หนังสือรับเลขที่ 1593 2557

download หนังสือรับเลขที่ 1593 2557

of 5

 • date post

  24-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of หนังสือรับเลขที่ 1593 2557

 • t&su lS;y

  r,t0.l

  . ; i rhirrurrlnr;lrir,;r nnTuirriirr r:arrmt

  ,,. ",, i :',,. "....{.54.g. l.*..P..A.

  "..

  2 o d, u, 25b/

  drfnqtun zuY n: :tt n1 5 n1: qer:rfi nur

  t7 fiqu1uu 2557

  tortrgqnarn:r{riruflnou:tttlilfrrifin.: tiol "n'l:a{:1un15!::6u'lqn:,'luSrJrruuMcRz/MARczl $asn1:6nsYfl{.'ulrt:rin:u MARC Anatyr", tdor':rldoun'llriQndoltol:runr:u::rutlnrlt"

  riuu {drurrdrideirurdru

  AE 0593Q)/1,87328 nuuntoqoul ttn:rttvtinldrvlvl'1 14000

  {drurunr:drrinivruuSnr:uaYr,vrnrluln6ar:autvn uurivrurdu:rtrigrlauoaln:ru

  t) riryunnr:fl nau:il niouriro6urutdurfiu uav 2) uvuslouiunr:t{riruou:rt

  tunr:d dTrintruui r,rT r tu nluladar :autmnrdtfr*ut@ rlu

  drudrfn*unilvn:riln1:nT :qarufinuriruriuuurlvru'rdordudnuniqvd'nbifinr:flnou:rrior .nr:ar:1un1iur:il1r1n:ilutrrJuuu M.R;/MARC21 uacn''r:fiarft1d*uTrj:un:rr MARC

  Anal.y'"t'do

  n:tnaoun?.uqnfioltoll.un1:U:lilr1niil" oiruru 2 iu iunv Z iu tusjrl:uu'jrlfufi 1 - 4 n:nfl1nil2557 il r1o.*J:vrluqud{:carulru u.rd'udnurri ornT: SM Tower

  ;fu fg lortlfiinq!:valdtolnt:n'orlru

  rdolfrr::zurinririolarlorurriuu=rdu/an,rriu ss uril a111ifla{:1un1:d1ru::rurqn:u1utril*uuMCRZ/MARa, nur*iuurruuofi*pillj:rrn:, MARC Ana.yt"' tdos.:lnlu:uttlelfiornr:as:run'r:;;r;; d"r*olrurr#;;-1;..;.riunrlunr:rirrfiurTutudrunr:dortfiuuac'hiuBnr:ar:aurvrotri,rmi.iiod, nluavt6unnrudldeiwrdru

  uilruuutorvirudldiu ni: rrsii#{rfl unil(Union C ,iT uru 2 viru

  14U?Ud1U1JO{Yl'lUYl tv'?utt ' "t"'t , v- .--J

  6o uTUofit ''n ri'rorlt - 2 n:nnln u 2557 nar 09'00 - 17'00 u' cu frol$ vdlu{1u u.rdoa'nuni o'lnll SM Tower

  'l"'*1,-' "^;:I:i "'

  - r

  r:finou:ud'rneim trifiri{{rirulunr:awvtfiuuni,net.th nruluiufi zs fiquruu 2557 o$l nthaitis-noc@uilililfiffi.1*;;ffi;;;r,;cdv{nqrndudrrior uav'offir{rourut'ntniounorfirrnoilinrjn;;;;rf,d".nfi{oardutj:cnr:tn roldhj:nfindo qn^Jrvv1:rvti ilrga{adIv,: oz-ss4's678 sio tooa

  6rriuuuldohJ:nfi oT :ilrdru {ntoulr:vqruiilliu", ,in .r'ur*,nrrrrrinivrulintt touarrlnrrufitdo,'''-

  ' a lF.rnlnr.\-t_1i.t*3n *l' 6no,:]qrs!Y$,s.l.f,]*\-llllH Yr, IFNJ.qlt:\.8.?$bt$,r.r.dor.1.nnr.nr.n.v.cd d)r!rtrl4n!I."1..:1.U1.).?.r.'1.)r.ric.?fpgf,e'fi, ({rironran:Tl'r:tiitrcg rfininrn:vqa)*ra:n rro,t;rtripir.rn.e;&.{'.:9;f I gpn {d1u?un1:g tdolJ,onn!lr^'"t'bll'^r,

