Άµυνας-Μετοχικό Ταµείο Στρατού), 3796/30.4.2009 (Υπ. Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων-Αρεταίειο Νοσοκοµείο), Φ5.2/12820/∆∆Ο/22.5.2009 (ΥΠ.ΕΠ.Θ.-∆ιεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης/∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.), 2/3436/0020/28.1.2008 (ΓΛΚ/Υπ. Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων-∆/νση Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων), 2/42494/0020/Θ/24.12.2007 (ΓΛΚ/Υπ. Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων-Κεντρική Υπηρεσία), 5374/4.8.2008 (Υπ. Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων-Παν. Αιγαίου), 3079/26.1.2007 (Υπ. Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων-Παν. Πελοποννήσου), 2/27982/0020/24.4.2008 (ΓΛΚ/Υπ. Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων-Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Μακεδονίας, Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Τ.Ε.Ι. Σερρών), 756/16.2.2009 (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης-Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου), ∆9/Α/14103/4809/15.4.2009 (Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων-Υ.Π.Α.), 2/31287/11.7.2008 (ΓΛΚ/Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού), 781/31.3.2009 (Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού-Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου), 22/10.4.2009 2008 (Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού-Πανθρακικό Εθνικό Στάδιο Κοµοτηνής), ∆Υ1α/Γ.Π.οικ. 36018/16.3.2009 (Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Κεντρική Υπηρεσία) και 2/12963/27.3.2009 (ΓΛΚ/Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Γ.Ν.Π.Α. Π. & Α. Κυριακού), έγγραφα µε τα οποία γνωστοποιείται η ύπαρξη εγκεκριµένων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί, για την πλήρωση των θέσεων αυτών.

9. Ότι η δαπάνη, η οποία θα προκληθεί από την εφαρµογή της αποφάσεως αυτής για τη διεξαγωγή της σχετικής διαδικασίας και η οποία δεν µπορεί να προσδιοριστεί στο στάδιο αυτό, θα βαρύνει τον φορέα 07-620 Α.Σ.Ε.Π. και ΚΑΕ 5115 και θα επιβαρύνει τελικώς τις οικείες υπηρεσίες και νοµικά πρόσωπα.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ (598) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ Α΄ Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), διακόσιες σαράντα τρεις (243) θέσεις.

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), εκατόν είκοσι επτά (127) θέσεις.

Γ΄ Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆.Ε.), διακόσιες είκοσι οκτώ (228) θέσεις.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν µε την «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ» το συµπληρωµατικό «ΕΝΤΥΠΟ

Α.Σ.Ε.Π. 021» και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο Γ΄ και στα Παραρτήµατα ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄ της παρούσας.

Ποσοστό 20% στο σύνολο των θέσεων κατά Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων (παρ.6 άρθρου 14 ν. 2190/1994 όπως συµπληρώθηκε µε την παρ.10 του άρθρου 1 του

ν. 2527/1997 και αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004 και την υποπερίπτωση δ1 της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006), εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν µε την αίτησή τους τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο Γ΄ και στα Παραρτήµατα ∆΄ και Ε΄ της παρούσας προκήρυξης.

Ποσοστό 10% στο σύνολο των προκηρυσσοµένων θέσεων κατά Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από γονείς µε τρία τέκνα και τέκνα αυτών (υποπερίπτωση δ1 παρ. 3 άρθρου 1 ν. 3454/2006) εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν µε την αίτησή τους τα απαιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο Γ΄ και στα Παραρτήµατα ∆΄και ΣΤ΄ της παρούσας προκήρυξης.

Ποσοστό 5% επί του συνόλου των προκηρυσσοµένων θέσεων στους νοµούς των περιφερειών Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, ∆υτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην του Νοµού Θεσσαλονίκης, των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και ∆.Ε. θα

καλυφθεί από παλιννοστούντες Ποντίους οµογενείς, εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές επί 10ετία τουλάχιστον και υποβάλουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο Γ΄ και στο

Page 3: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ της παρούσας προκήρυξης (ν. 2190/1994, άρθρο 14 παρ. 6, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2527/97 και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004).

Ποσοστό 5% επί του συνόλου των προκηρυσσοµένων θέσεων των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και ∆.Ε. στους νοµούς των περιφερειών Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, ∆υτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην του νοµού Θεσσαλονίκης, θα

καλυφθεί από οµογενείς προερχόµενους από χώρες της πρώην Σοβιετικής ΄Ενωσης, που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια

σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2790/2000, εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές, επί 10ετία τουλάχιστον και υποβάλουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο Γ΄ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ της παρούσας (ν. 2790/2000, άρθρο 9 παρ. 1, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2839/2000 και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004).

Ποσοστό 5‰ στο σύνολο των προκηρυσσοµένων θέσεων τακτικού προσωπικού κατά κατηγορία, νοµαρχία και φορέα καλύπτονται από Έλληνες υπηκόους που προέρχονται από τη Μουσουλµανική µειονότητα της Θράκης και είναι οι ίδιοι εγγεγραµµένοι στα δηµοτολόγια δήµου της Θράκης ή άλλου δήµου της χώρας, στον οποίο έχουν µετεγγραφεί από δήµο της Θράκης (αρ.23/ ν. 3647/2008).

Οι θέσεις κατανέµονται για κάθε κατηγορία ανά φορέα, κλάδο και ειδικότητα και µε τους κωδικούς τους λεπτοµερώς αναφεροµένους στο Κεφάλαιο Α΄ της παρούσης «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ».

Οι ενδιαφερόµενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα απαιτούµενα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΄

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΘΕΣΕΙΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ∆ΙΟΡΙΣΜΟ Οι υποψήφιοι πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες. 2. Να έχουν γεννηθεί για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε, έως και το έτος 1988.

Εξαίρεση: Από το έτος 1974 έως και το έτος 1988 οι υποψήφιοι του κλάδου ΤΕ4 Ηλεκτρονικών (∆ΙΠΠ/Φ.ΗΛ/16200/2.10.2003,ΦΕΚ 1494/10.10.2003,τ. Β΄) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

3. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 4. Να µην έχουν κώλυµα διορισµού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο

του διορισµού. 5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. 6. Να κατέχουν τους απαιτούµενους τίτλους σπουδών. ∆ικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ν. 2431/1996, βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄) µε τους περιορισµούς του άρθρου 1 παρ.1 αυτού, µε εξαίρεση όλες τις θέσεις του Υπουργείου Εθνικής

Άµυνας (Υ.ΕΘ.Α.) και τις θέσεις του κλάδου/ειδικότητας ΤΕ4 Ηλεκτρονικών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)

(π.δ. 154/14.5.2003, ΦΕΚ 126/28.5.2003, τ. Α΄). Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής,

όσο και κατά το διορισµό. Το ανώτατο όριο ηλικίας διορισµού όπου αυτό προβλέπεται, πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής (παρ. 1 άρθρο 10 του ν. 3528/2007).

∆ιευκρινίσεις και λεπτοµέρειες για τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄.

ΙΙ. ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ∆ΙΟΡΙΣΜΟ

Για τις προκηρυσσόµενες θέσεις της προκήρυξης αυτής ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους οριζόµενους τίτλους σπουδών που αναγράφονται στον πιο κάτω ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, µαζί µε τους κωδικούς τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (Π.Ε.)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

(ΚΩ∆ΙΚΟΣ)

Πτυχίο ή δίπλωµα οποιουδήποτε τµήµατος ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

200 578 έως 580, 582, 583, 585,

586, 588, 683

Πτυχίο ή δίπλωµα Ιατρικής* 201 597 έως 600

Πτυχίο ή δίπλωµα Πολιτικού Μηχανικού** 202 637 έως 648

Πτυχίο ή δίπλωµα Βιβλιοθηκονοµίας ή Αρχειονοµίας και Βιβλιοθηκονοµίας* 203 528 έως 555

Page 4: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

4

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

(ΚΩ∆ΙΚΟΣ)

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων µε κωδικούς 529 έως 548 από υποψηφίους µε τον τίτλο σπουδών του προηγούµενου εδαφίου κωδ. 203, οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωµα Νοµικής σχολής ή Φιλοσοφικής σχολής Α.Ε.Ι. ή Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής και επιπλέον µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στην Αρχειονοµία (βλ. πρόσθετο προσόν µε κωδικό 013).

208 529 έως 548

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων µε κωδικούς 549 έως 555 από υποψηφίους µε τον τίτλο Βιβλιοθηκονοµίας ή Αρχειονοµίας και Βιβλιοθηκονοµίας (κωδ. 203), θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο σχολών της αλλοδαπής και επιπλέον Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Βιβλιοθηκονοµίας, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδηµαικού έτους (βλ. πρόσθετο προσόν µε κωδικό 014)*.

204 549 έως 555

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων µε κωδικούς 549 έως 555 από υποψηφίους µε τους τίτλους σπουδών του προηγούµενου εδαφίου (κωδ. 204), οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο σχολών της αλλοδαπής και πτυχίο ή δίπλωµα Βιβλιοθηκονοµίας ή Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµο τίτλο της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

205 549 έως 555

Πτυχίο ή δίπλωµα Πληροφορικής ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ή Επιστήµης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής µε εφαρµογές στη Βιοϊατρική ή ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων ή Επιστηµών και Πολιτισµού – Κατεύθυνση Η/Υ**

206 654 έως 661, 663, 664

Πτυχίο ή δίπλωµα Συντηρητών Εργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων ή Συντηρητών Εργων Τέχνης ή Συντηρητών Αρχαιοτήτων*

207 603, 665 έως 682

Πτυχίο ή δίπλωµα Παιδαγωγικού τµήµατος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής µε κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης*

209 605

Πτυχίο ή δίπλωµα Χηµείας* 210 594 έως 596

Πτυχίο ή δίπλωµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας µε ειδίκευση ή κατεύθυνση Ιστορίας ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας µε κατευθύνση στην Ιστορία ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και ∆ιαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών µε κατεύθυνση Ιστορίας και ∆ιαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών ή Ιστορίας και Εθνολογίας µε ειδίκευση στην Ιστορία ή Ιστορίας ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Λαογραφίας µε κατευθύνση στην Ιστορία*

211 601

Page 5: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

5

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

(ΚΩ∆ΙΚΟΣ)

Πτυχίο ή δίπλωµα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από το έτος 1998 µετονοµάστηκε σε Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση ∆ηµόσιας Οικονοµικής ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 µετονοµάστηκε σε ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) µε κατεύθυνση ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών µε κατεύθυνση ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σχέσεων ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην ∆ιεθνών και Ευρωπαικών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών) µε κατεύθυνση ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ή ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ή Λογιστικής Χρηµατοοικονοµικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Οικονοµικής Επιστήµης ή Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονοµικών Επιστηµών ή Οικονοµικών Επιστηµών µε κατευθύνσεις: α) Αγροτικής Οικονοµίας είτε β) Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Περιφερειακής και Οικονοµικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών ή Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής*

212 558 έως 562, 564 έως 574,

577, 581, 584, 587, 589

Πτυχίο ή δίπλωµα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση ∆ηµοσίων Θεσµών ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών (από το Μάιο 2008 µετονοµάστηκε σε ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) µε κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και ∆ιπλωµατίας ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών µε κατευθύνσεις: α) Πολιτικών Σπουδών και ∆ιπλωµατίας είτε β) ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσµών και ∆ιακυβέρνησης είτε γ) ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών) µε κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και ∆ιπλωµατίας ή ∆ιοίκησης Τεχνολογιών ή ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας ή ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και ∆ιοίκησης ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας µε κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (εντός του έτους 2002 µετονοµάστηκε σε Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας) ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Μεσογειακών Σπουδών µε κατευθύνσεις: α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β) ∆ιεθνών Σχέσεων και Οργανισµών ή Νοµικής ή Πολιτικής Επιστήµης ή Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστηµών ή Πολιτικής Επιστήµης και ∆ιεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήµης και ∆ιεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσµών και ∆ιεθνών Σχέσεων (από το έτος 2006 µετονοµάστηκε σε Πολιτικής Επιστήµης και ∆ιεθνών Σχέσεων)*

213 558 έως 576

Πτυχίο ή δίπλωµα Αρχιτέκτονα Μηχανικού** 214 610 έως 625

Πτυχίο ή δίπλωµα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού** 215 626, 627, 629 έως 632

Πτυχίο ή δίπλωµα Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιοµηχανίας ή Μηχανικού ∆ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων**

216 628 έως 631, 633 έως 635

Πτυχίο ή δίπλωµα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ**

217 626, 627, 629 έως 632, 654

έως 660, 662

Πτυχίο ή δίπλωµα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού**

218 626 έως 635

Πτυχίο ή δίπλωµα Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστηµάτων Παραγωγής) ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (το οποίο ίσχυε µέχρι το ακαδηµαϊκό έτος 1996-1997) ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής

219 558 έως 577, 581, 584, 587,

589

Page 6: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

6

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

(ΚΩ∆ΙΚΟΣ)

Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και ∆ιοίκησης Λειτουργιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών ή Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (από το έτος 2006 µετονοµάστηκε σε ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων) ή Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού ή Τεχνολογίας και Συστηµάτων Παραγωγής* Πτυχίο ή δίπλωµα Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας µε ειδίκευση ή κατεύθυνση στην Αρχαιολογία ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας µε κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας µε κατεύθυνση Αρχαιολογίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και ∆ιαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών µε κατεύθυνση Αρχαιολογίας και ∆ιαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Λαογραφίας µε κατεύθυνση Αρχαιολογίας ή Μεσογειακών Σπουδών µε κατεύθυνση Αρχαιολογίας-Αρχαιοµετρίας *

220 501 έως 527

Πτυχίο ή δίπλωµα Νοσηλευτικής* 221 593

Πτυχίο ή δίπλωµα Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού**

222 649 έως 652

Πτυχίο ή δίπλωµα Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος** 223 556, 557

Πτυχίο ή δίπλωµα στη Μετάφραση και ∆ιερµηνεία ή στη Μετάφραση ή στη ∆ιερµηνεία ή µε ειδίκευση Μετάφρασης ή µε ειδίκευση ∆ιερµηνείας αγγλικής και γαλλικής ή αγγλικής και γερµανικής ή γαλλικής και γερµανικής ή αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας*

224 609

Σε περίπτωση που η θέση µε κωδικό 609 δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε έναν από τους ανωτέρω τίτλους (κωδ. 224), θα καλυφθεί από υποψήφιο που κατέχει πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας ή γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας ή γερµανικής γλώσσας και φιλολογίας*

225 609

Πτυχίο ή δίπλωµα Ακτινοφυσικής* 226 590, 591

Πτυχίο ή δίπλωµα Φυσικής ή Φυσικών Επιστηµών ή Μαθηµατικού Εφαρµογών και Φυσικού Εφαρµογών µε κατεύθυνση Φυσικού Εφαρµογών ή Σπουδών στις Φυσικές Επιστήµες και µεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στην Ιατρική Φυσική (Φυσική Ακτινοβολιών ή Εφαρµοσµένη Φυσική στην Ιατρική)*

227 590, 591

Πτυχίο ή δίπλωµα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας µε ειδίκευση στην Ψυχολογία*

228 606 έως 608, 684

Πτυχίο ή δίπλωµα Χηµικού Μηχανικού** 229 653

Πτυχίο ή δίπλωµα Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού** 230 628 έως 631, 633 έως 636

Πτυχίο ή δίπλωµα Ειδικής Αγωγής µε κατευθύνσεις: α) ∆ασκάλου είτε β) Παιδαγωγού ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής µε κατεύθυνση Εκπαίδευσης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες*

231 604

Πτυχίο ή δίπλωµα Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων**

232 654 έως 660, 662

Πτυχίο ή δίπλωµα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

233 654 έως 664

Πτυχίο ή δίπλωµα ∆ιαιτολογίας ή Επιστήµης ∆ιατροφής-∆ιαιτολογίας* 234 592

Πτυχίο ή δίπλωµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού µε κατεύθυνση ή ειδίκευση στην Ειδική Φυσική Αγωγή*

235 602

* Α.Ε.Ι. ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

Page 7: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

7

** Α.Ε.Ι. ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) ή το ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. ή Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 1) Οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωµα µε κωδικούς τίτλων 201 έως 235 µπορούν να

επιδιώξουν και τις θέσεις της παρούσας προκήρυξης µε κωδικούς 578 έως 580, 582, 583, 585, 586, 588 και 683 για τις οποίες

προβλέπεται «πτυχίο ή δίπλωµα οποιουδήποτε Τµήµατος ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή

Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής» µε τον ίδιο κωδικό

τίτλου, ο οποίος αντιστοιχεί στον τίτλο σπουδών τον οποίο κατέχουν και µε τον οποίο συµµετέχουν στη διαδικασία.

2) Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών, όπως αυτή

ζητείται από την προκήρυξη, πρέπει να προσκοµίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τµήµατος που χορήγησε τον τίτλο

σπουδών τους, που να προκύπτει ότι ο υποψήφιος παρακολούθησε τα µαθήµατα κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή

ειδίκευσης που ζητείται από την προκήρυξη.

2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

(ΚΩ∆ΙΚΟΣ)

Πτυχίο ή δίπλωµα οποιουδήποτε τµήµατος ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

300 762 έως 765, 859

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας ή Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης*

301 751 έως 760, 767, 837 έως 849, 860

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης* 302 827 έως 836

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Πληροφορικής ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων ή Βιοµηχανικής Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών***

303 809 έως 826

Πτυχίο ή δίπλωµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή ∆ιεθνούς Εµπορίου ή ∆ιοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή ∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Εργων ή ∆ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού ή Εµπορίας και ∆ιαφήµισης ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Λογιστικής, ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκµεταλλεύσεων ή Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής ή Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής ή Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών ή Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών–Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες**

304 761, 766 έως 790

Πτυχίο ή δίπλωµα ∆ιοικητικής Τεχνολογίας ή ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Εφαρµογών Ξένων Γλωσσών στη ∆ιοίκηση και στο Εµπόριο ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων**

305 767

Πτυχίο ή δίπλωµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων ή Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία ή Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης***

306 767, 809 έως 826

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας* 307 791, 855, 861, 862

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Μηχανολογίας* 308 802 έως 805

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων ή Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων Η/Υ***

309 809 έως 816, 818 έως 822, 824 έως 826

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Ηλεκτρονικής* 310 796 έως 800

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Ιατρικών Εργαστηρίων* 311 854, 856

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος ∆ιατροφής ή ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας* 312 857

Πτυχίο ή δίπλωµα Ραδιολογίας και Ακτινολογίας* 313 850, 851

Page 8: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

8

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

(ΚΩ∆ΙΚΟΣ)

Πτυχίο ή δίπλωµα Ηλεκτρολογίας* 314 792 έως 795

Πτυχίο ή δίπλωµα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας*** 315 808 έως 826

Πτυχίο ή δίπλωµα Τοπογραφίας* 316 808

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Πολιτικών ∆οµικών Εργων* 317 806, 807

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Κλωστοϋφαντουργίας* 318 801

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Τεχνολογίας Αεροσκαφών* 319 852, 853

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Φυσικοθεραπείας* 320 858

*ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

**ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

***ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωµα µε κωδικούς τίτλου 301 έως 320 µπορούν να επιδιώξουν

και τις θέσεις της παρούσας προκήρυξης µε κωδικούς 762 έως 765 και 859, για τις οποίες προβλέπεται «πτυχίο ή δίπλωµα

οποιουδήποτε Τµήµατος ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος

σχολών της αλλοδαπής» µε τον ίδιο κωδικό τίτλου, ο οποίος αντιστοιχεί στον τίτλο σπουδών τον οποίο κατέχουν και µε τον

οποίο συµµετέχουν στη διαδικασία.

Page 9: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

9

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (∆.Ε.)

Α) ΜΕ Α∆ΕΙΕΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΩ∆. ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΓΙΑ

ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ

Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.∆. του ν. 1346/83 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούµενη, ανά

ειδικότητα, άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση εγγραφής στα µητρώα πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του µηχανολογικού τοµέα (όπου αυτή χορηγείται αντί άδειας).

ή

Οποιοσδήποτε τίτλος µεταδευτεροβάθµιας (Ι.Ε.Κ.) ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό

την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας ή βεβαίωσης εγγραφής υπηρεσίας, ότι η, ανά ειδικότητα, άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση εγγραφής στα µητρώα χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.

461

950 έως 982, 985 έως 989,

991, 992, 994 έως 997, 999 έως 1017

1019 έως 1023, 1028 έως 1030, 1032 έως 1037,

1042, 1053

Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τους ανωτέρω, κατά

περίπτωση, τίτλους σπουδών µε κωδικό 461 θα καλυφθούν από υποψηφίους που

κατέχουν έναν από τους κατωτέρω τίτλους: Με οµώνυµο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος οδηγεί στην

απαιτούµενη, ανά ειδικότητα, άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση εγγραφής στα µητρώα πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του µηχανολογικού τοµέα (όπου αυτή χορηγείται αντί άδειας).

ή Οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής, υπό την

προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας ή βεβαίωσης εγγραφής υπηρεσίας, ότι η, ανά ειδικότητα, άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση εγγραφής χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.

462

950 έως 982, 985 έως 989,

991, 992, 994 έως 997, 999 έως 1017

1019 έως 1023, 1028 έως 1030, 1032 έως 1037,

1042, 1053

Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους µε τους ανωτέρω, κατά

περίπτωση, τίτλους σπουδών, µε κωδικό τίτλου 462, θα καλυφθούν από υποψηφίους που αποδεικνύουν τουλάχιστον τριετή εµπειρία (βλέπε πρόσθετα προσόντα), στην, κατά

περίπτωση, ειδικότητα, µετά την απαιτούµενη, ανά ειδικότητα, άδεια άσκησης

επαγγέλµατος ή βεβαίωση εγγραφής στα µητρώα πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του

µηχανολογικού τοµέα (όπου αυτή χορηγείται αντί άδειας) και διαθέτουν απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον 3ταξίου Γυµνασίου ή απολυτήριο δηµοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν.2817/2000 ή άλλο ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής.

463

950 έως 982, 985 έως 989,

991, 992, 994 έως 997, 999 έως 1017

1019 έως 1023, 1028 έως 1030, 1032 έως 1037,

1042, 1053

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μηχανικών Εµπορικού Ναυτικού ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ή Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.∆. του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή πτυχίο ειδικότητας Μηχανικών του Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τοµέα των Λυκείων

Εµπορικού Ναυτικού ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής

464 920

Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους µε τίτλο σπουδών µε κωδικό 464 θα καλυφθούν από υποψήφιους που κατέχουν οποιοδήποτε τίτλο σπουδών δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλο ισότιµο τίτλο σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και τριετή εµπειρία σε αντίστοιχη ειδικότητα (βλ. πρόσθετα προσόντα κωδ. 106).

465 920

Page 10: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

10

Β) ΧΩΡΙΣ Α∆ΕΙΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

(ΚΩ∆ΙΚΟΣ)

∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Χρηµατοπιστωτικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονοµίας και ∆ιοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα , ή πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Οικονοµίας και ∆ιοίκησης ή - Απολυτήριος τίτλος: - Ενιαίου Λυκείου ή - Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, κλάδων: ∆ιοικητικών Υπηρεσιών- Γραµµατέων ή Οικονοµίας ή Βιβλιοθηκονοµίας ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου των Τµηµάτων: Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών ή Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή Υπαλλήλων ∆ιοίκησης ή Εµπορικών Επιχειρήσεων ή -Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

401 901 έως 904, 1055,

1056

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ηλεκτρονικού Συσκευών- Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων ή Ηλεκτρονικού Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων ή Ηλεκτρονικού Οπτικοακουστικών Συστηµάτων ή

Ηλεκτρονικού Υπολογιστικών Συστηµάτων ή Ηλεκτρονικού Υπολογιστικών Συστηµάτων και ∆ικτύων ή Τεχνικών Ηλεκτρονικών Εφαρµογών ή Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοµατισµού ή Τεχνικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Τεχνικών Η/Υ) ή Ηλεκτρονικού Συσκευών Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων ή

Ραδιοφωνίας-Τηλεόρασης ή Τεχνικού Η/Υ και Ηλεκτρονικών Μηχανών Γραφείου ή

Τεχνικού Ηλεκτρονικού Βιοµηχανικών Εφαρµογών ή Τεχνικού Συναρµολόγησης Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών ή Τεχνικού Οργάνων Μετρήσεων ή Τεχνικού Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών ∆ιατάξεων ή Τεχνικού Συστηµάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας ή Τεχνικού Ιατρικών Οργάνων ή

Τεχνικού Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών*

402 983, 984

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μηχανικού Αεροσκαφών* 403 1044 έως 1046

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων-Αιµατολογικού Εργαστηρίου ή Βοηθού Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων-Αιµατολογικού Εργαστηρίου ή Βοηθού Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων-Βιοχηµικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ή Ιατρικών Εργαστηρίων

ή Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Βιοχηµικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ή Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων ή Βοηθών Ιατρικών-Βιολογικών-Ακτινολογικών Εργαστηρίων και Φαρµακείων*

404 916 έως 918

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ελαιοχρωµατιστών ή

Ελαιοχρωµατιστή* 405 938 έως 943

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κτίστη ή Τοιχοποιών και

Επιχρισµάτων ή Εργασιών Οπλισµένου και Αόπλου Σκυροδέµατος ή Γυψαδόρος- Σοβατζής*

406 947 έως 949

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μεταλλείων ή Μεταλλουργίας ή

Χηµικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών ή Χηµικών Εργαστηρίων

ή Τεχνικού Ελέγχου Υλικών ή Χηµικών Βιοµηχανιών ή Χηµικών Βιοµηχανιών και Μεταλλείων*

407 990, 1018, 1025,

1031, 1038, 1039, 1054

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Επιµεταλλώσεων ή

Τεχνικού Μεταλλικών Επιφανειών* 408

990, 1018, 1025, 1031, 1038, 1039

Page 11: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

11

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

(ΚΩ∆ΙΚΟΣ)

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Εφαρµοστηρίου ή Βιοµηχανικών

Εγκαταστάσεων ή Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων και Βιοµηχανικής Παραγωγής ή

Εργαλειοµηχανών ή Τεχνικού Εργαλειοµηχανών CNC ή Εργαλειοµηχανών ή

Τεχνικού Εργαλειοµηχανών Αριθµητικού Ελέγχου CNC*

409 993, 998, 1026,

1027

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνίτη Ορθοπεδικών Μέσων

και Ορθοπεδικών Ειδών ή Τεχνικού Προθετικών-Ορθωτικών και Λοιπών Μέσων

Αποκατάστασης* 410 1024

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών

ή Συνθετών Αεροσκαφών* 411

1040, 1041, 1043 έως 1047

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελµατικής

Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών

Νοσοκόµων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυµατολογίας (Βοηθός

Τραυµατολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής

Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων

Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόµων µε Ψυχικές Παθήσεις*

412 919

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός

Μαγειρικής Τέχνης ή Μαγειρικής Τέχνης και Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών

Επιχειρήσεων* (βλέπε επισήµανση) 413 931 έως 937

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής ή

Κηποτεχνίας ή Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων- Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Τεχνικών

Ανθοκοµίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκοµίας-Κηποτεχνίας ή Τεχνικός Ανθοκοµίας

ή Ανθοκοµίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκηπουρικής ή Κηποτεχνικής ή

Θερµοκηπίων ή Τεχνιτών Θερµοκηπίων ή Τεχνικός Θερµοκηπίων ή Τεχνικός

Θερµοκηπευτικών Κατασκευών ή Τεχνικών ∆ενδροκοµίας και Κηπευτικής ή ∆ενδροκοµίας ή Ειδικού ∆ασικής Προστασίας*

414 923 έως 925

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κοµµωτικής Τέχνης ή

Κοµµωτικής ή Κοµµώσεων και Βαφής Μαλλιών ή Κοµµωτής-Τεχνικός Περιποίησης Κώµης*

415 926 έως 930

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κοπτικής-Ραπτικής Ετοίµων

Ενδυµάτων ή Κοπτικής -Ραπτικής Γυναικείας Αµφίεσης ή Κοπτικής - Ραπτικής

Υποκαµίσου ή Γουνοποιίας ή Τεχνίτη Γουνοποιίας ή Επεξεργασίας Προϊόντων

∆έρµατος ή Γαζωτών-Γαζωτριών ή Υφασµάτινων Επκαλύψεων ή Κόπτη-Σχεδιαστή ή Ράπτη-Ράπτριας ή Οικοκυρικής ή Ράπτη-Ράπτριας-Ιστιοραπτών*

416 905, 908 έως 913

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνίτη Αρβυλών-Απαρτιών ή

Υποδηµατοποιού* 417 906, 907, 914

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ξυλουργού-Επιπλοποιού ή

Ξυλουργού* 418 944 έως 946

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Γραφικών Τεχνών ή Γραφικών

Τεχνικών-Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου ή Γραφίστα Ηλεκτρονικής Σχεδίασης

Εντύπου ή Γραφίστα Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων ή Γραφιστών ή Τεχνικού

Γραφίστα Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου ή Τεχνίτη Γραφικών Τεχνών µε κατεύθυνση Φωτολιθογραφία*

419 1048 έως 1052

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Γραφικών Τεχνών-Εκτυπώσεων

ή Εκτυπώσεων ή Τεχνικού Εκτυπωτή ή Τεχνίτη Γραφικών Τεχνών µε κατεύθυνση

Εκτυπώσεων* 420 1048 έως 1052

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Βιβλιοδέτη* 421 1048 έως 1052

Page 12: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

12

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

(ΚΩ∆ΙΚΟΣ)

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Αρτοποιίας–Ζαχαροπλαστικής

Αλεύρου ή Τεχνικού Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής* 422 921, 922

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ιατρικών Συσκευών

Απεικονίσεων ή Ιατρικών Συσκευών Ακτινοθεραπείας ή Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων ή Χειριστών Ιατρικών Συσκευών ή Βοηθών Ιατρικών Συσκευών*

423 915

* ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για τις θέσεις µε κωδικούς 931 έως 937 του κλάδου ∆Ε Παροχής Υπηρεσιών (ειδ. Μαγείρων), οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) των τµηµάτων του β.δ. 151/1971 (ΦΕΚ 52Α΄/1971) Μαγειρικής Τέχνης και Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων διετούς κύκλου σπουδών, υποχρεούνται να προσκοµίσουν και απολυτήριο τίτλο Γ΄ Γυµνασίου.

Για τις ειδικότητες µε κωδικούς τίτλων 403, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 415, 416, 417 και 418 σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους µε τους ανωτέρω τίτλους σπουδών, θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν έναν από τους κατωτέρω, κατά περίπτωση ειδικότητας τίτλους σπουδών.

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ

ΘΕΣΕΙΣ

(ΚΩ∆ΙΚΟΣ)

Οµώνυµος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ελαιοχρωµατιστών ή

Ελαιοχρωµατιστή αναγνωρισµένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.

471 938 έως 943

Οµώνυµος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κτίστη ή Τοιχοποιών και

Επιχρισµάτων ή Εργασιών Οπλισµένου και Αόπλου Σκυροδέµατος ή Γυψαδόρος- Σοβατζής αναγνωρισµένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.

472 947 έως 949

Οµώνυµος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μεταλλείων ή

Μεταλλουργίας ή Χηµικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών ή

Χηµικών Εργαστηρίων ή Τεχνικού Ελέγχου Υλικών ή Χηµικών Βιοµηχανιών ή

Χηµικών Βιοµηχανιών και Μεταλλείων αναγνωρισµένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.

473 990, 1018, 1025,

1031, 1038, 1039, 1054

Οµώνυµος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Επιµεταλλώσεων ή

Τεχνικού Μεταλλικών Επιφανειών αναγνωρισµένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.

474 990, 1018, 1025, 1031, 1038, 1039

Οµώνυµος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Εφαρµοστηρίου ή

Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων ή Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων και Βιοµηχανικής

Παραγωγής ή Εργαλειοµηχανών ή Τεχνικού Εργαλειοµηχανών CNC ή

Εργαλειοµηχανών ή Τεχνικού Εργαλειοµηχανών Αριθµητικού Ελέγχου CNC αναγνωρισµένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.

475 993, 998, 1026,

1027

Οµώνυµος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνίτη Ορθοπεδικών

Μέσων και Ορθοπεδικών Ειδών ή Τεχνικού Προθετικών-Ορθωτικών και Λοιπών

Μέσων Αποκατάστασης αναγνωρισµένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.

476 1024

Page 13: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

13

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ

ΘΕΣΕΙΣ

(ΚΩ∆ΙΚΟΣ)

Οµώνυµος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μηχανοσυνθετών

Αεροσκαφών ή Συνθετών Αεροσκαφών αναγνωρισµένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.

477 1040, 1041,

1043 έως 1047

Οµώνυµος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κοµµωτικής Τέχνης ή

Κοµµωτικής ή Κοµµώσεων και Βαφής Μαλλιών ή Κοµµωτής-Τεχνικός Περιποίησης Κώµης αναγνωρισµένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.

478 926 έως 930

Οµώνυµος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κοπτικής-Ραπτικής Ετοίµων

Ενδυµάτων ή Κοπτικής -Ραπτικής Γυναικείας Αµφίεσης ή Κοπτικής-Ραπτικής

Υποκαµίσου ή Γουνοποιίας ή Τεχνίτη Γουνοποιίας ή Επεξεργασίας Προϊόντων

∆έρµατος ή Γαζωτών-Γαζωτριών ή Υφασµάτινων Επικαλύψεων ή Κόπτη-

Σχεδιαστή ή Ράπτη-Ράπτριας ή Οικοκυρικής ή Ράπτη-Ράπτριας-Ιστιοραπτών αναγνωρισµένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.

