คณะผู้บริหาร ครู และ ... · 0 11...

2
0 11 เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม.42 ประจาเดือน ธ.ค. 2559 คณะผูบรหาร ครู และนักเรยน โรงเรยนไพศาล ทยา ร วมทาก จกรรมตักบาตรขาวสาร อาหารแหง สร างบุญ สงสุข สูป ใหม ถวายเป็นพระราชกุศล แด พระบาทสมเด็จพระปรม นทร- มหาภูมพลอดุลยเดช วันท่ 30 ธันวาคม 2559 กจกรรมเรยนรูเร ยนใช ปลอดภัยดวยไอซท วันท่ 7 ธันวาคม 2559 กจกรรมการเลอกตังสภานักเรยน ประจาป การศ กษา 2560 วันท่ 9 ธันวาคม 2559 ขอขอบคุณธนาคารออมสน สาขาไพศาล มอบ ทุนการศกษาใหกับนักเรยนโรงเรยนไพศาลพทยา วันท่ 8 ธันวาคม 2559 โรงเรยนไพศาลพทยารวมกจกรรม กับกอง พันทหารปนใหญท่ 4 และอาเภอไพศาล โครงการ บรจาคโลหตถวายเป็นราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ พระปรมนทรมหาภูมพลอดุลยเดช วันท่ 8 ธันวาคม 2559 ผล ตโดย : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรยนไพศาลพทยา จดหมายข่าวไพศาลพทยา ประจาเดอน ธันวาคม 2559

Transcript of คณะผู้บริหาร ครู และ ... · 0 11...

Page 1: คณะผู้บริหาร ครู และ ... · 0 11 เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียนไพศาลีพิทยา

0

11 เอกสารเพอการประชาสมพนธโรงเรยนไพศาลพทยา สพม.42 ประจ าเดอน ธ.ค. 2559

คณะผบรหาร คร และนกเรยน โรงเรยนไพศาลพทยา รวมท ากจกรรมตกบาตรขาวสาร

อาหารแหง สรางบญ สงสข สปใหม ถวายเปนพระราชกศล แดพระบาทสมเดจพระปรมนทร-

มหาภมพลอดลยเดช วนท 30 ธนวาคม 2559

กจกรรมเรยนรเรยนใช ปลอดภยดวยไอซท

วนท 7 ธนวาคม 2559

กจกรรมการเลอกตงสภานกเรยน ประจ าป

การศกษา 2560 วนท 9 ธนวาคม 2559

ขอขอบคณธนาคารออมสน สาขาไพศาล มอบ

ทนการศกษาใหกบนกเรยนโรงเรยนไพศาลพทยา

วนท 8 ธนวาคม 2559

โรงเรยนไพศาลพทยารวมกจกรรม กบกอง

พนทหารปนใหญท 4 และอ าเภอไพศาล โครงการ

บรจาคโลหตถวายเปนราชกศลแดพระบาทสมเดจ

พระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดช วนท 8 ธนวาคม

2559

ผลตโดย : งานประชาสมพนธ โรงเรยนไพศาลพทยา

จดหมายขาวไพศาลพทยา ประจ าเดอน ธนวาคม 2559

Page 2: คณะผู้บริหาร ครู และ ... · 0 11 เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียนไพศาลีพิทยา

กจกรรมแนะแนวการศกษาตอ เปดโลกกวางทางการศกษา วนท 22 ธนวาคม 2559

ผอ.ทรพย ดวงชอม มอบเกยรตบตรใหกบครผสอนนกเรยน และนกเรยนทแขงขนศลปหตถกรรมนกเรยน

ระดบภาคเหนอ จ.ล าปาง จ านวน 15 รายการแขงขน วนท 19 ธนวาคม 2559

พธมอบทนการศกษาเพอถวายเปนราชกศล

แดพระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดช

ของบานเดกและครอบครว จ.นครสวรรค ณ หอง

ประชมเฉลมพระเกยรต วนท 23 ธนวาคม 2559

ขอแสดงความยนดกบ รองฯภาคภม

รงษมาศ เนองในโอกาสยายไปด ารงต าแหนง

ผอ านวยการโรงเรยนบานเขาดน สพป.นว.3

วนท 23 ธนวาคม 2559

ผลตโดย : งานประชาสมพนธ โรงเรยนไพศาลพทยา

จดหมายขาวไพศาลพทยา ประจ าเดอน ธนวาคม 2559