სპორტული ღონისძიებების კალნდარი 2012

Click here to load reader

 • date post

  29-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  14.804
 • download

  0

Embed Size (px)

description

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო. სპორტული ღონისძიებების კალენდარი 2012 წლის.

Transcript of სპორტული ღონისძიებების კალნდარი 2012

sportisa da axalgazrdobis saqmeTa saministros TanamSromlebi sportuli organizaciebis, sazogadoebebisa da bazebis xelmZRvanelebi sportuli federaciebis xelmZRvanelebi axalgazrduli organizaciebi saministros daqvemdebarebuli axalgazrduli uwyebebi umaRlesi saswavleblebis studenturi TviTmmarTvelobebi sportuli RonisZiebebis kalendaruli gegma

2 7 9 21 28 29 30

2012 saqarTvelos sportisa da axalgazrdobis saqmeTa saministro

aTletizmis federacia antidopinguri saagento afrosnoba beisbolisa da softbolis fed. biatlonis erovnuli federacia biliardis erovnuli federacia velosportis federacia Tanamedrove xuTWidisa da triatlonis erovnuli fed. kalaTburTis federacia karates kavSiri krivis federacia magidis CogburTis federacia mekldeurobis federacia mTamsvlelTa federacia mTamsvlelTa erovnuli fed. mklavWidis federacia mSvildosnobis federacia mZleosnobis federacia nardis asociacia niCbosnobisa da kanoes erovnuli federacia ragbis kavSiri saaviacio sportis er. fed. saavtomobilo federacia saTxilamuro federacia sambos federacia samsaxurebriv-gamoyenebiTi sportis federacia sauniversiteto sportis erovnuli federacia sacxenosno sportis er. fed. sawylosno saxeobaTa er. fed. `sporti yvelasaTvis~ federacia

30 30 30 31 32 33 33 36 36 38 39 41 42 42 43 44 44 45 46 48 49 51 53 54 55 56 56 57 57 60

sportuli medicinis asociacia 61 sportcekvebis erovn. fed. 61 cekvisa da sportuli cekvis erovnuli sabWo 61 srolis saxeobaTa federacia 62 sumos erovn. kavSiri-federacia 63 taekvondos federacia 64 taiboqsisa da kikboqsingis fed. 64 tanvarjiSis saxeobaTa er. fed. 65 universaluri orTabrZolebis federacia 68 uSus erovnuli federacia 68 farikaobis federacia 69 fexburTis federacia 71 figuruli ciguraobis asoc. 73 frenburTis federacia 73 futsalis asociacia 74 qarTuli Widaobis er. fed. 75 qarTuli xalxuri TamaSebisa da sportis erovn. saxeobebis fed. 78 CogburTis federacia 80 SinkiokuSinkai karates er. fed. 82 Zalosnobis erovnuli federacia 83 Ziudos federacia 84 wyalsaTxilamuro sportis erovnuli federacia 88 Wadrakis federacia 89 Widaobis erovnuli federacia 91 xalxuri cxenosnobis er. fed. 96 xelburTis federacia 96 jomardobis erovnuli fed. 99 hokeis (balaxis) federacia 100 sul 57 federacia

www.msy.gov.ge

aTletizmis federaciaTariRi Catarebis adgili RonisZiebis dasaxeleba monawileebi

27.05 12.06-17.16 09.08-11.08 05.11-11.11 22.12

Tbilisi SvedeTi italia puerto riko Tbilisi

saqarTvelos Tasi Zalismier samWidSi da wolWimSi 23 wlamde da didebSiIPF msoflio Tasi EPF evropis Cempionati wolWimSi IPF msoflio Cempionati Zalismier samWidSi

didebi-axalg. didebi didebi didebi axalgazrdebi

saqarTvelos Cempionati Zalismier samWidSi da wolWimSi 23 wlamde da Ria

antidopinguri saagentoTariRi Catarebis adgili RonisZiebis dasaxeleba monawileebi

marti marti-apr. maisi noemberi daniSvniT

Sveicaria aRm-evropa strasburgi strasburgi rumineTi

saerTaSoriso (WADA) simpoziumi aRmosavleT evropis anti-dopinguri organizaciis konferencia saerTaSoriso (WADA) simpoziumi saerTaSoriso (WADA) simpoziumi Savi zRvis TamaSebTan dakavSirebiT

afrosnobaTariRi Catarebis adgili RonisZiebis dasaxeleba monawileebi

22.01-28.01 31.03-07.04 20.04-27.04 16.06-24.06 23.05-27.05 maisi/ivn. 04.06-09.06 30

aSS espaneTi safrangeTi ukraina holandia anaklia did-brit.