479 905, 908 έως 913

Οµώνυµος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνίτη Αρβυλών-Απαρτιών

ή Υποδηµατοποιού αναγνωρισµένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.

480 906, 907, 914

Οµώνυµος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ξυλουργού-Επιπλοποιού ή

Ξυλουργού αναγνωρισµένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.

481 944 έως 946

Οµώνυµος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μηχανικού Αεροσκαφών αναγνωρισµένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.

482 1044 έως 1046

Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους µε τους ανωτέρω τίτλους σπουδών µε κωδικούς 471 έως 483, θα καλυφθούν από υποψηφίους που αποδεικνύουν τουλάχιστον τριετή εµπειρία (βλ. πρόσθετα προσόντα) στην αντίστοιχη κατά περίπτωση, ειδικότητα και διαθέτουν απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον 3ταξίου Γυµνασίου ή Απολυτήριο δηµοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής.

499

905 έως 914, 926 έως 930, 938 έως 949,

990, 993, 998, 1018,

1024 έως 1027, 1031,

1038 έως 1041, 1043 έως 1047,

1054

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1) Για την κάλυψη των θέσεων κλάδων ή ειδικοτήτων ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας γίνονται επίσης δεκτοί:

α) Κάτοχοι πτυχίων ή διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοτιµίας από το (Σ.Α.Ε.Ι.) Συµβούλιο του άρθρου 10 του Π.∆. 165/2000(ΦΕΚ 149Α΄) όπως ισχύει κάθε φορά. β) Κάτοχοι τίτλων µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωµα άσκησης νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος σύµφωνα µε σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την ∆ιεύθυνση Επαγγελµατικών ∆ικαιωµάτων και Ισοτιµιών (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του Ο.Ε.Ε.Κ.

Στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο της αίτησης συµπληρώνουν τον κωδικό που αντιστοιχεί στον κατά περίπτωση αποδεκτό

τίτλο σπουδών και αν απαιτείται ως πρόσθετο προσόν άδεια άσκησης επαγγέλµατος τον κωδικό της αντίστοιχης άδειας. 2) Για τις θέσεις των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής, οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν έναν από τους

αναφερόµενους ως αποδεκτούς τίτλους σπουδών ή από υποψηφίους που κατέχουν ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο εξειδίκευσης πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΕΑΠ (ΑΕΙ) ή ΠΣΕ (ΑΕΙ) της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ παράγραφος 1).

Page 14: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

14

ΙΙΙ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Για όλες τις θέσεις των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε., απαιτείται η γνώση Χειρισµού Η/Υ, στα αντικείµενα (α) επεξεργασίας κειµένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου (βλ. Κεφάλαιο Γ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄).

Για τις περισσότερες θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως δεν θα γίνουν δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. Τα πρόσθετα προσόντα για κάθε θέση δίνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ», στήλη «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» µε κωδικούς αριθµούς όπως αναφέρονται παρακάτω.

Η επεξήγηση των κωδικών αυτών αναφέρεται στο τέλος του Πίνακα κατανοµής Θέσεων. Για την απόδειξη των πρόσθετων προσόντων βλέπε Κεφάλαιο Γ΄ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Για ορισµένες θέσεις και σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι που κατέχουν τα απαιτούµενα πρόσθετα προσόντα (ή τους

κυρίους αποδεκτούς τίτλους σπουδών), οι κενές θέσεις θα καλυφθούν «επικουρικώς» από υποψήφιους µε µειωµένα πρόσθετα προσόντα (ή άλλους τίτλους σπουδών) και αν πάλι δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις, θα καλυφθούν σε δεύτερο βαθµό επικουρίας µε ακόµα λιγότερα απαιτούµενα προσόντα κ.ο.κ.

Οι θέσεις για τις οποίες υπάρχει επικουρική κάλυψη θα καλυφθούν από τους υποψήφιους που έχουν τα πλήρη απαιτούµενα προσόντα (και τους αποδεκτούς τίτλους σπουδών) και µόνο σε περίπτωση που θα παραµείνουν κενές θέσεις θα συµπληρωθούν από υποψηφίους που καλύπτουν κατά σειρά τα προσόντα «α΄ επικουρίας», «β΄ επικουρίας» κ.ο.κ. Στις θέσεις για τις οποίες ισχύουν ένας ή περισσότεροι βαθµοί επικουρίας (α, β,…), οι επικουρίες αυτές αναγράφονται στον Πίνακα Κατανοµής Θέσεων µαζί µε τα πρόσθετα προσόντα (ή τίτλους σπουδών) που αντιστοιχούν στον κάθε βαθµό επικουρίας.

ΚΩ∆. 99: Οι υποψήφιοι προκειµένου να συµµετάσχουν στη διαδικασία, πρέπει απαραιτήτως να δηλώσουν µε τον κωδικό 99

στη θέση του εντύπου της αίτησης όπου αναφέρονται τα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ότι δεν έχουν διορισθεί µε τις διατάξεις

του

ν. 2190/1994 ή ότι έχει παρέλθει πενταετία από την ηµεροµηνία διορισµού τους µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των

αιτήσεων (παρ. 5, άρθρου 10 ν. 2839/2000). Η παράλειψη της αναγραφής του κωδικού αυτού στην αίτηση, συνεπάγεται τον

αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Σηµείωση: Τακτικοί υπάλληλοι του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµίδας και των Ανεξάρτητων Αρχών οι οποίοι

διορίστηκαν βάσει του ν. 2190/1994, δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δηµόσιου και

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα πριν συµπληρωθεί πενταετία από την ηµεροµηνία διορισµού τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά

αποκλειστικά τους µόνιµους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων η υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων ρυθµίζεται από τον

Υπαλληλικό Κώδικα. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς µε σύµβαση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου, ακόµη κι αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του ν. 2190/1994 και

κατέχουν οργανικές θέσεις.

ΚΩ∆. 90: Οι υποψήφιοι προκειµένου να συµµετάσχουν στη διαδικασία επιλογής θέσεων γονέων µε τρία τέκνα και τέκνα αυτών,

πρέπει απαραιτήτως να δηλώσουν τον κωδικό 90 στη θέση του εντύπου της αίτησης όπου αναφέρονται τα ΠΡΟΣΘΕΤΑ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ.

ΚΩ∆. 98: Οι υποψήφιοι απολυθέντες ή παραιτηθέντες από τη «Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων Α.Ε» Θεσσαλονίκης

προκειµένου να τύχουν προσαύξησης κατά τρία τοις εκατό (3%) της συνολικής βαθµολογίας που συγκεντρώνουν από τη συµµετοχή τους στη διαδικασία επιλογής θέσεων, πρέπει απαραιτήτως να δηλώσουν τον κωδικό 98 στη θέση του εντύπου της

αίτησης όπου αναφέρονται τα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ.

ΚΩ∆. 95: Οι υποψήφιοι προκειµένου να συµµετάσχουν στη διαδικασία επιλογής θέσεων που καλύπτονται από Ελληνες

υπηκόους, που προέρχονται από τη Μουσουλµανική µειονότητα της Θράκης, πρέπει απαραιτήτως να δηλώσουν τον κωδικό 95

στη θέση του εντύπου της αίτησης, όπου αναφέρονται τα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ.

IV. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

Στον επόµενο ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ δίδονται για κάθε θέση ο κωδικός της θέσης, ο κλάδος – ειδικότητα, ο φορέας, η έδρα – νοµαρχία, οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (µε τους κωδικούς τους) τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (µε τους κωδικούς τους), ο κωδικός, εφόσον προβλέπεται, εντοπιότητας και ο συνολικός αριθµός των θέσεων µαζί µε τις θέσεις που αντιστοιχούν στις κατηγορίες πολυτέκνων ή τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων, τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντων

Ποντίων οµογενών, παλιννοστούντων οµογενών του ν. 2790/2000 και Ελλήνων υπηκόων που προέρχονται από τη Μουσουλµανική µειονότητα της Θράκης, εφόσον προκύπτουν θέσεις για τις κατηγορίες αυτές.

Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι ειδικές θέσεις που προβλέπονται για πολύτεκνους, τέκνα πολυτέκνων, τρίτεκνους, τέκνα

τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντες Ποντίους οµογενείς , παλιννοστούντες οµογενείς του ν. 2790/2000 και Έλληνες

υπηκόους που προέρχονται από τη Μουσουλµανική µειονότητα της Θράκης, από υποψηφίους των αντίστοιχων κατηγοριών , οι

θέσεις αυτές θα καλυφθούν από υποψηφίους που δεν έχουν τις ιδιότητες αυτές, εφόσον τις έχουν συµπεριλάβει στις προτιµήσεις

τους.

Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναγράφονται µε προσοχή και σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των τίτλων

σπουδών, των πρόσθετων προσόντων και εντοπιοτήτων, δεδοµένου ότι η επεξεργασία της αίτησης θα γίνει µηχανογραφικά.

Page 15: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (Π.Ε.)

Ενδείξεις του πίνακα:

Στη στήλη (1) «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαµβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στο φορέα, οι οποίες αναλύονται, κατά

περίπτωση, στις κατά κατηγορία στήλες παραπλεύρως.

Στη στήλη «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαµβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρήση της ιδιότητας πολυτέκνου, τέκνου

πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου, τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντος Πόντιου οµογενούς, παλιννοστούντος οµογενούς του

ν. 2790/2000, Έλληνα υπηκόου που προέρχεται από τη Μουσουλµανική µειονότητα της Θράκης.

Στις στήλες (2), (4), (6), (8), (10) και (12) περιλαµβάνεται ο αριθµός των θέσεων για τις οποίες η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη και

βαθµολογείται ως κριτήριο κατάταξης.

Στις στήλες (3), (5), (7), (9), (11) και (13) περιλαµβάνεται ο αριθµός των θέσεων για τις οποίες η εµπειρία δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν

βαθµολογείται ως κριτήριο κατάταξης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

501 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 22η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 220 001, 050, 032 ή 033 ή 034 ή

035 1 1 - - - - - - - - - - -

502 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 18η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΡΤΑΣ 220 001, 050, 032 ή 033 ή 034 ή

035 1 1 - - - - - - - - - - -

503 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 6η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΧΑΪΑΣ 220 001, 050, 032 ή 033 ή 034 ή

035 1 1 - - - - - - - - - - -

504 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- Θ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 220 001, 048, 032 ή 033 ή 034 ή

035 1 1 - - - - - - - - - - -

505 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 17η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 220 001, 050, 032 ή 033 ή 034 ή

035

03, 04

2 - - 1* - 1* - - - - - - -

506 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 15η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΒΡΟΥ 220 001, 050, 032 ή 033 ή 034 ή

035

03, 04

2 - - 1* - 1* - - - - - - -

* Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι µε την ιδιότητα του πολύτεκνου-τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου-τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, οι θέσεις θα πληρωθούν από υποψήφιους χωρίς τις ιδιότητες αυτές.

Page 16: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

16

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

507 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 20η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ν. Ζάκυνθος)

220 001, 050, 032 ή 033 ή 034 ή

035

03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

508 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΚΓ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 220 001, 048, 032 ή 033 ή 034 ή

035 1 1 - - - - - - - - - - -

509 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΛΒ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (∆. Ηγουµενίτσας)

220 001, 048, 032 ή 033 ή 034 ή

035

03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

510 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 12η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΒΑΛΑΣ 220 001, 050, 032 ή 033 ή 034 ή

035 1 1 - - - - - - - - - - -

511 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΛΕ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ν. Κεφαλληνία)

220 001, 048, 032 ή 033 ή 034 ή

035

03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

512 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- Λ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΟΖΑΝΗΣ 220 001, 048, 032 ή 033 ή 034 ή

035 1 1 - - - - - - - - - - -

513 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 25η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 220 001, 050, 032 ή 033 ή 034 ή

035 1 1 - - - - - - - - - - -

514 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- Ε΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 220 001, 048, 032 ή 033 ή 034 ή

035 2 - - 1* - 1* - - - - - - -

* Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι µε την ιδιότητα του πολύτεκνου-τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου-τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, οι θέσεις θα πληρωθούν από υποψήφιους χωρίς τις ιδιότητες αυτές.

Page 17: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

17

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

515 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- Κ∆΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 220 001, 048, 032 ή 033 ή 034 ή

035 1 1 - - - - - - - - - - -

516 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 14η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος)

220 001, 050, 032 ή 033 ή 034 ή

035

03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

517 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- Κ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος)

220 001, 048, 032 ή 033 ή 034 ή

035

03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

518 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΛΑ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΞΑΝΘΗΣ 220 001, 048, 032 ή 033 ή 034 ή

035

03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

519 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 28η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 220 001, 050, 032 ή 033 ή 034 ή

035 1 1 - - - - - - - - - - -

520 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - 27η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΑΜΟΥ (ν. Σάµος)

220 001, 050, 032 ή 033 ή 034 ή

035

03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

521 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΚΗ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΕΡΡΩΝ 220 001, 048, 032 ή 033 ή 034 ή

035

03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

522 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 19η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 220 001, 050, 032 ή 033 ή 034 ή

035 1 1 - - - - - - - - - - -

523 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 24η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 220 001, 050, 032 ή 033 ή 034 ή

035 1 1 - - - - - - - - - - -

Page 18: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

18

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

524 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- Ι∆΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 220 001, 048, 032 ή 033 ή 034 ή

035 1 1 - - - - - - - - - - -

525 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΚΘ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 220 001, 048, 032 ή 033 ή 034 ή

035

03, 04

2 - - 1* - 1* - - - - - - -

526 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- Ι΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΩΚΙ∆ΑΣ 220 001, 048, 032 ή 033 ή 034 ή

035 2 - - 1* - 1* - - - - - - -

527 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 10η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 220 001, 050, 032 ή 033 ή 034 ή

035 1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 001, 013, 015 ή 016 ή 017 ή

018 ή 019 528 ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ-ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ 203 επικουρικός

001, 013, 020 ή 021 ή 022 ή

023 ή 024

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 203

001, 020 ή 021 ή 022 ή 023 ή 024

529 ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ∆ΗΜΗΤΣΑΝΑΣ-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ επικουρικός

208

001, 013, 020 ή 021 ή 022 ή

023 ή 024

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 203

001, 020 ή 021 ή 022 ή 023 ή 024

530 ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ

επικουρικός 208

001, 013, 020 ή 021 ή 022 ή

023 ή 024

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 203

001, 020 ή 021 ή 022 ή 023 ή 024

531 ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ν. ΑΡΤΑΣ- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΡΤΑΣ

επικουρικός 208

001, 013, 020 ή 021 ή 022 ή

023 ή 024

1 1 - - - - - - - - - - -

* Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι µε την ιδιότητα του πολύτεκνου-τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου-τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, οι θέσεις θα πληρωθούν από υποψήφιους χωρίς τις ιδιότητες αυτές.

