ქართული პოლიტიკა #2

Click here to load reader

 • date post

  03-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  264
 • download

  12

Embed Size (px)

description

www.georgianpolitics.com

Transcript of ქართული პოლიტიკა #2

 • Tbilisi2014 weli

  qarTuli politika

  samecniero Jurnali

  seria: sagareo politikis aqtualuri problemebi

  w e l i w d e u l i

 • mTavari saredaqcio sabWo

  roin metreveli politikis akademiis prezidenti, saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis vice-prezi-denti, akademikosi, Tavmjdomarelevan aleqsiZe politikis mecnierebaTa erovnuli akademiis vice-prezidenti, akademikosidaviT baqraZe saqarTvelos parlamentis saparlamento umciresobis liderinino burjanaZe politikuri partiis demokratiuli moZraoba erTiani saqarTvelo Tavmjdomare gubaz sanikiZe saqarTvelos parlamentis diasporisa da kavkasiis sakiTxTa komitetis TavmjdomarearCil frangiSvili politikis mecnierebaTa erovnuli akademiis vice-prezidenti, akademikosiTedo jafariZe saqarTvelos parlamentis sagareo urTierTobaTa komitetis Tavmjdomare zurab jiblaZe Jurnalis mTavari redaqtori, mTavari saredaqcio sabWos aRmasrulebeli mdivani

  mrCevelTa jgufi saxelmwifos marTvis sakiTxebze

  gogi TofaZe (TAavmjdomare), nodar WiTanava, mindia ugrexeliZe, vaJa lorTqifaniZe, irakli menaRariSvili,

  daviT iakobiZe

  saredaqcio kolegia

  isa abdulaevi saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis ucxoeli wevri (ruseTis federacia, daRestani)zaza aleqsiZe saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis akademikosirevaz arvelaZe saqarTvelos energetikis mecnierebaTa akademiis prezidentifridrix glazli zalcburgis universitetis profesori, doqtori, Tsu-s sapatio doqtori (avstriis respublika)icxak davidi saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis ucxoeli wevri, saqarTvelos sapatio moqalaqe (amerikis SeerTebuli Statebi)stefen vorSeli havais universitetis profesori (amerikis SeerTebuli Statebi)guram TevzaZe saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis akademikosiqevin TuiTi monrealis da jenas universitetis profesori (kanada, germaniis federaciuli respublika)kanta ibragimovi CeCneTis respublikis mweralTa kavSiris Tavmjdomare, akademikosi (ruseTis federacia, CeCneTi)eldar ismailovi saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis ucxoeli wevri (azerbaijanis respublika)avTandil koraxaSvili saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis akademikosinil makfarleini oqsfordis universitetis profesori, Tbilisis saxelmwifo universitetis sapatio doqtori (didi britaneTi)hirotake maeda saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis ucxoeli wevri (iaponia)liana meliqiSvili saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis wevr-korespondentielguja meZmariaSvili saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis akademikosisaid muliani fereidunSahris universitetis profesori (iranis silamuri respublika)vladimer papava saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis akademikosijoana ragulska raTgersis universitetis profesori, Tbilisis saxelmwifo universitetis sapatio doqtori (poloneTis respublika)jeri simpsoni melburnis universitetis profesori (avstraliis Tanamegobroba)avTandil silagaZe saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis akademikosibernar utie saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis ucxoeli wevri, akademikosi (safrangeTis res publika)david yolbaia varSavis universitetis doqtori, profesori, Tbilisis saxelmwifo universitetis sapatio doqtori (poloneTis respublika)rati bregaZe iuridiul mecnierebaTa doqtorileo Ciqava saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis wevr-korespondentijoni xecuriani saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis akademikosiramaz xuroZe saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis wevr-korespondentimeufe anania (jafariZe) manglisisa da walkis mitropoliti, istoriis mecnierebaTa doqtoristiven jonsi maunt holiokis kolejis profesori, saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis ucxo eli wevri (amerikis SeerTebuli Statebi)