 • druuqnr:ou:ur0rdfr rifi nr:n'r:a{ T'r u n1:u::rurun :rulu:rJ ttuu AAcRZMARC2 1

  U

  ^ !,qy s, d v

  uasnltdogrrtlc]flutU:[[nril MARC Anatyzer ttiogE?od0un?'ril0n9ra{$o{51un1:urrru'rqn:riiud 1-4 n:nfl'rnil 2ss7 (urj{ z n{u n{ua v z iu)

  ru fiord:c$unutitj:sarurru u.r#udnuni ornrr sM Tower r?u rg

  iudqnr:fi 1 nrnfllail 2557 &aYvvalauilql4dudfr 3 ninfl1nil 2557t?a1 08.30-08.45 u.

  r?a1 09.00-9.15 u.

  r?al 09.15-10.30 u.

  t?nr 10.30-10.45 u.L?Al 10.45-12.00 u.

  r?al 12.00-13.00 u.rxal 13.00-14.30 u.

  r?al 14.30-14.45 \.r'tnl 14.45-16.30 u.

  a{ilurf,uundrr6'ouir lnu il:vorun 6us1i1.r1u

  u&ivtuv?un?lil5rlurrurfr arfi'un15a.i5'tufl '15 MCR2 ttau MARC2 1Ud

  - nr:ur-ir1n:rirrror:run1:urTrurun:r (Area) uravrrr,reitrio4afirirvuorl{- lnr:rafx:s tu'uuuaseiruil:v nalrirr l(Leader/Directory/y'ariabl e Data

  Field)- t! uuu Lrn u n 1 r dluuntd:r,r'a ( r"r ndo4 a/o'rr-i rd/rt nrio4 a do u )-

  ya-n rnru"r4nr :l{ini olt,lil1 u?i:Fr fl oulun 1ia.i:'r u fl 'r:il n:uu5 vyt 1u0 114't 5? 1.r

  u&ivluv?un?lil:l\ui'tltrnu?filJn11a{5'run1: MCR2 t|au MARC21 gio{d

  AlVq- uafl[nilfln']:a{t1un1:uan|tavt1un1:tY'iti- ua-ntnruvinr:n{:runr:luttrinsdru (Area)

  il n5uu5 vvt 1 uo'11415fl a r {?uyXi

  vtuvtxun?1il5frurrurilu'rri'r.tn1ta{51un1: AACR2 rrav MARC21 rio!4- uuvrir n r : ar:r u n r:dfi nr rl a'urfi'urjsio n r :rirldlrTlun 1 : Lta n Lil d uudoila

  ua v n r : lir : r u n 1 :u dn rfi o n ? ! n lt : u ru' u u tJ : v n orJ ri'r u n 1 : a { 5 1 u n r :luIoir ruail.rrirr 1ro.r Leader ttav trmriorya 008, nr:a.i:1u nr:lud?ufl o.l:r u nr:u#n 1 xx LLaunriar:r unr:"[udruu orrir rdo.: unvrirdrdry 6xx,7xx

  - rauoa-?odrrnrrrfi nnarqtunr:ar:ru nr:fi n:roao! ttauu1{oa1.I[unr:a{:1un"Ei?tJli'uzunununnlSa{51un15!::ru1un:il4t

  il n5uu5 vvl']u01141:?'t{u&i

  vruvr'run'rllJ5vruilurnarfi'rnl5a{51un15 AACR2 rrns MARC21 rio!4rravfl nr.J fr u-F n 1:a.i i r u n 1 i!::ru1! n:lJ

 • iu4od 2 nrnq1ail 2557uaviuqnid 4 ninfl1nil 2557rrar 09.00-10.30 u.

  r?a1 10.30-10.45 u.

  r?a1 10.45-12.00 u.

  r?a'r 12.00-13.00 u.

  r?a1 13.00-14.30 u.

  t?41 14,30-14.45 u.

  r'ra1 14.45-16.30 u.