532 ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ

κύριος 203

001, 023, 028 03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

Page 19: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

19

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(ν. Ιθάκη)

επικουρικός 208

001, 013, 023, 028

κύριος 203

001, 020 ή 021 ή 022 ή 023 ή 024

533 ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΛΕΡΟΥ- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

(ν. Λέρος) επικουρικός 208

001, 013, 020 ή 021 ή 022 ή

023 ή 024

03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 203

001, 020 ή 021 ή 022 ή 023 ή 024

534 ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΛΙΜΝΗΣ- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΒΟΙΑΣ επικουρικός

208

001, 013, 020 ή 021 ή 022 ή

023 ή 024

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 203

001, 023, 028

535 ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ν. Ζάκυνθος) επικουρικός

208 001, 013, 023,

028

03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 203

001, 020 ή 021 ή 022 ή 023 ή 024

536 ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ν. ΗΛΕΙΑΣ- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΙΑΣ

επικουρικός 208

001, 013, 020 ή 021 ή 022 ή

023 ή 024

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 203

001, 020 ή 021 ή 022 ή 023 ή 024, 060, 061

537 ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

επικουρικός 208

001, 013, 020 ή 021 ή 022 ή

023 ή 024, 060, 061

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 203

001, 020 ή 021 ή 022 ή 023 ή 024, 060, 061

538 ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΖΑΝΗΣ

επικουρικός 208

001, 013, 020 ή 021 ή 022 ή

023 ή 024, 060, 061

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 203

001, 020 ή 021 ή 022 ή 023 ή 024

539 ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

επικουρικός 208

001, 013, 020 ή 021 ή 022 ή

023 ή 024

1 1 - - - - - - - - - - -

Page 20: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

20

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

κύριος 203

001, 020 ή 021 ή 022 ή 023 ή 024

540 ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΑΓΙΑΣ- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΛΑΡΙΣΑΣ

επικουρικός 208

001, 013, 020 ή 021 ή 022 ή

023 ή 024

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 203

001, 023, 028

541 ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ν. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ (ν. Λευκάδα) επικουρικός

208 001, 013, 023,

028

03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 203

001, 020 ή 021 ή 022 ή 023 ή 024

542 ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ν. Σαλαµίνα)

επικουρικός 208

001, 013, 020 ή 021 ή 022 ή

023 ή 024

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 203

001, 020 ή 021 ή 022 ή 023 ή 024

543 ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ν. ΠΕΛΛΑΣ- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΛΛΑΣ

επικουρικός 208

001, 013, 020 ή 021 ή 022 ή

023 ή 024

03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 203

001, 020 ή 021 ή 022 ή 023 ή 024

544 ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΙΕΡΙΑΣ

επικουρικός 208

001, 013, 020 ή 021 ή 022 ή

023 ή 024

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 203

001, 020 ή 021 ή 022 ή 023 ή 024

545 ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

επικουρικός 208

001, 013, 020 ή 021 ή 022 ή

023 ή 024

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 203

001, 020 ή 021 ή 022 ή 023 ή 024

546 ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ- Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

επικουρικός 208

001, 013, 020 ή 021 ή 022 ή

023 ή 024

1 1 - - - - - - - - - - -

547 ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ- Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ-

ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ κύριος

203

001, 020 ή 021 ή 022 ή 023 ή 024

1 1 - - - - - - - - - - -

Page 21: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

21

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

επικουρικός 208

001, 013, 020 ή 021 ή 022 ή

023 ή 024

κύριος 203

001, 020 ή 021 ή 022 ή 023 ή 024

548 ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ν. ΧΑΛΙΚΙ∆ΙΚΗΣ- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

επικουρικός 208

001, 013, 020 ή 021 ή 022 ή

023 ή 024

1 1 - - - - - - - - - - -

203 κύριος

001

204

α΄ επικουρικός001, 014, 015 ή 016 ή 017 ή

018 ή 019

549 ΠΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΛΑΡΙΣΑΣ- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΛΑΡΙΣΑΣ

205 β΄ επικουρικός

001

1 1 - - - - - - - - - - -

203

κύριος 001, 015 ή

016 ή 017 ή 018 ή 019

α΄ επικουρικός001, 020 ή

021 ή 022 ή 023 ή 024

204

β΄ επικουρικός001, 014, 015 ή 016 ή 017 ή

018 ή 019

550 ΠΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

205

γ΄ επικουρικός 001, 015 ή

016 ή 017 ή 018 ή 019

δ΄ επικουρικός 001, 020 ή

021 ή 022 ή 023 ή 024

4 - - 2* - 1* - - - - - 1* -

* Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι µε την ιδιότητα του πολύτεκνου-τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου-τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, Έλληνα υπηκόου που προέρχεται από τη µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης, οι θέσεις θα πληρωθούν από υποψήφιους χωρίς τις ιδιότητες αυτές.

203 κύριος

001

204

α΄ επικουρικός001, 014, 015 ή 016 ή 017 ή

018 ή 019

551 ΠΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

∆ΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ∆ΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

∆ΗΜΗΤΣΑΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ

205 β΄ επικουρικός

001

1 1 - - - - - - - - - - -

Page 22: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

22

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

203 κύριος

001

204

α΄ επικουρικός001, 014, 015 ή 016 ή 017 ή

018 ή 019

552 ΠΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ν. Ζάκυνθος)

205 β΄ επικουρικός

001

03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

203 κύριος

001

204

α΄ επικουρικός001, 014, 015 ή 016 ή 017 ή

018 ή 019

553 ΠΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος)

205 β΄ επικουρικός

001

03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

203 κύριος

001

204

α΄ επικουρικός001, 014, 015 ή 016 ή 017 ή

018 ή 019

554 ΠΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

205 β΄ επικουρικός

001

1 1 - - - - - - - - - - -

203 κύριος

001

204

α΄ επικουρικός001, 014, 015 ή 016 ή 017 ή

018 ή 019

555 ΠΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε∆ΕΣΣΑΣ-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΛΛΑΣ

205 β΄ επικουρικός

001

03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

556 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΕΙ∆. ΓΕΩΛΟΓΩΝ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ 223 001, 055 1 1 - - - - - - - - - - -

557 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΕΙ∆. ΓΕΩΛΟΓΩΝ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩ-

ΠΟΛΟΓΙΑΣ-ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΟΡ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 223 001, 055 1 1 - - - - - - - - - - -

558 ΠΕ1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ 212, 213,

219 001 17 - - 8* 3* 4* 2* - - - - - -

Page 23: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

23

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

559 ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ 212, 213,

219 001 1 1 - - - - - - - - - - -

560 ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- Γ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ 212, 213,

219 001 1 1 - - - - - - - - - - -

561 ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ 212, 213,

219 001 1 1 - - - - - - - - - - -

562 ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ 212, 213,

219 001 8 - - 4* 1* 2* 1* - - - - - -

563 ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ 213, 219 001 1 1 - - - - - - - - - - -

564 ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΛΣΤ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 212, 213,

219 001 1 1 - - - - - - - - - - -

565 ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ

ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ (ν. Ρόδος)

212, 213, 219

001 03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

* Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι µε την ιδιότητα του πολύτεκνου-τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου-τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, οι θέσεις θα πληρωθούν από υποψήφιους χωρίς τις ιδιότητες αυτές.

566 ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- Ζ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΗΛΕΙΑΣ 212, 213,

219 001 1 1 - - - - - - - - - - -

567 ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 8η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Ιωαννιτών)

212, 213, 219

001 1 1 - - - - - - - - - - -

Page 24: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

24

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

568 ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- Ε΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 212, 213,

219 001 1 1 - - - - - - - - - - -

569 ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΙΕ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΛΑΡΙΣΑΣ 212, 213,

219 001 1 1 - - - - - - - - - - -

570 ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- Κ∆΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 212, 213,

219 001 1 1 - - - - - - - - - - -

571 ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- Κ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος)

212, 213, 219

001 03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

572 ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ

ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 212, 213,

219 001 1 1 - - - - - - - - - - -

573 ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΚΣΤ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 212, 213,

219 001 1 1 - - - - - - - - - - -

574 ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 3η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΧΙΟΥ (ν. Χίος)

212, 213, 219

001 03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

575

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆Σ

ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ/∆ΗΜ. ΣΧΕΣΕΙΣ)**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ-

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &

ΗΛ/ΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος)

213, 219 001, 015 ή 016, 046

03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

Page 25: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

25

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

576

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ-

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &

ΗΛ/ΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος)

213, 219 001, 020 ή 021, 047

03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

577 ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΣΤΡΑΤΟΥ-Υ.ΕΘ.Α.

ΑΘΗΝΩΝ 212, 219 001 2 1 - 1 - - - - - - - - -

578 ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 200 001, 002 2 - - 1* - 1* - - - - - - -

683 ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 200 001 1 1 - - - - - - - - - - -

579 ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

(παράρτηµα Γρεβενών)-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 200 001, 002 03, 04

1 - - - - - - 1* - - - - -

580 ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ - ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ (ν. Ρόδος)

200 001, 020 03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

* Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι µε την ιδιότητα του πολύτεκνου-τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου-τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντα πόντιου, οι θέσεις θα πληρωθούν από υποψήφιους χωρίς τις ιδιότητες αυτές. ** Οι θέσεις µε κωδικούς 575 και 576 θα καλυφθούν από προσωπικό µε σχέση εργασίας εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

581 ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΛΑΡΙΣΑΣ (παράρτηµα Καρδίτσας)-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 212, 219 001, 002 2 - - 1* - 1* - - - - - - -

582 ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

(παράρτηµα Καστοριάς)-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 200 001, 002 03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

Page 26: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

26

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

583 ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΛΑΡΙΣΑΣ- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΛΑΡΙΣΑΣ 200 001 2 - - 1* - 1* - - - - - - -

584 ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΛΑΡΙΣΑΣ- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΛΑΡΙΣΑΣ 212, 219 001, 002 3 - - 2* - 1* - - - - - - -

585 ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΚΡΗΤΗΣ (παράρτηµα

Αγ. Νικολάου)- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ (δ. Αγ. Νικολάου)

200 001, 002 2 - - 1* - 1* - - - - - - -

586 ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΚΡΗΤΗΣ (παράρτηµα Ιεράπετρας)-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ (δ. Ιεράπετρας)

200 001, 002 1 1 - - - - - - - - - - -

587 ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΣΕΡΡΩΝ- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΕΡΡΩΝ 212, 219 001 03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

* Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι µε την ιδιότητα του πολύτεκνου-τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου-τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, οι θέσεις θα πληρωθούν από υποψήφιους χωρίς τις ιδιότητες αυτές.

588 ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΝ ΧΑΝΙΩΝ 200 001 1 1 - - - - - - - - - - -

589 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ 212, 219

001, 032 ή 033 ή 034 ή 035 ή 036,

056

1 1 - - - - - - - - - - -

590

ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

(ΕΙ∆. ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΑΘΗΝΩΝ 226, 227 001, 008 2 1 - 1 - - - - - - - - -

591

ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

(ΕΙ∆. ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 226, 227 001, 008 1 1 - - - - - - - - - - -

592 ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ (ΕΙ∆. ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 234 001 1 1 - - - - - - - - - - -

Page 27: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

27

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

593

ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

(ΕΙ∆. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 221 001, 108, 109 1 1 - - - - - - - - - - -

594 ΠΕ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

(ΕΙ∆. ΧΗΜΕΙΑΣ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 210 001, 044 1 1 - - - - - - - - - - -

595 ΠΕ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

(ΕΙ∆. ΧΗΜΕΙΑΣ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 210 001, 044 1 1 - - - - - - - - - - -

596 ΠΕ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

(ΕΙ∆. ΧΗΜΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 210 001, 044 1 1 - - - - - - - - - - -

597

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ

(ΕΙ∆. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 201

001, 003, 004, 005, 111

1 1 - - - - - - - - - - -

598

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΕΙ∆. ΓΕΝΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΚΡΗΤΗΣ- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 201 001, 003, 004,

005, 009 1 1 - - - - - - - - - - -

599

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ

(ΕΙ∆. ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 201

001, 003, 004, 005, 110

2 1 - 1 - - - - - - - - -

600 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΕΙ∆.ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΖΑΝΗΣ 201 001, 003, 004,

005, 010 1 1 - - - - - - - - - - -

601 ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ

∆ΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 211 001 1 1 - - - - - - - - - - -

602

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

(ΕΙ∆. ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 235 001, 107 1 1 - - - - - - - - - - -

603 ΠΕ2 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ-

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ-

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ

ΣΟΥΤΖΟΥ- ΥΠ.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΘΗΝΩΝ 207

001, 015 ή 016 ή 017 ή 018 ή 019,

030

1 1 - - - - - - - - - - -

604

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

(ΕΙ∆. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ-∆ΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΝ ΑΘΗΝΩΝ 231 001 3 1 - 1 - 1 - - - - - - -

Page 28: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

28

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

605

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

(ΕΙ∆. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 209 001 1 1 - - - - - - - - - - -

606 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΕΙ∆. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 228 001, 062 1 1 - - - - - - - - - - -

607 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΕΙ∆. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΝ (ΚΕΝΤΡΟ ΕΙ∆ΙΚΗΣ

ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ)

ΑΘΗΝΩΝ 228 001, 062, 114 3 - - 2* - 1* - - - - - - -

608 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΕΙ∆. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΑΘΗΝΩΝ 228 001, 062 1 1 - - - - - - - - - - -

684 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

-ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΘΗΝΩΝ 228 001, 062 1 1 - - - - - - - - - - -

* Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι µε την ιδιότητα του πολύτεκνου-τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου-τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, οι θέσεις θα πληρωθούν από υποψήφιους χωρίς τις ιδιότητες αυτές.

κύριος 224

609 ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ-

∆ΙΕΡΜΗΝΕΩΝ

∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ

ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

(∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.)- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

επικουρικός 225

001 1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 001, 006

610 ΠΕ2 ΤΕΧΝΙΚΟΥ

(ΕΙ∆. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ 214 επικουρικός

006

3 - - 2* - 1* - - - - - - -

611 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΕΙ∆. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΑΘΗΝΩΝ 214 001, 006 1 1 - - - - - - - - - - -

612 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΕΙ∆. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 18η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΡΤΑΣ 214 001, 006, 049 1 1 - - - - - - - - - - -

613 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΕΙ∆. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- Θ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 214 001, 006, 049 1 1 - - - - - - - - - - -

Page 29: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

29

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

614 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΕΙ∆. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 4η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ (ν. Ρόδος) 214 001, 006, 049

03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

615 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΕΙ∆. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 15η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΒΡΟΥ 214 001, 006, 049 03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

616 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΕΙ∆. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 13η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 214 001, 006, 049 1 1 - - - - - - - - - - -

617 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΕΙ∆. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΚΓ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 214 001, 006, 049 1 1 - - - - - - - - - - -

* Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι µε την ιδιότητα του πολύτεκνου-τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου-τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, οι θέσεις θα πληρωθούν από υποψήφιους χωρίς τις ιδιότητες αυτές.

618 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΕΙ∆. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 8η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Ιωαννιτών)

214 001, 006, 049 1 1 - - - - - - - - - - -

619 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΕΙ∆. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΙΗ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΒΑΛΑΣ 214 001, 006, 049 1 1 - - - - - - - - - - -

620 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΕΙ∆. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- Ε΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 214 001, 006, 049 1 1 - - - - - - - - - - -

621 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΕΙ∆. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- Κ∆΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 214 001, 006, 049 1 1 - - - - - - - - - - -

622 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΕΙ∆. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 14η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος)

214 001, 006, 049 03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

Page 30: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

30

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

623 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΕΙ∆. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΙΖ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΛΛΑΣ 214 001, 006, 049 03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

624 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΕΙ∆. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΙΘ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΡΟ∆ΟΠΗΣ 214 001, 006, 049 03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

625 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΕΙ∆. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -

Ι΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΩΚΙ∆ΑΣ 214 001, 006, 049 1 1 - - - - - - - - - - -

626

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙ∆.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

215, 217, 218

001, 006 1 1 - - - - - - - - - - -

627

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙ∆.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ 215, 217,

218 001, 006 2 1 - 1 - - - - - - - - -

628 ΠΕ9

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ- ΥΠ. ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &

∆ΙΚΤΥΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ 216, 218,

230 001, 006 1 1 - - - - - - - - - - -

629

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

215, 216, 217, 218,

230 001, 006 1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 001, 006

630

ΠΕ2 ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ 215, 216, 217, 218,

230 επικουρικός 006

3 1 - 1 - 1 - - - - - - -

631

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

215, 216, 217, 218,

230 001, 006 1 1 - - - - - - - - - - -

632

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙ∆.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)

Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ 215, 217,

218

001, 006, 020 ή 021 ή 022 ή

023 ή 024 1 1 - - - - - - - - - - -

633 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΕΙ∆. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

216, 218, 230

001, 006 1 1 - - - - - - - - - - -

634 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΕΙ∆. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΝ ΑΘΗΝΩΝ

216, 218, 230

001, 006 1 1 - - - - - - - - - - -

Page 31: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

31

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

635 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΕΙ∆. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ 216, 218,

230 001, 006 2 1 - 1 - - - - - - - - -

636 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙ∆. ΝΑΥΠΗΓΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΝ ΑΘΗΝΩΝ 230 001, 006 1 1 - - - - - - - - - - -

637 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙ∆. ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΝ ΑΘΗΝΩΝ 202 001, 006 3 1 - 1 - 1 - - - - - - -

638 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙ∆. ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΑΘΗΝΩΝ 202 001, 006 2 1 - 1 - - - - - - - - -

639 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙ∆. ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΖΑΝΗΣ 202 001, 006, 007 1 1 - - - - - - - - - - -

640 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙ∆. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 1η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ 202 001, 006, 049 1 1 - - - - - - - - - - -

641 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙ∆. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 2η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ 202 001, 006, 049 1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 001, 006

642 ΠΕ2 ΤΕΧΝΙΚΟΥ

(ΕΙ∆. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ 202 επικουρικός

006

2 1 - 1 - - - - - - - - -

643 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙ∆. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 6η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΧΑΪΑΣ 202 001, 006, 049 1 1 - - - - - - - - - - -

644 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙ∆. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ

ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ 202 001, 006, 049 1 1 - - - - - - - - - - -

Page 32: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

32

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

645 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙ∆. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- Ε΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 202 001, 006, 049 1 1 - - - - - - - - - - -

646 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙ∆. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 7η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΛΑΡΙΣΑΣ 202 001, 006, 049 1 1 - - - - - - - - - - -

647 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙ∆. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 14η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος)

202 001, 006, 049 03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

648 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙ∆. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- Κ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος)

202 001, 006, 049 03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

649 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΕΙ∆. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΝ ΑΘΗΝΩΝ 222 001, 006 3 1 - 1 - 1 - - - - - - -

650 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΕΙ∆. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΑΘΗΝΩΝ 222 001, 006 2 1 - 1 - - - - - - - - -

651 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΕΙ∆. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ 222 001, 006, 051 2 1 - 1 - - - - - - - - -

652 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΕΙ∆. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- Ι΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΩΚΙ∆ΑΣ 222 001, 006, 051 1 1 - - - - - - - - - - -

653 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙ∆. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΝ ΑΘΗΝΩΝ 229 001, 006 1 1 - - - - - - - - - - -

654 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ 206, 217, 232, 233

- 1 1 - - - - - - - - - - -

Page 33: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

33

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

655 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ

ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

(∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.)- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ 206, 217, 232, 233

015 1 1 - - - - - - - - - - -

656 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(ΕΙ∆. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ)

∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ

ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

(∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.)- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ 206, 217, 232, 233

011, 015 1 1 - - - - - - - - - - -

657 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ 206, 217, 232, 233

- 1 1 - - - - - - - - - - -

658 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΣΤΡΑΤΟΥ-Υ.ΕΘ.Α.

