монголын АНАГААХ УХААН · PDF file 2012. 9. 29. ·...

Click here to load reader

 • date post

  11-Nov-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of монголын АНАГААХ УХААН · PDF file 2012. 9. 29. ·...

 • м о н г о л ы н АНАГААХ УХААН

  Монголын эмч парын эрдэм шинжилгээний иийгэмлэг, ШУА-ийн Анагаах ухааны бага чуулган,

  АУИС төгсөгчдийн холбооны улирал тутмып сэтгүүл

  33 дэх жилдээ № 2 (115) 2001 он

  АГУУЛГА

  ЭРХЛЭГЧИЙН ЗУРВАС п . Н ямдаваа, “ Алтан гагнуур - 2001” ______ __

  СУДАЛГАА, Ш ИНЖ ИЛГЭЭ Ц.Содномпил, К.Тунгалаг, Хүн амып эмюлгийн тусламжийн хэрэглээ ба пас, хүйсний бутэц, Д.Нарантуяа, А.Өлзийхутаг, Л.Галдог, Г.Дэжээхүү, Булчитарвалт оиолоор /туо§етс Тксогу/ тайлбарлагдах зүрхпий шигдээсийн тохиолдол АТовуудорж, Г.Цагаанхүү, Н.Орёл, С.Чимэдцэрэн, Эпилспсийи упалтып эмнэлзүй, электроэпцепфалографийп шинжилгээпий зарим асуудалд Д.Баасанжав, Г.Цагаанхүү, Г.Долгор, Г.Цэрмаа Тархипы иусаи хапгамж дупыын эхний илрэл ба иусаи хаигамжийн даамжрах дутпагдлын үсд липидийн солилцпыи зарим үзүүлэлтүүдийи опошийи холбогдол М.Цэндсүрэн, Э.Лувсандагва, Бөөриий сувгаицрын үшг ажиллагааны талаархи орчин үсийт ойлголт Д.Баярсайхан, Э.Лувсандагва, Ургийи бөөриий хэт авиаи оиошлогоо Ц.Бадамсэд, Б.Цэрэндаш, Б.Баярчимэг, С.Наранцэцэг Цөспий хүүдийн хурц үрэвслийи хэт авиан оношлогооны зарим асуудалд О.Чимэдсүрэн, Ч.Цолмон, Н.Сайжаа, Улаанбаатар хотыи ундны усаи дахъ галогенжсан иэгдлүүдийг м атем атик загварчлалын аргаар тооцох иъ М.Отгончимэг,Т.Зэвгээ, Ц.Цэрэгмаа,С.Мөнхбаярлах Дориоговъ аймгийи төвийн хүи амын дунд харшил өвчний тархалт, шалтгаан, нөлөөлөх хүчии зүйлсийг судалсаи иъ Д.Сэржээ, Д.Энх-Амгалан, Б.Батсэрээдэнэ, А.Өлзийхутаг, С.Гэрэлцэцэг, Я.Энх- Амар, Клиникийн I I I эмиэлгит ахмад иастиы 1994-1998 онуудын эмгэг судлалын материалд хийсэн судалгаа Д.Сэржээ, Д.Энх-Амгалан, Ч.Цэрэннадмид, Я.Энх-Амар, Б.Батсэрээдэнэ, С.Гэрэлцэцэг, Цусны даралт ихдэх өвчний нас баралт, хүндрэлд хийсэи судалгаа Л.Эрдэнэчимэг, ГТагзаП, Т .К .Згикг, Г.Жамба, Куинолонд дассан N .ёопоггЬоеае -н омгууд Л.Эрдэнэчимэг, Т.Хосбаяр, Д.Булган, Б.Баттогтох, Г.Жамба, П.Нямдаваа, Монгол улсад Метициллинд тэсвэржсэи стафилококкийи тархалтыг судлах асуудалд З.Адъяасүрэн, Тарваган пгахлыи дэгдэлтүүд, түүиий тархвар судлалын зарим оии/юг Ц.Түвшинжаргал, Б.Баярт, С.Цогтсайхан, Элэгиий эмгзгийи үед ийлдсэнд шгрэх АРР, РеггШи /Р г / СНо1ефст /С С /-ний хэмжээг тодорхойлсои нъ С.Гаадулам, Д.Дүнгэрдорж, Спектрофотометрийи арга, түүиийг элшйн шиижилгээнд хэрэглэсэн дүн С. Гаадулам, Г.Эрдэнэцэцэг, Бадаан мэхээрийн ишхмал эмийн технологийг боловсруулах асуудалд Б.Баянмөнх, Л.Долгорсүрэн, Д.Цэрэндагва, С.Олдох, С.Хишигжаргал Элэгний халуун чанартай өвчний үед Дэгд-3 тан, хаиуур заслыг хавсран хэрэглэх асуудалд Б.Мөнхбат, Т.Шимура, М.Хагихара, КТакэбэ, Н.Мөнхтүвшин, К.Цужи, Уушгины хавдраар өвчлөгсөдийн ТМР-Ъ геиийн полиморфизм Д.Пүрэвсүрэн, Т.Зэвгээ, С.Наранцэцэг, Вирусийш гаралтай элэгпий архаг үрэвсэлт өвчний үе дэх ферментийн судалгаа Д.Сэлэнгэ, Стафилококкийн ирвэрлэн шингээсэн хоргүйсүүрээр дархлаажуулсаи жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд дархлаажуулалтын үр дүнг судалсаи иъ