saerTaSoriso regata msoflio Tasi saerTaSoriso regata ukrainis Ria Cempionati lazeris klasSi, 2 kviriani mosamzadebeli Sekreba saerTaSoriso Sejibreba `delta lloyd~ saqarTvelos Cempionati katamaranis klasSi saerTaSoriso Sejibreba

didebi didebi didebi didebi didebi didebi didebiwww.msy.gov.ge

16.06-24.06 30.06-08.07 ivn/ivl. agv/seqt.

germania safrangeTi foTi baTumi,foTi, anaklia

msoflio Tasi saerTaSoriso Sejibreba saqarT. Cempionati lazerisa da optimizmis klasSi `SavizRvis Tasi saqarTvelo~ sakreisero iaxtebSi

didebi didebi didebi didebi

beisbolisa da softbolis federaciasoftboliTariRi Catarebis adgili RonisZiebis dasaxeleba monawileebi

08.03-10.03 29.04-30.04 01.06 08.07-14.07 29.09-30.09 11.10-14.10 18.10-25.10

Tbilisi Tbilisi Tbilisi poloneTi Tbilisi Tbilisi Tbilisi

qarTuli soft-bolis 20 wlisadmi miZRvnili turniri saqarTvelos Tasi bavSvTa saerTaSoriso dRisadmi miZRvnili turniri evropis Cempionati softbolis festivali saqarTvelos pirveloba saerTaSoriso matCebi

yvela asaki axalg. Wabukebi axalg. axalg-Wabuk axalg-Wabuk axalg-Wabuk

beisboliTariRi Catarebis adgili RonisZiebis dasaxeleba monawileebi

15.05-15.06 15.05-15.06 18.04-22.06 25.05-30.05 dazust dazust dazust dazust 10.09-22.10 10.09-22.10 15.09-30.10www.msy.gov.ge

Tbilisi Tbilisi Tbilisi ureki dazust dazust dazust dazust Tbilisi Tbilisi Tbilisi

saqarTvelos sagazafxulo pirveloba saqarTvelos sagazafxulo pirveloba saqarTvelos sagazafxulo pirveloba saswavlo-sawvrTneli Sekreba evropis Tasis SesarCevi turniri evropis Tasis SesarCevi turniri evropis Tasis SesarCevi turniri evropis Tasis SesarCevi turniri Tbilisi pirveloba Tbilisi pirveloba Tbilisi pirveloba

12 wlamde 15 wlamde 18 wlamde didebi didebi 12 wlamde 15 wlamde 18 wlamde 12 wlamde 15 wlamde 18 wlamde 31

biatlonis erovnuli federaciaTariRi Catarebis adgili RonisZiebis dasaxeleba monawileebi

02.01-08.01 06.01-08.01 09.01-15.01 10.01-14.01 16.01-22.01 23.01-27.01 26.01-04.02 27.01-31.01 01.02-05.02 08.02-12.02 10.02-12.02 14.02-16.02 20.02-26.02 20.02-26.02 29.02-11.03 07.03-11.03 01.04-06.04 01.09-10.09 26.11-28.11 01.12-05.12 10.12-12.12 16.12-18.12

germania italia CexeTi safrangeTi italia bakuriani slovakeTi korea norvegia fineTi kanada kanada saqarTvelo fineTi germania germania saqarTvelo saqarTvelo norvegia saqarTvelo italia avstria

msoflio Tasi evropis Tasi msoflio Tasi evropis Tasi msoflio Tasi saqarTvelos Cempionati evropis Cempionati aziis Cempionati msoflio Tasi msoflio Tasi msoflio Tasi msoflio Tasi sportuli dResaswauli `bakurianoba~ msoflio pireloba msoflio Cempionati evropis Tasi zamTris sezonis daxurva sawvrTno Sekreba gorgolaWebian Txilamurebze evropis Tasi zamTris sezonis gaxsna evropis Tasi evropis Tasi

nakrebi nakrebi nakrebi nakrebi nakrebi sp. Jgufebi nakrebi nakrebi nakrebi nakrebi nakrebi nakrebi sp. Jgufebi axalgazrdebi nakrebi nakrebi sp. Jgufebi sp. Jgufebi nakrebi sp. Jgufebi nakrebi nakrebi

32

www.msy.gov.ge

biliardis erovnuli federaciaTariRi Catarebis adgili RonisZiebis dasaxeleba monawileebi