 • 5

  Sinaarsi

  misalmebaroin metreveli

  saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis vice-prezidenti politikis akademiis prezidenti 4

  redaqtoris sveti

  levan aleqsiZepolitikis akademiis vice-prezidenti,

  akademikosi 5

  oficialuri moxsenebebiirakli RaribaSvilisaqarTvelo da evrokavSiri: vilniusidan rigamde prioritetebi da gamowvevebi. 6

  samecniero statiebimaia fanjikiZe saqarTvelos evropuli arCevani:dasavluri sagareo politika da mSvidobiani ganviTareba 13

  aleqsi petriaSvilisaqarTvelos sagareo politikis arCevani: svla dasavleTisaken 22

  Tedo jafariZesaqarTvelos hyavs megobrebi, partniorebi da ara gadamrCeni reanimatologebi (ramdenime polemikuri mosazreba) 31

  viqtor doliZegardamtexi weli evrokavSirsa da saqarTvelos urTierTobebSivilniusidan rigamde 41

  zurab abaSiZesaqarTvelo-ruseTis urTierTobis perspeqtivebi 46

  vladimer papavaekonomikuri politikis transformacia postvardisfer saqarTveloSi 50

  soso cincaZeqarTuli diplomatiis aqilevsis qusli 56

  zurab daviTaSvilisaqarTvelo: ratom integracia dasavleTTan? 61

  aleqsandre rondeli saqarTvelo-ruseTi: urTierTobebis dalageba? 69

  iakob mesxiasaqarTvelos sagareo ekonomikuri politikis axali orientirebi 79

  axali nomris anonsigubaz sanikiZemomdevno nomris anonsi 88

 • 6

  misalmeba mkiTxvelisadmi

  !

  , , , , , .

  , , , .

  , . , , .

  , , , , , .

  , , , , . , , . , .

  . , .

  , . , . , , , , , .

  2014 . , .

  , ,

 • 7

  , , . . , , . , ? .. , 16 ,

  . 11 . , , . , , , , , .

  , , , , (). , . . . , .

  , , , . , , , , , .

  , , , , .

  ,

  redaqtoris sveti

 • 8

  * , , 2014

  2015 .

  , , , . , . 2013 .

  , , , .

  2012 , ,

  ,

  ,

  , , , , , . , , , , , .

  , , . , , , . ,

  saqarTvelo da

  evrokavSiri: vilniusidan

  rigamde _ prioritetebi

  da gamowvevebi*

  irakli RaribaSvili saqarTvelos premier-ministri

 • oficialuri moxsenebebi 9

  oficialuri moxsenebebi

  , , , , , .

  2013 . , :

  , , . . , , , .

  , . , .

  ,

  . . , .

  , , .

  , , . , . , .

  , , , . , , ; ; 2020 , , . , 2014 56 .

 • 10 oficialuri moxsenebebi

  oficialuri moxsenebebi

  6.3%. , 8.18.4%.

  , , 2013 :

  , . , . . . . , , .

  , , , . NATO ISAF ,

  NATO , , , , , , , , , .

  , .

  , , :

  . , , 2014 . , . , , . . , .

 • oficialuri moxsenebebi 11

  oficialuri moxsenebebi

  , , , , , .

  : , , , , . , , . , , .

  ,

  , , , . , , .

  , , . , , , .

  ,

  . , . , .

  , , .

  ,

  , ; . , , 2012 , , , , , , . , , . , ,

 • 12 oficialuri moxsenebebi

  oficialuri moxsenebebi

  ; .

  , , . . , .

  , . , .

  , , .

  , : ; ;

  .

  ,

  2014 : . .

  , . , , , . , , . , .

  , , , , . , , , .

  2014 .

 • oficialuri moxsenebebi 13

  oficialuri moxsenebebi

  , , .

  , :

  ;

  , ;

  ;

  , , , 2020, ;

  , . , .

  , ;

  , , ;

  ,

  , , ;

  , ! , , .

  .

 • 14

  , .

  , , . . . , , , , . 2012

  . , , .

  . . . ,

  saqarTvelos evropuli

  arCevani: dasavluri sagareo

  politika da mSvidobiani

  ganviTareba

  maia fanjikiZe saqarTvelos sagareo saqmeTa ministri mecnierebaTa doqtori, sruli profesori

 • samecniero statiebi 15

  samecniero statiebi

  . 2013 . .

  . .

  . . . .

  , (19181921) , , , .

  . , , , . , , .

  . .

 • 16 samecniero statiebi

  samecniero statiebi

  . , , , .

  . 2008 , . 2012 2013 , , .

  , , , , , , .

  , .

  , , . , ,