  Л Е КЦ Д О Й М , ЗӨВЛӨЛГӨӨ Л .Нарантуяа, Орчин-эрүүл мэидийн тулгамдсан асуудал С.Цогтсайхан, Ц.Түвшинжаргал, Б.Баярт, Хавдрын маркеруудъш клиник хэрэглээ, өнөөгийн байдал, цаашид тавих зорилт Н.Төмөрбаатар, Уламжлалт анагаах ухааны өнөөгийн байдал, хэтийн т т & в

  мэдээлэл, СУРТАЛЧИЛГАА

  ӨГҮҮЛЛҮҮДИЙН АНГЛИ ТОВЧЛОЛ

  “Алтан гагнуур 2001” уулзалтанд оролцогчдын дурсамж, сэтгэгдэл

  Улсын бүртгэлийн дугэар: 127(1998-12-11) Хэелэл захиалгын дугаар: 14527 Захиалгын үнэ: Улирлаар 1000 төг, хагас жилээр 2000 төг, жилээр 4000 төг,

  Нэг дугаарын жижиглэн худалдаалах үнэ 1200 тег

  4

  5

  9

  10

  12

  14 15

  17

  19

  21

  22

  24

  26 28 29

  32

  34

  35 37

  39

  40

  42

  47

  49

  51

  60

 • М(Ж601Ж МЕШСАЬ 8С1ЕЖЕ8

  {2иаМег1у 1оита1 о/Тке ЗсгеМфс ЗосгеХу о/МощоИап Ркузтат, 8иЪазттЫу о/МесНсаI Заепсез, МощоИап Асайету о/Зыепсез, апй

  А1итт Аззоыайоп о/Хке МощоПап МейгсаI ШюешТу

  ЗЗ-й уеаг оГ риЬИсайоп № 2 (115) 2001

  В О Ш Ж 8 '

  ЕОИОШАЬ “А1кт $сщтшг-2001 ” Ьу Р.^утас1а\уа

  ОКЮШАЬ АКТ1СХЕ8 Сотитрйоп о / кеаШ саге о/рориЫйоп, а§е апй нех айгисиге Ьу Т8. ЗоёпотрН, К.Тип§а1ар Тке сазе о / туосагШаI т/агсйоп к епипааХей Ъу тучщетс 1кеогу Ъу О.НагапШуа, А 1 Л2 и1с1ш 1:а§, Ь.СаИсоё, С.Ое]еекЬуу 8оте ааресЫ о / ЕрИерйс Зекигех апс1 Е1есТгоепсерка1о§гарШс /тй ~ 1Щ 8 Ьу А.Тоу1Ш(1ог], С.Тва§аапкЬии, N .0 17 0 1 , 8 .С Ы т 1с11:5егеп Нг$Т зутрготз о / Ъгат ЫЪетга апй (Шщпохйс гектоп о / зоте Иргй теШЪоИш игйклШт 1о гке Шег Ш$ех о/Ъ гат Ыгетш Ьу О.Вааяафу, С .Т 5а§аапкЬии, С.Оо1§ог, С.Тзегтаа Тке тойегп ипйеШапйщ о / гепа1 сапаЪ /ипсйоп Ьу М .Тзепскигеп, Е. Ьиу.яапскщүа Шггахоипй сНа$по$Пс$ о / Ыйпеу о //е Т т Ьу Э. ВауагзаЛсЬап, Е.Ьиу^апёа^уа Зоте ргоЫ егт о / аНгаяотс йш ^пош о / асиТе СкоТесухтШх Ьу Тз.Вас1ат§её, В.Т$егепс1а$Ь, В .ВауагсЫ те^, З .^а га п ^е ^е ^ ВеТептпаТит Ъу таТетаТкаI тойеИщ ка1о§епаТей ргойисТа йг 1ЛаапЪааТаг\ч йппкгщ шТег Ьу О.СЫте§511гел, СЬ.ТзоЬпоп, Н.Зауаа Тке ргеуа1епсе о / а11ег§к йшазе, еТМо%у апй ш к /асТогх а то щ реорк о /З а гтка п й аТу, 1)огпо%оу1 рппппсе Ъу ТМ .01§опсЫ те§, Т.2еу§ее, Т$.Т$еге§таа, З.МопкЬЬауаНакЬ ЗТийу таТепаI о/раТко1о§ка1 апаТоту о / е1йег1у реор1е аТ 8касйп л с1Шса1 коярЫаI Ъу Р .Зеф е, О .ЕпкЬ-Ат§а1ап, В.Ва15егеес1епе, А. ШгпкЬШаё, З.Сегекзе^е^ ЗТийу о/Тке тоПаШ у сатей Ъу курегТетюп Ьу О.Зег]ее, О.ЕпкЬ- Ат§а1ап, СЬ. Т8егеппас1т1с1, В.Ва1;$егеес1епе, Ү а .Е п кЬ -А та г , З.Сегекзе^е^ е1ортепй Ъу 5. Тзо&заИФап, Т$.Тил?туаща1, В.ВауагТ СиггепТ зйиайоп о / ТгайШопа1 Мейгсгпе апй Ш регзресйуе Ъу N. ТштшгЬааТаг

  Ш РО КМ АТЮ К А Ш А1)УЕКТ18ЕМЕ1ЧТ

  “ АНап ^а^пииг -2001” рагтШраш ипргешоп

  АВ8ТКАСТ8 ОР ТНЕ АКТ1СЬЕ8 Ш Е1ЧСЫ8Н

  60

 • Монголын анагаах уха