ΑΘΗΝΩΝ 206, 217, 232, 233

- 1 1 - - - - - - - - - - -

659 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ 206, 217, 232, 233

- 2 1 - 1 - - - - - - - - -

660 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 206, 217, 232, 233

- 1 1 - - - - - - - - - - -

661 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΙ∆. ΑΝΑΛΥΤΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 206, 233 - 1 1 - - - - - - - - - - -

662 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΙ∆. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η/Υ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

217, 232, 233

- 1 1 - - - - - - - - - - -

663

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΙ∆.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 206, 233 - 1 1 - - - - - - - - - - -

664

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΙ∆.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΑΧΑΪΑΣ 206, 233 - 1 1 - - - - - - - - - - -

665 ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ 207

001, 020 ή 021 ή 022 ή 023 ή 024,

025

1 1 - - - - - - - - - - -

Page 34: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

34

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

666 ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- Α΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ 207 001, 054 1 1 - - - - - - - - - - -

667 ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ 207 001, 054 1 1 - - - - - - - - - - -

668 ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ 207 001, 054 1 1 - - - - - - - - - - -

669 ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩ-ΠΟΛΟΓΙΑΣ-

ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΑΘΗΝΩΝ 207 001, 054 1 1 - - - - - - - - - - -

670 ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ 207 001, 054 1 1 - - - - - - - - - - -

671 ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 4η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ (ν. Ρόδος)

207 001, 054 03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

672 ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΙΑ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΥΒΟΙΑΣ 207 001, 054 1 1 - - - - - - - - - - -

673 ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ

ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 207 001, 054 1 1 - - - - - - - - - - -

674 ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 9η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 207 001, 054 1 1 - - - - - - - - - - -

Page 35: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

35

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

675 ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 207 001, 054 1 1 - - - - - - - - - - -

676 ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΕΦΟΡΕΙΑ

ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 207 001, 054 1 1 - - - - - - - - - - -

677 ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ

ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Ιωαννιτών)

207 001, 054 1 1 - - - - - - - - - - -

678 ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- Ε΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 207 001, 054 1 1 - - - - - - - - - - -

679 ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΚΣΤ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 207 001, 054 1 1 - - - - - - - - - - -

680 ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΙΖ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΛΛΑΣ 207 001, 054 03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

681 ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΚΖ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΙΕΡΙΑΣ 207 001, 054 1 1 - - - - - - - - - - -

682 ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 28η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 207 001, 054 1 1 - - - - - - - - - - -

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Θ Ε Σ Ε Ω Ν 243 168 0 43 4 23 3 1 0 0 0 1 0

Page 36: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

36

Page 37: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

37

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)

Ενδείξεις του πίνακα:

Στη στήλη (1) «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαµβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στο φορέα, οι οποίες αναλύονται, κατά

περίπτωση, στις κατά κατηγορία στήλες παραπλεύρως.

Στη στήλη «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαµβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρήση της ιδιότητας πολυτέκνου, τέκνου

πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου, τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντος Πόντιου οµογενούς, παλιννοστούντος οµογενούς του

ν. 2790/2000, Έλληνα υπηκόου που προέρχεται από τη Μουσουλµανική µειονότητα της Θράκης.

Στις στήλες (2), (4), (6), (8) και (10) περιλαµβάνεται ο αριθµός των θέσεων για τις οποίες η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη και

βαθµολογείται ως κριτήριο κατάταξης.

Στις στήλες (3), (5), (7), (9) και (11) περιλαµβάνεται ο αριθµός των θέσεων για τις οποίες η εµπειρία δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν

βαθµολογείται ως κριτήριο κατάταξης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

751 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΝ ΑΘΗΝΩΝ 301 001 1 1 - - - - - - - - - - -

752 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 301 001, 020 ή

021 ή 022 ή 023 ή 024

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 001, 015 ή

016 ή 017 ή 018 ή 019

753 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ 301 επικουρικός 001, 020 ή

021 ή 022 ή 023 ή 024

4 1 - 2 - 1 - - - - - - -

754 ΤΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ-

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ

ΣΟΥΤΖΟΥ- ΥΠ.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-

ΑΘΗΝΩΝ 301

001, 043 και είτε 032 και 021 ή 022 ή 023 ή 024 ή 038 είτε 033

και 020 ή 022 ή 023 ή 024 ή 038 είτε 034

και 020 ή 021 ή 023 ή 024 ή 038 είτε 035

και 020 ή 021 ή 022 ή 024 ή 038 είτε 036

και 020 ή 021 ή 022 ή 023 ή 038 είτε 037

και 020 ή 021 ή 022 ή 023 ή

024

1 1 - - - - - - - - - - -

755 ΤΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 301 001 1 1 - - - - - - - - - - -

Page 38: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

38

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

κύριος 001, 015 ή

016 ή 017 ή 018 ή 019

860 ΤΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

∆ΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ∆ΗΜΗΤΣΑΝΑΣ &

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΣΑΝΗΣ-

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠ.Ε.Π.Θ

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 301 επικουρικός 001, 020 ή

021 ή 022 ή 023 ή 024

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 001, 015 ή

016 ή 017 ή 018 ή 019

756 ΤΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 301 επικουρικός 001, 020 ή

021 ή 022 ή 023 ή 024

03, 04

1 - - - - - - - - 1* - - -

κύριος 001, 015 ή

016 ή 017 ή 018 ή 019

757 ΤΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

∆ΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ν. Ζάκυνθος)

301 επικουρικός 001, 020 ή

021 ή 022 ή 023 ή 024

03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 001, 015 ή

016 ή 017 ή 018 ή 019

758 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

∆ΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΜΟΛΑΩΝ- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 301 επικουρικός 001, 020 ή

021 ή 022 ή 023 ή 024

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 001, 015 ή

016 ή 017 ή 018 ή 019

759 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

∆ΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

∆ΕΛΦΩΝ- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΦΩΚΙ∆ΑΣ 301 επικουρικός 001, 020 ή

021 ή 022 ή 023 ή 024

1 1 - - - - - - - - - - -

* Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος µε την ιδιότητα του παλιννοστούντα οµογενή (ν. 2790/2000), η θέση θα πληρωθεί από υποψήφιο χωρίς την ιδιότητα αυτή.

κύριος 001, 015 ή

016 ή 017 ή 018 ή 019

760 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΙΟΥ «ΚΟΡΑΗΣ»- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΧΙΟΥ (ν. Χίος)

301 επικουρικός 001, 020 ή

021 ή 022 ή 023 ή 024

03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

Page 39: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

39

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

761 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ 304 001 1 1 - - - - - - - - - - -

762 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 300 001, 002 1 1 - - - - - - - - - - -

763 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

(παράρτηµα Γρεβενών)-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 300 001, 002 03, 04

1 - - - - - 1* - - - - -

764 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

(παράρτηµα Καστοριάς)-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 300 001, 002 03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

765 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΚΡΗΤΗΣ (παράρτηµα

Αγ. Νικολάου)- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ (δ. Αγ. Νικολάου)

300 001, 002 1 1 - - - - - - - - - - -

* Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος µε την ιδιότητα του παλιννοστούντα πόντιου, η θέση θα πληρωθεί από υποψήφιο χωρίς την ιδιότητα αυτή.

859 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΚΡΗΤΗΣ (παράρτηµα Ιεράπετρας)-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ (δ. Ιεράπετρας)

300 001, 002 2 1 - 1 - - - - - - - - -

Page 40: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

40

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

766 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΣΕΡΡΩΝ- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΕΡΡΩΝ 304 001 03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

767 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΣΕΡΡΩΝ- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΕΡΡΩΝ 301, 304, 305, 306

001, 002 03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

768 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΛΑΡΙΣΑΣ (παράρτηµα Τρικάλων)-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 304 001, 002 1 1 - - - - - - - - - - -

769 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 2η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ 304 001, 012 1 1 - - - - - - - - - - -

770 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- Γ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ 304 001, 012 1 1 - - - - - - - - - - -

771 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΕΦΟΡΕΙΑ

ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΩΝ 304 001, 012 1 1 - - - - - - - - - - -

772 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΚΑ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ 304 001, 012 1 1 - - - - - - - - - - -

773 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΛΘ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 304, 312 001, 012 1 1 - - - - - - - - - - -

Page 41: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

41

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

774 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 6η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΧΑΪΑΣ 304 001, 012 1 1 - - - - - - - - - - -

775 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 4η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ (ν. Ρόδος)

304 001, 012 03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

776 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ

ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ (ν. Ρόδος)

304 001, 012 03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

777 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- Ζ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΗΛΕΙΑΣ 304 001, 012 1 1 - - - - - - - - - - -

778 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 13η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 304 001, 012 1 1 - - - - - - - - - - -

779 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΛΒ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (∆. Ηγουµενίτσας)

304 001, 012 03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

780 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 9η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 304 001, 012 1 1 - - - - - - - - - - -

781 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 8η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Ιωαννιτών)

304 001, 012 1 1 - - - - - - - - - - -

782 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΙΒ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Ιωαννιτών)

304 001, 012 1 1 - - - - - - - - - - -

Page 42: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

42

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

783 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ

ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Ιωαννιτών)

304 001, 012 1 1 - - - - - - - - - - -

784 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- Ε΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 304 001, 012 1 1 - - - - - - - - - - -

785 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- Κ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος)

304 001, 012 03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

786 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ

ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 304 001, 012 1 1 - - - - - - - - - - -

787 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΚΣΤ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 304 001, 012 1 1 - - - - - - - - - - -

788 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΙΖ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΛΛΑΣ 304 001, 012 03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

789 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- Ι΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΩΚΙ∆ΑΣ 304 001, 012 1 1 - - - - - - - - - - -

790 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΚΕ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΧΑΝΙΩΝ 304 001, 012 1 1 - - - - - - - - - - -

Page 43: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

43

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

791 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ-

Κ.Υ. ΜΟΙΡΩΝ-ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 307 001, 045 1 1 - - - - - - - - - - -

855

ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ

(ΕΙ∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΝ ΑΘΗΝΩΝ 307 001, 045 2 1 - 1 - - - - - - - - -

861 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Γ.Ν. ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ-Κ.Υ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ-

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ 307 001, 045 1 1 - - - - - - - - - - -

862 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

-ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΘΗΝΩΝ 307 001, 045 1 1 - - - - - - - - - - -

792 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΕΙ∆. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 314 001, 041 1 1 - - - - - - - - - - -

793 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΕΙ∆. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΝ ΑΘΗΝΩΝ 314 001, 041 2 1 - 1 - - - - - - - - -

794

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙ∆.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ- ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤ/ΤΑΣ

& ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΘΗΝΩΝ 314 001, 041, 058,

059 1 1 - - - - - - - - - - -

795 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΕΙ∆. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 314 001, 041 1 1 - - - - - - - - - - -

796 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΕΙ∆. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΑΘΗΝΩΝ 310 001 3 1 - 1 - 1 - - - - - - -

797

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙ∆.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ- ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤ/ΤΑΣ

& ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΘΗΝΩΝ 310 001, 058, 059 4 1 - 2 - 1 - - - - - - -

798 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΕΙ∆. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 310 001 1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 001, 032

799 ΤΕ4

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΕΙ∆.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ- ΥΠ. ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &

∆ΙΚΤΥΩΝ-

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (ν. Κάρπαθος)

310

α΄ επικουρικός001, 015

03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

Page 44: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

44

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ

ΚΑΡΠΑΘΟΥ

β΄ επικουρικός001, 020

800 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΕΙ∆. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΧΑΝΙΩΝ 310 001 1 1 - - - - - - - - - - -

801

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙ∆.

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ

∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

318 001 2 - - 1* - 1* - - - - - - -

κύριος 001, 031, 042

802 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΕΙ∆. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 308 επικουρικός

001, 031

1 1 - - - - - - - - - - -

803 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΕΙ∆. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΑΧΑΪΑΣ 308 001, 031 1 1 - - - - - - - - - - -

804 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΕΙ∆. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ

∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

308 001, 031 1 1 - - - - - - - - - - -

805 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΕΙ∆. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 308 001, 031 1 1 - - - - - - - - - - -

806 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙ∆. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 317 001 1 1 - - - - - - - - - - -

807 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙ∆. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ

∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

317 001 1 1 - - - - - - - - - - -

808

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙ∆. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΑΘΗΝΩΝ 315, 316 001 1 1 - - - - - - - - - - -

* Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι µε την ιδιότητα του πολύτεκνου-τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου-τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, οι θέσεις θα πληρωθούν από υποψήφιους χωρίς τις ιδιότητες αυτές.

809 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ

ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

(∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.)- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ 303, 306, 309, 315

015 2 1 - 1 - - - - - - - - -

810 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ 303, 306, 309, 315

- 1 1 - - - - - - - - - - -

Page 45: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

45

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

811 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

«ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟΣ» ∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ -

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 303, 306, 309, 315

- 1 1 - - - - - - - - - - -

812 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 303, 306, 309, 315

- 1 1 - - - - - - - - - - -

813 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-

ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΑΧΑΪΑΣ-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΧΑΪΑΣ 303, 306, 309, 315

- 1 1 - - - - - - - - - - -

814 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 303, 306, 309, 315

- 1 1 - - - - - - - - - - -

815 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΗΠΕΙΡΟΥ- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Ιωαννιτών)

303, 306, 309, 315

- 1 1 - - - - - - - - - - -

816 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΒΑΛΑΣ 303, 306, 309, 315

- 1 1 - - - - - - - - - - -

817 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(SOFTWARE)

Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ-ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ 303, 306,

315

020 ή 021 ή 022 ή 023 ή

024 1 1 - - - - - - - - - - -

818 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-

ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρα)

303, 306, 309, 315

- 03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

819 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρα)

303, 306, 309, 315

- 03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

Page 46: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

46

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

820 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΥΠΑΛ∆ΩΝ

ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ν. Κεφαλληνία)

303, 306, 309, 315

- 03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

821 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 303, 306, 309, 315

- 1 1 - - - - - - - - - - -

822 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 303, 306, 309, 315

- 1 1 - - - - - - - - - - -

823 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(ΕΙ∆. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

303, 306, 315

- 1 1 - - - - - - - - - - -

824 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΣΕΡΡΩΝ- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΕΡΡΩΝ 303, 306, 309, 315

- 03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

825 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΧΑΝΙΩΝ 303, 306, 309, 315

- 1 1 - - - - - - - - - - -

826 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΙΟΥ «ΚΟΡΑΗΣ»- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΧΙΟΥ (ν. Χίος)

303, 306, 309, 315

- 03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

827

ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ

ΒΙΒΛΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-

ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΒΟΙΑΣ 302

001, 020 ή 021 ή 022 ή 023 ή 024,

025

1 1 - - - - - - - - - - -

828 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ 302

001, 020 ή 021 ή 022 ή 023 ή 024,

025

1 1 - - - - - - - - - - -

Page 47: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

47

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

829 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 17η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 302 001, 054 03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

830 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- Ζ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΗΛΕΙΑΣ 302 001, 054 1 1 - - - - - - - - - - -

831 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 25η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 302 001, 054 1 1 - - - - - - - - - - -

832 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-

5η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 302 001, 054 1 1 - - - - - - - - - - -

833 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- Ε΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 302 001, 054 1 1 - - - - - - - - - - -

834 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- Κ∆΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 302 001, 054 1 1 - - - - - - - - - - -

835 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- Ι΄ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΩΚΙ∆ΑΣ 302 001, 054 1 1 - - - - - - - - - - -

836 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 3η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΧΙΟΥ (ν. Χίος)

302 001, 054 03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

837 ΤΕ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-

ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 301 001, 020 ή

021 ή 022 ή 023 ή 024

1 1 - - - - - - - - - - -

Page 48: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

48

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

838 ΤΕ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-

ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 301 001, 020 ή

021 ή 022 ή 023 ή 024

03, 04

1 - - - - - - - - 1* - - -

839 ΤΕ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-

ΑΡΧΕΙΑ Ν. ∆ΡΑΜΑΣ-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

∆ΡΑΜΑΣ 301 001, 020 ή

021 ή 022 ή 023 ή 024

03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

840 ΤΕ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΚΥΘΗΡΩΝ- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ (ν. Κύθηρα)

301 001, 020 ή

021 ή 022 ή 023 ή 024

03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

841 ΤΕ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 301 001, 020 ή

021 ή 022 ή 023 ή 024

1 1 - - - - - - - - - - -

* Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος µε την ιδιότητα του παλιννοστούντα οµογενή (ν. 2790/2000), η θέση θα πληρωθεί από υποψήφιο χωρίς την ιδιότητα αυτή.