  fl nrJfr r)G n r:a{:1 u n 1 TUil tu1! n 5ilviniurJ : svr ru o rur:'j rlfl nrJfl rifi nt:a.il'luntiullrul!n:lJ ttauilfl a 0un15n{51un1lvTniurJ: vv ruo rur: na r liu

  ^ I qe suoraorfi ord'lunvkilruld:u"n:il MARC Analyzer- nr:fi n#{il:ttn:luavnr:urriflqr,rrrdold'u- nl5ni?aaoulv'lei 1502709 dru MARC Ana[yzer

  a,' a d- n15!tin1v',11:'l1JLgl05$aun15 scannlng- nr:dr Auto fixed ltaynl5el51{fl0u11un15 criticai- nr:iiruaccirrurtrliifiairunr: scanning- nr:riufinuavnr:ailoon (export) tvliifrufft'urrdr

  u"niul:vuruorur:'jrtvr n a olfiorrYl r"ra sld.r ruTrJ: un:u MARC Ana lyzer (ri o)

 • ruu u et o u iu n 1 5 [?i1 d? slouturinlfr tifi n1?n1:a{:1un'rrurxrulqn:u'[ugrJrruu AACRZMARc2I

  o &ov < | Jmcnlt6ad{'l{mulUrunrx MARC Analyzer rfion:ronoun?1il$ndo{ro{:lunlrurrrulqn:il

  iud r-a ntn41nil 2557 (ril{ z n{u n{uav 2 iu)zu #a,rnJrug!flutiilrud1u{1u !.?fiiudnun! olarr sM Tower {u rg

  urariilurdu / anrriu

  iiamurJ:carriocBdffru.da{rdrdruou:u oT.rd1) drnri'rf,0.... ....u1ilana

  9r'ilt14U{

  v v44 fl1iltn't10.... .,..u1ilflnn....n'u14u{.

  rJ:cnilo'rilr: 0il:n:vq)EI orrar:rjnfit-tlJ 0'11415iln4?591

  El orrar:4aFl

  uil'lutl,lE nlurdruuumouiud'.rneirr tddrlruvriuarn:nr:tiuuf e-mait: thaitis-nocouni.net.thnT utuiuqod zs ii sluruu zssz o fi rra r nfi do arf,uU :v nr:tora ou nrukidvrl r u rat02-354-5678 sio tOOq, 3001, 3006

 • riT oBur u rfiurfi udt,riu fr rdrdruou:u

  1do. n'' n n', : ou ru o {od rriulu rd o lt o l n r r u q n oio.:1u n'l l a { : 1 u n r : MC R2 d.: tfl ul r ut o lalruirn:.rcf uacdl:runr: {i'or6ilri"ilodrtnn 'lrqnarn: {r{riunr:ou:l nr:ttluu::rur:"nu itn:rsuuasrir:run'r: 6

  adr nrnufidil:c{u'[unr:ilrvquirrn{.:d r lrtiufitri'{rririrunr:ou:utJ:vnouoiruu::rurinri uav{qua:vuu 1 viru {t'olniduo.r 'irhJ:rrn:uil:vqnoiuav:vrudnV*u.dudrr,riu uc rflu:ruudoonuuutrifiord.:td.irufi{fiolunr:hinuuavfirnioriru{quariruurittflrgurdrfiodulunr:fiardr 6.rrolfir,rrjrarruoiudrn'o dru::surfnriitn:rviluavlil:1unr: r,r5o{rdutdoldfidugruoiru MCR2 uasMARCzI r{rou:urfi uJfl rifi nr:lun{rd,tlutu 2 viru vriounoufi r rnoflrin{n anrriuav t rn$ ol

  tfod4t'r. roduu'u'jrnr:flnou:ulun{.:d u::rurfnri{rJfrri6.:ruarur:nriuufrravrJfrrifi.rruliriilurtrnrlir:runr:uavrtr:vuu lorulri,itrflur{0ilfi{qrra:vuurrirflnou:roiru uoiri.rdduoqin"uilr:ryrruua v n r : dor f, ulotr ol dudl fi'n

  ddddre-ai t:uulJ1 [vl 0!uu1 0 lau o lluv

  uurivrurdo?dodnuni