Tebervali Tebervali 21.02-24.02 marti 22.03-31.03 01.04-15.04 aprili 19.04-21.04 16.05-19.05 31.05-02.06 ivnisi ivnisi 16.08-18.08 seqtemberi seqtemberi 17.10-20.10 noemberi noemberi dekemberi

Tbilisi Tbilisi yazaxeTi Tbilisi luqsembergi filipinebi Tbilisi italia ruseTi avstria Tbilisi Tbilisi germania Tbilisi Tbilisi belarusi Tbilisi Tbilisi Tbilisi

saqartvelos Cempionati `kombinirebul piramida~-Si saqarTvelos Cempionati `pul~-Si (saxeoba - 8-ani) msoflio Cempionati `kompinirebul piramida~-Si q. Tbilisis Cempionati `pul~-Si (wyvilebi) evropis Cempionati `pul~-Si (saxeoba 8-9-10-14) msoflio Cempionati `pul~-Si (saxeoba 9-ani) federaciis gardamavali Tasi `dinamiur piramida~-Si italiis Ria Cempionati `pul~-Si (saxeoba 9-ani) evropis Cempionati `Tavisufal piramida~-Si avstriis Cempionati `pul~-Si (saxeoba 9-ani) zaza daraselis saxelobis turniri `Tavisufal piramida~-Si federaciis gardamavali Tasi `pul~-Si (saxeoba 9-ani) germaniis Ria Cempionati `pul~-Si (saxeoba 9-ani) saqarTvelos Cempionati `pul~-Si (saxeoba - 9-ani) saqarTvelos Cempionati `Tavisufal piramida~-Si msoflio Cempionati `Tavisufal piramida~-Si Teimuraz donaZis sax. turniri `kombinirebul piramida~-Si saqarTvelos Cempionati `pul~-Si (saxeoba 10-ani) saqarTvelos absolituri Cempionati (puli-klasikuri)

mamakacebi mamakacebi mamakacebi mamakacebi mamakacebi mamakacebi mamakacebi mamakacebi mamakacebi mamakacebi mamakacebi mamakacebi mamakacebi mamakacebi mamakacebi mamakacebi mamakac.-veteranebi mamakacebi mamakacebi

velosportis erovnuli federaciagzatkeciliTariRi Catarebis adgili RonisZiebis dasaxeleba monawileebi

11.03 03.04-08.04 07.04-08.04www.msy.gov.ge

italia saberZneTi Tbilisi

franko balestas memoriali helasis turi sezonis gaxsnis prizi

didebi didebi ori asaki 33

15.04 28.04 29.04 01.05 11.05-16.05 10.05-15.05 22.05-26.05 24.05-27.05 27.05 02.06 22.06-24.06 22.06-25.06 28.06-01.07 15.07-20.07 15.08-19.08 26.08-30.08 01.09-05.09 16.09-23.09 20.09-23.09 27.09-30.09 06.10-07.10 12.10-15.10

ukraina italia italia italia irani azerbaijani irani TurqeTi ukraina italia Tbilisi TurqeTi TurqeTi TurqeTi Tbilisi TurqeTi irani holandia TurqeTi TurqeTi Tbilisi Tbilisi

doneckis grand pri antrestis grand pri jiro del toskana trofeo kopa azerbaijan turi kavkasiis didi turi persiis turi trakvas turi horizon parkis turi algida de gasperis turi saqarTvelos Cempionati sivasis turi kabadokiis turi melvanas turi saerT. Sejibreba prezidentis turi viqtorias turi milad turi msoflio Cempionati marmaras turi galiapolis turi saqarTvelos pirveloba saerTaSoriso turniri kavkasiis Tasi

didebi didebi didebi didebi didebi Wabukebi didebi didebi didebi didebi ori asaki kadetebi didebi Wabukebi didebi didebi didebi didebi didebi didebi ori asaki axalg.

velotrekiTariRi Catarebis adgili RonisZiebis dasaxeleba monawileebi

13.01-15.01 17.02-19.02 28.04-29.04 21.05-22.05 34

CineTi inglisi Tbilisi ruseTi

msoflio Tasis III etapi msoflio Tasis IV etapi sezonis gaxsnis prizi tulis grand pri

didebi didebi ori asaki didebiwww.msy.gov.ge

27.05-29.05 16.06-17.06 25.07-31.07 07.07-08.07 29.09-30.09 20.10-23.10 05.11-07.11

ruseTi Tbilisi daniSvniT Tbilisi Tbilisi daniSvniT yazaxeTi

aleqsandre lesnikovis memoriali Tbilisis pirveloba evropis pirveloba saqarTvelos pirveloba saqarTvelos Cempionati evropis Cempionati msoflio Tasis I etapi