842 ΤΕ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΗΠΕΙΡΟΥ- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Ιωαννιτών)

301 001, 020 ή

021 ή 022 ή 023 ή 024

1 1 - - - - - - - - - - -

843 ΤΕ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΑΞΩΝ- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Παξοί)

301 001, 020 ή

021 ή 022 ή 023 ή 024

03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

844 ΤΕ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-

ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΚΙΛΚΙΣ-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΙΛΚΙΣ 301 001, 020 ή

021 ή 022 ή 023 ή 024

03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

845 ΤΕ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-

ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ (ν. Λευκάδα)

301 001, 020 ή

021 ή 022 ή 023 ή 024

03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

Page 49: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

49

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

846 ΤΕ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Υ∆ΡΑΣ-ΥΠ.Ε.Π.Θ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ν. Ύδρα)

301 001, 020 ή

021 ή 022 ή 023 ή 024

1 1 - - - - - - - - - - -

847 ΤΕ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-

ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 301 001, 020 ή

021 ή 022 ή 023 ή 024

1 1 - - - - - - - - - - -

848 ΤΕ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-

ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΦΩΚΙ∆ΑΣ-

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΦΩΚΙ∆ΑΣ 301 001, 020 ή

021 ή 022 ή 023 ή 024

1 1 - - - - - - - - - - -

849 ΤΕ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-

ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΧΙΟΥ- ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΧΙΟΥ (ν. Χίος)

301 001, 020 ή

021 ή 022 ή 023 ή 024

03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

850

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

(ΕΙ∆. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤ/ΤΑΣ

& ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΘΗΝΩΝ 313 001, 032 ή 033 ή 034,

057 1 1 - - - - - - - - - - -

851

ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ

(ΕΙ∆. ΡΑ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 313 001 1 1 - - - - - - - - - - -

852

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α/Φ &

Ε/Π (ΕΙ∆. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α/Φ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 319 001, 020, 039 1 1 - - - - - - - - - - -

853

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α/Φ &

Ε/Π (ΕΙ∆. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α/Φ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ

∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

319 001, 020, 039 2 - - 1* - 1* - - - - - - -

854

ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ

(ΕΙ∆. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 311 001 1 1 - - - - - - - - - - -

856

ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ

(ΕΙ∆. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΑΘΗΝΩΝ 311 001 1 1 - - - - - - - - - - -

Page 50: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

50

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

857

ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ

(ΕΙ∆. ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 312 001 1 1 - - - - - - - - - - -

858

ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ

(ΕΙ∆. ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 320 001, 112 2 1 - 1 - - - - - - - - -

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Θ Ε Σ Ε Ω Ν 127 107 0 12 0 5 0 1 0 2 0 0 0

* Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι µε την ιδιότητα του πολύτεκνου-τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου-τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, οι θέσεις θα πληρωθούν από υποψήφιους χωρίς τις ιδιότητες αυτές.

Page 51: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

51

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (∆.Ε.)

Ενδείξεις του πίνακα:

Στη στήλη (1) «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαµβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στο φορέα, οι οποίες αναλύονται, κατά

περίπτωση, στις κατά κατηγορία στήλες παραπλεύρως.

Στη στήλη «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαµβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρήση της ιδιότητας πολυτέκνου, τέκνου

πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου, τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντος Πόντιου οµογενούς, παλιννοστούντος οµογενούς του

ν. 2790/2000, Έλληνα υπηκόου που προέρχεται από τη Μουσουλµανική µειονότητα της Θράκης.

Στις στήλες (2), (4), (6), (8), (10) και (12) περιλαµβάνεται ο αριθµός των θέσεων για τις οποίες η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη και

βαθµολογείται ως κριτήριο κατάταξης.

Στις στήλες (3), (5), (7), (9), (11) και (13) περιλαµβάνεται ο αριθµός των θέσεων για τις οποίες η εµπειρία δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν

βαθµολογείται ως κριτήριο κατάταξης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

901

∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ &

ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)*

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ-

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

& ΗΛ/ΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος)

401 001, 020 ή 021, 113

03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

1055

∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ-ΥΠΟ∆ΟΧΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)*

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ-

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

& ΗΛ/ΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος)

401 001 03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

1056∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π.&Α.

ΚΥΡΙΑΚΟΥ»- ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΘΗΝΩΝ 401 001 2 1 - 1 - - - - - - - - -

902 ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ 401 001 3 1 - 1 - 1 - - - - - - -

903

∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

(ΕΙ∆. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΝ ΑΘΗΝΩΝ 401 001 1 1 - - - - - - - - - - -

904 ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ- ΥΠ.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΡΟ∆ΟΠΗΣ 401 001 03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

* Οι θέσεις µε κωδικούς 901 και 1055 θα καλυφθούν από προσωπικό µε σχέση εργασίας εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

905 ∆Ε ΕΝ∆ΥΣΗΣ

ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ (ΕΙ∆. ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ

ΑΜΥΝΑΣ- ΠΕΙΡΑΙΩΣ

κύριος 416

- 16 - - 7* 3* 4* 2* - - - - - -

Page 52: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

52

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

α΄ επικουρικός479

ΓΑΖΩΤΗ-ΓΑΖΩΤΡΙΑΣ)

ΓΕΣ

β΄ επικουρικός499

100

κύριος 417

α΄ επικουρικός480

-

906

∆Ε ΕΝ∆ΥΣΗΣ ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ (ΕΙ∆.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΒΥΛΩΝ & ΑΠΑΡΤΙΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

β΄ επικουρικός499

102

5 - - 2* 1* 2* - - - - - - -

κύριος 417

α΄ επικουρικός480

-

907

∆Ε ΕΝ∆ΥΣΗΣ ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ

(ΕΙ∆. ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΟΠΟΙΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

β΄ επικουρικός499

102

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 416

α΄ επικουρικός479

-

908

∆Ε ΕΝ∆ΥΣΗΣ ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ

(ΕΙ∆. ΚΟΠΤΗ-ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

β΄ επικουρικός499

101

1 1 - - - - - - - - - - -

-

909

∆Ε ΕΝ∆ΥΣΗΣ ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ

(ΕΙ∆. ΡΑΠΤΗ-ΡΑΠΤΡΙΑΣ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

κύριος 416

α΄ επικουρικός479

β΄ επικουρικός499

097

2 1 - 1 - - - - - - - - -

κύριος 416

α΄ επικουρικός479

- 910

∆Ε ΕΝ∆ΥΣΗΣ ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ

(ΕΙ∆. ΡΑΠΤΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

β΄ επικουρικός499

097

3 - - 1* - 1* - - - - - 1* -

κύριος 416

α΄ επικουρικός479

-

911 ∆Ε ΕΝ∆ΥΣΗΣ ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ

(ΕΙ∆. ΡΑΠΤΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ

∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός499

097

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 416

α΄ επικουρικός479

-

912 ∆Ε ΕΝ∆ΥΣΗΣ ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ

(ΕΙ∆. ΡΑΠΤΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

β΄ επικουρικός499

097

1 1 - - - - - - - - - - -

* Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι µε την ιδιότητα του πολύτεκνου-τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου-τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, Έλληνα υπηκόου που προέρχεται από τη µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης, οι θέσεις θα πληρωθούν από υποψήφιους χωρίς τις ιδιότητες αυτές.

κύριος 416

α΄ επικουρικός479

- 913

∆Ε ΕΝ∆ΥΣΗΣ ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ

(ΕΙ∆. ΡΑΠΤΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

β΄ επικουρικός499

097

1 1 - - - - - - - - - - -

Page 53: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

53

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

κύριος 417

α΄ επικουρικός480

- 914

∆Ε ΕΝ∆ΥΣΗΣ ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ

(ΕΙ∆. ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΟΠΟΙΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός499

102

1 1 - - - - - - - - - - -

915

∆Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(ΕΙ∆. ΒΟΗΘΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 423 - 1 1 - - - - - - - - - - -

916

∆Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(ΕΙ∆. ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 404 - 1 1 - - - - - - - - - - -

917

∆Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(ΕΙ∆. ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΝ ΑΘΗΝΩΝ 404 - 1 1 - - - - - - - - - - -

918

∆Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(ΕΙ∆. ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 404 1 1 - - - - - - - - - - -

919

∆Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(ΕΙ∆. ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 412 - 3 1 - 1 - 1 - - - - - - -

κύριος 464

105

920

∆Ε ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΕΙ∆. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

επικουρικός 465

105, 106

2 1 - 1 - - - - - - - - -

921

∆Ε ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΙ∆.

ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ-ΑΡΤΕΡΓΑΤΗΣ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΝ ΑΘΗΝΩΝ 422 - 1 1 - - - - - - - - - - -

922

∆Ε ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΙ∆.

ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ-ΑΡΤΕΡΓΑΤΗΣ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 422 - 1 1 - - - - - - - - - - -

923

∆Ε ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(ΕΙ∆. ∆ΕΝ∆ΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 414 - 1 1 - - - - - - - - - - -

924

∆Ε ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(ΕΙ∆. ∆ΕΝ∆ΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 414 - 1 1 - - - - - - - - - - -

925 ∆Ε ΠΑΡΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΙ∆. ∆ΕΝ∆ΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 414 - 1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 415

926 ∆Ε ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(ΕΙ∆. ΚΟΥΡΕΑ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ

ΑΘΗΝΩΝ

α΄ επικουρικός478

- 1 1 - - - - - - - - - - -

Page 54: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

54

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

β΄ επικουρικός499

096

κύριος 415

α΄ επικουρικός478

- 927

∆Ε ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(ΕΙ∆. ΚΟΥΡΕΑ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός499

096

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 415

α΄ επικουρικός478

- 928

∆Ε ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(ΕΙ∆. ΚΟΥΡΕΩΝ-ΚΟΜΜΩΤΡΙΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός499

096

3 - - 2* - 1* - - - - - - -

κύριος 415

α΄ επικουρικός478

- 929

∆Ε ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(ΕΙ∆. ΚΟΥΡΕΑ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός499

096

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 415

α΄ επικουρικός478

- 930

∆Ε ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(ΕΙ∆. ΚΟΥΡΕΑ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

β΄ επικουρικός499

096

2 1 - 1

931 ∆Ε ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(ΕΙ∆. ΜΑΓΕΙΡΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 - 2 1 - 1 - - - - - - - - -

932 ∆Ε ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(ΕΙ∆. ΜΑΓΕΙΡΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΑΘΗΝΩΝ 413 - 2 1 - 1 - - - - - - - - -

933 ∆Ε ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(ΕΙ∆. ΜΑΓΕΙΡΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 413 - 1 1 - - - - - - - - - - -

934 ∆Ε ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(ΕΙ∆. ΜΑΓΕΙΡΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

413 - 1 1 - - - - - - - - - - -

935 ∆Ε ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(ΕΙ∆. ΜΑΓΕΙΡΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ

∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

413 - 1 1 - - - - - - - - - - -

* Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι µε την ιδιότητα του πολύτεκνου-τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου-τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, οι θέσεις θα πληρωθούν από υποψήφιους χωρίς τις ιδιότητες αυτές.

936 ∆Ε ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(ΕΙ∆. ΜΑΓΕΙΡΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 413 - 1 1 - - - - - - - - - - -

937 ∆Ε ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(ΕΙ∆. ΜΑΓΕΙΡΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 413 - 1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 405

α΄ επικουρικός471

-

938

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ∆ΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ-ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΝ ΑΘΗΝΩΝ

β΄ επικουρικός499

065

1 1 - - - - - - - - - - -

939 ∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ

(ΕΙ∆. ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ

ΑΜΥΝΑΣ- ΑΝΑΤ.

ΑΤΤΙΚΗΣ κύριος

405 - 1 1 - - - - - - - - - - -

Page 55: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

55

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

α΄ επικουρικός471

ΕΡΓΩΝ-ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ)

ΓΕΝ

β΄ επικουρικός499

065

κύριος 405

α΄ επικουρικός471

- 940

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ∆ΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ-ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ-

ΝΤΟΥΚΑ∆ΟΡΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

β΄ επικουρικός499

065

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 405

α΄ επικουρικός471

- 941

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΛΑΙΟΧΡΩΝΑΤΙΣΤΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ

∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός499

065

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 405

α΄ επικουρικός471

-

942

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ∆ΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ-ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ-

ΝΤΟΥΚΑ∆ΟΡΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός499

065

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 405

α΄ επικουρικός471

- 943

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ∆ΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ-ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ-Υ∆ΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός499

065

2 1 - 1 - - - - - - - - -

κύριος 418

α΄ επικουρικός481

- 944

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ∆ΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ-ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ

∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός499

104

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 418

α΄ επικουρικός481

- 945

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ∆ΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ-ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΝ ΑΘΗΝΩΝ

β΄ επικουρικός499

104

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 418

α΄ επικουρικός481

- 946

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ∆ΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ-ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΝ

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

(ν. Λέρος) β΄ επικουρικός

499 104

03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 406

α΄ επικουρικός472

- 947

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ∆ΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ-ΤΕΧΝΙΤΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

β΄ επικουρικός499

066

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 406

948 ∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ

(ΕΙ∆. ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΤΕΧΝΙΤΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

α΄ επικουρικός472

- 1 1 - - - - - - - - - - -

Page 56: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

56

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

ΕΡΓΑΣΙΩΝ) β΄ επικουρικός499

066

κύριος 406

α΄ επικουρικός472

- 949

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ∆ΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ-ΤΕΧΝΙΤΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

β΄ επικουρικός499

066

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

064

950

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ∆ΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ-Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

β΄ επικουρικός463

063, 064

2 1 - 1 - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

064

951

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ∆ΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ-Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΝ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός463

063, 064

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

064 952

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ∆ΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ-Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός463

063, 064

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

064 953

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ∆ΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ-Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός463

063, 064

3 - - 2* - 1* - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

064 954

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ∆ΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ-Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

β΄ επικουρικός463

063, 064

1 1 - - - - - - - - - - -

* Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι µε την ιδιότητα του πολύτεκνου-τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου-τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, οι θέσεις θα πληρωθούν από υποψήφιους χωρίς τις ιδιότητες αυτές.

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

068 955

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

β΄ επικουρικός463

063, 068

2 1 - 1 - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

074 956

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΤΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

β΄ επικουρικός463

063, 074

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

957 ∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ

(ΕΙ∆. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ

ΑΘΗΝΩΝ

α΄ επικουρικός462

068

3 1 - 1 - 1 - - - - - - -

Page 57: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

57

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

ΕΓΚ/ΣΕΩΝ) β΄ επικουρικός463

063, 068

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

068

958

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΑΧΑΪΑΣ

β΄ επικουρικός463

063, 068

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

068

959

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ

∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός463

063, 068

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

068

960

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός463

063, 068

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

071

961

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΤΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός463

063, 071

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

073

962

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΤΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός463

063, 073

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

074 963

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΤΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός463

063, 074

2 1 - 1 - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

068

964

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

β΄ επικουρικός463

063, 068

2 1 - 1 - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

068 965

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

β΄ επικουρικός463

063, 068

1 1 - - - - - - - - - - -

Page 58: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

58

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

071 ή 072 ή 073 ή 074

966

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ &

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ (Α/Φ-Ε/Π)-

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ &

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

β΄ επικουρικός463

063, 071 ή 072 ή 073 ή

074

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

068 ή 069 ή 070

967

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΝ

ΖΕΥΓΩΝ Η/Ζ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

β΄ επικουρικός463

063, 068 ή 069 ή 070

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

068 ή 069 ή 070

968

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΝ

ΖΕΥΓΩΝ Η/Ζ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός463

063, 068 ή 069 ή 070

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

067

969

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΝ ΑΘΗΝΩΝ

β΄ επικουρικός463

063, 067

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

067 970

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

β΄ επικουρικός463

063, 067

2 1 - 1 - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

067

971

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός463

063, 067

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

067 972

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

β΄ επικουρικός463

063, 067

2 - - 1* - 1* - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

067 973

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

β΄ επικουρικός463

063, 067

1 1 - - - - - - - - - - -

974 ∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ

(ΕΙ∆. ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ

ΑΜΥΝΑΣ- ΛΑΡΙΣΑΣ

κύριος 461

067 2 - - 1* - 1* - - - - - - -

Page 59: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

59

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

α΄ επικουρικός462

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ)

ΓΕΣ

β΄ επικουρικός463

063, 067

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

071 ή 072 ή 073 ή 074

975

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

β΄ επικουρικός463

063, 071 ή 072 ή 073 ή

074

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

071 ή 072 ή 073 ή 074

976

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

β΄ επικουρικός463

063, 071 ή 072 ή 073 ή

074

2 - - 1* - 1* - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

071 ή 072 ή 073 ή 074

977

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

β΄ επικουρικός463

063, 071 ή 072 ή 073 ή

074

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

075 978

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΨΥΚΤΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΝ ΑΘΗΝΩΝ

β΄ επικουρικός463

063, 075

1 1 - - - - - - - - - - -

* Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι µε την ιδιότητα του πολύτεκνου-τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου-τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, οι θέσεις θα πληρωθούν από υποψήφιους χωρίς τις ιδιότητες αυτές.

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

075 979

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

β΄ επικουρικός463

063, 075

2 1 - 1 - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

075

980

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός463

063, 075

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

075 981

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός463

063, 075

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

075 982

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΨΥΚΤΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

β΄ επικουρικός463

063, 075

1 1 - - - - - - - - - - -

Page 60: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

60

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

983

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

402 - 1 1 - - - - - - - - - - -

984 ∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ

(ΕΙ∆. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ,

∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ &

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 402 - 1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

089

985

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Τ/Η)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

β΄ επικουρικός463

063, 089

2 1 - 1 - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

089 986

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΤΕΧΝΙΤΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός463

063, 089

2 1 - 1 - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

079

987

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΑΧΑΪΑΣ

β΄ επικουρικός463

063, 079

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

079 988

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ

∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός463

063, 079

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

103 989

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ-

ΒΑΦΕΑΣ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΝ ΑΘΗΝΩΝ

β΄ επικουρικός463

063, 103

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 407, 408

α΄ επικουρικός473, 474

- 990

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

β΄ επικουρικός499

040

2 1 - 1 - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

080 991

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ

∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός463

063, 080

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

992 ∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ

(ΕΙ∆. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ

α΄ επικουρικός462

027 ή 087 2 1 - 1 - - - - - - - - -

Page 61: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

61

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

β΄ επικουρικός463

027 ή 087, 063

κύριος 409

α΄ επικουρικός475

- 993

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΝ

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

(ν. Λέρος) β΄ επικουρικός

499 085

03, 04

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

077 994

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΘΕΡΜΑΣΤΗ)

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

β΄ επικουρικός463

063, 077

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

077 995

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΘΕΡΜΑΣΤΗ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

β΄ επικουρικός463

063, 077

2 1 - 1 - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

077 996

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΘΕΡΜΑΣΤΗ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός463

063, 077

2 - - 1* - 1* - - - - - - -

* Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι µε την ιδιότητα του πολύτεκνου-τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου-τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, οι θέσεις θα πληρωθούν από υποψήφιους χωρίς τις ιδιότητες αυτές.

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

077 997

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΘΕΡΜΑΣΤΗ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός463

063, 077

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 409

α΄ επικουρικός475

- 998

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΘΕΡΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ

∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός499

085

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

078 999

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΝ ΑΘΗΝΩΝ

β΄ επικουρικός463

063, 078

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

078 1000

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΝ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός463

063, 078

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

078 1001

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΝ ΧΑΝΙΩΝ

β΄ επικουρικός463

063, 078

1 1 - - - - - - - - - - -

Page 62: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

62

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

078 1002

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΑΧΑΪΑΣ

β΄ επικουρικός463

063, 078

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

078 1003

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

β΄ επικουρικός463

063, 078

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

078 1004

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ

∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός463

063, 078

2 - - 1* - 1* - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

078 1005

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

β΄ επικουρικός463

063, 078

1 1 - - - - - - - - - - -

* Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι µε την ιδιότητα του πολύτεκνου-τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου-τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, οι θέσεις θα πληρωθούν από υποψήφιους χωρίς τις ιδιότητες αυτές.

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

078

1006

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ

ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

β΄ επικουρικός463

063, 078

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

086 ή 087 1007

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

β΄ επικουρικός463

063, 086 ή 087

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

087 1008

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΝ ΑΘΗΝΩΝ

β΄ επικουρικός463

063, 087

2 1 - 1 - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

087

1009

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΝ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός463

063, 087

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

087 1010

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΜΗΧΑΝΟΤΕΧ/ΤΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΑΧΑΪΑΣ

β΄ επικουρικός463

063, 087

1 1 - - - - - - - - - - -

Page 63: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

63

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

087 1011

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΜΗΧΑΝΟΤΕΧ/ΤΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

β΄ επικουρικός463

063, 087

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

076 1012

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΝΑΡΚΩΣΗΣ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

β΄ επικουρικός463

063, 076

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

076 1013

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΝΑΡΚΩΣΗΣ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός463

063, 076

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

086 1014

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΙ

ΚΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

β΄ επικουρικός463

063, 086

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

086 1015

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΙ

ΚΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΧΑΝΙΩΝ

β΄ επικουρικός463

063, 086

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

086

1016

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός463

063, 086

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

086 1017

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

β΄ επικουρικός463

063, 086

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 407, 408

α΄ επικουρικός473, 474

- 1018

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΡΕΚΤΙΦΙΑ∆ΟΡΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

β΄ επικουρικός499

026

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

083 ή 084 1019

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ

∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός463

063, 083 ή 084

1 1 - - - - - - - - - - -

1020 ∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ

(ΕΙ∆. ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ

ΑΜΥΝΑΣ- ΑΝΑΤ.

ΑΤΤΙΚΗΣ κύριος

461 083 ή 084 1 1 - - - - - - - - - - -

Page 64: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

64

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

α΄ επικουρικός462

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ)

ΓΕΣ

β΄ επικουρικός463

063, 083 ή 084

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

080

1021

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΤΗ

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός463

063, 080

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

080

1022

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΤΗ

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

β΄ επικουρικός463

063, 080

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

080

1023

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΤΗ

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

β΄ επικουρικός463

063, 080

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 410

α΄ επικουρικός476

-

1024

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΤΗ

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

β΄ επικουρικός499

088

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 407, 408

α΄ επικουρικός473, 474

- 1025

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-

ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΙ∆ΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΗ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

β΄ επικουρικός499

082

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 409

α΄ επικουρικός475

- 1026

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-

ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΙ∆ΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός499

085

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 409

α΄ επικουρικός475

- 1027

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-

ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΙ∆ΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

β΄ επικουρικός499

085

1 1 - - - - - - - - - - -

1028 ∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΑΘΗΝΩΝ κύριος

461 083 ή 084 1 1 - - - - - - - - - - -

Page 65: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

65

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

α΄ επικουρικός462

ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΙ∆ΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ ΛΕΥΚΟΣΙ∆ΗΡΟΥΡ-ΓΟΥ)

ΓΕΣ

β΄ επικουρικός463

063, 083 ή 084

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

083 ή 084 1029

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-

ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΙ∆ΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ ΛΕΥΚΟΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός463

063, 083 ή 084

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

083 ή 084

1030

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-

ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΙ∆ΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ ΛΕΥΚΟΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός463

063, 083 ή 084

1 1

κύριος 407, 408

α΄ επικουρικός473, 474

-

1031

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-

ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΙ∆ΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ ΛΙΠΑΝΤΗ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός499

082

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

078

1032

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-

ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΙ∆ΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ ΤΕΧΝΙΤΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΑΧΗΣ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

β΄ επικουρικός463

063, 078

2 1 - 1 - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

078

1033

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-

ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΙ∆ΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ ΤΕΧΝΙΤΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΑΧΗΣ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός463

063, 078

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

078

1034

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-

ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΙ∆ΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ ΤΕΧΝΙΤΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΑΧΗΣ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

β΄ επικουρικός463

063, 078

8 - - 4* 1* 2* 1* - - - - - -

κύριος 461

1035

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-

ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΙ∆ΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ ΤΕΧΝΙΤΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

α΄ επικουρικός462

078

2 1 - 1 - - - - - - - - -

Page 66: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

66

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

ΜΑΧΗΣ) β΄ επικουρικός463

063, 078

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

078

1036

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-

ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΙ∆ΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ ΤΕΧΝΙΤΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός463

063, 078

2 - - 1* - 1* - - - - - - -

* Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι µε την ιδιότητα του πολύτεκνου-τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου-τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, οι θέσεις θα πληρωθούν από υποψήφιους χωρίς τις ιδιότητες αυτές.

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

079

1037

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-

ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΙ∆ΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ ΦΑΝΟΠΟΙΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

β΄ επικουρικός463

063, 079

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 407, 408

α΄ επικουρικός473, 474

- 1038

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙ∆. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-

ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΙ∆ΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ ΧΥΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

β΄ επικουρικός499

081

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 407, 408

α΄ επικουρικός473, 474

-

1039

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ & ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ

(Α/Φ-Ε/Π) (ΕΙ∆.

ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΩΝ Α/Φ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

β΄ επικουρικός499

040

2 - - 1* - 1* - - - - - - -

κύριος 411

α΄ επικουρικός477

-

1040

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ & ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ

(Α/Φ-Ε/Π) (ΕΙ∆. ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Α/Φ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ

∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός499

053

2 - - 1* - 1* - - - - - - -

κύριος 411

α΄ επικουρικός477

-

1041

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ & ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ

(Α/Φ-Ε/Π) (ΕΙ∆. ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Α/Φ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΧΑΝΙΩΝ

β΄ επικουρικός499

053

2 - - 1* - 1* - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

083 ή 084

1042

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ & ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ

(Α/Φ-Ε/Π) (ΕΙ∆. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Α/Φ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΑΧΑΪΑΣ

β΄ επικουρικός463

063, 083 ή 084

2 - - 1* - 1* - - - - - - -

Page 67: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

67

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

κύριος 411

α΄ επικουρικός477

-

1043

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ & ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ

(Α/Φ-Ε/Π) (ΕΙ∆. ΣΥΝΘΕΤΩΝ Α/Φ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός499

029

1 1 - - - - - - - - - - -

* Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι µε την ιδιότητα του πολύτεκνου-τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου-τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, οι θέσεις θα πληρωθούν από υποψήφιους χωρίς τις ιδιότητες αυτές.

κύριος 403, 411

α΄ επικουρικός477, 482

-

1044

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ & ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ

(Α/Φ-Ε/Π) (ΕΙ∆. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α/Φ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΑΧΑΪΑΣ

β΄ επικουρικός499

052

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 403, 411

α΄ επικουρικός477, 482

-

1045

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ & ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ

(Α/Φ-Ε/Π) (ΕΙ∆. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α/Φ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

β΄ επικουρικός499

052

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 403, 411

α΄ επικουρικός477, 482

-

1046

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ & ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ

(Α/Φ-Ε/Π) (ΕΙ∆. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α/Φ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ ΗΛΕΙΑΣ

β΄ επικουρικός499

052

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 411

α΄ επικουρικός477

-

1047

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ &

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ (Α/Φ-Ε/Π)-ΤΕΧΝΙΤΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ &

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

β΄ επικουρικός499

095

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 420

1048 ∆Ε ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΕΙ∆. ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ επικουρικός

419, 421

- 1 1 - - - - - - - - - - -

1049 ∆Ε ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

(ΕΙ∆. ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΝ ΑΘΗΝΩΝ 419, 420, 421 - 1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 421

1050 ∆Ε ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

(ΕΙ∆. ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ-ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

επικουρικός 419, 420

- 2 1 - 1 - - - - - - - - -

1051 ∆Ε ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

(ΕΙ∆. ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ-ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ

ΑΜΥΝΑΣ- ΑΝΑΤ.

ΑΤΤΙΚΗΣ κύριος

420 - 1 1 - - - - - - - - - - -

Page 68: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

68

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

ΕΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΠΟ

ΛΥ

ΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

& Τ

ΕΚ

ΝΩ

Ν

ΤΡ

ΙΤΕ

ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΠΟ

ΝΤ

ΙΩΝ

ΠΑ

ΛΙΝ

/ΝΤ

ΩΝ

ΟΜ

ΟΓ

ΕΝ

ΩΝ

ν. 2

790

/2000

ΕΛ

ΛΗ

ΝΩ

Ν Υ

ΠΗ

ΚΟ

ΩΝ

ΠΟ

Υ

ΠΡ

ΟΕ

ΡΧ

ΟΝ

ΤΑ

Ι Α

ΠΟ

ΤΗ

ΜΟ

ΥΣ

ΟΥ

ΛΜ

ΑΝ

ΙΚΗ

ΜΕ

ΙΟΝ

ΟΤ

ΗΤ

Α Τ

ΗΣ

ΘΡ

ΑΚ

ΗΣ

ΚΩ

∆. Θ

ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ

Α∆

ΟΣ

– Ε

Ι∆ΙΚ

ΟΤ

ΗΤ

Α

ΦΟ

ΡΕ

ΑΣ

Ε∆

ΡΑ

-ΝΟ

ΜΑ

ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ

Ο∆

ΕΚ

ΤΟ

Ι Τ

ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ

ΑΡ

ΑΙΤ

ΗΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΘ

ΕΤ

Α Π

ΡΟ

ΣΟ

ΝΤ

Α

ΕΝ

ΤΟ

ΠΙΟ

ΤΗ

ΤΑ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ) ΓΕΑ επικουρικός 419, 421

κύριος 420

1052

∆Ε ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΕΙ∆. ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ-

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΑ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

επικουρικός 419, 421

- 1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 461

α΄ επικουρικός462

091, 092, 093

1053

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ-

ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ &

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ &

ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΕΙ∆. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

β΄ επικουρικός463

063, 091, 092, 093

1 1 - - - - - - - - - - -

κύριος 407

α΄ επικουρικός473

-

1054

∆Ε ΧΗΜΙΚΟΥ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΟΥ

(ΕΙ∆. ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΓΕΣ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

β΄ επικουρικός499

094

3 - - 2* - 1* - - - - - - -

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Θ Ε Σ Ε Ω Ν 228 139 0 55 5 25 3 0 0 0 0 1 0

* Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι µε την ιδιότητα του πολύτεκνου-τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου-τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, οι θέσεις θα πληρωθούν από υποψήφιους χωρίς τις ιδιότητες αυτές.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩ∆. 001: Γνώση πληροφορικής και χειρισµού Η/Υ σε βασικό επίπεδο στα αντικείµενα (α) επεξεργασίας κειµένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισµού Η/Υ µε τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συµπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.

ΚΩ∆. 002: Εµπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε θέµατα διοικητικής υποστήριξης εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραµµάτων. ΚΩ∆. 003: Βεβαίωση ιδιότητας µέλους ιατρικού συλλόγου. ΚΩ∆. 004: Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος. ΚΩ∆. 005: Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόµενης µε βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου υπουργείου ότι δεν απαιτείται. ΚΩ∆. 006: Άδεια άσκησης επαγγέλµατος µηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας µε τον τίτλο σπουδών. ΚΩ∆. 007: Εµπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στη σύνταξη µελετών οικοδοµικών έργων. ΚΩ∆. 008: Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ακτινοφυσικού. ΚΩ∆. 009: Άδεια χρησιµοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Γενικής Ιατρικής. ΚΩ∆. 010: Άδεια χρησιµοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παθολόγου. ΚΩ∆. 011: Εµπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην ανάλυση και στο σχεδιασµό εφαρµογών πληροφορικής. ΚΩ∆. 012: Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Λογιστή Φοροτεχνικού τουλάχιστον Β΄ τάξης. ΚΩ∆. 013: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Αρχειονοµία διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδηµαϊκού έτους. ΚΩ∆. 014: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Βιβλιοθηκονοµία διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδηµαϊκού έτους. ΚΩ∆. 015: Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Page 69: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

69

ΚΩ∆. 016: Πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας. ΚΩ∆. 017: Πολύ καλή γνώση της γερµανικής γλώσσας. ΚΩ∆. 018: Πολύ καλή γνώση της ιταλικής γλώσσας. ΚΩ∆. 019: Πολύ καλή γνώση της ισπανικής γλώσσας. ΚΩ∆. 020: Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. ΚΩ∆. 021: Καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας. ΚΩ∆. 022: Καλή γνώση της γερµανικής γλώσσας. ΚΩ∆. 023: Καλή γνώση της ιταλικής γλώσσας. ΚΩ∆. 024: Καλή γνώση της ισπανικής γλώσσας. ΚΩ∆. 025: Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης, που χορηγείται από τη ∆/νση Συντήρησης

Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισµού (ν. 2557/1997, Φ.Ε.Κ. 271/1997/τ.Α΄), στις ειδικότητες χαρτιού και δέρµατος. ΚΩ∆. 026: Εµπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως ρεκτιφιαδόρος (τορναδόρος). ΚΩ∆. 027: Άδεια άσκησης επαγγέλµατος πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών οποιασδήποτε τάξης.

ΚΩ∆. 028: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας ή εµπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στη λατινική παλαιογραφία.

ΚΩ∆. 029: Εµπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως συνθέτης αεροσκαφών. ΚΩ∆. 030: Εµπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στη συντήρηση έργων τέχνης σε χαρτί µε γνώσεις σε τεχνικές δοµικής

διάγνωσης των έργων τέχνης (εφαρµογές τεχνικών Laser). ΚΩ∆. 031: Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου. ΚΩ∆. 032: Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. ΚΩ∆. 033: Άριστη γνώση της γαλλικής γλώσσας. ΚΩ∆. 034: Άριστη γνώση της γερµανικής γλώσσας. ΚΩ∆. 035: Άριστη γνώση της ιταλικής γλώσσας. ΚΩ∆. 036: Άριστη γνώση της ισπανικής γλώσσας. ΚΩ∆. 037: Άριστη γνώση της ρωσικής γλώσσας. ΚΩ∆. 038: Καλή γνώση της ρωσικής γλώσσας. ΚΩ∆. 039: Εµπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών στην τεχνολογία αεροσκαφών. ΚΩ∆. 040: Εµπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως ελασµατουργός. ΚΩ∆. 041: Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΤΕ). ΚΩ∆. 042: Εµπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην εκπόνηση µελετών για δηµόσια έργα ή στην κατασκευή δηµόσιων έργων. ΚΩ∆. 043: Εµπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους ως βιβλιοθηκονόµος σε βιβλιοθήκη Μουσείου Νεότερης ή Σύγχρονης Τέχνης. ΚΩ∆. 044: Βεβαίωση ιδιότητας µέλους της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών (ν. 1804/1988, ΦΕΚ 177/Α/1988). ΚΩ∆. 045: Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ).

ΚΩ∆. 046: Εµπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε θέµατα διοικητικής υποστήριξης εθνικών ή/και κοινοτικών επενδυτικών προγραµµάτων.

ΚΩ∆. 047: Εµπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης και ανάπτυξης προσωπικού. ΚΩ∆. 048: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας ή εµπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών στην

Προϊστορική ή Κλασική Αρχαιολογία. ΚΩ∆. 049: Εµπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε µελέτες και επιβλέψεις έργων είτε αναστήλωσης, ή αποκατάστασης Μνηµείων

είτε ανέγερσης ή/και διαρρύθµισης ή/και επισκευής Μουσείων ή Πολιτιστικών Κτιρίων.

ΚΩ∆. 050: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας ή εµπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών στη Βυζαντινή ή Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία.

ΚΩ∆. 051: Εµπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών στην εκπόνηση τοπογραφικών µελετών και εργασιών αποτύπωσης σε αρχαιολογικούς χώρους ή/και ιστορικούς τόπους και µνηµεία.

ΚΩ∆. 052: Εµπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως τεχνικός υδραυλικών συστηµάτων αεροσκαφών. ΚΩ∆. 053: Εµπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως τεχνικός κινητήρων αεροσκαφών. ΚΩ∆. 054: Εµπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. ΚΩ∆. 055: Άδεια άσκησης επαγγέλµατος γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωλόγου. ΚΩ∆. 056: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στην Οικονοµική Επιστήµη. ΚΩ∆. 057: Εµπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε θέµατα ελέγχου εργαστηρίων ιοντιζουσών ακτινοβολιών. ΚΩ∆. 058: Εµπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην τεχνική υποστήριξη σεισµολογικών δικτύων (δίκτυο σεισµογράφων, δίκτυο

επιταχυνσιογράφων και δίκτυο µόνιµων σταθµών GPS), µε έµφαση στην εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρησή τους, καθώς και στη µεταφορά δεδοµένων.

ΚΩ∆. 059: Εµπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη χρήση γλωσσών προγραµµατισµού (π.χ. Pascal, Java), για τις λειτουργικές ανάγκες των σεισµολογικών δικτύων (δίκτυο σεισµογράφων, δίκτυο επιταχυνσιογράφων και δίκτυο µόνιµων σταθµών GPS).

ΚΩ∆. 060: Καλή γνώση της τουρκικής γλώσσας.

ΚΩ∆. 061: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας ή εµπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην οθωµανική παλαιογραφία.

ΚΩ∆. 062: Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ψυχολόγου. ΚΩ∆. 063: Εµπειρία στο, κατά περίπτωση, αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης τριών (3) τουλάχιστον ετών µετά την

απαιτούµενη, κατά περίπτωση, άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή άλλη επαγγελµατική άδεια ή βεβαίωση εγγραφής στα µητρώα πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του µηχανολογικού τοµέα (όπου απαιτείται αντί άδειας).

ΚΩ∆. 064: Άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης 1ης ειδικότητας. ΚΩ∆. 065: Εµπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως ελαιοχρωµατιστής. ΚΩ∆. 066: Εµπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών σε οικοδοµικές εργασίες. ΚΩ∆. 067: Άδεια άσκησης επαγγέλµατος ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων.

Page 70: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

70

ΚΩ∆. 068: Άδεια άσκησης επαγγέλµατος εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας τουλάχιστον 1ης κατηγορίας. ΚΩ∆. 069: Άδεια άσκησης επαγγέλµατος εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Γ΄ ειδικότητας τουλάχιστον 1ης κατηγορίας. ΚΩ∆. 070: Άδεια άσκησης επαγγέλµατος εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου ΣΤ΄ ειδικότητας τουλάχιστον 1ης κατηγορίας. ΚΩ∆. 071: Άδεια άσκησης επαγγέλµατος ηλεκτροτεχνίτη Α΄ ειδικότητας. ΚΩ∆. 072: Άδεια άσκησης επαγγέλµατος ηλεκτροτεχνίτη Γ΄ ειδικότητας. ΚΩ∆. 073: Άδεια άσκησης επαγγέλµατος ηλεκτροτεχνίτη ∆΄ ειδικότητας. ΚΩ∆. 074: Άδεια άσκησης επαγγέλµατος ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ΄ ειδικότητας. ΚΩ∆. 075: Άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων. ΚΩ∆. 076: Άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη υδραυλικού Α΄ τάξης 3ης ειδικότητας, 3ης κατηγορίας. ΚΩ∆. 077: Άδεια άσκησης επαγγέλµατος θερµαστή. ΚΩ∆. 078: Άδεια άσκησης επαγγέλµατος µηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων. ΚΩ∆. 079: Άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη αµαξωµάτων (φανοποιού). ΚΩ∆. 080: Άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη τροχών. ΚΩ∆. 081: Εµπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως χύτης µετάλλου. ΚΩ∆. 082: Εµπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως λιπαντής. ΚΩ∆. 083: Άδεια άσκησης επαγγέλµατος οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ τάξης. ΚΩ∆. 084: Άδεια άσκησης επαγγέλµατος οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης. ΚΩ∆. 085: Εµπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως εφαρµοστής. ΚΩ∆. 086: Άδεια άσκησης επαγγέλµατος πρακτικού µηχανικού συντηρητή τουλάχιστον Γ΄ τάξης. ΚΩ∆. 087: Βεβαίωση εγγραφής στα µητρώα πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του Μηχανολογικού Τοµέα. ΚΩ∆. 088: Εµπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως τεχνικός ορθοπεδικών µέσων και ορθοπεδικών ειδών. ΚΩ∆. 089: Άδεια άσκησης επαγγέλµατος ραδιοτεχνίτη. ΚΩ∆. 091: Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή οµάδας ΙΑ΄ περονοφόρων τουλάχιστον Γ΄ τάξης (π.δ. 31/90). ΚΩ∆. 092: Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή οµάδας ∆΄ ηλεκτροκίνητων περονοφόρων ανυψωτικών µηχανηµάτων (κλαρκ)

τουλάχιστον Γ΄ τάξης (π.δ. 31/90).

ΚΩ∆. 093: Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική. ΚΩ∆. 094: Εµπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών σε χηµικό εργαστήριο ή σε ποιοτικό έλεγχο υλικών ή σε τεχνικό έλεγχο υλικών. ΚΩ∆. 095: Εµπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως τεχνίτης αεροσκαφών σταθερών και περιστρεφοµένων πτερύγων. ΚΩ∆. 096: Εµπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως κοµµωτής-κοµµώτρια. ΚΩ∆. 097: Εµπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως ράπτης-ράπτρια. ΚΩ∆. 100: Εµπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως γαζωτής-γαζώτρια. ΚΩ∆. 101: Εµπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως κόπτης-σχεδιαστής. ΚΩ∆. 102: Εµπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως τεχνίτης αρβυλών-απαρτιών ή υποδηµατοποιός. ΚΩ∆. 103: Άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη βαφής αυτοκινήτων οχηµάτων. ΚΩ∆. 104: Εµπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως ξυλουργός. ΚΩ∆. 105: ∆ίπλωµα µηχανικού Γ΄τάξης Εµπορικού Ναυτικού. ΚΩ∆. 106: Εµπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως µηχανικός πλοίου. ΚΩ∆. 107: Εµπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στην ειδική φυσική αγωγή.

ΚΩ∆. 108: Άδεια άσκησης επαγγέλµατος νοσηλευτικής (Π.Ε.).

ΚΩ∆. 109: Ταυτότητα µέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) η οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην Ε.Ν.Ε. του τρέχοντος έτους ή βεβαίωση εγγραφής στην Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόµενου έτους από την έκδοσή της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4, παρ. 5 του ν. 3252/2004.

ΚΩ∆. 110: Άδεια χρησιµοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παθολογοανατόµου. ΚΩ∆. 111: Άδεια χρησιµοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Αναισθησιολόγου. ΚΩ∆. 112: Αδεια άσκησης επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ). ΚΩ∆. 113 Εµπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε θέµατα γραµµατειακής υποστήριξης ΚΩ∆. 114 Εµπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών στην Παιδοψυχολογία.

Β. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΚΩ∆. 03 = ∆ηµότης και µόνιµος κάτοικος δήµου ή κοινότητας παραµεθορίων νοµών ή παραµεθορίων περιοχών ή νησιών που επιλέγει

θέσεις στον αντίστοιχο νοµό ή περιοχή ή νησί και δεσµεύεται να υπηρετήσει σε αυτές επί 10ετία τουλάχιστον (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ /ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄).

ΚΩ∆. 04 = ∆ηµότης µη µόνιµος κάτοικος δήµου ή κοινότητας παραµεθορίων νοµών ή παραµεθορίων περιοχών ή νησιών που επιλέγει θέσεις στον αντίστοιχο νοµό ή περιοχή ή νησί και δεσµεύεται να υπηρετήσει σε αυτές επί 10ετία τουλάχιστον (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄).

V. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Όσοι από τους υποψηφίους για τις θέσεις της προκήρυξης αυτής είναι: Α) Σύζυγος ή ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι φονεύθηκαν ή πρόσωπο που τραυµατίστηκε σοβαρά, συνεπεία τροµοκρατικής πράξης, είτε αυτή στρεφόταν εναντίον τους είτε εναντίον άλλων. Στην περίπτωση του σοβαρού τραυµατισµού προσώπου, εφόσον ο ενδιαφερόµενος δεν επιθυµεί να ασκήσει το δικαίωµα

διορισµού, αυτό µεταβιβάζεται στο σύζυγο ή σε ένα τέκνο του (παρ.4 άρθρο 12 ν. 3230/2004, ΦΕΚ 44/Α/11.2.2004).

Page 71: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝ ΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθµός

71

Β) Το µεγαλύτερο σε ηλικία ορφανό τέκνο και από τους δυο γονείς, του οποίου αδελφός ή αδελφή τελεί υπό επιτροπεία κατά τον χρόνο δηµοσίευσης της προκήρυξης (τρίτο εδάφιο, παρ.21, άρθρο 20 ν. 2738/1999, ΦΕΚ 180/Α/9.9.1999).

Γ) (i) Σύζυγος ή ένα τέκνο προσώπου το οποίο απεβίωσε συνεπεία του σεισµού της 7ης Σεπτεµβρίου 1999. (ii) Πρόσωπα που συνεπεία του προαναφεροµένου γεγονότος τραυµατίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα

Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή ο τραυµατισµός τους επέφερε αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. Εφόσον για τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής δεν είναι δυνατός ο διορισµός τους, για λόγους υγείας, το δικαίωµα διορισµού µεταβιβάζεται στον ή στη σύζυγο ή ένα τέκνο τους. (παρ.6, άρθρο 18 ν.2768/1999, ΦΕΚ 273/Α΄/8.12.1999, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.5, άρθρο 45 ν. 3731/2008, ΦΕΚ 263Α/23.12.2008).

∆) (i) Γονέας ή ένας αδελφός ή µία αδελφή προσώπου που απεβίωσε συνεπεία του τροχαίου δυστυχήµατος στη διάβαση Τεµπών

την 13η Απριλίου 2003.

(ii) Πρόσωπα που συνεπεία του προαναφεροµένου δυστυχήµατος υπέστησαν σοβαρότατο τραυµατισµό και νοσηλεύτηκαν σε µονάδα εντατικής θεραπείας. Εφόσον τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής δεν επιθυµούν ή λόγοι υγείας δεν τους επιτρέπουν να κάνουν χρήση του δικαιώµατος διορισµού, αυτό µεταβιβάζεται, εάν πρόκειται για µαθητές, σε έναν γονέα ή έναν αδελφό ή µία αδελφή τους, ενώ για τους λοιπούς σοβαρά τραυµατισθέντες σε σύζυγο ή ένα τέκνο τους (παρ.1, άρθρο 25 ν.3200/2003, ΦΕΚ 281/Α΄/9.12.2003) . Το ανωτέρω δικαίωµα διορισµού δεν αναγνωρίζεται στα πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί µε τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το συγκεκριµένο τροχαίο δυστύχηµα. (∆ΙΠΠ/Φ.ΕΠ.13/7/13554/31.5.2007 «∆ιορισµός υπαλλήλων βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 ν.3200/2003 »,ΦΕΚ 922/Β/8.6.2007). Ε) (i) Γονέας ή ένας αδελφός ή µία αδελφή προσώπου που απεβίωσε συνεπεία του τροχαίου δυστυχήµατος που συνέβη κατά τη

διάρκεια σχολικής εκδροµής στο πέταλο του Μαλιακού την 27η Σεπτεµβρίου 2004.

(ii) Πρόσωπα που συνεπεία του προαναφεροµένου δυστυχήµατος υπέστησαν σοβαρότατο τραυµατισµό και νοσηλεύτηκαν σε µονάδα εντατικής θεραπείας. Εφόσον τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής δεν επιθυµούν ή λόγοι υγείας δεν τους επιτρέπουν να κάνουν χρήση του δικαιώµατος διορισµού, αυτό µεταβιβάζεται, εάν πρόκειται για µαθητές, σε έναν γονέα ή έναν αδελφό ή µία αδελφή τους, ενώ για τους λοιπούς σοβαρά τραυµατισθέντες σε σύζυγο ή ένα τέκνο τους (άρθρο 78. ν.3659/2008, ΦΕΚ 77/Α/7.5.2008) Το ανωτέρω δικαίωµα διορισµού δεν αναγνωρίζεται στα πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί µε τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το συγκεκριµένο τροχαίο δυστύχηµα. (∆ΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/14/οικ.15653/10.6.2008 «∆ιορισµός υπαλλήλων βάσει των διατάξεων του άρθρου 78 ν.3659/2008 – (ΦΕΚ 77/Α/7.5.2008)», ΦΕΚ 1112/13.06.2008). ΣΤ) Η Σύζυγος και τα τέκνα, σε περίπτωση δε µη υπάρξεως αυτών τα αδέλφια, προσώπου που απεβίωσε συνεπεία του εργατικού ατυχήµατος που συνέβη στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάµατος την 24η Ιουλίου 2008 (άρθρο 22 ν.3709/2008, ΦΕΚ 213/14.10.2008 και απόφαση αρ. 8312.11/7/09/27.2.2009).

Οι υποψήφιοι οι οποίοι εµπίπτουν στις ανωτέρω (Α), (Β), (Γ), (∆), (Ε) και (ΣΤ) περιπτώσεις προσλαµβάνονται στο δηµόσιο και στα νοµικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.2190/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, καθώς και στους φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, καθ’ υπέρβαση του προβλεπόµενου από την προκήρυξη αριθµού θέσεων, εφόσον καταταγούν σε πίνακα προτεραιότητας σε σειρά πέραν του αριθµού των προσληπτέων και έχουν σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε φορέα, τα απαιτούµενα για τις θέσεις που επιθυµούν να διορισθούν γενικά και ειδικά προσόντα διορισµού, όπως αυτά ορίζονται στην οικεία προκήρυξη. Αν δεν υπάρχει κενή θέση ο υποψήφιος προσλαµβάνεται σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται µε την απόφαση πρόσληψης στον φορέα που έχει δηλώσει ως πρώτη προτίµηση και καταλαµβάνει την πρώτη θέση του οικείου κλάδου ή ειδικότητας που θα κενωθεί στον φορέα αυτόν, οπότε καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση (άρθρο 20 παρ. 21 ν.2738/1999, σε συνδυασµό µε την παρ. 6 του άρθρου 18 του ν.2768/1999 και τo αντίστοιχο άρθρo 2 της ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΠ.13/7/13554/31.5.2007 ,της ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/14/οικ.15653/10.6.2008 και της απόφασης αρ. 8312.11/7/09/27.2.2009 ).